Резюме

 

 

Бондаренко Галина Петрівна

Контакти

+38050 18007040

galyna.p.bondarenko@gmail.com

 

bond18@snu.edu.ua

Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук (2008 р.) (ДК №047208)

13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)

 

Вчене звання

доцент кафедри української мови та літератури (2010 р.) (12ДЦ № 023440)

Посада

завідувач кафедри української філології та журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Напрям наукових досліджень

- формування професійних компетентностей вчителя української мови та літератури;

- соціолінгвістичний аспект дослідження мови;

- психолінгвістичні чинники формування національномовної особистості

Google-scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Rz2h1fAAAAAJ

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8552-0387

Web of Science ResearcherID

 

ScopusAuthor ID

 

Освіта

1998 р. - Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література», кваліфікація спеціаліста, вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури;

-2001 р. - магістратура Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікацію магістра за спеціальністю „Українська мова та література”

Досвід роботи

1998 - 2002рр. вчитель української мови та літератури у Комунальному обласному медико-біологічному ліцеї-інтернаті, м Луганськ;

02.09.2002 р. - 28.08.2006 р. – асистент кафедри філології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

29.08.2006 р. - 08.02.2008 р. – асистент кафедри української мови та літератури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

02.07.2008 р. - захист дисертації зі спеціальності 13.00.02-теорія і методика навчання (українська мова) на тему: «Методика навчання української наукової термінології студентів-економістів сходу України»

9.02.2008 р. - 08.02.2009 р. – старший викладач кафедри української мови та літератури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

09.02. 2009 р. - 01.09.2016 – доцент кафедри української мови та літератури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

09.11.2010 р.- доцент кафедри української мови та літератури, 12ДЦ №023440.

з 01.09.2016 – дотепер – завідувач кафедри української філології та журналістики СНУ ім. В. Даля.

 

Основні курси, що викладає

методика викладання української мови в ЗСО, методика викладання фахових філологічних дисциплін у ЗВО, психолінгвістика, історія української мови, українське термінознавство, методологія наукових досліджень

Стажування і підвищення кваліфікації

18.07.2011 – стажування «Обмін науково-методичною інформацією під час практики», Вища школа менеджменту інформаційних систем, Рига (Латвія);

30.06.2012 – підвищення кваліфікації «Методичні передумови удосконалення мовленнєвої компетенції студентів-нефілологів засобами інформаційних комп’ютерних технологій», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

07.03.2014 - підвищення кваліфікації «Платформа дистанційного навчання Moodle», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

16.03. 2018 р. – підвищення кваліфікації «Методичні засади формування лексико-фразеологічної компетентності студентів філологічних спеціальностей», Глухівський  національний педагогічний університет ім. О. Довженка

 

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

З 2015 року співробітництво з КЗ «Луганска обласна мала академія наук» - голова журі конкурсу захисту, член журі, експерт секцій «Мовознаство», «Літературознавство, фольклористика, журналістика»;

З 2014 року співробітництво з Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти – голова журі обласного етапу конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародного обласного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка, олімпіади з української мови та літератури

З 2020 року співробітництво з Луганським окружним адміністративним судом з надання консультативних послуг з культури усного та писемного ділового юридичного спілкування

Участь у редколегіях та ревізійнихкомісіяхнауковихжурналів

 

Володінняіноземнимимовами

англійська мова – на розмовному рівні

Іншадіяльність

(СВР, кружки, бюро, проєкти, участь у професійних об’єднаннях тощо)

 

Основні публікації
(Відповідно до пп. 1, 2, 3, 13 Ліцензійних умов)

Публікації (фахові видання)

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН;

1.1. Nenkov N., Petrova M., Dyachenko Y., Bondarenko G., Pustovit V. Intelligent and Cognitive Technologies in Education of International Economic Relations Students and Human Resource Development: Methodology in Language Teaching and Distance Learning // European Journal of Sustainable Development. – 2017. – Vol. 6, No. 4. – Pp. 353-360. (Web of Science)

2.2. Бондаренко Г.П. Формування наукової  мовнокомунікативної компетенції дослідника під час навчання у ВНЗ як чинник підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців (лінгвістичний аспект) // Духовність особистості: методологія, теорія, практика: збірник наукових праць / Гол.редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 6 (81). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017.- С.31-41

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, наказ МОН від 12.12.2017 № 1714.

Включено до Міжнародної бази Ulrich`s Periodical Directory (2013), до повнотекстової бази даних  Open Academic Journals Index (2014p.,CGIJ OAJI – 0.350), Google Scholar (2014., h-9), національної бібліотеки України ім. В.І. Вузнадського (2008р.), Міжнародної науково метричної бази Index Coprernicus International (2013 p., ICI 2015 – 51.55)

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; (понад 20)

2.1. Бондаренко Г.П. Організаційно-методичне самостійної роботи студентів-нефілологів у процесі формування фахової комунікативної компетенції // Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал. – Донецьк: Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – № 1 (10)’2012. – С. 96-101.

2.2. Бондаренко Г.П.

Метод проектів як засіб удосконалення методичної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Вид-во Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. - № 24 (259) грудень 2012. – Частина II. –  С. 102-110.

2.3. Бондаренко Г.П. Навчальне редагування як засіб удосконалення професійної комунікативної компетенції студентів-нефілологів // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 61. – Херсон: ХДУ, 2012. –С. 199-203.

2.4. Бондаренко Г.П.. Мова як провідний чинник об’єднання українського народу // Лінгвістика : Наукове видання [Збірник наукових праць] / за ред. К.Д.Глуховцевої. – м. Старобільськ: вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2017.- № 2 (37). – С. 100-108.

2.5. Бондаренко Г.П. Формування наукової  мовнокомунікативної компетенції дослідника під час навчання у ВНЗ як чинник підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців (лінгвістичний аспект) // Духовність особистості: методологія, теорія, практика: збірник наукових праць / Гол.редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 6 (81). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017.- С.31-41

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, наказ МОН від 12.12.2017 № 1714.

Включено до Міжнародної бази Ulrich`s Periodical Directory (2013), до повнотекстової бази даних  Open Academic Journals Index (2014p.,CGIJ OAJI – 0.350), Google Scholar (2014., h-9), національної бібліотеки України ім. В.І. Вузнадського (2008р.), Міжнародної науково метричної бази Index Coprernicus International (2013 p., ICI 2015 – 51.55)

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

(6 посібників, 1 монографія)

3.1.підручник

 

3.1.1. Бондаренко Г.П., Пустовіт В.Ю. Максименко О.В. Практикум з історії української літератури (від доби монументалізму до романтизму)  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-5850 від 18. 04. 2014 р. _- Навч. посібн.- К.: Талком, 2016.- 142с. (особистий внесок – 77 с. 3,5 д.а.)

 

3.1.2. Бондаренко Г.П., Бузько І.Р. Українська мова в професійному мовленні економіста (науковий стиль) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-11346 від 14. 12. 2010 р. - Навч. посібн. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011 – 248 с.

 

3.1.3. Бондаренко Г.П., Пустовіт В.Ю. Конспект уроку: від запитання до відповіді Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист  № 1/11-7037 від 29.07.2010 року - Луганськ: Глобус, 2010. – 304 с.

 

3.1.3. Методика та організація наукових досліджень студентів-філологів: навч. посібн. для студ. спец. 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» денної та заочної форм навчання / В.Ю. Пустовіт, Г.П. Бондаренко, І.Я. Глуховцева. – Х.: Вид-во Іванченка І.С., 2020. – 96 c.

 

3.2.монографії

3.2.1. Психолінгвістичні й когнітивні передумови засвоєння власне української наукової термінології студентами нефілологічних спеціальнеостей ВНЗ сходу України // Мовна особистість як суб’єкт мови, культури, освіти / Г.П. Бондаренко, О.І. Козьменко, І.М. Кошман, О.Є. Крсек, Т.В. Модестова. - Монографія. – Сєвєродонецьк: Вид-воСНУ ім. В. Даля, 2017 – 124 с. (Особистий внесок 24 стор. 1.2 д.а.)

 

3.2.2. Тенденції стандартизації й кодифікації сучасної наукової термінології // Актуальні тенденції розвитку сучасних мов

ISBN 978-617-11-0155-5 / Г.П. Бондаренко, І.М. Кошман, І.Я. Глуховцева, О.О. Карловас, А.М. Галенко. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 184 с. (Особистий внесок 23, стор, 1.2 д.а)