Резюме

 

 

Карловас Олена Адасівна

Контакти

+380958255849

karl18@snu.edu.ua

olena-karlovas@ukr.net

 

 

 

 

Посада

Старший викладач кафедри української філології та журналістики

 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Напрям наукових досліджень

Естетизація навчально-виховного процесу; виховання мовної особистості в процесівикладання української мови.

Функціонування мовлення в різних сферах: культура ділового мовлення; мова та стилістика засобів масової комунікації

Google-scholar

 

ORCID

https://orcid.org/000-0003-0394-7489

 

 

 

 

Освіта

1985 – 1989 рр. – Ворошиловградськийдержавнийпедінститутім. Т.Шевченка,  учитель українськоїмови та літератури

2000  – 2001р. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спец.“Педагогіка вищої школиˮ, кваліф. магістра

2008–2012 рр. –аспірантура СНУ ім.В.Даля (кафедра педагогіки)

Досві дроботи

1990 р. – до сьогодні – старший викладачкафедриукраїнської філології та журналістики СНУ ім. В. Даля

 

 

Основнікурси, щовикладає

Українська мова за професійним спрямуванням; Вступ до мовознавства; Культура мовленнєвого спілкування; Комунікативна лінгвістика; Стилістика сучасної української літературної мови; Українська мова в професійному спілкуванні;Публічне управління і діловамова в публічному управлінні; Культура наукового академічного письма; Українська мова в ЗМІ; Академічна риторика; Історія української літератури 20–21 століття.

Стажування і підвищення кваліфікації

 

2017 р. – Центр удосконалення освіти СНУ ім.Даля, свідоцтво про підвищення кваліфікації (12СПВ 132998), використання дистанційних методів навчання

 

 

 

 
 

 

Основніпублікації
 (Відповідно до пп. 1, 2, 3, 13 Ліцензійних умов)

 

 

1) Публікації – фаховівидання

Карловас О.А. Національна самосвідомість і формування її на заняттях з української мови // Збірник наук. праць. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 1999. – Ч.3. – С.85–92.

Карловас О.А. Роль засобів масової інформації у формуванні духовної еліти нації // Вища освіта України. – № 4 (11). – 2003-додаток. – С. 168 – 174.

Карловас О.А. Національні засоби інформації як образно-емоційні канали виховання майбутніх спеціалістів // Збірник наук. праць “Духовність особистості: методологія, теорія і практикаˮ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006.  – С. 113–120.

Карловас О.А. Естетизація педагогічного процесу як соціально-історична зумовленість // Збірник наук.праць “Духовність особистості: методологія, теорія і практикаˮ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. – Вип.4 (39). – С. 107–116.

Карловас О.А. Формування естетичної культури особистості в процесі естетизації освіти //Збірник наук.праць “Духовність особистості: методологія, теорія і практикаˮ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – Вип.2 (43). – С. 45–52.

Карловас О.А. Формування цілісної особистості в процесі естетизації освіти  (стаття) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології ”– Л.: “Львівська педагогічна спільнота”, 2013. – С.70 –75. 

Карловас О.А. Естетичне опанування світу особистістю в процесі естетизації освіти // Збірник статей “Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія”. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. –  С. 262 – 266 .

Карловас О.А.Эстетизацияобразовательнойсредыклассическогоуниверситета // Журнал научныхпубликацийаспирантов и докторантов. – 2013. – № 2. – С. 79 – 82 .

Карловас О.А. Феномен естетизації у формуванні нових духовних цінностей // Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» . – № 3(84). – К.,2018.

Карловас О.А. Розвиток особистості в процесі естетизації освіти // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: ХХVII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 463 с.

3)Підручники, навчальні посібники або монографії

Актуальні тенденції розвитку сучасних мов : колективна монографія / [Г. П. Бондаренко, А. М. Галенко, І. Я. Глуховцева, О. А. Карловас, І. М. Кошман, О. Л. Кравченко, О. С. Куцевська, Є. О. Соломін] ; [відп. ред. І. М. Кошман]. – Сєвєродонецьк :Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 184 с.

 

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1.Тестові завдання з української і російської мов для самостійної підготовки та контролю знань / Укладачі Карловас О.А., Міщенко Т.М. – Луганськ: Вид-во ім. В. Даля, 2004. – 108 с. Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.2003.

2. Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” (для студентів юридичного факультету (3 семестр) / Укладач  О.А. Карловас. – Сєвєродонецьк, вид-во ім. В. Даля, 2018. –  51 с. Реєстраційний № 7760.

3. Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” (для студентів юридичного факультету (4 семестр) / Укладач  О.А. Карловас. – Сєвєродонецьк, вид-во ім. В. Даля, 2018. –  38 с. Реєстраційний № 7767.

4.   Методичні матеріали до практичних занять  з дисципліни “Комунікативна лінгвістика” (для магістрів спеціальності  “Філологіяˮ (9 семестр) / Укладач Карловас О.А. – Сєвєродонецьк: вид-во ім. В. Даля, 2018.– 50 с. Реєстраційний № 7759.

5.Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “УКРАЇНСЬКА МОВА В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІˮ" (для студентів спеціальності "Журналістика" денного відділення (2 семестр)) / Укладач  О.А. Карловас. – Сєвєродонецьк, вид-во ім. В. Даля, 2018. –   41 с. Реєстраційний № 7785.

6.Методичні матеріали до практичних занять

з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” (для студентів факультету інформаційних технологій та електроніки (5 семестр)) / Уклад.: О.А. Карловас, О.О. Пустоварова. – Сєвєродонецьк, вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 106 с. Реєстраційний № 8077.

7. Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни “ Українська мова (за професійним спрямуванням)ˮ (для студентів денної форми навчання факультету інформаційних технологій та електроніки (4 семестр) / Уклад. : О. А. Карловас. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 31 с. Реєстраційний №8357.

8.Методичні матеріали до практичнихзанять з дисципліни “Стилістика сучасної української мови ” (для студентів спеціальності

“Середня освіта. Українська мова та літератураˮ (8 семестр) / Уклад.: О.А. Карловас. –Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 41 с. Реєстраційний №8360.