Резюме

 

 

Кошман Ірина Миколаївна

Контакти

0986069462

kosh18@snu.edu.ua

iryna-koshman@ukr.net

Науковий ступінь

кандидатка філологічних наук

Вчене звання

доцент кафедри журналістики

Посада

доцент кафедри української філології та журналістики

Напрям наукових досліджень

російська мова, лінгвистика, білігвізм, функціональна лінгвістика, контрастивна лінгвістика, мова ЗМІ, жанри ЗМІ

Google-scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1rFIW2oAAAAJ&hl=uk

ORCID

0000-0002-7410-2208

Web of Science ResearcherID

 

ScopusAuthor ID

 

Освіта

1983 – вчитель російської мови та літератури, ВДПІ ім. Т. Г. Шевченка

1990 – аспірантура Інституту російської мови АН СРСР

2010 – докторантура Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Досвід роботи

1986 – асистент кафедри російської мови та методики її викладання ВДПІ ім. Т. Г. Шевченка

1991– старший викладач кафедри російської мови та мето-дики її викладання ВДПІ ім. Т. Г. Шевченка

1997 – доцент кафедри журналістики СНУ ім. Володимира Даля

Основні курси, що                викладає

Основи журналістської майстерності

Журналістський фах

Масова комунікація та інформація

Стажування і                        підвищення                        кваліфікації

 

Співпраця з                           установами,                              підприємствами,                     організаціями

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях       наукових журналів

 

Володіння іноземними мовами

 

Інша діяльність

(СВР, кружки, бюро, проєкти, участь у                 професійних об’єднаннях тощо)

Луганська обласна Мала академія наук, секція «Журналістика»

Основні публікації
(Відповідно до Ліцензійних умов)

2) Публікації – фахові видання

Кошман И. Н. Прилагательные-украинизмы: специфика функционирования в русских массмедийных текстах Украины // Мова. ­ Одеса, 2020. ­ № 34. ­ С. 7­11.

Кошман И. Н. Специфика грамматической адаптации украинизмов в интернет-текстах // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Старобільськ, 2018. – № 1(38). – С. 133–140.

Кошман И. Н. Фонетизация украинизмов в русских массмедийных текстах Украины // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Старобільськ, 2018. – № 2(39). – С. 107–115.

3) Підручники, навчальні посібники або монографії

Кошман И. Н. Русский язык в диалоге культур (на материале русских публицистических текстов Украины). – Луганськ: СНУ ім. Даля, 2011. –264 с.

Кошман І. М. Українизми як специфічний стилістичний ресурс (на прикладі масмедійного мовлення в інтернеті) // Актуальні тенденції розвитку сучасних мов: колективна монографія: відп. ред. І. М. Кошман. ­ Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. ­ С. 90­107.

Кошман И. Н. Мовна особистість як суб’єкт мови, культури, освіти / Г. П. Бондаренко, О.І. Козьменко, І. М. Кошман, О. Є. Крсек, Т.В. Модестова. – Монографія. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017.

Кошман И. Н. Об особенностях языковой игры (на примере русских публицистических текстов Украины) // Современная речевая коммуникация: новые дискурсивные практики: монография / отв. ред. О. С. Иссерс. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011. – С. 262–274.

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Журналістський фах» (для студентів, що навчаються на спеціальності 061 «Журналістика») / укл. І. М. Кошман. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 30 с.

Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Основи журналістської майстерності» (для студентів, що навчаються на спеціальності 061 «Журналістика») / укл. І. М. Кошман. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 32 с.