Резюме

 

 

Пустовіт Валерія Юріївна

Контакти

+38 050 2632649

pust18@snu.edu.ua

v.pustovit@email.ua

Науковий ступінь

Доктор філологічних наук (2011)

01.01.01 – українська література

 

Вчене звання

Професор кафедри української мови та літератури (2012)

Посада

Професор кафедри української філології та журналістики,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям наукових досліджень

Українська письменницька мемуаристика: жанрово-стильові особливості

Google-scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UFD3SM8AAAAJ

ORCID

orcid.org/0000-0001-8920-1340

WebofScienceResearcherID

WebofScience   https://app.webofknowledge.com/author/record/38360009

 

 

ScopusAuthor ID

 

Освіта

1998 – Луганський державний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

Досвід роботи

2011 –по теперішній час – професор кафедри української філологіїта журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2010     –  доцент кафедри української мови і  літератури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2007–2010 –   навчання в докторантурі Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка

2004 - 2007 -  доцент кафедри української мови і  літератури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2002 – 2004 -  старший викладач кафедри української мови Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 

Основні курси, що викладає

Історія української літератури, Методика викладання української літератури в середній школі, Український епістолярій: філологічний дискурс, Українська література в ґендерному дискурсі тисячоліття

Стажування і підвищення кваліфікації

2018 –Глухівський національний університет імені Олександра Довженка, підвищення кваліфікації за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

 

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

 

Володіння іноземними мовами

 

Інша діяльність

(СВР, кружки, бюро, проєкти, участь у професійних об’єднаннях тощо)

 

Основні публікації
(Відповідно до пп. 1, 2, 3, 13 Ліцензійних умов)

1) Публікації – Scopus, WoS

IntelligentandCognitive Technologies inEducationofInternationalEconomicRelationsStudentsandHumanResourceDevelopment: MethodologyinLanguageTeachingandDistanceLearning //Nenkov N., Petrova M., Dyachenko Y., Bondarenko G., Pustovit V. IntelligentandCognitive Technologies inEducationofInternationalEconomicRelationsStudentsandHumanResourceDevelopment: MethodologyinLanguageTeachingandDistanceLearning // EuropeanJournalofSustainableDevelopment. – 2017. – Vol. 6, No. 4. – Pp. 353-360.

 

2) Публікації – фахові видання

1.Валерія ПустовітНаціонально-культурний дискурс епістолярію Михайла Коцюбинського.Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття: зб. наук. пр. - Вип. 4 / ред. колегія: І. Руснак (голов. ред.), О. Баган (заступ. голов. ред.), М. Васьків та ін. - Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2015. С. 194-203. - (Серія "ХХ століття: від модерності до традиції).

2.Пустовіт В. Постать Михайла Коцюбинського в українській історико-біографічній прозі.Філологічні трактати.  Т. 7. № 1.2015.  С. 94-99.

3. Пустовіт В. Націєтворчі домінанти мемуаристики Т.ШевченкаКонцептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти: Матеріали Міжн. наук.-практичн. конф., Київ,  26-27 березня 2015 р. К.: НАКККіМ.. 2015.  188с.- С.60-61.

4.Пустовіт В.Націєтворчий дискурс епістолярію Н. Кобринської / Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ – ХХ століття: збірник наукових праць: до 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської; до 90-річчя від часу заснування Союзу Українок Америки/ НАН України Інститут Івана Франка.  Львів, 2015.  364с. С. 149 – 155.

5. Пустовіт В. «Моя література – в моїх листах» (літературно-культурний дискурс епістолярію Василя Стефаника). Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Зб. наук. праць.  Вип. 6. 374с.  С.207-211.

6.Пустовіт В. Специфіка хронотопу в епістолярії М. Коцюбинського.Наукові записки. Випуск 148. Серія: Філологічні науки.Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016.  356с. С. 139 – 145.

7. Валерія Пустовіт Медичний дискурс художньої літератури. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність.Зб. наук. праць. Вип. 7. 212с. С. 102-110. 

8. Пустовіт Валерія «МОЯ СПРАВЖНЯ «30-ЛІТНЯ» ВІЙНА (медична тема в епістолярному дискурсі Лесі Українки).Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки : зб. наук. пр. / упорядкув. C. М. Романова.  Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016.  Вип. 22. 572 с. С. 364-374.

9. Пустовіт Валерія Соціокомунікативний аспект медичної теми в епістолярії Лесі Українки .Образ : науковий журнал.  Суми; Київ, 2016.  Вип. 3 (21). С. 74–83.

10. Пустовіт В. Роль жінки в національно-культурному розвої українства ХІХ ст.Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє: збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (24-25 листопада 2016 р.) / Заг. ред. С. Щудло.  Дрогобич: «Трек ЛТД», 2016. – С. 126-128.    

11. Пустовіт В. Науковий дискурс жанрової дефініції листа Волинь філологічна: текст і контекст. Література non-fiction: зб. наук. пр. / упоряд. Н. Г. Колошук, Т. П. Левчук. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. Вип. 25.  280 с.  С. 49-59.

12. Валерія Пустовіт Роль лікаря в письменницькій долі.Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. проф. Оксани Філатової.  № 2 (18), листопад 2016. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016.  С. 192-197.

13. Пустовіт В. Духовні виміри жіноцтва ХІХ ст. як основа моральних авторитетів української нації (у співавторстві з Г.Бондаренко).Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. проф. Оксани Філатової.  № 2 (18), листопад 2016. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. С. 54 – 58.

14. Пустовіт В.  Мова як провідний чинник поєднання українського народу у співавторстві з Г.Бондаренко)   Лінгвістика. Збірник наукових праць.  № 2 (37).  2017. С. 100-108.

15. Пустовіт В. Синтез довкілля та світогляду в листуванні М.Коцюбинського.Художні  феномени  в  історії  світової  літератури:  перехід  мови                  в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ  Міжнародної  наукової  конференції. Х:  ХНУ  імені  В. Н. Каразіна, 2017. 134 с. С. 86-87.

16. Пустовіт В. Гуманістичний потенціал епістолярію Лесі Українки Гуманітарні проблеми сучасного розвитку суспільства: матеріали наук. конф.: м. Сєвєродонецьк, 11-12 січня 2017. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля. 2017.  С. 157-159.

17. Валерія ПустовітПоетика листів М.Коцюбинського до Олександри Аплаксіної в контексті любовного епістолярію.Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 45. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С.185– 189.

18. Пустовіт В. Епістолярій космополіта Оскара Вальда.Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»).Тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції 6–7 квітня 2018 року, Харків.  С. 111-112.

19. Пустовіт В. Естетичний ідеал письменника в епістолярному дискурсі ХІХ ст. Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції. Бердянськ: БДПУ, 2018.  С.  131-133

20. Море як простір особистісних вражень у письменницькому епістолярію ХІХ століття.«Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі»:зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 26-27 вересня 2019р.) / гол. ред. О.П.Новик. Бердянськ: БДПУ, 2019. 148с. С. 113-115.

21.Пустовіт В. Епістолярій Лесі Українки як джерело з історії національно-культурного життя українства кінця ХІХ – початку ХХ століття. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія.Соціальні комунікації. Т. 31 (70). № 3. 2020. С.211-223.

22. Пустовіт В.  Жанрово-стильові особливості епістолярію Остапа Вишні Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. № 2. 2020. С. 110-125.

23.Пустовіт В.Суспільно-історичний дискурс письменницького епістолярію Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Література й історія».Запоріжжя, 2020. С. 65-73.

24. Пустовіт В. Виховний потенціал письменницького епістолярію у викладанні літератури. Українські студії в європейському контексті. Випуск 1: зб. наук. пр. / за ред. Т.М. Шарової. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2020. 316 с. С. 305-310.

25. Пустовіт В. Пам’ять як форма відображення національної культури в письменницькому епістолярії ХІХ ст. «Художні феномени в історії та сучасності» («Пам’ять та ідентичність»).Тези доповідей VІ Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. 133 с.  3–4 квітня 2020 року  (Харків). С. 85-86.

 

3)Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Практикум з історії української літератури (від доби монументалізму до романтизму) / Бондаренко Г.П., Максименко О.В., Пустовіт В.Ю. – К.: Талком, 2016. – 142с.

2. Пустовіт В. Ю.    Український письменницький епістолярій ХІХ ст.: відображення перебігу літературного процесу: монографія / В. Ю. Пустовіт. – Х.: Видавництво Іванченка  І. С., 2019. – 329 с.

3. Пустовіт В.Ю., Бондаренко Галина, Глуховцева Ірина Методика та організація наукових досліджень студентів-філологів: навч. посібн. для студ. гуманітарн. спец-й /Харків Вид-во Іванченка І.С., 2020. – 96 с.

4. Навчально-методичний посібник з курсу «Історія світової літератури. Античність» для студентів спеціальності «Українська мова та література» / В.Ю. Пустовіт,   Г.П. Бондаренко.  – Севєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019. – 132с.

5. Навчально-методичний посібник з курсу «Історія української літератури  70-90-ті роки ХІХ ст.» для студентів спеціальності  «Українська мова та література» / В.Ю. Пустовіт,   Г.П. Бондаренко.  – Севєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019. – 144с.

6. Пустовіт В.Ю. Письменницький епістолярій: філологічний дискурс. Навчально-методичний посібник /В. Ю. Пустовіт. – К., Інтерсервіс, 2020. – 106 с.

 

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія української літератури 70-90-ті роки ХІХ ст.» для студентів  спеціальності «Українська мова і література». /Укл. Пустовіт В.Ю., Бондаренко Г.П.  – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 48  с.

2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія світової літератури. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм» для студентів спеціальності  «Українська мова і література». Укл.: В.Ю. Пустовіт, Г.П. Бондаренко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 64с.

3. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія світової літератури. Античність» для студентів спеціальності  «Українська мова і література». Укл.: В.Ю. Пустовіт, Г.П. Бондаренко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 39с.

4. Матеріали до курсу «Методика викладання української літератури в середній школі» для студентів  спеціальності  «Українська мова і література». /Укл. Пустовіт В.Ю., Бондаренко Г.П.  – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 58 с.

5. Методичні  рекомендації  до курсу «Лінгвістичний  аналіз тексту» для студентів спеціальності «Українська мова і література» /Уклад.: В.Ю.Пустовіт, Г.П.Бондаренко. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. – 33с.

6. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія літератури» для студентів  спеціальності «Українська мова і література». /Укл. Пустовіт В.Ю., Бондаренко Г.П.  – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 50с.

7. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія світової літератури. Просвітництво. Романтизм. Реалізм» для студентів  спеціальності  «Українська мова і література». /Укл. Пустовіт В.Ю., Бондаренко Г.П.  – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 48с.

8. Пустовіт В. Ю. Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (70-90-ті рр. ХІХ ст.» для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» заочної форми навчання - Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. –

181. Пустовіт В. Ю. Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (40-60-ті рр. ХІХ ст.» для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» заочної форми навчання - Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. –

182. Пустовіт В. Ю., Токар Н.В. Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.» для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» заочної форми навчання- Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020.

183. Пустовіт В. Ю., Токар Н.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ» для студентів другого курсу спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» - Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020.

184. Пустовіт В. Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ» для студентів третього курсу спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» - Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020.

185. Пустовіт В. Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Методика викладання української літератури в середній школі» для студентів третього курсу спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» - Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020.

186. Пустовіт В. Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Методика викладання української літератури в середній школі» для студентів четвертого курсу спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» - Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020.