ПІБ

Блінова Наталія Костянтинівна

Контакти

роб. тел: +380 6452 28982

e-mail: blinovan.k@ukr.net

Науковий ступінь

Кандидат біологічних наук (1991)

03.00.11 – Ембріологія, гістологія, цитологія

Тема дисертації: Морфо-функциональные особенности обонятельной рецепции травяной креветки (Морфо-функціональні особливості нюхової рецепції трав'яної креветки)

Вчене звання

Доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології

Освіта

Горьківський державний університет ім. М. Лобачевського. Спеціальність – біофізика. Кваліфікація  - біолог-біофізик, викладач (1981)

 

Посада

Доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Гарант освітньої програми

 

Група забезпечення освітньої програми

101 Екологія

Напрям наукових досліджень

Біологічна очистка стічних вод. Біомоніторинг навколишнього природного середовища. Нейробіологія нюхової системи ракоподібних

Досвід роботи

1981 – 1998 – Владивостоцький державний медичний університет, асистент кафедри нормальної фізіології

1998 – 2005 – ДНДіПІ «Хімтехнологія», завідувач лабораторії біологічної очистки стічних вод

2005 – по теперішній час – доцент кафедри хімічної інженерії та екології

Стажування та підвищення кваліфікації

2018 р. Цех нейтралізації та очистки промислових стоків ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ»

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

Наукове консультування з 01.09.2018 р. по 01.06.2021 р. Цеху ВК та ОС ПАТ "Рубіжанський Картонно - тарний комбінат" з питань вдосконалення технології біологічної очистки стічних вод

Основні курси, що викладає

Біологія. Екологія людини. Основи мікробіології та хімії води. Загальна екологія та неоекологія

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

 

Робота в спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертаційних робіт

 

Інша діяльність

(керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою)

Керівництво постійно діючим студентським науковим екологічним гуртком «Зимовий сад».

Керівництво загальноуніверситетським проектом «Зелений Університет»

Всього публікацій

Станом на 2020 р.: 138

Online профілі

gog sch.png orc.png пабл.png scop.png

Відповідність ліцензійним вимогам
(ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

Публікації – Scopus, WoS

1.1. Cherkashin S. A., Blinova N.K. Experimental Studies on the Toxicity of Phenol to Crustacea (Review) Hydrobiological journal - National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Hydrobiology. - 2013. - Vol.49, № 5. - P.56-66 (Scopus).

1.2. Blinova N.K., Cherkashin S. A.  The olfactory system of crustaceans as a model for ecologo-toxicological studies // Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology. – 2012. - V.48, № 2. P.155-165 (Scopus).

1.3. Cherkashin S. A., Blinova N.K. Effect of heavy metals on chemoreception and behavior of Crustaceans (a Review) // Hydrobiological journal – K.: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Hydrobiology. - 2011. - Vol.47, № 4. - P.83-93 (Scopus).

1.4. Cherkashin S. A., Blinova N.K. Effect of heavy metals on survival of Crustaceans (a Review) // Hydrobiological journal - National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Hydrobiology. - 2010. - Vol.46, № 6. - P.76–87(Scopus).

1.5. Blinova N.K., Cherkashin S. A. Ontogenetic development of olfactory organs in grass shrimp Pandalus kessleri (Decapoda: Pandalidae) //  Vestnik zoologii – Versita, Warsaw: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Zoology. - 2010. - Vol.44, № 5. - P.11–17 (Scopus).

Публікації – фахові видання

2.1. Блінова Н.К. Особливості технології очистки поверхневих стічних вод з територій підприємств азотної промисловості. / Н.К. Блінова, В.І. Мохонько // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2019.- № 7 (255) 2019. –
С. 14-19
.

2.2. Блінова Н.К., Кравченко О.В. Сучастні проблеми біологічної очистки стічних вод та шляхи їх вирішення // Вістник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля № 3(244). 2018, C.14-20.

2.3. Блинова Н.К., Ишкова Ю.Г., Старовойтова О.Д., Тарасов В.Ю. Исследование влияния электромагнитного излучения wi-fi на энергию прорастания семян // Вісник Східноукраїнського національного університету, №7(224). 2015, C.7-11.

2.4.Черкашин С.А., Блинова Н.К Экспериментальные исследования токсичности фенола для ракообразных (обзор)// Гидробиологический журнал - К: Інститут гідробіології НАН України. – 2013. - Т.49, №3. – С. 47-56

2.5. Блинова Н.К. Влияние меди и цинка на развитие органов обоняния у личинок травяной креветки // Морський екологічний журнал. – 2012. -  Т.XI, №2. С.5– 9

Підручники, навчальні посібники або монографії

3.1. Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна С.О., Суворін О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація. Навчальний посібник / Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2009, 124 с. (Гриф МОН України: лист № 1.4/18-Г-101 від 10.01.2009 р.)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

9.1. Робота у складі журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук по Луганській області (2016р., 2017р. м. Рубіжне).

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

 

Авторські свідоцтва та/або патенти

 

Методичні посібники, конспекти лекції тощо

13.1. Конспект лекцій з дисципліни «Екологія людини» (для студентів спеціальності 101 «Екологія» денної і заочної форми навчання) /Укладачі Н.К. Блінова – Сєвєродонецьк: вид. СНУ ім. В. Даля, 2020. – 117 с. (Свід №8265).

13.2 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологія» (для студентів спеціальності 101 «Екологія» денної і заочної форми навчання) /Укладачі Н.К. Блінова – Сєвєродонецьк: вид. СНУ ім. В. Даля, 2020. – 28 с. (Свід №8257).

13.3. Конспект лекцій з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище» (для студентів спеціальності 101 «Екологія» денної і заочної форми навчання) / Укладачі Н.К. Блінова, В.І. Мохонько. – Сєвєродонецьк: вид. СНУ ім. В. Даля, 2017. – 125 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою

14.1. Керівництво постійно діючим студентським науковим екологічним гуртком «Зимовий сад».

14.2. Керівництво загальноуніверситетським проектом «Зелений Університет»

 

Науково-популярні та/або консультативні та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики

1. Блинова Н.К. Этологические функции обонятельных сигналов у ракообразных в условиях загрязнения водной среды. XIV Международное совещание и VII школа по эволюционной физиологии // Тезисы докладов и лекций Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН. Санкт-Петербург. – 2011.- С 34.

2. Блинова Н.К. Локализация ацетилхолинэстеразы в обонятельных центрах травяной креветки // Materiály X mezinárodní vě decko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2014». Biologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» 29. - S.86-88. (rusnauka.com/4_SND_2014/Biologia/7_157587.doc.htm).

3. Мажула Ю.В., Блинова Н.К. Биодиагностика активного ила в низконагружаемых аеротенках// Матеріали VI всеукраїнської науково практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» (м.Ірпінь, 7-15 листопада 2016р.) – Ірпінь: УДФСУ. – 2016. –С.136-139.

4. Blinova N.K., Fedotov R.N. OUTER STRUCTURE OF THE AESTHETASCS IN THE AQUARIUM SHRIMP NEOCARIDINA CF. ZHANGJIAJIENSIS// Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції "Сьогодення біологічної науки": Суми – 2018. СДПУ ім. А.С.Макаренка - С.161-162.

5. Блінова Н.К. Вплив міді і цинку на розвиток органів хеморецепції у личинок трав'яної креветки // Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження - 2018» (Житомир, 14-17 березня 2018р.), Житомир: ПП Рута, 2018. – 444 С. - С.167-168.

6.  Blinova N.K. CHEMOSENSORY SYSTEM OF CRUSTACEANS AS A PERSPECTIVE OBJECT OF AQUATIC ECOTOXICOLOGY // Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції ; у 2-х ч. Ч. 2; 2020 р., м. Сєвєродонецьк. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – с 124-126. ISBN 978-617-11-0162-3. DOI: https://doi.org/10.33216/ConferenceMaterialsSNU(978-617-11-0162-3)-2-2020-212

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Науково-педагогічний стаж – 32 роки

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

Наукове консультування з 01.09.2018 р. по 01.06.2021 р. Цеху ВК та ОС ПАТ "Рубіжанський Картонно - тарний комбінат" з питань вдосконалення технології біологічної очистки стічних вод

Куратор груп

ПЕО-21ДМ