ПІБ

Ожередова Марина Анатоліївна

Контакти

роб. тел: +380 6452 28982

e-mail: ozheredovama@ukr.net

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук (2011)

05.17.01 – технологія неорганічних речовин

Тема дисертації: Одержання гідроксикарбонату нікелю з рідких нікельвмісних відходів

Вчене звання

Доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології (2015)

Освіта

Сєвєродонецький технологічний інститут Східноукраїнського державного університету. Інженер хімік-технолог зі спеціальності «Хімічна технологія неорганічних речовин» (1997)

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. Ступінь вищої освіти Магістр, спеціальність Екологія (2021)

Посада

Доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Гарант освітньої програми

101 Екологія

Група забезпечення освітньої програми

101 Екологія

Напрям наукових досліджень

Ресурсозберігаючі технології малотоннажних виробництв неорганічних речовин

Досвід роботи

2000 – 2011 – асистент кафедри технології неорганічних речовин та екології, Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля.

2011 – 2014 – старший викладач кафедри технології неорганічних речовин та екології, Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля.

2014 – 2016 – доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології, СНУ ім. В. Даля.

2016 – по теперішній час доцент кафедри хімічної інженерії та екології, СНУ ім. В. Даля.

Стажування та підвищення кваліфікації

2020 р. - МОН України СНУ ім. В. Даля. Свідоцтво № ПК02070714/001249-20, за програмою «Сучасні методи  охорони урбанізованих геосистем».

2015 р. – ТОВ «Хімтехнологія» (м. Сєвєродонецьк). Тема: «Основні напрями охорони навколишнього середовища у виробництві мінеральних добрив».

2013 р. – ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ). Підвищення кваліфікації з курсу «Ландшафтна екологія»

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

2017-2021 - Наукове консультування ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з питань розробки та впровадження технологій утилізації стічних вод промислових підприємств, що містять важкі та кольорові метали

Основні курси, що викладає

Ландшафтна екологія. Урбоекологія. Технологія основного неорганічного синтезу. Обладнання та основи проектування природоохоронних об’єктів. Альтернативні екологічно безпечні технології

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

 

Робота в спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертаційних робіт

 

Інша діяльність

(керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою)

 

Всього публікацій

Online профілі

 

gog sch.png orc.png scop.png

 Відповідність ліцензійним вимогам
(ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

Публікації – Scopus, WoS

1. À.V. Suvorin, A.S. Savenkov, A.S. Shmelev, O.N. Bliznjuk, M.A. Ozheredova, N.Yu. Masalitina, A.N. Ogurtsov. Mathematical modeling of the equilibrium between nitrogen(II) and (IV) oxides in the combined process of metals extraction from the spent catalysts // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2019. - No. 6. - PP. 205-212

2. Korchuganova O., Tantsiura E., Ozheredova M., Afonina I. The non-sodium nickel hydroxycarbonate for nanosized catalysts // Chemistry & chemical technology, 2020, Vol. 14, No. 1, PP. 7 – 13.

3. Суворін О.В., Ожередова М.А., Близнюк О.М., Шорохов М.М., Зубцов Є.І., Критська Я.О. Реагентне очищення Cr(VI)-вмісних промивних вод: вплив дозування Cа(OH)2 та Bа(OH)2 на ступінь очищення. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2020, No. 2, pp. 112-117.

Публікації – фахові видання

1. Ожередова М.А., Скарга В.В. Исследование процесса получения гидроксикарбоната никеля из жидких никельсодержащих отходов // Вісник СНУ. – Сєвєролонецьк: СНУ, – 2016. - № 4 (228). - С. 62 – 65.

2. Суворин А. В., Ожередова М. А., Доценко А. Д. Усовершенствование узла очистки и фильтрации раствора нитрата никеля в технологической схеме утилизации отработанных катализаторов. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 5 (235) 2017, с. 82-87.

3. Суворін О.В., Грінь С.І., Кузнєцов П.В., Ожередова М.А. Характеристика розподілу токсичних ванадійвмісних промислових відходів та методика їх дослідження // Вісник СНУ. – Сєвєролонецьк: СНУ. – 2017. - № 9 (239). – С. 58 – 62.

4. Шорохов М.М., Ожередова М.А., Казаков В.В., Суворін О.В. Вплив типу осаджувача на ефективність очищення Cr6+- вмісних стічних вод промислових підприємств // Вісник СНУ. – Сєвєролонецьк: СНУ. – 2018. - № 3 (244). - С. 109 – 113.

5. Шорохов М.М., Суворін О.В., Ожередова М.А., Заіка Р.Г., Доценко А.Д. Вплив додавання затравочних кристалів ВаCrО4 та наявності ацетат-іонів на залишкову концентрацію Cr(IV) в очищених розчинах // Вісник СНУ. – Сєвєролонецьк: СНУ. – 2019. - № 7 (255). - С. 98 – 102.

6. Шорохов М.М., Суворін О.В., Ожередова М. А., Зубцов Є.І. Високоефективна технологія знешкодження Сr (VI)-вмісних промивних вод електрохімічних виробництв // Вісник ЧДТУ. – Черкаси: вид-во ЧДТУ. – 2019. - №4. – С. 88-95.

Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Гринь Г.І., Мохонько В.І., Суворін О.В., Кузнєцов П.В., Гринь С.О., Ожередова М.А., Кошовець М.В., Зубцов Є.І, Пономарьов В.О., Кравченко І.В., Азаров М.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019, 419 с. ISBN 978-617-11-0109-9 (Підручник)

2. Технологія зв’язаного нітрогену. Синтез і відновлення оксиду динітрогену / В.Г. Созонтов, Г.І. Гринь, О.М. Близнюк, М.В. Кошовець, А.С. Савенков, І.В. Кравченко, О.В. Суворін, Є.І. Зубцов, М.А. Ожередова, М.І. Азаров, Н. Ю. Масалітіна, В.М. Маскалік // Монографія. - – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2019. – 252 с. ISBN 978-617-11-0146-3

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Відповідальний виконавець держбюджетної теми № 0104U000392 від 30.01.2004 Розробка технології утилізації відпрацьованих електролітів та промивних вод гальванічних виробництв

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

Робота у складі журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук по Луганській області (14.02.2016 р. м. Рубіжне).

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

1. Офіційний опонент дисертації Сорочкіної К.О. спец. вчена рада Д 08.078.02 ДВНЗ "УДХТУ", захист 21.09.2017 р.;

2. Офіційний опонент дисертації  Самчилєєва І.С. спец. вчена рада Д 08.078.02 ДВНЗ "УДХТУ", захист 17.01.2019 р.

Авторські свідоцтва та/або патенти

1. Суворін О.В., Тюльпінов О.Д., Крошкіна О.В., Ожередова М.А., Тюльпінов Д.О., Чумак В.О. Ванна промивання та знешкодження промивних вод. // Деклараційний патент на корисну модель UA 7878 U 7 C23G3/00. від 15.07.2005 р., Бюл.№7, 2005р.

2. Шорохов М.М, Суворін О.В., Ожередова М.А., Зубцов Є.І. та ін. Спосіб сумісної утилізації відпрацьованих промивних вод, що містять сполуки шестивалентного хрому, та лужних стічних вод содового виробництва. // Патент на корисну модель №133168 МПК С02F 1/62 (2006.01). Бюл. № 6 25.03.2019.

Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Тексти лекцій з дисципліни «Обладнання та основи проєктування природоохоронних об’єктів» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія) / Укладач: Ожередова М.А. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. - 159 с.

2. Тексти лекцій з дисципліни «Організація управління в природоохоронній діяльності та екологічне право»(для студентів спеціальності 101 «Екологія» денної і заочної форми навчання) ч. 1/ Укладач М.А. Ожередова – Сєвєродонецьк: вид. СНУ ім. В. Даля, 2018. – 74 с.

3. Тексти лекцій з дисципліни «Урбоекологія» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія») / Укладач М.А. Ожередова – Сєвєродонецьк: вид. СНУ ім. В. Даля, 2020. – 181 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою

1. Керівництво студентами, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з Хімічної технології неорганічних речовин, квітень 2017 р, м. Дніпро; студенти гр. ХТ-13дСмалій В.В. (І місце), Король Д.Р. (ІІІ місце), Івлєва Д.О. (V місце);

2. Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хімічної технології неорганічних речовин» 24-27 квітня 2018 р., ДВНЗ "УДХТУ".

Науково-популярні та/або консультативні та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики

1. Зубцов Є. І., Мохонько В. І., Ожередова М. А., Суворін О. В. Сучасний стан та шляхи розробки техногенних родовищ Сєвєродонецько-Лисичансько-Рубіжанської агломерації на прикладі накопичувачів відходів содового виробництва // Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції ; у 2-х ч. Ч. 2; 2020 р., м. Сєвєродонецьк. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – с 121-124. ISBN 978-617-11-0162-3. DOI: https://doi.org/10.33216/ConferenceMaterialsSNU(978-617-11-0162-3)-2-2020-212

2. Зубцов Є. І., Ожередова М. А., Суворін О. В. Шорохов М.М. Відходи виробництва кальцинованої соди як перспективна вторинна сировина // Технологія – 2020 : матеріали XХIII Міжнародної науково - технічної конференції. ; 2020 р., м. Сєвєродонецьк. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – с 11-13.

3. Шорохов М.М., Ожередова М.А., Суворін О.В. Дослідження впливу дозування Са(ОН)2 та Ва(ОН)2 на ступінь очищення Сr(VI)- вмисних промивних вод // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Publishing House «ACCENT». Sofia, Bulgaria. 2019. –P.Р. 204-208

4. Шорохов М.М., Суворін О.В., Ожередова М.А. Вплив типу осаджувача на ефективність очищення Сr6+- вмісних стічних вод промислових підприємств // Perspectives of science and education. Proceedings of the 3rd International youth conference. SLOVO\WORD, New York, USA. - 2018. - P. 235 – 244.

5. Shorokhov M.N. Suvorin A.V., Ozheredova M.A. Effect of temperature and redundant excess on the effectiveness of purification of Сr(VI) -containing wastewater // The 7th International conference - Science and society‖ (September 14, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018. Р. 51-56.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Науково-педагогічний стаж – 20 років

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

Наукове консультування ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з 06.02.2017 р. по 18.06.2021 р. з питань розробки та впровадження технологій утилізації стічних вод промислових підприємств, що містять важкі та кольорові метали

Куратор груп

ПЕО-21Д