ПІБ

Суворін Олександр Вікторович

Контакти

роб. тел: +380 6452 28982

e-mail: avsuvorin@ukr.net

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук (1997)

05.17.01 – Технологія неорганічних речовин

Тема дисертації: Ресурсозберігаюча технологія нікель-хромового каталізатора гідрування

Доктор технічних наук (2011)

05.17.01 – Технологія неорганічних речовин

Тема дисертації: Суміщені процеси в технології утилізації металовмісних каталізаторів

Державні нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014)

Почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України (2020)

Вчене звання

Доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології

Професор кафедри технології неорганічних речовин та екології

Освіта

Харківський політехнічний інститут. Спеціальність: Хімічна технологія неорганічних речовин (1989)

Посада

Завідувач кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Гарант освітньої програми

 

Група забезпечення освітньої програми

101 Екологія

Напрям наукових досліджень

Екологічна безпека хімічних виробництв. Технологія каталізаторів. Ресурсозбереження в хімічній технології

Досвід роботи

1989 – 2000 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник відділу технології каталізаторів ДНДПІ «ХІМТЕХНОЛОГІЯ» (м. Сєвєродонецьк)

2000 – по теперішній час – завідувач кафедри хімічної інженерії та екології СНУ ім. В. Даля

Стажування та підвищення кваліфікації

1. Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ). Наказ ТІ СНУ №01-04/96, свідоцтво №13. Тема: «Природоохоронні технології та об’єкти. Сучасні технології утилізації промислових та побутових твердих відходів, стічних вод, промислових газових викидів». 27.12.2013 р.

2. ТОВ «Хімтехнологія» (м. Сєвєродонецьк). Наказ ТІ СНУ №01-04/4, свідоцтво №1. Тема: «Сучасні технологічні, екологічні та економічні засади у створенні суміщених виробництв аміаку та метанолу, аміаку та карбаміду. Сучасні технології, спрямовані на зниження енергоємності виробництв аміаку». 09.02.2015 - 30.03.2015.

3. МОН України СНУ ім. В. Даля, свідоцтво № ПК02070714/001231-20 за програмою «Сучасні наукові підходи до організації природоохоронної діяльності». 24.03.2020.

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

Наукове консультування з 01.01. 2014 по 20.10.2018 ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з питань екологічної безепеки азотно-тукових промислових підприємств 

 

Основні курси, що викладає

Методологія та організація наукових досліджень; Сучасні хімічні технології в промисловості та охороні довкілля; Технологія виробництв основного неорганічного синтезу

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля»

Робота в спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертаційних робіт

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 29.051.16.

Інша діяльність

(керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою)

Член робочої групи з розроблення проєкту Регіонального плану управління відходами Луганської області

Всього публікацій

Online профілі

gog sch.png scop.png orc.png

Відповідність ліцензійним вимогам
(ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

Публікації – Scopus, WoS

1. A. Popovich, H. Soloviev, A. Suvorin. Research into methane oxidation catalysts of the applied type. East-European Jornal of enterprise technologies. 4/6 (88), 2017. P. 29-34.

2. A. Popovich, H. Soloviev, V. Orlyk, A. Suvorin. Development of mathematical model of methane oxidation on fibrous catalyst. East-European Jornal of enterprise technologies. 6/6 (90), 2017. P. 33-40.

3. Созонтов В.И., Шукайло Б.Н., Москалик В.М., Казаков В.В., Суворин А.В. Теоретические основы взаимодействия оксидов азот ас водними растворами карбамида и витрата аммония. Вопросы химии и химической технологии № 5(120), 2018. - С. 149 – 153

4. Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю., Савенков., А.С., Огурцов О.М., Суворін О.В., Хлопицький О.О. Синтез мультиоксидного каталізатора окиснення амоніаку до нітроген (ІІ) оксиду. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, № 3, 2019. - С. 98 – 108

5. Suvorin À.V., Savenkov A.S., Shmelev A.S., Bliznjuk O.N., Masalitina N.Yu., Ogurtsov A.N. Mathematical modeling of the equilibrium between nitrogen(II) and (IV) oxides in the combined process of metals extraction from the spent catalysts. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2019, No. 6, PP. 205-212.

6. Суворін О.В., Ожередова М.А., Близнюк О.М., Шорохов М.М., Зубцов Є.І., Критська Я.О. Реагентне очищення Cr(VI)-вмісних промивних вод: вплив дозування Cа(OH)2 та Bа(OH)2 на ступінь очищення. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2020, No. 2, pp. 112-117.

Публікації – фахові видання

1. Ожередова М.А., Тюльпинов А.Д., Суворин А.В. Установка обезвреживания никельсодержащих промывных вод / Экотехнологии и ресурсосбережение. №5, 2006, с 72-75.

2. Попенко Г.В., Мякухина В.Т., Заика Р.Г., Шарун О.П., Суворин А.В., Ерешко В.П. Использование цинк-содержащих отходов в резиновых смесях / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. № 5(111), 2007 р., с 102-109

3. Суворин А. В., Ожередова М. А., Доценко А. Д. Усовершенствование узла очистки и фильтрации раствора нитрата никеля в технологической схеме утилизации отработанных катализаторов. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 5 (235) 2017, с. 82-87.

4. Критська. Я.О., Великжанін А.Ю., Скарга-Бандурова І. С., Суворін О. В. Методологія розробки системи онлайн моніторингу поверхневих вод. Наукові вісті Далівського університету. - 2017. - № 13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdu_2017_13_6

5. Ожередова М.А., Суворин А.В., Суворин В.А. Обезвреживание и утилизация отработанных электролитов и промывных вод никелирования // Вісник східноукраїнського державного університету № 4 (26)-2000. ч. 1. с 163-168.

6. Суворин А.В. Катализаторные производства с позиции безотходности и комплексного использования сырья / Экотехнология и ресурсосбережение №4, 2003 г. с. 12-15.

7. Чепижко А.В., Мохонько В.І., Суворин А.В. Исследование причин активации карстових процессов в мело-мергельных породах маастрихта северо-западного Донбасса. / Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Товариство "Знання" 2006, №2, с 17-22.

8. Суворін О.В., Гринь С.О., Кузнєцов П.В., Ожередова М.А. Характеристика розподілу токсичних ванадійвмісних промислових відходів та методика їх дослідження. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 9 (239) 2017, с. 58-62.

9. Шорохов М.М., Ожередова М.А., Казаков В.В., Суворін О.В. Вплив типу осаджувача на ефективність очищення Cr6+- вмісних стічних вод промислових підприємств. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 3 (244), 2018. - С. 109 – 113.

10. Суворін О.В., Зубцов Є.І., Шорохов М.М., Ожередова М.А. Високоефективна технологія знешкодження Сr (VI)-вмісних промивних вод електрохімічних виробництв. Вісник ЧДТУ. – Черкаси: вид-во ЧДТУ. – 2019. - №4. – С. 88-95.

Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна С.О., Суворін О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація. Навчальний посібник / Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2009, 124 с. (Навчальний посібник. Гриф МОН України: лист № 1.4/18-Г-101 від 10.01.2009 р.)

2. Гринь Г.І., Мохонько В.І., Суворін О.В., Кузнєцов П.В., Гринь С.О., Ожередова М.А., Кошовець М.В., Зубцов Є.І, Пономарьов В.О., Кравченко І.В., Азаров М.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019, 419 с. (Підручник)

3. В.Г. Созонтов, Г.І. Гринь, М.В. Кошовець, В.В. Казаков, І.В. Кравченко, О.В. Суворін, О.М. Близнюк, Є.І. Зубцов, М.І. Азаров, В.М. Москалик, А.Б. Шестозуб, О.А. Босов, С.О. Гринь. Екологічно чисті технології оксидів нітрогену та продуктів на їх основі : монографія / Авт. кол. ; під ред. В. Г. Созонтова. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 612 с. ISBN 978-617-11-0188-3

4. Суворін О.В., Ганжа С.М., Суворіна В.І., Доценко А.Д. Основи наукових досліджень та наукова інформація. / Вид-во: СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ. – 2008, 129с. (Навчальний посібник. Грифом МОН України, Лист №1.4/18-Г-1332 від 11.06.2008)

5. Тюльпинов А.Д., Суворин А.В. Катализаторы в обеспечении взрывобезопасности процессов транспортировки и окисления горючих газов / Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 157 с. (Монографія)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Ожередова М.А. Одержання гідроксикарбонату нікелю з рідких нікельвмісних відходів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Дніпропетровськ – 2011 р., 20 с. (науковий керівник – Суворін О.В.)

Шорохов М.М. Ресурсозберігаюча технологія утилізації Сr6+ вмісних стічних вод. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Спеціалізована вчена рада ДФ 29.051.008. Сєвєродонецьк - 2021 р. (науковий керівник – Суворін О.В.)

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

1. Науковий керівник науково-дослідної роботи «Проведення дослідно-промислових випробувань установки вилучення нікелю з відпрацьованих високоміцних алюмонікелевих каталізаторів» за договором №133В-00 від 10.07.2000 між Міністерством Промислової політики України та Сєвєродонецьким технологічним інститутом Східноукраїнського національного університету.

2. Науковий керівник науково-дослідної роботи «Доопрацювання результатів випробувань дослідно-промислової установки для вилучення нікелю з відпрацьованих механічно міцних алюмонікелєвих каталізаторів на ТОВ НПК "АЛВІГО-КС» за договором №287В-04 від 12.05.2004 між Міністерством Промислової політики України та Сєвєродонецьким технологічним інститутом Східноукраїнського національного університету.

3. Член редакційної колегії наукового журналу "Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля".

4. Науковий керівник за договором № 14 від 10.10.2017 р. НДКТ «Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, розташованого на р. Дуванка в басейні р. Сіверський Донець біля с. Верхня Дуванка Сватівського району Луганської області».

5. Науковий керівник за договором №15 від 30.05.2018 р. НДР «Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, розташованого в межах населеного пункту с. Донцівка».

6. Науковий керівник за договором №16 від 11.06.2018 р. НДР «Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, розташованого на території Тимонівської сільської ради Троїцького району Луганської області»

7. Науковий керівник за договором №17 від 13.08.2018 р. НДР «Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, розташованого на території Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області»

8. Науковий керівник за договором №18 від 17.09.2019 р. НДР «Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, розташованого на території Лиманської сільської ради (с. Проїждже), Старобільського району Луганської області».

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Завідувач випускової кафедри Хімічної інженерії та екології

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 29.051.16.

Авторські свідоцтва та/або патенти

1. Рыжак И.А., Суворин А.В. Способ получения никель-хромового катализатора гидрирования бензола. // Пат. РФ № 2054319 МКИ ВО1 J 23/ 86, 37/01 приоритет 25.03.92 опубл. 20.02.96 бюл. № 5,1996 г.

2. Суворин В.А., Суворин А.В. Ванна промывки. // Пат.РФ № 2091504 МКИ С23/ 86, 37/01 приоритет 18.12.91, опубл. 27.09.97 бюл. № 27, 1997 г.

3. Суворін О.В., Тюльпінов О.Д., Крошкіна О.В., Ожередова М.А., Тюльпінов Д.О., Чумак В.О. Ванна промивання та знешкодження промивних вод. // Деклараційний патент на корисну модель UA 7878 U 7 C23G3/00. від 15.07.2005 р., Бюл.№7, 2005р.

4. Тюльпінов О.Д., Крошкіна О.Г., Тюльпінов Д.О., Чумак В.О., Тюльпінов К.О., Суворін О.В. Іскрогасник для двигуна внутрішнього згоряння. // Деклараційний патент на корисну модель. UA № 13062, МПК F01N 3/06 від 15.03.2006, бюл. №3, 2006 р.

5. Тюльпінов О.Д., Тюльпінов Д.О., Тюльпінов К.О., Суворін О.В., Доценко А.Д. Спосіб очищення газових викидів від аміаку. // Патент на корисну модель. UA № 18531, МПК В01D 53/86, B01D 53/54 від 5.11.2006, бюл. №11, 2006 р.

6. Тюльпінов О.Д., Голотайстров О.В., Крошкіна О.Г., Тюльпінов Д.О., Тюльпінов К.О, Суворін О.В., Чумак В.О., Тюльпінов К.О. Спосіб вибухозахисту при експлуатації систем транспортування газів. // Деклараційний патент на корисну модель UA № 15033, МПК А62С 2/00 від 15.06.2006, опубл бюл. №6, 2006 р.

7. Суворін О.В., Тюльпінов Д.О., Ганжа С.М., Тюльпінов О.Д. Спосіб вилучення домішок з відпрацьованих каталізаторів. // Патент на корисну модель №36434 МПК В01J023/00. Бюл. № 20 27.10.2008.

8. Суворін О.В., Суворін В.О., Доценко А.Д. Спосіб регенерації відпрацьованих каталізаторів конверсії метану та знешкодження нітрозних газів нанесеного типу. // Патент на корисну модель №46638 МПК В01J023/00 (2009). Бюл. № 24 25.12.2009.

9. Суворін О.В., Суворін В.О., Доценко А.Д. Спосіб сумісної утилізації відпрацьованих каталізаторів конверсії природного газу та відхідних нітрозних газів. // Патент на корисну модель №44421 МПК (2009) В01J23/90. Бюл. № 19 12.10.2009.

10. Шорохов М.М, Суворін О.В., Ожередова М.А., Зубцов Є.І. та ін. Спосіб сумісної утилізації відпрацьованих промивних вод, що містять сполуки шестивалентного хрому, та лужних стічних вод содового виробництва. // Патент на корисну модель №133168 МПК С02F 1/62 (2006.01). Бюл. № 6 25.03.2019.

Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Суворін О.В., Мохонько В.І., Ожередова М.А. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи. Рекомендовано студентам спеціальності 101 «Екологія та охорона навколишнього  середовища» денної та заочної форм навчання. / Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. – 40 с.

2. Програма та методичні вказівки до проходження асистентської практики (для магістрів спеціальності 101 – Екологія денної і заочної форми навчання) / Укладачі: Суворін О.В., Мохонько В.І., Блінова Н.К. – Сєвєродонецьк: вид. СНУ імені В. Даля, 2017. – 26 с.

3. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи. Рекомендовано студентам спеціальності 101 Екологія спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Суворін О.В., Мохонько В.І., Блінова Н.К. – Сєвєродонецьк:  Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 42 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою

 

Науково-популярні та/або консультативні та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики

1. Ожередова М.А., Суворин А.В. Повторное использование сточных вод – путь к повышению экологической безопасности гальванических производств. // Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади: Матеріали наук.-практ. конф., 21 жовтня 2016р., м. Сєвєродонецьк / [укл. Семененко І.М.]. – Сєвєродонецьк: вид-во Схіноукр. нац. унів-ту ім. В. Даля, 2016. - С. 156.

2. Суворін О.В., Гринь Г.І., Суворін В.О., Лобойко В.О. Технології оборотного використання сировини каталізаторних виробництв для утилізації оксидів нітрогену. // Українсько-Польська конференція-семінар: Проблеми забруднення та очистки повітря: контроль, моніторинг, каталітичні, фотокаталітичні та сорбційні методи очистки. 6-8 листопада 2016 – Київ, Україна.

3. Атанова Н.М., Лісова А.Є.,, Суворін О.В., Мохонько В.І. Транскордонне забруднення водного середовища: можливі проблеми впровадження ISO-14000. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Майбутній науковець-2017», Сєвєродонецьк, СНУ ім. В.Даля, 1 грудня 2017 р., С. 80-82

4. Григоренко Ю.Ю., Шорохов М.М., Суворін О.В. Ефективність технологій утилізації Cr6+ вмісних стічних вод промислових підприємств // Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-27 квітня 2018 р., м. Рубіжне / Бушуєв А.С., Завойських Ю.А. – Рубіжне: видавець О. Зень, 2018. – С. 161-162

5. Шорохов М.М., Суворін О.В., Ожередова М.А. Дослідження впливу дозування Са(ОН)2 та Ва(ОН)2 на ступінь очищення Cr(VI)- вмісних промивних вод. // Topical Issues of the Development of Modern Science. Adstracts of International Scientific and Practical Conference. Sofia, Bulgaria, 18-20september, 2019. – P 204-208.

6. Шорохов М.М., Суворін О.В., Ожередова М.А. Фізико-хімічний склад продуктів осадження Cr6+ з відпрацьованих хромвмісних розчинів. // Майбутній науковець – 2020 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 4 груд. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. – С. 182-184.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Науково-педагогічний стаж – 22 роки

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

Наукове консультування з 01.01. 2014 по 20.10.2018 ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з питань екологічної безепеки азотно-тукових промислових підприємств

Член робочої групи з розгляду питань щодо поводження з відходами на території Луганської області при Департаменті охорони навколишнього середовища Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (Розпорядження Заступника голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 11 липня 2016 р. № 403).