Кафедра господарського права

index.png

 

Кафедра господарського права є одним з провідних структурних підрозділів юридичного факультету, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання у більшості організаційних підрозділах Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, зокрема самому юридичному факультеті, навчально-науковому інституті економіки і управління, навчально-науковому інституті міжнародних відносин, навчально-науковому інституті транспорту і будівництва, факультеті гуманітарних наук, психології та педагогіки, факультеті інженерії, факультеті інформаційних технологій та електроніки, центрі удосконалення освіти.

Створення та функціонування кафедри господарського права обумовлено необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців як юридичного, так й неюридичного профілів в галузі господарського права і процесу, поліпшення якості викладання господарсько-правових дисциплін, зміцнення зв’язків з господарськими судами України та правоохоронними органами, що забезпечують дотримання законності у сфері господарювання, налагодження співпраці з органами влади і управління, наділеними господарською компетенцією, а також з метою централізації господарсько-правових досліджень у Луганській області.

Місія функціонування кафедри – забезпечення високої наукової, теоретичної та практичної освітньо-кваліфікаційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здобувачів вищої освіти юридичного й неюридичного профілів у галузі господарського права та процесу з урахуванням міжнародних й європейських правових норм і стандартів, як майбутніх висококваліфікованих фахівців, здатних вільно мислити та самоорганізовуватися у сучасних господарчих умовах, бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці, володіючи правовою й соціальною мобільністю та досягаючи високих результатів й ефективно взаємодіючи у професійному, підприємницькому та суспільному середовищі.

Основна мета діяльності кафедри – якісна підготовка бакалаврів та магістрів юридичного та неюридичного профілів.

Основні завдання кафедри господарського права:

1) підготовка здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (докторского) рівнів вищої освіти як висококваліфікованих фахівців з глибокими професійними знаннями і високою загальною культурою, затребуваними на ринку праці;

2) формування в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності;

3) задоволення потреб споживачів освітніх послуг в інтелектуальному, духовному, науковому та професійному розвитку;

4) забезпечення належних умов для навчання майбутніх здобувачів вищої освіти;

5) сприяння розвитку наукової думки у сфері господарського права й процесу та поширення науково-практичних знань;

6) організація і проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із впровадженням результатів у практичну діяльність та освітній процес;

7) забезпечення високого професійного рівня адміністративного і науково-педагогічного складу кафедри;

8) співробітництво та партнерство з іншими навчальними закладами, організаціями, підприємствами, а також участь в академічній мобільності, науково-дослідних проектах і програмах.

Суспільна доцільність функціонування кафедри господарського права визначається необхідністю формування правового господарського порядку в Україні, розвитку підприємницької діяльності та її правового супроводу, а також забезпечення нашої країни висококваліфікованими професійними кадрами.

No items available