Кафедра господарського права

index.png

 

Кафедра господарського права є одним з провідних структурних підрозділів юридичного факультету, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання у більшості організаційних підрозділах Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Зокрема, самому юридичному факультеті, факультеті економіки і управління, факультеті транспорту і будівництва, факультеті гуманітарних та соціальних наук, факультеті здоров’я людини, факультеті інженерії, факультеті інформаційних технологій та електроніки, центрі удосконалення освіти.

Створення та функціонування кафедри господарського права обумовлено необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців як юридичного, так й неюридичного профілів в галузі правового регулювання економічних та екологічних відносин. Зокрема, міжнародного економічного права, інвестиційного та інноваційного права, фінансового та податкового права, екологічного права, митного та транспортного права, господарського права, правового регулювання туристичної діяльності тощо. З метою поліпшення якості викладання зазначених правових дисциплін, зміцнюються зв’язки з господарськими судами України та правоохоронними органами, що забезпечують дотримання законності у сфері господарювання. Також налагоджується співпраця з органами влади і управління, наділеними господарською компетенцією, а також – науково-дослідними інститутами Академії правових наук України.

Місія функціонування кафедри – забезпечення високої наукової, теоретичної та практичної освітньо-кваліфікаційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здобувачів вищої освіти юридичного й неюридичного профілів у галузі правового регулювання економічних та екологічних відносин. При цьому застосовується інноваційний підхід до їх підготовки,  зорієнтований на міжнародні та європейські стандарти. Завдяки цьому майбутні висококваліфіковані фахівці здобувають навички вільного мислення та самоорганізації у сучасних економічних умовах, що дозволяє бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці, володіючи правовою й соціальною мобільністю та досягати високих результатів у професійному середовищі.


Logo_ФАКУЛЬТЕТ(v3)-04 (2).png Офіційний сайт Юридичного факультету: pravo-snu.com.ua


 

Основні завдання кафедри господарського права:

1) підготовка здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (докторского) рівнів вищої освіти як висококваліфікованих фахівців з глибокими професійними знаннями і високою загальною культурою, затребуваними на ринку праці;

2) формування в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності;

3) задоволення потреб споживачів освітніх послуг в інтелектуальному, духовному, науковому та професійному розвитку;

4) забезпечення належних умов для навчання майбутніх здобувачів вищої освіти;

5) сприяння розвитку наукової думки у сфері господарського права й процесу та поширення науково-практичних знань;

6) організація і проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із впровадженням результатів у практичну діяльність та освітній процес;

7) забезпечення високого професійного рівня адміністративного і науково-педагогічного складу кафедри;

8) співробітництво та партнерство з іншими навчальними закладами, організаціями, підприємствами, а також участь в академічній мобільності, науково-дослідних проектах і програмах.

Суспільна доцільність функціонування кафедри господарського права визначається необхідністю формування правового господарського порядку в Україні, розвитку підприємницької діяльності та її правового супроводу, а також забезпечення нашої країни висококваліфікованими професійними кадрами.

 

No items available