Дослідження та проєкти

 

 

ДН-04-19 «Духовна безпека студентської молоді: теоретичний та практичний аспекти/ Spiritualsecurityofstudentyouth: theoreticalandpracticalaspects» (фундаментальний), № 0119U1016912019-2021 рр. 

Духовна безпека студентської молоді: теоретичний та практичний аспекти

Розширена анотація.

Проект спрямований на розробку інноваційного теоретико-методологічного підходу до проблем виховання духовної безпеки студентської молоді сучасного університету на засадах духовності як віддзеркалення людського в людині, духовних цінностей та духовної культури як чинників становлення ціннісно-смислової сфери особистості, гуманітарної освіти в дусі культури миру, поваги прав людини та відповідальної всесвітньої громадянськості, цінності знань як фундаменту розвитку культурної особистості через формування в неї цілісної картини світу. У проекті визначаються основні тенденції та чинники, які мають негативний вплив на виховання духовної безпеки студентської молоді. Серед них звернута особлива увага на наступні: бездуховність, моральний нігілізм, дегуманізація, девальвація духовних, моральних та культурних цінностей. Розкривається сутність категорії «духовна безпека особистості», обґрутовуються основні змістові характеристики духовної безпеки студентської молоді як чинника сталого розвитку та методологічні підходи до процесу її виховання.  Виховання та гуманітарна освіта розглядаються як механізми та фактори забезпечення духовної безпеки студентської молоді, які виконують духотворчу, культуротворчу і людинотворчу функції.  Саме духовно-культурна, духовно-моральна, художньо-естетична спрямованість виховання та гуманітарної освіти є необхідною умовою виховання духовної безпеки студентської молоді. Невід’ємною характеристикою сьогодення є так звана «чорна культура», що характеризується насаджуванням молоді негативних еталонів поведінки та стилів життя через ЗМІ шляхом демонстрації переважно негативних фактів, які викликають у них прояви негативних емоцій (страху, агресії, лицемірства, жадоби, почуття безпосередньої загрози, небезпеки, безсилля) і, як результат, призводить до знеособлення, емоційного і духовного збідніння особистості сучасного студента, перешкоджає формуванню в нього імунітету до названих негативних явищ суспільної дійсності і, зокрема, перешкоджає виховання духовної безпеки студентської молоді. Особлива увага зосереджена на визначенні загроз духовної безпеки студентської молоді та шляхів їх подолання. Представлена теоретична модель, визначені і схарактеризовані педагогічні технології, які забезпечують ефективність виховання духовної безпеки студентської молоді.

 

Проблематика.

В умовах глибокої кризи особистості, втрати нею духовно-моральних і духовно-культурних орієнтирів життєво необхідною постає необхідність пошуку шляхів подолання загроз духовної безпеки сьогодення, таких як  конфліктність та інтелектуалізація суспільства, яка не співпадає з моральним удосконаленням особистості, руйнація національної культури, національної науки, освіти і виховання. Зберегти духовну безпеку суспільства і кожної людини можна завдяки слідуванню національно-культурним традиціям, примножуючи їх Духом відповідальності, віри в справедливість, Людської гідності і чесності, високої моральності і краси. Фундаментом духовної безпеки може бути духовна культура і духовні цінності, які створюють архітектуру духовності особистості. Найважливішими духовними цінностями суспільства є культура, наука, освіта та виховання, які підносять людину на вищий щабель її життєдіяльності, сприяють     формуванню     ціннісного    світогляду, духовного світу, системи духовно-моральних ідеалів, які дозволяють особистості в будь-яких життєвих ситуаціях залишатися людиною духовною і впевнено тримати духовний стрижень. Гарантом високої напруги духовної енергії виступає культура, яка сприяє формуванню образу духовно-культурної особистості, наповненого цінностями культури і мистецтва, гуманністю і відповідальною громадянськістю.

Об’єкт дослідження – процес виховання духовної безпеки студентської молоді.

Предмет дослідження – сутнісна характеристика змісту духовної безпеки студентської молоді, методологія, теорія, педагогічні технології та організаційно-методична система виховання духовної безпеки студентської молоді.