Акредитовані спеціальності та освітні програми кафедри фармації, виробництва та технологій

І (бакалаврський) рівень

184 "Гірництво" - термін дії сертифікату до 2023 р.

226 "Фармація, промислова фармація" - термін дії сертифікату до 2023 р.

ІІ (магістерський) рівень

184 "Гірництво" - термін дії сертифікату до 2023 р.

 

 

 

ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "Фармація, промислова фармація":

 
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (силабуси та резюме викладачів)

Дисципліни навчального плану

Викладач у 2021/2022 навчальному році (за посиланням - відомості щодо академічної та професійної відповідності викладача) Силабус дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням)

к.пед.н., доц., Бондаренко Г.П.

Історія України і української культури к.і.н., доц., Сергієнко С.Ю.
Іноземна мова д.пед.н., доц., Козьменко О.І.
Філософія д-р культурології, проф., Смоліна О.О.
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільний захист д.т.н., доц., Тарасов В.Ю.
Інформаційні технології

к.т.н., доц., Іванов В.Г.

Психологія ділового спілкування к.психол.н., доц., Каширіна Є.В.
Управління проектами

к.т.н., доц., Бірюков О.В.

Правознавство к.е.н., доц. Мартинова Л.В.
Вища математика к.п.н., доц., Сітак І.В.
Фізика д.т.н., проф., Лифар В.О.
Латинська мова д.пед.н., доц., Козьменко О.І.
Загальна і неорганічна хімія д.т.н., доц., Тарасов В.Ю.
Фармацевтична ботаніка к.фарм.н., доц., Пономаренко Н.І.
Теоретична механіка і опір матеріалів к.т.н., доц., Мелконов Г.Л.
Органічна хімія д.х.н., проф., Галстян Г.А.
Фізична і колоїдна хімія к.т.н., доц., Любимова-Зінченко О.В.
Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв

к.т.н., доц., Шабрацький В.І.

Технологія фармацевтичних препаратів к.х.н., доц., Шапкін В.П.
Загальна біохімія і молекулярна біологія к.фарм.н., доц., Пономаренко Н.І.
Фармацевтична хімія к.х.н., доц., Галстян Т.М.
Контроль та керування фармацевтичних виробництв к.т.н., доц., Сотнікова Т.Г.
Фармакогнозія к.фарм.н., Гнітько І.В.
Фармакологія та основи токсикології к.фарм.н., Гнітько І.В.
Аналітична хімія та основи фармацевтичного аналізу к.х.н., доц., Захарова О.І.
Економіка, організація та управління фармацевтичних підприємств к.х.н., доц., Захарова О.І.
Устаткування та основи проектування фармацевтичних виробництв к.т.н., доц., Шабрацький В.І.
Фізичне виховання

ст. викл. Янович І.В.

 

 
ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕТАПІВ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ

Зведена картка відповідності нормативних документів університету критеріям та підкритеріям форми самооцінювання акредитаційної справи

На допомогу експертам. Витяги з ключових положень, що мають відношення до процесу акредитації

 

1. ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

2. Відкрита зустріч

Згідно із програмою роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи відбудеться відкрита зустріч експертної групи із бажаючими у режимі відеоконференції 15 квітня 2022 року, 16.00-16.30 (підключення до конференції Zoom: , ідентифікатор конференції: , код доступу: ).

3. Програма візиту експертної групи

4. Звіт експертної групи

 
СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ОПИТУВАННЯ
 
 ДОКУМЕНТИ, В ЯКИХ ВІДОБРАЖЕНО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ