Кафедральна наукова тема «Трансдисциплінарні дослідження трансформацій концептосфери особистості та сучасного суспільства. Поетика культури» (зареєстрована в УКрІНТЕІ, державний реєстраційний номер: 0120U104741). Її метою є експлікація ідеї всеєдності у парадигмі духовного відродження особистості та суспільства, рефлексії поетики культури як методології наукового дослідження.