СНУ ім. В. Даля з листопада 2000р. видає збірник наукових праць

Актуальні проблеми права: теорія і практика

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 15362-3934Р від 05.06.2009.

Збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія В) (Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020).

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» зареєстрований у Міжнародному центрі ISSN (Франція, м. Париж), йому присвоєний міжнародний науковий серіальний номер ISSN 2218-5461 (print), 2412-4397 (online).

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща). Режим електронного доступу до наукометричної бази: http://journals.indexcopernicus.com/

Науковий журнал «Актуальні проблеми права: теорія і практика» у Реєстрі наукових фахових видань України.

Науковий журнал «Актуальні проблеми права: теорія і практика» також розміщений на сайті Національної бібліотеки імені Вернадського.

Періодичність: журнал видається 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська.

Політика видання: збірник наукових праць "Актуальні проблеми права: теорія і практика" має на меті висвітлення теоретичних та практичних питань розвитку національної правової системи на засадах верховенства права в умовах інтенсифікації європейських прагнень України, методологічних і прикладних проблем сучасної правничої науки та досвіду реалізації правового механізму захисту прав людини й реформування чинного законодавства.

Основними завданнями виданнями є сприяння розвитку вітчизняного наукового потенціалу, опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, створення умов для якісної публічної комунікації вчених засадах академічної доброчесності тощо.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ДОСТУПНО НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ЗБІРНИКА ЗА ПОСИЛАННЯМ: http://app.snu.edu.ua/index.php/actual-law/about