Мельнік Марина Анатоліївна

 

Контакти

+380505255501

melnik@snu.edu.uamarinalug1962@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (1989)

08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної  діяльності)

Вчене звання

Доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (1993)

 

Посада

Доцент кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям
наукових досліджень

Антикризове управління, розвиток потенціалу підприємства, реструктуризація підприємства, аналіз господарської діяльності підприємства

Google-scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1v4D62sAAAAJ&hl

ORCID

0000-0002-8324-7505

Web of Science ResearcherID

ScopusAuthor ID

 

Освіта

1983 – Спеціаліст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, Ворошиловградський машинобудівний інститут

Досвід роботи

2016 – по теперішній час – Доцент кафедри обліку і оподаткування, СНУ ім. В. Даля

2012-2016 – Доцент кафедри обліку і аудиту, СНУ ім. В. Даля

2008-2012 – Декан факультету управління економікою (до 2010 року-економічного факультету), СНУ ім. В. Даля

1992 – 2008 – Доцент кафедри обліку і аналізу господарської діяльності, СНУ ім. В. Даля (Луганський машинобудівний інститут, СДУ, СНУ)

1989-1992 – Асистент, кафедра бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, Ворошиловградський машинобудівний інститут

1986-1989 – Аспірант очної аспірантури, Ворошиловградський машинобудівний інститут

1983-1986 – Стажист-дослідник кафедри бухгалтерського обліку і статистики, Ворошиловградський машинобудівний інститут

Основні курси, що викладає 

Аналіз господарської діяльності, Економічний аналіз та прогнозування, Судово-бухгалтерська експертиза

Стажування 
і підвищення кваліфікації 

2018 – Підвищення кваліфікації за програмою «Впровадження квест – технологій в освітній процес ЗВО», Навчально-наукова лабораторія інноваційних педагогічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів)

2020 – Підвищення кваліфікації  за програмою «Розвиток професійних компетентностей науковопедагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій», ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ)

2021 – Міжнародна онлайн-стажировка «Університет 4.0 Цифрова трансформація», Республіканський інститут вищої школи, освітня онлайн-платформа SKLAD (Республіка Беларусь)

 

Співпраця з установами, 
підприємствами,
організаціями

 

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях
наукових журналів

 

Володіння 
іноземними мовами

Англійська мова зі словником

Інша діяльність

Член Луганського відділення Громадської організації «Спілка економістів України»

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 СНУ ім. В. Даля з захисту кандидатських і докторських дисертацій

Тренінгова діяльність

Надання консультаційних послуг для органів влади, бізнесу, громадських організацій, приватних осіб (тематика: Бухгалтерський та управлінський облік, Бізнес-планування)

Основні публікації

1) Публікації – Scopus, WoS

1. Melnik M., Manukhina M., Rozmyslov A., Tatciy I. Actual Aspects of the Displaced Persons’ Workforce Potential Realization / M. Melnik, M. Manukhina,  A.Rozmyslov, I.Tatciy // SHS Web of Conferences.  2019, – Vol. 67. №06034. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706034 Внесено до наукометричної бази Web of Science.

2. Y. Klius, Ye. Ivchenko, Y. Ivchenko, M. Manukhina, Melnik M. Development of the integrated innovation management approach at industrial enterprises in post conflict transformation // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 2, p. 198-203. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/198 Внесено до наукометричної бази Scopus.

2) Публікації – фахові видання

1. Мельнік М.А. Сучасні проблеми реалізації трудового потенціалу вимушених переселенців / М.А. Мельнік // Вісник Донецького національного університету. – 2015. – №1. – с.245-248.

2. Мельнік М.А. Актуальні проблеми оцінки фінансового стану неплатоспроможних підприємств / М.А. Мельнік // Вісник СНУ імені Даля. – 2015. – №4 (221). – с.187-190.

3. Мельнік М.А. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / М.А. Мельнік, Т.А.Кальна // Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету «Економічний аналіз». – 2016. – № 2 (том 24). – с.98-105.

4. Мельнік М.А. Адаптація підприємства як засіб забезпечення його економічної безпеки / М.А. Мельнік // Вісник СНУ імені Даля. – 2016. – №6 (230). – с.87-90.

5. Мельнік М.А. Проблемні питання інформативного наповнення антикризових управлінських процесів / М.А.Мельнік// Вісник СНУ ім.В.Даля. – 2019. – №4 (252), с.75-75.

6. Мельнік М.А. Сучасні аспекти аналізу організаційно- технічного рівня підприємства / М.А.Мельнік // Вісник СНУ ім.В.Даля. – 2020. – № 2 (258), с. 54-57.

3) Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Мельнік М.А. Обліково-аналітичне забезпечення диверсифікації підприємства в умовах сталого розвитку економіки // Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти: колективна монографія / [П.В. Крівуля, Н.Б.Чернецька-Білецька, С.С. Штапаук та ін.]; за заг. ред. Ю.І.Клюс., Н.В.Швець. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 282 с. (с. 122-130).

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня
3 здобувача:

1. Шапошніков М.Ю. (2004 рік), захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»

2. Серікова О.М. (2014 рік), захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

3. Мініна Є.О. (2015 рік), захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Аналіз господарської діяльності: навч.посібник / Ю.І.Клюс, М.А.Мельнік, Г.В.Пчелинська, І.В.Тацій.  Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім.В.Даля, 2021. – 440 с.

2. Клюс Ю.І. Манухіна М.Ю., Мельнік М.А. Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи ( для студентів спеціальності «Облік і оподаткування») – Сєвєродонецьк, вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 30 с.

3. Мельнік М.А. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз та  прогнозування» (для студентів економічних спеціальностей). –  Сєвєродонецьк, вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 50 с.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Луганська обласна організація  ГО «Спілка економістів України»

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років: ТОВ «МЕЛВС» – 10 років.