Силабус курсу:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ)

Ступінь вищої освіти:

бакалавр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

2

Семестр викладання:

осінній, весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

10

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Пчелинська Ганна Володимирівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

pchelinska@snu.edu.ua

 

+380509359892

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Важливу роль в інформаційному забезпеченні процесу прийняття|прийняття| управлінських рішень грають облікові дані і фінансова звітність – одні з головних джерел інформації, як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів.

Загальна теорія бухгалтерського обліку як навчальна дисципліна формує систему знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку,  використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень. Тому знання теоретичних засад та питань сучасної практики у сфері бухгалтерського  обліку є обов’язковими вимогами до діючих та майбутніх фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». У комплексі з іншими економічними дисциплінами бухгалтерський облік сприяє кращому розумінню економічної сутності та проблематики управління бізнесом.

Результати навчання:

Знання: сутності, предмету, об’єктів бухгалтерського обліку; методу бухгалтерського обліку; сутності, будови бухгалтерського балансу; вимог до документального оформлення господарських операцій; класифікації та структури бухгалтерських рахунків; класифікації та методики заповнення основних облікових регістрів; техніки і форм бухгалтерського обліку; методологічних засад обліку основних господарських процесів; методики складання фінансової звітності.

Вміння: визначати вплив господарських операцій підприємств на бухгалтерський баланс; користуватися Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій; складати первинні документи; заповнювати облікові регістри; оцінювати об’єкти бухгалтерського обліку; відображати на рахунках бухгалтерського обліку основні господарські процеси; складати фінансову звітність підприємства.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання з економічної теорії, економіки підприємства та мікроекономіки, податкової системи, грошової та кредитної системи країни.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є  формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають фахові компетентності:

використовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних завдань в сфері обліку;

здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в бухгалтерському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;

здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій;

здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків;

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

Тематичний план 3 семестру

1

Бухгалтерський облік як інформаційна система

2/2

Поняття та структура господарського обліку. Поняття, сутність, функції, структура бухгалтерського обліку. Вимірники, що застосовуються в бухгалтерському обліку. Користувачі облікової інформації. Бухгалтерський облік у системі наук.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

2

Предмет і метод бухгалтерського обліку

4/4

Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку. Якісні характеристики облікової інформації та принципи підготовки фінансової звітності. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Балансове узагальнення

3/3

Суть і побудова бухгалтерського балансу. Структура балансу (звіту про фінансовий стан). Вплив господарських операцій на баланс підприємства. Порядок читання та аналізу балансу.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

4

Бухгалтерські рахунки та подвійний запис

4/4

Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова. План рахунків бухгалтерського обліку. Метод подвійного запису. Узагальнення даних бухгалтерського обліку

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

5

Класифікація бухгалтерських рахунків

2/2

Принципи класифікації бухгалтерських рахунків. Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

6

Документування та інвентаризація як методи бухгалтерського обліку

2/2

Поняття про документи, вимоги до їх складання. Класифікація та порядок опрацювання бухгалтерських документів. Виправлення помилок у первинних документах. Організація документообігу. Порядок зберігання документів. Інвентаризація: види та прядок. Документальне забезпечення інвентаризації та порядок відображення її результатів в обліку. 

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

Тематичний план 4 семестру

7

Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку

6/6

Сутність та значення вартісної оцінки. Оцінка об'єктів обліку. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

8

Принципи обліку основних господарських процесів

6/6

Методологічні засади обліку господарських процесів. Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації. Облік фінансових результатів

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій Тести

Індивідуальні завдання

9

Фінансова звітність

5/5

Поняття, принципи побудови фінансової звітності. Класифікація фінансової звітності. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності. Форми фінансової звітності

Презентації

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 

Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996–ХIV [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" : Наказ, Положення від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» : Наказ, Положення від 28.05.1999 р. № 137 [Електронний ресурс].  // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Наказ, Положення від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : Наказ, Положення від 18.10.1999 р. № 242 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" : Наказ, Положення від 20.10.1999 р. № 246 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
 7. П(С) БО 10 "Дебіторська заборгованість"|дохо,|наказ-інструкція| Наказ, Положення від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов’язання" : Наказ, Положення від 31.01.2000 р. № 20 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
 9. П(С) БО 12 "Фінансові інвестиції"|дохо : Наказ, Положення від 26.04.2000 р. № 91 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" : Наказ, Положення від 19.12.2001 р. № 1050/6241 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" : Наказ, Положення від 28.07.2000 р. № 181 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ, Положення від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ, Положення від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. №353 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів: Наказ, Положення від 10.08.2000 р. № 193 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04/paran22.
 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» : Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. №617 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.
 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» : Наказ, Положення від 24.12.2004 № 817   [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05.
 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» : Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. №412 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05
 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» : Наказ, Положення від 28.04.2006 № 415   [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06.
 21. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 № 433 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=382859&cat_id=293536
 22. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності : Постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. №419 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
 23. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 24. Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності : лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-108 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4108201-03.
 25. Порядок визначення розміру   збитків   від  розкрадання,  нестачі,  знищення (псування)  матеріальних  цінностей : Постанова Кабінету міністрів України від 22.01.1996 р. №116 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
<>26.https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0230201-97.
 1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активу, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансові України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.
 3. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів від 30.09.2003 р. № 561 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293623&cat_id=293536.
 4. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів від 16.11.2009 р. № 1327 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293611&cat_id=293536
 5. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів від 10.01.2007 р. № 2 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07.

 

Рекомендована література

 1. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник/ Вид. 3-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2006. -640 с.
 2. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23551/1/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf
 3. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика : Навчальний посібник – К. : Центр навчальної літератури. – 2008. – 608 с.
 4. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 578 с.
 5. Сук Л.К. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. – 507 с.

Методичне забезпечення

 1. Текст лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)  (частина 1)»  для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020.
 2. Текст лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)  (частина 2)»  для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021.
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія) І» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування») (Заняття 1-7) / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 44с.
 4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія) ІІ» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування») (Заняття 8-14) / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 46 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle.snu.edu.ua/
 6. Роздатковий матеріал.

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 3 семестр

Тема 1-2

Тема 3-4

Тема 5-6

Іспит

Сума

до 20

до 20

до 10

до 50

100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 4 семестр

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Іспит

Сума

до 20

до 20

до 10

до 50

100

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 3 та 4 семестри

Присутність на всіх заняттях

Активність роботи на практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

Сума

до 10

до 10

до 30

до 50

100

 

Таблиця 4

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

 

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим. Копіювання, запозичення та списування заборонене.

 

 

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття, на яких проводиться поточний контроль, (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана.

 

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не вживають їжу та жувальну гумку;
 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття;
 • не користуються гаджетами.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • самостійно виконують завдання (за винятком роботи в групах);
 • не використовують додаткові джерела інформації;
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.
         

 

Силабус курсу:

ОБЛІК І АУДИТ

Ступінь вищої освіти:

бакалавр

Спеціальність:

051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини»

Рік підготовки:

2

Семестр викладання:

осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Пчелинська Ганна Володимирівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

pchelinska@snu.edu.ua

 

+380509359892

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Важливу роль в інформаційному забезпеченні процесу прийняття управлінських рішень грають облікові дані і фінансова звітність – одні з головних джерел інформації, як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів. У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління — незалежний фінансовий контроль.

Облік і аудит як навчальна дисципліна формує систему знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, аудиту, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень. Тому знання теоретичних засад та питань сучасної практики у сфері бухгалтерського  обліку, аудиту є обов’язковими вимогами до діючих та майбутніх фахівців у галузі «05 Соціальні та поведінкові науки», «07. Управління та адміністрування». У комплексі з іншими економічними дисциплінами бухгалтерський облік і аудит сприяє кращому розумінню економічної сутності та проблематики управління бізнесом.

Результати навчання:

Знання: сутності, предмету, об’єктів бухгалтерського обліку; методу бухгалтерського обліку; сутності, будови бухгалтерського балансу; вимог до документального оформлення господарських операцій; класифікації та структури бухгалтерських рахунків; класифікації та методики заповнення основних облікових регістрів; техніки і форм бухгалтерського обліку; методологічних засад обліку основних господарських процесів; методики складання фінансової звітності; теоретичних основ аудиту діяльності підприємств.

Вміння: визначати вплив господарських операцій підприємств на бухгалтерський баланс; користуватися Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій; складати первинні документи; заповнювати облікові регістри; оцінювати об’єкти бухгалтерського обліку; відображати на рахунках бухгалтерського обліку основні господарські процеси; складати фінансову звітність підприємства.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання з економічної теорії, економіки підприємства та мікроекономіки, податкової системи, грошової та кредитної системи країни.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є  формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку, аудиту на підприємствах.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають фахові компетентності:

використовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аудиту;

здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в бухгалтерському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;

здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій;

застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості;

здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків;

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Бухгалтерський облік як інформаційна система

2/2

Поняття, сутність та функції бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік у системі наук. Якісні характеристики облікової інформації та принципи підготовки фінансової звітності

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

2

Предмет, метод бухгалтерського обліку

2/2

Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку. Суть і побудова бухгалтерського балансу. Вплив господарських операцій на баланс підприємства

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Бухгалтерські рахунки та подвійний запис

3/3

Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова. План рахунків бухгалтерського обліку. Метод подвійного запису. Узагальнення даних бухгалтерського обліку

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

4

Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку

3/3

Сутність та значення вартісної оцінки. Оцінка об'єктів обліку. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Облік основних господарських процесів

3/3

Методологічні засади обліку господарських процесів. Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації. Облік фінансових результатів

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій Тести

Індивідуальні завдання

6

Фінансова звітність

2/2

Поняття, принципи побудови фінансової звітності. Класифікація фінансової звітності. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності. Форми фінансової звітності

Презентації

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Теоретичні основи аудиту

2/2

Сутність, мета, предмет, метод, об’єкти аудиту. Види аудиту. Управління  аудиторською діяльністю в Україні. Порядок та умови створення аудиторських фірм

Презентації

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996–ХIV [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" : Наказ, Положення від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» : Наказ, Положення від 28.05.1999 р. № 137 [Електронний ресурс].  // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Наказ, Положення від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : Наказ, Положення від 18.10.1999 р. № 242 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" : Наказ, Положення від 20.10.1999 р. № 246 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
 7. П(С) БО 10 "Дебіторська заборгованість"|дохо,|наказ-інструкція| Наказ, Положення від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов’язання" : Наказ, Положення від 31.01.2000 р. № 20 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
 9. П(С) БО 12 "Фінансові інвестиції"|дохо : Наказ, Положення від 26.04.2000 р. № 91 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" : Наказ, Положення від 19.12.2001 р. № 1050/6241 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" : Наказ, Положення від 28.07.2000 р. № 181 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ, Положення від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ, Положення від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. №353 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів: Наказ, Положення від 10.08.2000 р. № 193 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04/paran22.
 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» : Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. №617 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.
 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» : Наказ, Положення від 24.12.2004 № 817   [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05.
 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» : Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. №412 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05
 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» : Наказ, Положення від 28.04.2006 № 415   [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06.
 21. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 № 433 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=382859&cat_id=293536
 22. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності : Постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. №419 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
 23. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 24. Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності : лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-108 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4108201-03.
 25. Порядок визначення розміру   збитків   від  розкрадання,  нестачі,  знищення (псування)  матеріальних  цінностей : Постанова Кабінету міністрів України від 22.01.1996 р. №116 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
<>26.https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0230201-97.
 1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активу, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансові України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.
 3. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів від 30.09.2003 р. № 561 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293623&cat_id=293536.
 4. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів від 16.11.2009 р. № 1327 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293611&cat_id=293536
 5. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів від 10.01.2007 р. № 2 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07.

 

Рекомендована література

 1. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник/ Вид. 3-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2006. -640 с.
 2. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23551/1/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf
 3. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика : Навчальний посібник – К. : Центр навчальної літератури. – 2008. – 608 с.
 4. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 578 с.
 5. Сук Л.К. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. – 507 с.

Методичне забезпечення

 1. Текст лекцій з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів, що навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 072 «Фінанси і кредит, банківська справа, 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / уклад. Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 122с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія) І» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування») (Заняття 1-7) / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 44с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія) ІІ» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування») (Заняття 8-14) / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 46 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle.snu.edu.ua/
 5. Роздатковий матеріал.

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 3 семестр

Тема 1-2

Тема 3

Тема 4-5

Тема 6

Тема 7

Іспит

Сума

до 5

до 10

до 20

до 10

до 5

до 50

100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 3 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність роботи на практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Залік, іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 10

до 30

до 50

100

 

Таблиця 4

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Політика курсу

 

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим. Копіювання, запозичення та списування заборонене.

 

 

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття, на яких проводиться поточний контроль, (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана.

 

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не вживають їжу та жувальну гумку;
 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття;
 • не користуються гаджетами.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • самостійно виконують завдання (за винятком роботи в групах);
 • не використовують додаткові джерела інформації;
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.

 

   

 

         

 

                                                                      

 

                             Силабус курсу:

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Ступінь вищої освіти:

бакалавр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

4

Семестр викладання:

осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

8

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н., доц., Мельнік Марина Анатоліївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

melnik@snu.edu.ua

 

+38-050-525-55-01

 

Skype: marinalug06

 

513 ГК, за розкладом

електронна адреса

 

Телефон,Viber

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

 

Анотація навчального курсу

 

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною «Аналіз господарської діяльності» є забезпечення достатнього рівня теоретичних знань, необхідних для розуміння особливостей організації економічного аналізу на підприємстві. В межах цієї дисципліни здобувачі вищої освіти опановують знання з аналізу господарської діяльності підприємства, формують уміння і набувають практичних навичок здійснення такого аналізу та прийняття на його основі обґрунтованих управлінських рішень.

Метою самостійної роботи за дисципліною є систематизація і закріплення отриманих теоретичних знань і практичних навичок студентів; формування вмінь використовувати
нормативну і спеціальну літературу; розвиток пізнавальних здібностей.

Курс може бути корисним студентам за спеціальністю  071 «Облік і оподаткування», а також майбутнім економістам, контролерам, аудиторам, податківцям, що планують працевлаштування на підприємства та фірми діяльність яких  пов’язана з проведенням аналізу господарської діяльності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Результати навчання:

Знання: На ознайомчо-орієнтовному рівні: основні види аналізу і принципи його проведення; систему взаємозалежних аналітичних показників; способи обробки економічної інформації; способи виміру впливу факторів у детермінованих моделях.

На понятійно-аналітичному рівні: методику факторного аналізу; методику проведення комплексного економічного аналізу на підставі системного підходу; методику виявлення і визначення резервів у діяльності підприємства; методику функціонально-вартісного аналізу; методику проведення аналізу виробництва і реалізації продукції; методику проведення аналізу використання трудових, матеріальних ресурсів і основного капіталу; методику проведення аналізу собівартості продукції; методику проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства і його фінансового стану.

Вміння: використовувати різні методи економічного аналізу;

забезпечувати порівняння показників господарської діяльності; здійснювати аналіз господарської діяльності окремих підрозділів підприємства; обирати показники й напрямки аналізу з точки зору їх наступності з
узагальнюючими показниками щодо підприємства в цілому;
здійснювати планування, виконання і контроль аналітичних робіт на підприємстві; оцінювати попит на продукцію підприємства; аналізувати забезпеченість підприємства трудовими ресурсами; аналізувати склад, структуру та технічний стан основних засобів; аналізувати витрати виробництва за статтями калькуляції та за економічними
елементами; обґрунтовувати основні напрямки використання прибутку з точки зору технічного розвитку виробництва, соціальних показників.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання та уявлення з таких дисциплін, як: «Статистика та економетрика», «Економіко- математичне моделювання», «Економіка підприємства  та мікроекономіка», «Фінансовий облік 1,2 », «Теорія економічного аналізу».  

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є опанування студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності діяльності промислового підприємства та розробки оптимальних управлінських рішень на основі конкретних ситуаційних прикладів.

За результатами вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде наступних компетентностей:

СК1. Здатність використовувати дедуктивний та індуктивний методи дослідження

економічних явищ, визначати причини і наслідки економічних процесів на підприємстві.

СК2. Здатність ідентифікувати узагальнювальні показники діяльності підприємства і фактори, які впливають на їх формування, способи і прийоми дослідження економічних явищ.

СК3. Здатність обирати види аналізу у процесі проведення дослідження економічних явищ, використовуючи визначену інформаційну базу.

СК4. Здатність визначати та оцінювати вплив факторів на ефективність використання ресурсів.  

СК5. Здатність обґрунтовувати напрями зміцнення фінансового стану підприємства, визначати фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність, ділову активність підприємства; обирати фінансову стратегію.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

 

РН 1.  Вміти обчислювати економічні показники і користуватися ними під час оцінювання діяльності підприємства; визначати відхилення в  економічних показниках і встановлювати їхні причини; виявляти фактори, що впливають на формування економічних показників.

РН 2.  Визначати причини утворення і зміни результатів господарської діяльності.

РН 3. Використовувати той чи інший вид аналізу залежно від мети і наявності інформаційної бази.

РН 4.   Розробляти організаційно-економічні заходи зміцнення фінансового стану

підприємства; обирати фінансову стратегію підприємства.

 

                                                 Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

 1.  

Аналіз основних засобів підприємства

2/2

Аналіз показників складу, структури і технічного рівня основних засобів. Джерела інформації. Оцінка динаміки оновлення і модернізації основних фондів. Оцінка інвестиційної політики підприємства за результатами роботи центру інвестицій. Аналіз ефективності використання основних засобів. Класифікація показників використання основних засобів. Загальний і факторний аналіз фондовіддачі.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз нематеріальних активів

1/1

Аналіз обсягу та динаміки нематеріальних активів. Аналіз

структури нематеріальних активів за різними класифікаційними ознаками. Аналіз доходності нематеріальних активів. Аналіз ліквідності нематеріальних активів та ступеню ризику вкладень капіталу у нематеріальні активи.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз запасів підприємства

1/1

Аналіз забезпеченості підприємства запасами. Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня виробничих запасів. Аналіз показників

використання матеріальних ресурсів і оцінка динаміки матеріаломісткості продукції. Аналіз факторів зміни і виявлення резервів зниження матеріаломісткості продукції та підвищення ефективності виробництва.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз грошових потоків підприємства

1/1

Економічна сутність грошового потоку і його види. Аналіз динаміки і факторів зміни обсягів грошових потоків. Аналіз збалансованості грошових потоків. Аналіз ефективності й інтенсивності грошових потоків. Шляхи оптимізації грошових потоків.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз маркетингової діяльності підприємства, виробництва і реалізації продукції

2/2

Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності. Фактори, що формують попит. Еластичність попиту і доходи споживачів. Аналіз динаміки ринків збуту та їх прибутковості. Аналіз стану товарів на ринках збуту. Одиничні, групові, інтегральні показники конкурентоспроможності, методика їх аналізу.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства

1/1

Аналіз науково-технічного рівня виробництва. Аналіз рівня організації виробництва та праці. Аналіз рівня управління: організаційно-виробнича структура; організаційно-управлінська структура; ефективність управління підприємством.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз  капіталу

1/1

Значення, завдання й інформаційне забезпечення аналізу джерел формування капіталу. Аналіз джерел формування капіталу. Методика оцінювання вартості капіталу й оптимізації його структури. Методика аналізу показників ефективності й інтенсивності використання капіталу. Факторний аналіз рентабельності операційного капіталу. Аналіз рентабельності сукупного капіталу. Аналіз прибутковості власного та позикового капіталу. Аналіз оборотності капіталу.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз витрат

2/2

Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат на виробництво і реалізацію продукції. Джерела даних для аналізу. Законодавча регламентація формування собівартості. Методика аналізу витрат на підприємстві за елементами витрат і статтями калькуляції залежно від відношення витрат до зміни обсягів виробництва і реалізації продукції (умовно-постійні і змінні витрати). Аналіз взаємозв'язку "виграти-обсяг-прибуток". Аналіз витрат за результатами роботи центрів відповідальності. Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції. Аналіз собівартості продукції за статтями втрат. Аналіз прямих витрат. Аналіз накладних витрат. Аналіз собівартості окремих виробів. Діагностика резервів зниження собівартості продукції.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз результатів діяльності підприємства

2/2

Значення, завдання, об'єкти, джерела інформації та основні етапи аналізу фінансових результатів роботи підприємства. Методика проведення факторного аналізу валового прибутку. Методика проведення аналізу фінансового результату від іншої реалізації. Аналіз резервів збільшення прибутку. Методика проведення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства. Оцінка доцільності основних напрямків використання прибутку. Порядок розрахунку та аналізу показників рентабельності, що застосовуються для оцінки господарської діяльності підприємства. Факторний аналіз показників рентабельності.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз фінансового стану підприємства

2/2

Завдання, об'єкти, значення джерел інформації та основні етапи аналізу фінансового стану підприємства. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела для оцінки фінансового стану підприємства. Горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз. Аналіз майна підприємства та джерел його покриття. Оцінка співвідношення основного та оборотного капіталу. Забезпеченість власними обіговими коштами. Показники ліквідності: методи обчислення, оптимальні значення. Відмінності між ліквідністю балансу та ліквідністю активів. Аналіз ділової активності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Типи фінансової стійкості. Кредитоспроможність, ліквідність та платоспроможність: їх поняття та співвідношення. Коефіцієнти відновлення платоспроможності і втрати платоспроможності.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

1/1

Види інвестиційних проектів. Визначення початкових витрат при здійснені інвестиційної діяльності. Оцінка ризику в процесі прийняття рішень. Врахування інфляції в оцінці доходів від інвестиційних проектів. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів. Оцінка інвестиційних проектів з допомогою показника економічної доданої вартості. Аналіз доцільності інвестицій у розвиток господарських підрозділів.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Система комплексного економічного аналізу і пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності

1/1

Система економічних показників як база комплексного аналізу. Системний підхід до аналізу господарської діяльності; методика комплексного економічного аналізу для цілей управління. Поняття, економічна сутність резервів виробництва. Класифікація резервів підвищення ефективності господарювання.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

Рекомендована література

     Основна література

 1. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник / Ю.І.Клюс, М.А.Мельнік, Г.В. Пчелинська, І.В.Тацій. -Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2021.- 440 с.
 2. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : підручник / І. М. Парасій-Вергуненко ; за ред. Л. М. Кіндрацької. — К. : КНЕУ, 2016.— 629с.
 3. Аналіз господарської діяльності [текст]: навчальний посібник/[за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової] – К.: «Центр учбової літератури», 2013. –384с.
 4. Економічний аналіз : навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевский, М. І. Горбаток ; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2001. – 540 с.
 5. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП "Рута", 2003. – 680 с.
 6. Кононенко О., Маханько О. Аналіз фінансової звітності.- Х.: Фактор, 2008.- 208 с.
 7. Коробов М.Я. Фінансово- економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник / М. Я. Коробов. – К. : Т-во «Знання», 2001. – 378 с.
 8. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Є. В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
 9. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2005. – 662 с.
 10. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.
 11. Шпанковська Н.Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: навч.посіб. / Н.Г. Шпанковська, Г.О.Король, К.Ф.Ковальчук та ін.; за ред. К.Ф.Ковальчука -К.: Центр учбової літератури, 2012.-328 с.

 

                   Додаткова література

 1. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / Є. В. Мних, А. Д. Бутко, О. Ю. Большакова та ін. – К. : КНТЕУ, 2005. – 232 с.
 2. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк. – К. : КНЕУ, 2005. – 592 с.
 3. Житная И.П., Таций И.В. Экономический анализ: учебн. пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2006. – 300 с.
 4. Шубіна С.В. Фінансовий аналіз. Практикум [текст]: навчальний посібник/[С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник, В.О. Швадченко] – К.: «Центр учбової літератури», 2013. –296с.

                                                            Інформаційні ресурси в Інтернеті

 

1.Система дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України -   www.minfm.gov.ua

3.  Офіційний сайт Верховної Ради України -    www.rada.gov.ua

4.  Офіційний сайт Державного комітету статистики - .     www.ukrstat.gov.ua

 

 

 

Методичне забезпечення

 1. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни  «Аналіз господарської діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання, що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» /Укл. М.А. Мельнік. – Сєвєродонецьк: Видавництво СНУ ім.В.Даля, 2017. - 46 с.
 2. Текст лекций по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности» (для студентов, обучающихся по направлению 6.030509 «Учёт и аудит» / Сост.: М. А. Мельник. – Луганск: 2013. - 144 с.
 3. Опорний конспект лекцій з дисципліни  «Аналіз господарської діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (електронне видання) / Викл. М. А. Мельнік - Сєвєродонецьк: 2017.- 42с.

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма

Те

ма

1

Тема 2

Тема

3

Те

ма 4

Те

ма

5

Те

ма

6

Те

ма

7

Те

ма

8

Те

ма

9

Те

ма

10

Тема 11

Те                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ма

12                                                         

Курсова робота

Іспит

Сума

до

3

до 3

до 3

 до 3

до

 3

до

 3

до

 3

до

 3

до

 5

до 5

до 3

до 3

до 30

до 30

100

 

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист курсової роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 30

до 30

до 30

100

 

Шкала оцінювання студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватися регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб);
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.

 

Силабус курсу:

Аудит

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Спеціальність:

 

Рік підготовки:

4

Семестр викладання:

Осінній та весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Розмислов Олександр Миколайович

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

rozmislov@snu.edu.ua

 

+380666625322

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри обліку і оподаткування

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є розгляд теоретичних питань з організації та проведення аудиту господарсько-фінансової діяльності підприємств з метою виявлення недоліків, встановлення невикористаних резервів зменшення витрат, підвищення рентабельності роботи суб'єктів господарювання. Матеріал розкриває принципи створення та організації аудиторських фірм згідно з чинним законодавством України та нормами Міжнародних стандартів аудиту. При викладанні навчального матеріалу використовуються нормативно-правові акти, навчальні посібники та матеріали періодичних видань.

Метою самостійної роботи за дисципліною є закріплення студентами навчального курсу, отримання глибоких знань щодо аудиту облікової інформації отриманої на підприємствах та організаціях різного рівня управління. Засвоєння знань з організації діяльності аудиторської фірми (аудитора) щодо перевірки активів, зобов’язань та капіталу підприємства на основі нормативного та законодавчого забезпечення аудиту в Україні та норм Міжнародних стандартів аудиту.

Результати навчання:

Знання: Результатами навчання є опанування та отримання теоретичних і практичних навичок які дозволять сформувати процедуру складання плану та робочої програми аудиту, поняття аудиторської перевірки, процесів фінансово-господарської діяльності підприємств. Також студент отримує знання щодо класифікації об’єктів аудиторської діяльності та критеріїв визначення достовірності та повноти фінансової звітності в тому рахунку з використанням конкретних прикладних програм в області автоматизації аудиту.

Вміння: аналізувати існуючі елементи і положення процесу аудиту студент отримує вміння щодо складання плану аудит, робочої програми аудиту. Також повинен вміти оцінювати рівень аудиторського ризику, розробляти аудиторські тести, виконувати аудиторські процедури за суттю, проводити аналітичні процедури на основі даних фінансової звітності підприємства та складати аудиторський висновок.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на мікрорівні економічної діяльності, фінансового та податкового обліку, знання у сфері комп’ютерного забезпечення автоматизованих систем в аудиті.

 

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчання основних понять, принципів і типів перинних документи з бухгалтерського обліку та робочих документів аудиту; вивчення методів тестових випробувань та вибіркових досліджень з аудиту, проводити заходи щодо інвентаризації господарських цінностей на підприємстві.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність формувати системно-орієнтовану інформаційну базу при накопиченні інформації в робочих документах аудитора.

ЗК2. Здатність застосування аудиторських процедур по суті для передбачення подій і виявлення закономірностей відповідно до чинного законодавства в Україні.

ЗК3. Здатність створювати і покращувати наукові методи дослідження аудиторських процедур.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Використовувати методи аналітичних досліджень в процесі аудиту.

            РН2. Формувати план та робочу програму аудиту та на їх основі формувати робочі документа аудитора.

            РН3. Складати аудиторський висновок згідно з нормами Міжнародних стандартів аудиту.

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Сутність об'єктів аудиторської діяльності

2/4

Аудит спрямований на перевірку процесу відтворення суспільне необхідного продукту. Він вивчає продуктивні сили і виробничі відносини на всіх стадіях розширеного відтворення (виробництво, розподіл, обмін і споживання) суспільне необхідного продукту з метою виявлення суперечностей та їх своєчасного регулювання з боку суспільства.

На підставі вищесказаного можна предметом аудиту с стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходиться у сфері аудиторської оцінки. Предмет аудиту характеризується його об'єктами. Тобто термін "об'єкт аудиту" можна трактувати як елемент предмету аудиту, на який спрямована дія аудитора.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

2

Нормативне та правове забезпечення діяльності аудиторських фірм (аудиторів).

2/4

Для досягнення високої якості послуг аудиторські служби повинні мати певне забезпечення, яке можна поділити на такі види: забезпечення трудовими ресурсами, інформаційне, технічне, нормативно - правове, методичне, методологічне, забезпечення комп'ютерними засобами.

Правові засади здійснення аудиту, спрямованого на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника, визначають: Закон України "Про аудиторську діяльність", Міжнародні стандарти аудиту, Кодекс професійної етики аудиторів України, інші законодавчі та нормативні акти України. Положення Закону чинні на території України й поширюються на всі господарчі суб'єкти незалежно від форм власності та видів діяльності. У випадках, якщо міжнарод­ним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Сутність, зміст і необхідність планування аудиту

2/4

Планування – це вироблення головної стратегії та конкретних підходів до характеру, періоду, а також часу проведення аудиту. Аудиторський план розробляється з огляду на те, що в ньому визначається час здійснення кожної конкретної аудиторської процедури. Відповідно до стандартів аудиту аудиторська перевірка має бути належним чином спланована. Чітке планування необхідне для: розроблення загального плану та програми аудиторської перевірки; виконання і контролю роботи; впевненості, що увага зосереджена на основних аспектах; упевненості, що робота виконана повністю.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Структура та зміст договору на проведення аудиту

2/4

Договір на проведення аудиту є основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки.

Договір документально засвідчує, що сторони дійшли згоди з усіх пунктів, обумовлених у ньому. Для того, щоб уникнути неправильного розуміння сторонами взятих на себе обов'язків, необхідно максимально ясно обумовити у договорі всі суттєві аспекти взаємовідносин, які виникають у зв'язку з його укладанням.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Оцінка аудиторського ризику

2/4

Аудит - це процес зменшення до прийнятного рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів. Інформаційний ризик передбачає собою ймовірність того, що у публічній фінансовій звітності підприємства (організації) містяться істотні помилки чи неточності. Цей ризик існує не для аудиторів, а для користувачів фінансової звітності — акціонерів, інвесторів, кредиторів, державних органів тощо, яких може ввести в оману недостовірна інформація. Інформаційний ризик не можна ототожнювати з аудиторським, бо він є лише стимулом для замовників ауди­торських послуг, адже висновок аудиторів — це певна гарантія достовірності фінансових звітів підприємств

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій Індивідуальні завдання

6

Сутність системи внутрішнього контролю та його організація

2/4

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського контролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефективності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутрішнього аудиту.

В умовах становлення ринкової економіки в Україні неабиякий інтерес викликає досвід зарубіжних країн щодо організації внутрішнього аудиту. Професійну організацію внутрішніх аудиторів у США було створено в 1941 р. як Інститут внутрішніх аудиторів. Свою діяльність Інститут будує на базі загальних професійних знань внутрішніх аудиторів, програми безперервного професійного розвитку, економічного кодексу, норм і програм сертифікації.

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

7

Поняття аудиторського доказу та їх види

2/4

Для видачі обґрунтованих звітів аудитор повинен мати повну, достовірну і надійну інформацію – аудиторські докази. Доказом є факт, який підтверджує чи спростовує (заперечує) інший факт, або ж відомості щодо певного факту, які дають змогу досить впевнено сформулювати думку і скласти аудиторський висновок.

В нормативах з аудиту і спеціальній економічній літературі наводяться різні визначення суті аудиторських доказів. Так, одні економісти наголошують, що під аудиторським доказом варто розуміти інформацію, яка підтверджує правильність відображених в обліку даних, отриманих під час фактичної перевірки стану контрольованого об'єкта, яку відбирає аудитор у процесі контрольних дій для надання замовникові висновку про достовірність звітності.

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

8

Методи отримання і подальшого використання аудиторських доказів

2/4

Основні вимоги до аудиторських доказів полягають у тому, що вони мають бути об'єктивними, неупередженими, доречними, достатніми і своєчасними. Кожен аудиторський доказ повинен бути представлений одним чи декількома документами. Кожен такий документ повинен бути підписаний конкретним виконавцем. Доречність аудиторських доказів оцінюється стосовно предмета аудиту. Докази можуть бути доречними стосовно однієї мети і недоречними стосовно іншої. Наприклад, якщо аудитор підозрює, що клієнт не факторує своїх клієнтів при поставках товарів, то необхідна буде процедура порівняння вибіркової сукупності з транспортних документів з відповідними накладними на відвантаження.

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

9

Методичні підходи щодо аудиту активів, власного капіталу та зобов’язань підприємств

2/4

Аудит, як і кожна наука, має свій метод. За допомогою методу аудиту досліджується його предмет і об’єкти. Від зміни аудиторських послуг змінюються об’єкти контролю, а отже, і порядок використання тих чи інших складових еле­ментів методу аудиту (методичних прийомів). Метод аудиту потрібно розглядати в цілісності, як окремої економічної науки. Незважаючи на те, що аудиторська діяльність охоплює не тільки підтвердження достовірності фінансової звітності, але і включає ряд інших послуг, метод аудиту є єдиним і характеризується як сукуп­ність методичних прийомів, що використовуються в аудиторському контролі.

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

10

Контроль і тестування у процесі аудиту

2/4

В теорії аудиту досить широко застосовується поняття “тестування”. В більшості праць з аудиту автори вживають терміни “тест”, “тестування”, приділяючи досить мало уваги сутності та призначенню цих термінів. У вітчизняній та зарубіжній літературі з аудиту вчені часто ототожнюють поняття “тест” і “тестування”, не визначаючи чіткої межі в відмінностях цих понять.

 

11

Оформлення результатів аудиту (позитивний висновок)

2/4

Результати аудиторської перевірки аудитор оформляє висновком про якість складеної замовником бухгалтерської звітності і декларації про фінансово-господарську діяльність. У випадках неналежного стану бухгалтерського обліку у замовника аудитор на поданий звіт (декларацію) висновок не складає. Після ліквідації недоліків у бухгалтерському обліку провадиться повторний аудит, який оформляють окремим висновком, що підтверджує достовірність бухгалтерського обліку, балансу і звітності суб'єкта підприємницької діяльності.

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

12

Письмова інформація аудитора за негативними результатами аудиту (модифіковані висновки)

2/4

Якщо аудитор має які-небудь підстави для висловлення думки, відмінної від безумовно-позитивного, то він видає модифіковане аудиторський висновок. Підстави для видачі та зміст модифікованого ув'язнення до останнього часу регламентувалися МСА 700. Прийняті зміни зумовили необхідність створення нового МСА 701 «Модифікації до незалежного аудиторського звіту (висновку)». Отже, у разі обмеження обсягу або незгоди з управлінським персоналом клієнта при видачі аудиторського висновку аудитор повинен керуватися МСА 701.

 

13

Концепція системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні

1/4

Згідно із ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами (ЄС) та Україною, яка набрала чинності для України 01.03.98 р., Україна взяла на себе зобов’язання вжити заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства ЄС, зокрема в такій галузі, як бухгалтерський облік. Концепцією Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, схваленою Законом України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» передбачено необхідність адаптації законодавства у зв’язку із перспективою членства України в ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – це поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу, до якого належать, зокрема, директиви ЄС.

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

14

Національна практика контролю якості аудиторських послуг в Україні

1/1

Метою контролю якості аудиторських фірм є встановлення єдиних для України вимог до організації аудиторськими фірмами та аудиторами, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці, систем контролю якості аудиторських послуг та надання рекомендацій щодо ефективного впровадження таких систем контролю якості в практику аудиторської діяльності.

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" з змінами, Документ 2258-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІV (Редакція від 06.02.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

3. Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова - М: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - 398 с.

4. Аудит Монтгомери / ФЛ Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейлли, М.Б. Хирш. Пер с англ. под ред. Я.В. Соколова. - К.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. -542с.

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. Навч. посіб. – К.: Каравела, 2018 – 544 с.

6. Аудиторский словарь / С.М. Бычкова, М.В. Райхман, В.Я. Соколов и др. / Под ред. В.Я. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 192 с.

7. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. – Київ: Міжнародна федерація бухгалтерів. Аудиторська палата України, 2010 – 410 с.

8. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник – К.: «Хом – Тек Пресс», 2008. – 560 с.

9. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Практикум. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 464 с

Інформаційні ресурси

 

1. Сервер Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// rada.gov.ua/.

2. ЛигаБизнесИнформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// liga.net/

3. Податки та бухгалтерський облік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// basa.tav.kharkov.ua/

 

Методичне забезпечення

1. Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля. Електронний ресурс. Режим доступу: http://moodle2.snu.edu.ua/course/view.php?id=3464

2. Роздатковий матеріал.

3. Презентації до дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті». Електронний ресурс. Режим доступу: http://moodle2.snu.edu.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=156197

4. Розмислов О.М. Учбово – методичний комплекс дисципліни «Аудит», 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.snu.edu.ua/

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

Іспит

Сума

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 51

100

 

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 2 семестр

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Тема 12 

Тема 13

Тема 14

Іспит

Сума

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 51

100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 20

до 30

до 40

100

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 2 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 20

до 30

до 40

100

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

 

Політика курсу

 

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • Бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

Силабус курсу:

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

7

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

4

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Залік

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри оподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є розгляд теоретичних аспектів  системи внутрішньогосподарського контролю; аналіз сучасних процедур та навичок внутрішньогосподарської перевірки юридичних і фізичних осіб; вивчення особливостей організації внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах господарювання; окреслити основні напрямки реалізації внутрішньогосподарського контролю  та проблематику реалізації контролю в  сучасних господарських реаліях.

Метою самостійної роботи за дисципліною є навчити студентів творчо і діалектично оцінювати суспільні явища, що проходять в умовах ринкових відносин між державою та громадянином, здійснювати внутрішніх перевірок юридичною особою, самостійне визначення відповідальності за порушення законодавства, вивчення нормативних актів, щодо проведення внутрішньогосподарського контролю.

Результати навчання:

Знання:  наукові основи організації внутрішнього контролю; функції, форми і завдання організації внутрішнього контролю та їх особливості; нормативно-правове, методичне, інформаційне та ресурсне забезпечення організації та здійснення внутрішнього контролю; особливості організації та здійснення комплексного внутрішнього контролю.

Вміння: будувати систему внутрішнього контролю на підприємстві; формувати підрозділи внутрішнього контролю на підприємстві; розподіляти контрольні функції та оптимізувати їх виконання; планувати роботу підрозділів внутрішнього контролю;  вибирати і застосовувати методи і прийоми для вирішення контрольних завдань і процедур; використовувати методики внутрішнього контролю;  розробляти заходи щодо виявлення, попередження, профілактики порушень і сприяння реалізації результатів внутрішнього контролю; здійснювати контроль реалізації результатів контрольно-ревізійної перевірки.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, бухгалтерського обліку, податкової системи.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Мета викладання дисципліни полягає у оволодінні базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організації на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання служб внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо допомоги керівництву у виконанні підприємствами їх статутних завдань та поліпшенні фінансового стану; теоретична та практична підготовка з наукових основ організації внутрішнього контролю, його методології; формування вмінь використання системи методів і моделей для вивчення фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання і виявлення та профілактики порушень..

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у податковій сфері або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Застосовувати знання податкового законодавства в практичній діяльності економічної сфери.

ЗК5. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації податкової системи, розрахунків, звітування та оптимізації сплати податків.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

            РН2. Виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

            РН3. Здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Контрольно-ревізійна робота в Україні: сутність, форми, організація.

4/4

Історичний аспект розвитку фінансово-господарського контролю і ревізії. Види, типи і форми фінансово-господарського контролю. Прийоми та способи його здійснення.  Визначення предмету і об'єктів контролю і ревізії.

 

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

2

Організація та планування контрольно-ревізійної роботи

 

5/5

Ревізія як метод господарського контролю. Порядок призначення, підготовка та організація проведення ревізії і перевірок. Права, обов’язки і відповідальність Державної контрольно-ревізійної служби та ревізорів. Облік і звітність з виконання контрольно-ревізійної роботи.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Контроль касових операцій

4/4

Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі.  Контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження.  Документальний контроль касових операцій.

 

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

4

Фінансово-господарський контроль операцій на рахунках в банку та інших грошових коштів

4/4

Завдання і джерела контролю.  Контроль операцій на рахунках підприємства.  Контроль операцій по розрахунках чеками та операцій з векселями.

 

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Контроль використання та руху основних засобів та нематеріальних активів

4/4

Об’єкти, джерела та напрями контролю основних засобів та нематеріальних активів. Перевірка стану збереження основних засобів.  Особливості інвентаризації основних засобів.  Контроль операцій по джерелах надходжень і видах вибуття основних засобів.  Контроль операцій по ремонту основних засобів.  Контроль операцій з нематеріальними активами.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

6

Перевірка наявності та збереження матеріальних цінностей підприємств

4/4

Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю.  Контроль наявності та збереження товарно-матеріальних цінностей.  Перевірка надходження, оцінки та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей.

 

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Контроль операцій щодо використання та набуття матеріалів на виробництві. Внутрішньогосподарській контроль витрат та собівартості продукції (робіт, послуг) Контроль розрахункових операцій підприємств.

4/4

Перевірка використання сировини і матеріалів на виробництві.  Контроль операцій, пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей. Контроль і ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів.  Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми контролю.  Контроль витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статтями.  Контроль обчислення собівартості продукції.  Теоретичні основи внутрішнього контролю розрахунків підприємства.  Контроль розрахунків з підзвітними особами.  Перевірка розрахунків із постачальниками і покупцями.  Перевірка розрахунків із різними дебіторами і кредиторами.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Внутрішньогосподарський контроль [Текст]: навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, О.С. Білова, О.І. Канська; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НМетАУ. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. - 154 с.

2. Гуцаленко Л.В., Коцупатрий М.М., Марчук У.О. Внутрішньогосподарський контроль. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 496 с. // http://pidruchniki.com/1815070961779/ekonomika/vnutrishnogospodarskiy_kontrol.

3. Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія / В.П. Пантелеєв. – К.: ДП «Інформ- аналіт. агентство», 2008. – 491 с.

4. Зубчик С.М. Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах: організація та методика: дис. ... кандидата екон. наук: 08.00.09 / Зубчик Світлана Миколаївна. – Львів, 2016. – 318 с.

5. Сморжанюк Т.П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: Навч. посібник / Т.П. Сморжанюк, Т.В. Шрам, В.Є. Труш / За ред.. В.Є. Труша. – К.: Наукова думка, 2009. – 284 с.

Допоміжні:

1. Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: монографія / Т.О. Каменська. – К., 2010. – 499 с.

2. Майданевич П.М. Контроль і ревізія: підручник / П.М. Майданевич, Д.О. Лазаренко. – Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2011. – 320 с.

3. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник. – 7-ме вид., перероб. і допов. / Б.Ф.Усач. – К.: Лекціопедія, 2008. – 264 с.

4. Рогозян Л.Є., Вахлакова В.В. Ревізія і контроль: Навч. посібн. / Л.Є. Рогозян, В.В. Вахлакова. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 209 с.

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3.Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (для студентів, які навчаються за спеціальністю  071 / Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 18 с.

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 7 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

залік

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 7 семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

залік

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

 

 

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

Силабус курсу:

ВСТУП ДО ФАХУ

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Спеціальність:

071  «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Серікова Ольга Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку та оподаткування

посада

Olga.sm.mymail@gmail.com

 

+380504762502

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є засвоєння здобувачами освіти теоретичних знань з історії бухгалтерського обліку задля кращого розуміння бухгалтерського обліку як науки; формування у майбутніх спеціалістів за професійним спрямовуванням з обліку і оподаткування системних знань з концептуальних основ, вивчення системи вищої економічної освіти для забезпечення знайомства здобувачами освіти з особливостями майбутньої професії; надання здобувачам освіти загального поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль в системі економічних відносин, ознайомлення з правами, обов'язками і відповідальністю посадових осіб, які здійснюють ведення обліку, з основними вимогами до організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Метою самостійної роботи за дисципліною є опанування здобувачами освіти навчального курсу, отримання глибоких знань  зрозуміти значення бухгалтерського обліку та оподаткування, їх сучасний стан та можливі напрями розвитку; дати зрозуміти здобувачам освіти, що історична еволюція бухгалтерського обліку, як науки, розглядається не заради неї самої, а для полегшення розуміння теперішнього і передбачення майбутнього.

Результати навчання:

Знання: є опанування та отримання теоретичних і практичних навичок які дозволять інтегрувати в собі попередньо здобуті знання з різних галузей економіки, досягнення здобувачами освіти сучасного конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань щодо основних положень теорії і практики бухгалтерського обліку, здатності їх використовувати в галузях фінансів.

Вміння: демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій; усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів, історія економіки.

 

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є засвоєння знань про організацію облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві в обліку; контроль та аналіз економічних процесів на підприємстві, складання раціональної структури облікового, контрольного й аналітичного процесів, організації роботи виконавців.

 

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

СК 02. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

ЗК12. Здатність діяти соціально- відповідально та свідомо.

 

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

           

            ПР 02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і  екологічної відповідальності підприємств.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

 

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Організація бізнесу в Україні

2/2

Загальна характеристика бізнесу в Україні, його сутність та види. Сутності бізнесу в Україні і принципів його організації.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Загальна характеристика професії

2/2

Історія бухгалтерського обліку. Вимоги, що

пред'являються до бухгалтерів в сучасному суспільстві. Сертифікація бухгалтерів. Споріднені професії. Функції та навики, якими повинен володіти бухгалтер з метою

забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

 

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

3

Бухгалтерський облік: мова бізнесу

2/2

Поняття ролі і місця бухгалтерського обліку в процесі управління діяльність підприємства. Огляд сучасних підходів до

організації обліку на підприємствах.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Міжнародні освітні стандарти для професійних

бухгалтерів і професійні організації

2/2

Вивчення міжнародних освітніх стандартів для професійних бухгалтерів і професійні організації. Розгляд професійних вимог і

професійних обов’язків сучасного бухгалтера.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

5

Організація бухгалтерського обліку і оподаткування в Україні

2/2

Бухгалтерський облік: сутність, значення, стандарти. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Класифікація видів обліку. Мета та завдання бухгалтерського обліку. Перспективи професії. Проблеми підготовки фахівців для економічної сфери.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

6

Оволодіння секретами

професії бухгалтера

2/2

Установка на навчання. Психофізіологічні основи розумової діяльності. Динаміка працездатності. Навички та вміння. Процеси переробки інформації людиною Роль планування у прийнятті управлінських рішень. Роль прогнозування у прийнятті управлінських рішень. Роль контролю у прийнятті управлінських рішень. Роль аналізу у прийнятті управлінських рішень.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

7

Підвищення

продуктивності

праці та вимоги

до працівників

бухгалтерської служби

2/2

Сучасні вимоги та підбір кадрів економічного відділу. Вимоги до робочого місця економіста та контроль за їх

дотриманням. Порівняльна характеристика кваліфікаційних вимог економіста та бухгалтера. Порівняльна характеристика завдань та обов’язків головного економіста та начальника фінансової служби підприємства.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

8

Аналіз господарської діяльності

2/1

Основні поняття та роль економічного аналізу за ринкових відносин. Історія та перспективи розвитку економічного аналізу. Мета, завдання та основні категорії економічного аналізу. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами. Предмет економічного аналізу. Види й напрямки економічного аналізу. Організація аналітичної роботи на підприємстві. Економічний аналіз і прийняття управлінських рішень. Організація економічного аналізу на підприємстві.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

9

Організація аудиту в Україні

2/1

Аудитор, його статус та сертифікація. Аудиторська діяльність. Управління аудиторською діяльністю. Цілі та принципи аудиту. Характеристика міжнародних стандартів аудиту. Кодекс аудитора. Організація внутрішнього аудиту на підприємстві. Планування аудиту.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Загородній А. Г., Кіндрацька Г. І., Пилипенко Л. М. та ін. Вступ до фаху: облік і аудит. Навчальний посібник. Друге видання, доопрацьоване і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 288 с.

2. Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху. Навч. посіб. за ред.. В.С. Леня. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 256 с.

3. Тимошенко З. І., Оніщенко І. Г., Грехов А. М., Палеха Ю. І. Болонський процес : Нормат.–правові док. Київ: Європ. ун–т, 2004. 102 с.

4. Вознюк Т. Г. Менеджмент навчально–виховного процесу. Київ: Здоров’я, 2002.128с.

5. Вища освіта України і Болонський процес : Навч. посіб. Ред. В. Г. Кремень. Тернопіль: Навч. книга — Богдан, 2004. 384 с.

6. Романенко О. Р. Фінанси : підручник. 4-те вид. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 312 с.

7. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. та ін. Фінанси підприємств: підручник. Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. Київ: КНЕУ, 2012. 546 с.

 

Додаткова література

1. Василик О. Д. Бюджетна система України : підручник. Київ : ЦНЛ, 2004. 544 с.

2. Говорушко Т. А. Страхові послуги: підручник. Київ : Центр учбової літератури. 2011. 376 с. 23

3. Дікань Л. В. Контроль і ревізія : Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. Харків : Вид. ХНЕУ, 2006. 394 с.

4. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика. Навч. посібник. 3-є видання. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 612 с.

5. Савлук М. І., Пуховкіна М. Ф. Банківські операції : Підручник [за ред. А.М. Мороз]. 3-є вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2008. 608 с.

           6. Юрій С. І., Стоян В. І., Данилевич О. С. Казначейська система : підруч. Київ: КНЕУ,2014. 354.

 

Інформаційні ресурси.

1. http://zakon2.rada.gov.ua - Верховна Ради України;

2. http:// www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України;

3. http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні;

4. http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського;

5. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України;

6. http://vobu.ua/ukr/"Все про бухгалтерський облік" - всеукраїнська професійна бухгалтерська газета;

7. http://library.if.ua/books/ – Бібліотека економіста в Україні;

8. http://vobu.ua/ukr/– "Все про бухгалтерський облік" - всеукраїнська професійна бухгалтерська газета;

9. http://www.balance.ua/ – Видавничо-консалтингова компанія Баланс-Клуб;

10. http://www.osvita.com.ua - освітній портал;

 

Методичне забезпечення

1.      Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля

2.      Роздатковий матеріал.

 

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

Тема8

Тема9

Іспит

Сума

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 30

100

 

 

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 30

до 20

до 40

100

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • Бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

Силабус курсу:

ВСТУП ДО ФАХУ 2

Ступінь вищої освіти:

бакалавр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

4

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Пчелинська Ганна Володимирівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

pchelinska@snu.edu.ua

 

+380509359892

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Важливу роль в інформаційному забезпеченні процесу прийняття|прийняття| управлінських рішень грають облікові дані і фінансова звітність – одні з головних джерел інформації, як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів.

Вступ до фаху як навчальна дисципліна формує систему базових знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень. Тому знання базових теоретичних засад та питань сучасної практики у сфері бухгалтерського  обліку, оподаткування є обов’язковими вимогами до діючих та майбутніх фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». У комплексі з іншими економічними дисциплінами бухгалтерський облік сприяє кращому розумінню економічної сутності та проблематики управління бізнесом.

Результати навчання:

Знання: сутності, предмету, об’єктів бухгалтерського обліку; методу бухгалтерського обліку; базових принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; будови бухгалтерського балансу; класифікації та структури бухгалтерських рахунків.

Вміння: користуватися нормативними актами, що регулюють ведення бухгалтерського обліку в Україні; визначати вплив господарських операцій підприємств на бухгалтерський баланс; користуватися Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій; будувати бухгалтерські проводки.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання з економічної теорії, економіки підприємства та мікроекономіки..

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є  ознайомлення студентів першого курсу з обліку і оподаткування з їх майбутньою спеціальністю, її економічним і соціальним значенням, формування системи базових знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають фахові компетентності:

використовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних завдань в сфері обліку;

здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в бухгалтерському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;

здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків;

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні

2/2

Структура нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку. Закон України про бухгалтерський облік ті фінансову звітність в Україні. Загальна характеристика НП(С)БО.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Тести

Індивідуальні завдання

2

Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

4/4

Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку: трактування, умови визнання. Класифікація активів, зобов’язань. Основні господарські процеси. Загальна характеристика методичних прийомів бухгалтерського обліку.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Базові принципи бухгалтерського обліку

2/2

Якісні характеристики облікової інформації та принципи підготовки фінансової звітності.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

4

Балансове узагальнення

3/3

Суть і побудова бухгалтерського балансу. Структура балансу (звіту про фінансовий стан). Вплив господарських операцій на баланс підприємства. Порядок читання та аналізу балансу.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

5

Бухгалтерські рахунки та подвійний запис

4/4

Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова. План рахунків бухгалтерського обліку. Метод подвійного запису. Узагальнення даних бухгалтерського обліку

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

6

Класифікація бухгалтерських рахунків

2/2

Принципи класифікації бухгалтерських рахунків. Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

Нормативно-правові акти

 1. Податковий кодекс України ВР України, від 02.12.2010, № 2755-VI [Електронний ресурс]. – режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996–ХIV [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" : Наказ, Положення від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активу, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансові України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.

 

Рекомендована література

 1. Бруханський Р. Ф. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності „Облік і оподаткування”). Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 134 с.
 2. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник/ Вид. 3-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2006. -640 с.
 3. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23551/1/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf
 4. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / І.Б.Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є.Нагірська. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 688 с
 5. Вступ до фаху: Навчальний посібник / А. Г. Загородній та ін. Друге видання, доопрацьоване і доповнене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 288 с
 6. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика : Навчальний посібник – К. : Центр навчальної літератури. – 2008. – 608 с.
 7. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 578 с.
 8. Сук Л.К. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. – 507 с.

 

 

Методичне забезпечення

 1. Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle.snu.edu.ua/
 2. Методичні рекомендації до підготовки до практичних занять, виконання контрольних робіт та у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle.snu.edu.ua/
 3. Роздатковий матеріал.

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5-6

Іспит

Сума

до 5

до 15

до 10

до 10

до 10

до 50

100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 3 та 4 семестри

Присутність на всіх заняттях

Активність роботи на практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

Сума

до 10

до 10

до 30

до 50

100

 

Таблиця 4

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Політика курсу

 

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим. Копіювання, запозичення та списування заборонене.

 

 

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття, на яких проводиться поточний контроль, (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана.

 

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не вживають їжу та жувальну гумку;
 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття;
 • не користуються гаджетами.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • самостійно виконують завдання (за винятком роботи в групах);
 • не використовують додаткові джерела інформації;
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.
         

 

                                              

                             Силабус курсу:

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Ступінь вищої освіти:

бакалавр

Спеціальність:

051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та   страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

292 «Міжнародні економічні відносини»

Рік підготовки:

4

Семестр викладання:

осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н., доц., Мельнік Марина Анатоліївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

melnik@snu.edu.ua

 

+38-050-525-55-01

 

Skype: marinalug06

 

513 ГК, за розкладом

електронна адреса

 

Телефон,Viber

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

 

Анотація навчального курсу

 

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною «Економічний аналіз та прогнозування» є забезпечення достатнього рівня теоретичних знань, необхідних для розуміння особливостей  організації аналізу господарської діяльності підприємства.

В межах цієї дисципліни здобувачі вищої освіти опановують знання з економічного аналізу та прогнозування діяльності підприємства, формують уміння і набувають практичних навичок здійснення такого аналізу та прийняття на його основі обґрунтованих управлінських рішень.

Метою самостійної роботи за дисципліною є систематизація і закріплення отриманих теоретичних знань і практичних навичок студентів; формування вмінь використовувати
нормативну і спеціальну літературу; розвиток пізнавальних здібностей.

Курс може бути корисним студентам за спеціальностями  051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини», а також майбутнім економістам, що планують працевлаштування на підприємства та фірми діяльність яких  пов’язана з проведенням економічного аналізу та прогнозування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Результати навчання:

Знання: етапи становлення і розвитку економічного аналізу;

економічні терміни, ключові показники діяльності суб’єкта господарювання, їх взаємозв’язки і взаємозалежності;  сутність, умови застосування та подальше удосконалення показників діяльності суб’єкта господарювання; сучасний арсенал методів і прийомів економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання; принципи і методи обґрунтування управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.

Вміння: проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі;  робити обґрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень; знаходити найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення кожної ситуації або проблеми з економіки; завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення; набути навички в оформленні аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу; опанувати методику прогнозування результатів діяльності підприємства.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання та уявлення з таких дисциплін, як: «Філософія», «Статистика та економетрика», «Економіко- математичне моделювання», «Облік і аудит».

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є опанування студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності діяльності промислового підприємства та розробки оптимальних управлінських рішень на основі конкретних ситуаційних прикладів.

За результатами вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде наступних компетентностей:

СК1. Здатність використовувати дедуктивний та індуктивний методи дослідження

економічних явищ, визначати причини і наслідки економічних процесів на підприємстві.

СК2. Здатність ідентифікувати узагальнювальні показники діяльності підприємства і фактори, які впливають на їх формування, способи і прийоми дослідження економічних явищ.

СК3. Здатність обирати види аналізу у процесі проведення дослідження економічних явищ, використовуючи визначену інформаційну базу.

СК4. Здатність визначати та оцінювати вплив факторів на ефективність використання ресурсів.  

СК5. Здатність обґрунтовувати напрями зміцнення фінансового стану підприємства, визначати фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність, ділову активність підприємства; обирати фінансову стратегію.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

 

РН 1.  Вміти обчислювати економічні показники і користуватися ними під час оцінювання діяльності підприємства; визначати відхилення в  економічних показниках і встановлювати їхні причини; виявляти фактори, що впливають на формування економічних показників.

РН 2.  Визначати причини утворення і зміни результатів господарської діяльності.

РН 3. Використовувати той чи інший вид аналізу залежно від мети і наявності інформаційної бази.

РН 4.   Розробляти організаційно-економічні заходи зміцнення фінансового стану

підприємства; обирати фінансову стратегію підприємства.

 

                                                 Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

 1.  

Економічний аналіз в системі управління

2/2

Поняття економічного аналізу: предмет, об’єкт, функції, роль та задачі.

Принципи проведення економічного аналізу.

Технологія прийняття управлінських рішень за результатами економічного аналізу.

Характеристика основних видів аналізу

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних досліджень

1/1

Організація аналітичної роботи на підприємстві.

Етапи проведення економічного аналізу на підприємстві.

Система економічної інформації для цілей аналізу.

Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення економічного аналізу.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Методичні прийоми аналітичних досліджень та їх класифікація

1/1

Сутність, зміст і особливості методу та методики економічного аналізу.

Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень.

Характеристика математичних способів та прийомів економічного аналізу.

Характеристика евристичних способів та прийомів економічного аналізу.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Методичні прийоми та способи оцінювання діяльності підприємств

1/1

Сутність та характеристика детермінованих факторних систем.

Сутність та характеристика прийомів детермінованого факторного аналізу. Загальна характеристика способів комплексної оцінки.

Прийоми оптимізації показників.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Контрольно – діагностичні методи економічного аналізу

2/2

Сутність, зміст, мета та задачі діагностики діяльності підприємства.

Попереднє діагностування узагальнюючих показників ефективності функціонування підприємства.

Діагностика технічного потенціалу підприємства.

Діагностика трудових ресурсів підприємства.

Діагностика фінансової стійкості підприємства

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Методи і моделі прогнозування, пошуку потенційних можливостей

розвитку підприємства та оптимізації його діяльності

1/1

Сутність, значення та задачі прогнозування розвитку підприємства.

Методи прогнозування розвитку підприємства.

Поняття, принципи організації пошуку і підрахунку потенційних можливостей

розвитку підприємства.

Методика підрахунку і обґрунтування потенційних можливостей розвитку

підприємства.

Оптимізація величини прибутку підприємства.

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Аналіз фінансової звітності підприємства

1/1

Аналіз складу, структури і динаміки майна підприємства та джерел його формування.

Оцінка ефективності використання майна та оптимальності структури капіталу

підприємства.

Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів роботи підприємства.

Аналіз надходження та вибуття грошових коштів підприємства.

Аналіз структури та динаміки власного капіталу підприємства

Презентації.

Семінари-дискусії

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

Рекомендована література

     Основна література

 1. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник / Ю.І.Клюс, М.А.Мельнік, Г.В. Пчелинська, І.В.Тацій. -Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2021.- 440 с.
 2. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : підручник / І. М. Парасій-Вергуненко ; за ред. Л. М. Кіндрацької. — К. : КНЕУ, 2016.— 629с.
 3. Аналіз господарської діяльності [текст]: навчальний посібник/[за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової] – К.: «Центр учбової літератури», 2013. –384с.
 4. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. М. В. Макаренко, В. П. Гудкова, М. М. Аджавенко, О. Р. Приймук, В. І. Творонович. – К.: Видавництво ДЕТУТ, 2014. –161 с.
 5. Економічний аналіз : навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевский, М. І. Горбаток ; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2001. – 540 с.
 6. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП "Рута", 2003. – 680 с.
 7. Кононенко О., Маханько О. Аналіз фінансової звітності.- Х.: Фактор, 2008.- 208 с.
 8. Коробов М.Я. Фінансово- економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник / М. Я. Коробов. – К. : Т-во «Знання», 2001. – 378 с.
 9. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Є. В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
 10. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2005. – 662 с.
 11. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.
 12. Шпанковська Н.Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: навч.посіб. / Н.Г. Шпанковська, Г.О.Король, К.Ф.Ковальчук та ін.; за ред. К.Ф.Ковальчука -К.: Центр учбової літератури, 2012.-328 с.

 

                   Додаткова література

 1. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / Є. В. Мних, А. Д. Бутко, О. Ю. Большакова та ін. – К. : КНТЕУ, 2005. – 232 с.
 2. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк. – К. : КНЕУ, 2005. – 592 с.
 3. Житная И.П., Таций И.В. Экономический анализ: учебн. пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2006. – 300 с.
 4. Шубіна С.В. Фінансовий аналіз. Практикум [текст]: навчальний посібник/[С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник, В.О. Швадченко] – К.: «Центр учбової літератури», 2013. –296с.

                                                            Інформаційні ресурси в Інтернеті

 

1.Система дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України -   www.minfm.gov.ua

3.  Офіційний сайт Верховної Ради України -    www.rada.gov.ua

4.  Офіційний сайт Державного комітету статистики - .     www.ukrstat.gov.ua

 

 

Методичне забезпечення

 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз і прогнозування» (для студентів економічних спеціальностей) / Уклад.: М.А. Мельнік.-  Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020.-  50  с.
 2. Опорний конспект лекцій з дисципліни  «Економічний аналіз та прогнозування» (для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей» (електронне видання) / Викл. М. А. Мельнік - Сєвєродонецьк: 2020.- 42с.

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма

Тема

1

Тема 2

 

Тема

 3

Тема

4

 

Тема

5

 

Тема

6

 

Тема

 7

Індивідуальна робота

Іспит

Сума

до 5

до 5

 

 до 6

до  6

 

до  6

 

до  6

 

до 6

 

до 30

до 30

100

 

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист курсової роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 30

до 30

до 30

100

 

Шкала оцінювання студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватися регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб);
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.

 

Силабус курсу:

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

Ступінь вищої освіти:

бакалавр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

4

Семестр викладання:

осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Пчелинська Ганна Володимирівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

pchelinska@snu.edu.ua

 

+380509359892

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності є одним із найважливіших і найефективніших важелів державного регулювання економіки країни. Держава за допомогою податкової політики не лише формує джерела фінансування суспільно необхідних витрат, реалізуючи фіскальну функцію податків, а й створює передумови для структурної перебудови національної економіки та її зростання. Проблеми оподаткування та організації податкового обліку традиційно привертають увагу як науковців, так і практиків, оскільки в цій галузі стикаються інтереси держави й регіонів з інтересами суб’єктів господарювання та громадян – платників податків. Гармонізація і підтримання балансу цих інтересів дає змогу створити умови для підняття економіки, забезпечення соціальної стабільності в суспільстві та підвищення добробуту населення.

Тому знання теоретичних засад та питань сучасної практики у сфері обліку і звітності в оподаткуванні є обов’язковими вимогами до діючих та будучих фахівців за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування". Здобуті при вивченні дисципліни знання дозволять якісно та вчасно підготувати і подати весь необхідний пакет податкової звітності підприємства на базі облікової інформації суб’єкта господарської діяльності.

Результати навчання:

Знання: теоретичних положень податкового обліку;  нормативно-законодавчої бази щодо ведення податкового обліку за окремими податками і зборами;  порядок складання та подання податкової звітності.

Вміння: організовувати та вести податковий облік на підприємстві; оформляти первинні документи та реєстри аналітичного та синтетичного обліку для відображення операцій з податкового обліку; здійснювати розрахунки загальнодержавних та місцевих податків, зборів; складати податкову звітність та своєчасно подавати її у відповідні органи.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання з макроекономіки, економіки підприємства та мікроекономіки, фінансів, грошей та кредиту, бухгалтерського обліку (загальна теорія), податкової системи, фінансового обліку.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є  формування системи знань з теорії та практики ведення податкового обліку і складання податкової звітності суб’єктами господарської діяльності.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають фахові компетентності:

здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці;

використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, оподаткування;

здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в податковому обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;

здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій;

застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання;

ідентифікувати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності;

здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування;

здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків;

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Податковий облік, його зміст та організація на підприємстві

2/2

Поняття податкового обліку, його мета та завдання, предмет, об’єкт. Структура податкового обліку, його принципи. Взаємозв’язок та відмінності між фінансовим і податковим обліком. Особливості організації податкового обліку на підприємстві.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

2

Загальні вимоги до податкової звітності

1/1

Поняття податкової звітності. Вимоги до складання податкової звітності. Порядок подання податкової звітності. Термін подання податкової звітності. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності. Податкові зобов’язання та засоби забезпечення їх виконання. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Податковий облік і звітність з податку на прибуток підприємства

3/3

Суб’єкти та об’єкт оподаткування, ставки податку на прибуток. Доходи та витрати підприємства в податковому обліку. Податковий облік операцій з основними засобами та нематеріальними активами. Облік операцій з розрахунками в іноземній валюті в оподаткуванні. Облік дивідендів в оподаткуванні підприємств. Сумнівна і безнадійна заборгованість в податковому обліку. Звітність з податку на прибуток підприємств: порядок складання, подання  та виправлення помилок.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

4

Податковий облік та звітність з податку на доходи фізичних осіб

2/2

Платники податку, об’єкт та база оподаткування, ставки податку. Податкова соціальна пільга – сутність та правила застосування. Сутність і порядок застосування податкової знижки. Особливості оподаткування окремих видів доходів. Порядок нарахування та перерахунку, сплати податку на доходи фізичних осіб  до бюджету. Звітність підприємств щодо доходів та податку на доходи фізичних осіб.

Презентації

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Податковий облік та звітність суб’єктів, що застосовують  спрощену систему оподаткування

2/2

Загальне поняття спрощеної системи оподаткування. Порядок визначення доходів та їх склад. Ставки єдиного податку. Звітність платників єдиного податку.

Презентації

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

6

Податковий облік та звітність з податку на додану вартість

3/3

Платники податку на додану вартість, умови їх реєстрації. Об’єкт оподаткування податком на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування. Ставки податку на додану вартість. Правила ведення податкового обліку податку на додану вартість. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Первинні документи з ведення податкового обліку податку на додану вартість. Порядок складання податкової декларації з податку на додану вартість.

Презентації

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Податковий облік і звітність з інших загальнодержавних  податків і зборів

2/2

Акцизний податок. Екологічний податок. Рентна плата. Мито.

Презентації

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

8

Податковий облік і звітність за місцевими податками та зборами

2/2

Податок на майно. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

Презентації

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 

Нормативно-правові акти

 1. Податковий кодекс України ВР України, від 02.12.2010, № 2755-VI [Електронний ресурс]. – режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996–ХIV [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" : Наказ, Положення від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» : Наказ, Положення від 28.05.1999 р. № 137 [Електронний ресурс].  // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Наказ, Положення від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : Наказ, Положення від 18.10.1999 р. № 242 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" : Наказ, Положення від 20.10.1999 р. № 246 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
 8. П(С) БО 10 "Дебіторська заборгованість"|дохо,|наказ-інструкція| Наказ, Положення від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов’язання" : Наказ, Положення від 31.01.2000 р. № 20 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ, Положення від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ, Положення від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. №353 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів: Наказ, Положення від 10.08.2000 р. № 193 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04/paran22.
 14. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 № 433 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=382859&cat_id=293536
 15. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності : Постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. №419 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
 16. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.
 17. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів від 30.09.2003 р. № 561 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293623&cat_id=293536.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гресь Н.Л. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. пос. / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ / за заг. ред. проф. М.Т. Теловатої; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 152 с.
 2. Коптєва Г. М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / Г. М. Коптєва ; Нац. техн. унт "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2018. – 493 с.
 3. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. / В.Я. Плаксієнко. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 509 с.
 4. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.

 

Додаткова література:

 1. Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів): навчальний посібник / В. В.Бабіч, С. В. Сагова. – Київ : КНЕУ, 2016. − 282 с.
 2. Височан О. С. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. С. Височан, О. О. Височан; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Сорока Т. Б., 2017. – 450 с.
 3. Фінансовий облік : підручник / [Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т. - 4-те вид., допов. та перероб. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 450 с.
 4. Фінансовий облік [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Нападовська [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Нападовської ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2013. - 700 с.
 5. Фінансовий облік 2 [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Ткаченко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, акад. Акад. екон. наук України Н. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харч. технологій, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - К. : Алерта, 2014. - 455 с.
 6. Фінансовий облік ІІ [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Васильєва [та ін.] ; Акад. митної служби України. - Дніпропетровськ : Акцент : АМСУ, 2014. - 236 с.

 

 

 

 

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний портал Верховної Ради України: http://rada.gov.ua/
 1. Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» : http://www.interbuh.com.ua/ua/
 2. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік»: http://vobu.ua/ukr/
 3. Офіційний сайт професійного видання «Бухгалтер 911»: https://buhgalter911.com/
 4. Офіційний сайт видання «Бухгалтерський облік та податки в Україні»: https://www.buhoblik.org.ua/

 

 

Методичне забезпечення

 1. Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle.snu.edu.ua/
 2. Методичні рекомендації до підготовки до практичних занять, виконання контрольних робіт та у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle.snu.edu.ua/
 3. Роздатковий матеріал.

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма

Тема 1-2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7-8

Іспит

Сума

до 5

до 10

10

до 5

10

10

до 50

100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма

Присутність на всіх заняттях

Активність роботи на практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 10

до 30

до 50

100

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

 

Політика курсу

 

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим. Копіювання, запозичення та списування заборонене.

 

 

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття, на яких проводиться поточний контроль, (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана.

 

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не вживають їжу та жувальну гумку;
 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття;
 • не користуються гаджетами.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • самостійно виконують завдання (за винятком роботи в групах);
 • не використовують додаткові джерела інформації;
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.
         

 

 

Силабус курсу:

ОБЛІК У БАНКАХ

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Спеціальність:

071  «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

3

Семестр викладання:

Весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

4

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Серікова Ольга Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку та оподаткування

посада

Olga.sm.mymail@gmail.com

 

+380504762502

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є підготовка висококваліфікованих фахівців із сформованим розумінням сутності обліку у  банках України, незалежно від форм власності, які здатні розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми фінансового обліку банківських установ, для успішної професійної діяльності у банківській сфері і подальшого навчання.

Метою самостійної роботи за дисципліною є спрямованість на формування системи теоретичних та практичних знань щодо організації та методики обліку та звітності в банках України та вміння використовувати облікову інформацію в управлінні.

Результати навчання:

Знання: є формування і аналізування фінансової звітності та правильність інтерпретування отриманої інформації банківських установ; застосовування відповідних економіко-математичних методів та моделей для вирішення фінансових задач. Ідентифікування джерела та розуміння методології визначення і методи отримання економічних даних, збирання та аналізування необхідної фінансової інформації, розрахування показників, що характеризують стан фінансових систем.

Вміння: використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у банківській сфері діяльності. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Виявляти навички індивідуального підходу, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів, управлінський облік, бухгалтерський облік, організація і методика аудиту.

 

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є формування комплексного уявлення про організацію облікового процесу в банку шляхом набуття теоретичних знань з організації бухгалтерського обліку та здатності використання їх на практиці при формуванні елементів системи організації бухгалтерського обліку в банку.

 

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

 

РН 1 Уміти визначати об’єкти організації бухгалтерського обліку в банку та аналізувати їх з метою забезпечення повноти і достовірності облікової інформації для потреб управління

РН 2. Розуміти особливості організації обліку операцій банку; склад та зміст бухгалтерської звітності, терміни її подання та оприлюднення.

РН 3. Використовувати знання з організації обліку в банках для ведення обліку операцій і складання фінансової звітності; орієнтуватись у можливостях і обмеженнях застосування облікової інформації

РН 4. Складати графік документообігу, регламент робочого дня; посадові інструкції, положення про відділ, переліки облікових номенклатур, номенклатури справ діловодства, а також поточного і довгострокового зберігання документів, регістрів, звітів, формувати положення облікової політики банку.

РН 5. Використовувати дані обліку для захисту інтересів банку; визначати шляхи удосконалення організації обліку в банку

 

 

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

           

            ПР2 Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

ПР5 Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

ПР6 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

ПР7 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.

ПР14 Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР 02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і  екологічної відповідальності підприємств.

ПР 06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Банківська система.

2/2

Сутність банків. Роль і місце банків в системі грошового обігу. Банківська система. Рівні банківської системи. Завдання різних рівнів банківської системи

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Центральні банки. Комерційні банки.

2/2

Сутність центральних банків. Роль і місце центральних банків у банківській системі. Національний банк України – центральний банк банківської системи України. Основні завдання і функції НБУ. Засоби впливу НБУ на комерційні банки. Сутність комерційних банків. Роль і місце комерційних банків в банківській системі. Комерційні банки як основний елемент інфраструктури ринку грошей та фінансового ринку. Види комерційних банків. Види спеціалізації комерційного банку. Доходи комерційного банку. Витрати комерційного банку. Прибуток комерційного банку.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

3

Основи побудови обліку в банках.

2/2

Зміст роботи з обліку і побудова бухгалтерського апарату. Бухгалтерський процес і процедури фінансового обліку. Параметри і форми аналітичного обліку. Банківська документація. Об’єкти обліку і бухгалтерські рахунки. План рахунків і принципи його побудови. Баланс комерційного банку.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Платіжні інструменти.

2/2

Сутність платіжних інструментів. Розрахунки за допомогою платіжних доручень. Розрахунки за допомогою платіжних вимог-доручень. Розрахунки за допомогою розрахункових чеків. Розрахунки за допомогою акредитивів. Розрахунки за допомогою платіжних карток. Договірне списання коштів.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

5

Облік розрахункових і касових операцій.

2/2

Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками. Облік операцій при розрахунках акредитивами. Облік розрахунків при безспірному стягненні коштів та договірному списанні. Організація касової роботи. Облік при операціях з прийому готівки. Облік і документообіг при видаткових операціях

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

6

Облік основних засобів і нематеріальних активів.

2/2

Класифікація та оцінка основних засобів і нематеріальних активів банку. Облік надходження основних засобів та нематеріальних активів. Облік переоцінки основних засобів та нематеріальних активів. Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Зменшення корисності та вибуття основних засобів та нематеріальних активів.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

7

Облік власного капіталу

2/2

Структура капіталу та його відображення у фінансовій звітності. Рахунки для обліку капіталу. Облік формування капіталу. Облік операцій з власними акціями. Облік нарахування і виплати дивідендів та інших джерел капіталу.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

8

Облік доходів і витрат

2/1

Загальні принципи обліку доходів і витрат. Облік процентних доходів і витрат. Облік комісійних доходів і витрат. Облік інших доходів і витрат. Облік фінансового результату

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

9

Звітність банків

2/1

Склад та класифікація звітності банку. Користувачі звітності. Формування звітності. Баланс. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Подання звітності.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Бобиль В.В. Облік у банках: навчальний посібник Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. 262с.

2. Волкова І. А. Калініна О.Ю. Бухгалтерський облік у банках: навч.пос. К.: Центр учбової літератури. 2009. 519 с.

3. Васюренко О.А Облік і аудит у банках. Київ: Знання, 2008. 450с.

4. Герасимович А. М., Кривов'яз Т.В., Мазур О.А. та ін. Облік та аудиту комерційних банках /За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича. К:КНЕУ, 2010.549 с.

5. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) : підручник/ 2-ге вид., доп. і перероб. К. : «Центр учбової літератури», 2017. 676 с.

6. Чмутова І. М., Азізова К. М., Лебідь О. В. Фінансовий облік у банках: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 360 с.

 

      Додаткова література

1. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: навчальний посібник / Алєксєєнко С.А. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 418 с.

2. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 816 с.

3. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник / Н. Б. Литвин. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 676 с.

4. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. пос. /За ред. проф. С.К. Реверчука. К. Знання, 2007. – 630 с.

5. Облік і аудит у банках: Підручник / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін. / За заг. ред. А.М.Герасимовича. – К.:КНЕУ, 2005. – 536 с.

6. Смерічевський С. Ф. Фінансовий облік у банках: підручник / С. Ф. Смерічевський, А. С. Кірізлєєва. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 408 с

 

Інформаційні ресурси.

1. Верховна Рада України http://zakon.rada.gov.ua/

2. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/control/

4. Національний банк України http://www.bank.gov.ua/

5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України http://www.me.gov.ua/

6. Державна казначейська служба України http://www.treasury.gov.ua/

7. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/

8. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/

9. Газета «Урядовий кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua/

 

Методичне забезпечення

1.      Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля

2.      Роздатковий матеріал.

 

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

Тема8

Тема9

Іспит

Сума

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 30

100

 

 

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 30

до 20

до 40

100

 

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • Бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

Силабус курсу:

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

2

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

4

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри оподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є розгляд теоретичних аспектів  системи оподаткування; аналіз сучасних процедур та навичок оподаткування юридичних і фізичних осіб у загальному та спрощеному режимі; вивчення особливостей організації загального та спрощеного режиму оподаткування в сучасних умовах господарювання; окреслити основні напрямки реалізації державної політики у податковій сфері  та проблематику реалізації податкового законодавства.

Метою самостійної роботи за дисципліною є навчити студентів творчо і діалектично оцінювати суспільні явища, що проходять в умовах ринкових відносин між державою та громадянином, здійснювати обчислення податків і платежів з фізичних осіб, відповідальність за порушення податкового законодавства, вивчення нормативних актів з питань оподаткування фізичних осіб.

Результати навчання:

Знання:: історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування; економічну природу податків, їх склад та класифікацію; функції податків; принципи побудови податкової системи України; задачі та структуру податкових органів; порядок нарахування та сплати податків і обов’язкових зборів та платежів до бюджету та державних цільових фондів, що здійснюються, як фізичними, так і юридичними особами; принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; форми відповідальності платників податку за порушення податкового законодавства.

Вміння: визначати базу оподаткування, розмір податків та строки їх сплати до бюджетів усіх рівнів; виконувати розрахунки, пов’язані з визначенням і нарахуванням податків; аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на результати діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; визначати розмір штрафних санкцій за порушення податкового законодавства; оскаржувати дії податкових органів; розбиратися у функціонуванні податкових систем країн світу.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, основ оподаткування.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Мета викладання дисципліни полягає у тому, щоб посприяти у вивченні економічної природи податків, які сплачують фізичні особи, порядку визначення об’єктів оподаткування, методики обчислення і сплати податків у відповідності з чинним законодавством.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у податковій сфері або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Застосовувати знання податкового законодавства в практичній діяльності економічної сфери.

ЗК5. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації податкової системи, розрахунків, звітування та оптимізації сплати податків.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Здатність відображати господарські операції, що відбуваються в процесі господарської діяльності підприємства чи організації на рахунках обліку та узагальнювати їх.

            РН2. Здатність виконувати податкові розрахунки з урахуванням специфіки підприємства чи організації.

            РН3.Застосовування основних положень податкового законодавства та володіння практичними навичками щодо методики розрахунків основних податків.

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Соціально-економічний зміст, види та функції податків. Податкова політика і податкова система

4/4

Засвоїти необхідність і сутність існування податків в ринковій економіці. Навчитись розуміти значення та визначати раціональні вектори проведення податкової системи держави Соціально-економічний зміст та функції податків. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків. Види прямих та непрямих податків: їх характеристика. Освоїти основні засади податкової політики та принципи побудови податкової системи Податкова політика держави. Основні принципи формування податкової політики. Критерії реалізації податкової політики. Поняття і структура податкової системи. Наукові основи побудови податкової системи.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Непрямі податки

5/5

Засвоїти практику нарахування та сплати ПДВ Сутність податку на додану вартість, його виникнення та розвиток. Платники податку на додану вартість. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку. Добровільна реєстрація платників податку. Порядок реєстрації платників податку. Анулювання реєстрації платника податку. Визначення об’єкта оподаткування. Місце постачання товарів та послуг. Розміри ставок податку. Засвоїти практику нарахування та сплати акцизного податку Особливості акцизного оподаткування в Україні. Платники податку. Об’єкти оподаткування. База оподаткування. Підакцизні товари та ставки податку. Дата виникнення податкових зобов’язань. Оволодіти навиками нарахування та сплати митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон. Економічна сутність та призначення мита. Класифікація мита. Мито як джерело доходів державного бюджету і регулятор міжнародного бізнесу та процесів споживання. Платники і ставки мита. Порядок і методика сплати мита.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Податок на прибуток підприємств

4/4

Засвоїти практику нарахування та сплати податку на прибуток підприємств Платники і ставки податку на прибуток підприємств. Об'єкт оподаткування. Порядок визначення доходів та їх склад. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

4

Податок на доходи фізичних осіб

4/4

Засвоїти практику нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Платники податку на доходи фізичних осіб. Об’єкт і база оподаткування. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Податкова знижка. Ставки податку. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Екологічний податок

4/4

Засвоїти практику нарахування та сплати екологічного податку Платники екологічного податку. Кейси Об’єкти оподаткування. База оподаткування. Ставки екологічного податку. Пільги щодо сплати екологічного податку

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

6

Спеціальні податкові режими

4/4

Оволодіти навиками в сфері спеціальних податкових режимів. Особливості справляння єдиного податку юридичними і фізичними особами. Платники податку. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Ставки податку. Податковий (звітний) період. Порядок нарахування та строки сплати.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Рентна плата. Місцеві податки і збори

4/4

Засвоїти практику нарахування ренти Основи та мета встановлення рентної плати. Види рентної плати та особливості її нарахування та сплати. Засвоїти практику нарахування та сплати місцевих податків і зборів Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Туристичний збір.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 308 с.

2. Іванов Ю. Б. Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

3. Кашпур Л. М. Організаційно-правові принципи побудови податкової системи України / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 127-130.

4. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима.- Тернопіль : Карт бланш, 2004.- 304 с.

5. Крисоватий А.І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори : монографія / А.І. Крисоватий, В.А. Валігура. – Тернопіль : Підручник і посібник, 2010. – 248 с.

6. Крисоватий, А. Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів / Андрій Крисоватий, Інна Гуцул // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 7-9.

7. Митна справа : підруч. / [А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем’янюк та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. − Тернопіль : ВПЦ «Екон. думка ТНЕУ», 2014. − 540 с.

8. Ніконов А. В. Сучасні напрями впровадження податкової реформи в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Ніконов, Н. П. Христенко. – Режим доступу до тексту: http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=519.

9. Податкова політика України : навч. посіб. / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; за ред. П. В. Мельника. – К. : Знання України, 2010. – 505 с.

10. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 416 с.

11. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Допоміжні:

1. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / під ред. А. І. Крисоватого. − Тернопіль : Вектор, 2012. − 356 с.

2. Ткачик Ф.П. Податковий контроль у сфері виявлення ризиків з ПДВ / Ф.П. Ткачик, Х.А. Хома // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2. – С. 113-123.

3. Попова В. Удосконалення структурно-організаційної моделі податкової політики в умовах євроінтеграції. Економіка. Фінанси. Право. 2016. Вип. 11. C. 15–18

4. \Чугунов І. Я. Непряме оподаткування в системі регулювання економіки / І. Я. Чугунов, О. М. Жукевич. − Економічний часопис-XXΙ. − 2014. − № 1-2 (1). − С. 61-64.

5. Німецька консультаційна група Податок на прибуток підприємств чи податок на виведений капітал: аналіз та рекомендації [Електронний ресурс] / Інститут економічних 5 досліджень та політичних консультацій. URL: http://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wpcontent/uploads/2017/04/PS_01_2017_ukr.pdf.

6. Податкова система: навчальний посібник / І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик, М. О. Слатвінська [та інш.] / ред. І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3.Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Податкова система» (для студентів, які навчаються за спеціальністю 051, 071, 072, 073, 075, 076/ Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 18 с.

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

залік

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

залік

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

Силабус курсу:

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1

Ступінь вищої освіти:

магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

3

Семестр викладання:

осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н., доц., Манухіна Марта Юріївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

marta.manukhina@gmail.com

 

+38-050-575-81-71

 

 

 

513 ГК, за розкладом

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Викладач лабораторних занять:*

 

 

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

 

посада

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Викладач практичних занять:*

 

 

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

 

посада

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Дисципліна “Фінансовий облік 1” спрямована на формування у майбутніх фахівців сучасної системи знань з теорії та практики ведення фінансового обліку активів (господарських операцій) на підприємствах різних організаційно-правових форм в ринкових умовах на основі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Результати навчання:

Знання: принципів і методів обліку активів підприємств з урахуванням особливостей їх господарської діяльності.

Вміння: документувати, систематизувати, групувати та відображати в бухгалтерських регістрах облікову інформацію та узагальнювати її у звітності з метою інформаційного забезпечення ефективного управління господарською діяльністю підприємств.

 

 

 

Передумови до початку вивчення:

Передумовою вивчення дисципліни «Фінансовий облік 1» є знання з дисциплін: «Вступ до фаху», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Статистика і економетріка», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)».

 

Мета курсу (набуті компетентності)

В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде наступних компетентностей:

 1. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
 2. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 3. Здатність виконувати облікові процедури, формувати документообіг підприємства.
 4. Здатність до аналізу та синтезу інформації первинних документів на основі логічних аргументів і перевірених фактів.
 5. Здатність формувати фінансову звітність за національними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л//ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

 1.  

Основи побудови фінансового обліку.

2/2

Мета та сутність фінансового обліку. Роль і місце фінансового обліку у сучасній обліковій системі. Фінансовий облік як постачальник інформації зовнішнім користувачам. Регулювання організації і методів фінансового обліку на підприємстві. Нормативне регламентування фінансового обліку.

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів.

Поняття про облікову політику підприємства, її зміст, порядок розробки і затвердження. Формування облікової політики підприємства

Вимірювання і оцінка у фінансовому обліку. Сутність концепції вартості грошей у часі.

Участь в обговоренні

Аналіз ситуацій

Тести

Обговорення рефератів

 

 1.  

Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

2/2

Економічна суть грошових коштів. Зміст грошових коштів та їх еквівалентів. Форми розрахунків. Державне регулювання готівкового та безготівкового обігу.

Облік касових операцій.

Облік коштів на поточних рахунках банку.

Особливості обліку операцій в іноземній валюті.

Облік грошових коштів на інших рахунках у банках.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 1.  

Облік дебіторської заборгованості.

2/2

Визначення та види дебіторської заборгованості. Оцінка дебіторської заборгованості.

Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості.

Облік короткострокових векселів одержаних. Облік розрахунків з покупцями (замовниками).

Облік іншої дебіторської заборгованості. Розрахунки з підзвітними особами. Розрахунки за претензіям.

Облік витрат майбутніх періодів.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 1.  

Облік фінансовий інвестицій.

2/2

Поняття фінансових інструментів та їх класифікація. Визначення та види фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій.

Облік поточних фінансових інвестицій.

Первісна оцінка довгострокових фінансових інвестицій.

Облік фінансових інвестицій, що надають право власності. Облік фінансових інвестиції до погашення. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу за методом участі в капіталі, за

амортизованою собівартістю, за справедливою вартістю та за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 1.  

Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів.

3/3

Визнання, оцінка та класифікація необоротних активів.

Облік надходження основних засобів.

Облік амортизації основних засобів. Методи нарахування зносу, обґрунтування їх вибору, вплив на фінансовий результат.

Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів.

Переоцінка основних засобів.

Порядок відображення вибуття основних засобів. Облік продажу основних засобів (П(С)БО 27).

Особливості обліку інвестиційної нерухомості.

Облік інших необоротних матеріальних активів.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Облік нематеріальних активів.

2/2

Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів. Оцінка та переоцінка нематеріальних активів.

Синтетичний та аналітичний облік надходження і вибуття нематеріальних активів.

Поняття про амортизацію нематеріальних активів. Методи нарахування. Способи визначення строків корисного використання нематеріальних активів.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Облік виробничих запасів.

2/2

Визначення, визнання, класифікація запасів.

Облік надходження запасів. Оцінка запасів при їх надходженні на підприємство. Первинній облік запасів. Облік на складі, у бухгалтерії. Взаємозв’язок складського і бухгалтерського обліку запасів.

Оцінка запасів на дату балансу.

Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат.

Облік вибуття запасів. Методи оцінки вибуття запасів.

Переоцінка (уцінка) запасів та її відображення в обліку.

Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Особливості обліку товарів.

Інвентаризація запасів, порядок її здійснення та відображення в обліку її результатів. Втрати та нестачі матеріальних цінностей.

Порядок обліку нестач та оприбуткування виявлених лишків. Облік розрахунків з відшкодування матеріальних збитків.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.

2/2

Сутність та класифікація виробничих витрат. Підходи до визнання витрат. Загальна характеристика рахунків з обліку витрат діяльності.

Облік виробничих витрат. Облік прямих та загальновиробничих витрат. Облік втрат від браку. Облік інших витрат виробництва.

Зведений облік витрат і визначення собівартості готової продукції. Калькулювання собівартості готової продукції.

Оцінка та облік готової продукції. Облік незавершеного виробництва. Облік реалізації готової продукції.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

Рекомендовані джерела інформації

 

Основна література

 

 1. Голов, С. Ф., Костюченко, В. М.Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні [Текст] : Навч. посібник. / Голов С.Ф., ред. – 3-є вид., перероб. і доп. – Х.: 2013 . -1072 с.
 2. Орлова, В. К. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Орлова В.К., ред. [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.
 3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 3-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 926с.
 4. Фінансовий облік: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Сук Л.К., Сук П.Л. — К., 2015. — 629 с.

 

Допоміжна література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України від 10.01.2012 — 2011 р. - № 102.
 3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями) //Офіційний вісник України від 14.01.2000 - 1999 р. - № 52.
 4. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2013.
 5. Бабіч В.В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): [навч. посіб.] – 2-ге вид. -  К.: КНЕУ, 2007. – 288 с.
 6. Бухгалтерський облік в Україні: навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 7-е вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2009. – 1211 с.
 7. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2009. - 832 с.
 8. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. Дисципліни / Л.Г. Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. - К.: КНЕУ, 2006. - 370 с. 
 9. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні [навч. посіб.]  / В.М. Добровський та ін..; за ред.. В.М. Добровського. – К.: А.С.К., 2009. 976 с.
 10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник  для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 9-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2010. - 931 с.
 11. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. - К.: Основи, 2007. - 943 с.
 12. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [навч. посіб.] / Н. І. Верхоглядова та ін. -  К.: ЦУЛ, 2010. – 536 с.
 13. Гавриловська Л.М. Фінансовий облік – 1[ навч.-метод. посіб.]  / Л.М.Гавриловська,  А.С. Ларіонова. – К.: КНЕУ, 2008 – 320 с.
 14. Гладких Т.В. Фінансовий облік [навч. посіб.] / Т.В. Гладких. – К.: ЦУЛ, 2007. – 480 с.
 15. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Лібра, 2009. – 976 с.
 16. Гордієнко Н.І. Фінансовий облік: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). – Харків: ХНАМГ, 2005. — 289 с.
 17. Білоусова І.А., Барановська Т.В. Облікова політика в Україні: теоретичні засади формування та практика застосування: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2007. -512 с.
 18. Єрмак О.І. Фінансовий облік  - 1 (облік активів) [навч. посіб.] / О.І. Єрмак.- К.: Вид. дім «Слово»,2008. – 376 с.
 19. Коблянська О.І. Фінансовий облік [навч. посіб.] – 2-ге вид.,  випр. і доп. / О.І. Коблянська. – К.: Знання, 2007. – 471 с.
 20. Лень В.С. Фінансовий облік [навч. посіб.] / В.С. Лень. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 608 с.
 21. Лишиленко О.В. Фінансовий облік [підручник]  / О.В. Лишиленко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.; ЦНЛ, 2008. – 556 с.
 22. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : Навчальний посібник. -  К.: Кондор, 2009 р. -  502 с.
 23. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – Луцьк: Навчально-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 632 с.
 24. Скирпан О.П. Фінансовий облік [ навч. посіб.]  / О.П. Скирпан,  М.С. Палюх. – Тернопіль: ТНЕУ,  2008. -  408 с.
 25. Фінансовий облік [навч. посіб.]  ; за ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: ЦУЛ, 2010. – 510 с.
 26. Фінансовий облік: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Коблянська О.І. — К., 2007. — 471 с.
 27. Фінансовий облік: Первинна документація та облікова реєстрація: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Лучко М.Р., Остап’юк М.Я., Даньків Й.Я. — К., 2005. — 319 с.
 28. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ «Академія»,  2007. – 704 с.
 29. Шара Є.Ю. Фінансовий облік – 2: навч. посіб. / Є.Ю. Шара, О.О. Бідюк,  Н.В. Гуріна,  І.Є. Соколовська-Гонтаренко – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 408 с.

 

 

Методичне забезпечення

 1. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Фінансовий облік - 1»  для студентів спеціальності 071 «Облік та оподаткування»/ Сост.: М.Ю. Манухіна - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. - 20 с.
 2.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік - 1» для студентів-заочників спеціальності 071 «Облік і оподаткування»./ Сост.: М.Ю. Манухіна - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. - 19 с.
 3.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий облік - 1»  для студентів спеціальності 071 «Облік та оподаткування»/ Сост.: М.Ю. Манухіна - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. - 29 с.
 4. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік - 1»  для студентів спеціальності 071 «Облік та оподаткування»/ Сост.: М.Ю. Манухіна - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. - 49 с.
 5.  

 

Інформаційні ресурси

 1. http://www.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України.
 2. http://www.minfin.gov.ua - офіційний сайт Міністерства фінансів України.
 3. http://sfs.gov.ua/ - офіційний сайт Державної фіскальної служби України.
 4. http://www.bank.gov.ua - офіційний сайт Національного банку України.
 5. http://www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державного комітету статистики

України.

 1. http://www.visnuk.com.ua - офіційне видання Державної фіскальної служби

України «Вісник. Офіційно про податки».

 1. http://dtkt.com.ua - Український бухгалтерський портал «Дебет - Кредит».
 2. http://www.interbuh.com.ua - бухгалтерський сервіс «Інтерактивна

бухгалтерія».

 1. http://vobu.ua/ukr/newspaper - газета «Все про бухгалтерський облік».

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 2 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Іспит

Сума

до 6

до 6

до 6

до 6

до 8

до 6

до 6

до 6

50

100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 2 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 20

до 20

до 50

100

 

Шкала оцінювання студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу про проходження курсу студенту можуть бути перезараховані певні теми курсу та нараховані бали за завдання.

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом директора інституту.

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не вживають їжу;
 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб);
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.

 

Силабус курсу:

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2

Ступінь вищої освіти:

бакалавр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

3

Семестр викладання:

весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Пчелинська Ганна Володимирівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

pchelinska@snu.edu.ua

 

+380509359892

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

У сучасних умовах підвищення складності і динамізму зовнішнього і внутрішнього середовища господарювання керівництво вітчизняних підприємств має потребу в якісній інформації для побудови ефективної системи фінансового управління. Важливу роль в інформаційному забезпеченні процесу прийняття управлінських рішень грають облікові дані і фінансова звітність – одні з головних джерел інформації, як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів. Тому знання теоретичних засад та питань сучасної практики у сфері фінансового обліку є обов’язковими вимогами до діючих та будучих фахівців за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування". У комплексі з іншими економічними дисциплінами фінансовий облік сприяє кращому розумінню економічної сутності та проблематики управління бізнесом.

Результати навчання:

Знання: теоретичних положень фінансового обліку; документального оформлення всіх господарських операцій; методів оцінки, критеріїв визнання власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів; вимог до якості інформації , наведеної у фінансової звітності; принципів, методики складання фінансової звітності підприємства.

Вміння: формувати облікову політику підприємства; заповнювати облікові регістри; заповнювати бухгалтерські документи; відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції з обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів; складати фінансову звітність підприємства; виправляти помилки та вносити зміні у фінансову звітність.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання з економіки підприємства та мікроекономіки, фінансів, грошей та кредиту, бухгалтерського обліку (загальна теорія), податкової системи.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є  формування системи знань з теорії та практики ведення фінансового обліку на підприємствах.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають фахові компетентності:

використовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних завдань в сфері обліку;

здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;

здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій;

проводити фінансовий аналіз діяльності підприємства з метою прийняття управлінських рішень;

ідентифікувати ризики недосягнення недотримання суб’єктом господарювання законодавства, недостовірності фінансової звітності;

здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з фінансового обліку;

здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків;

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Облік власного капіталу

4/4

Власний капітал: визнання, оцінка, класифікація.  Облік зареєстрованого (пайового), неоплаченого капіталу. Облік капіталу у дооцінках та додаткового капіталу. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків), резервного. Облік вилученого капіталу.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

2

Облік зобов'язань

4/4

Визнання, оцінка і класифікація зобов'язань. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік довгострокових зобов'язань.  Облік поточних зобов'язань.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Облік доходів, витрат і фінансових  результатів

4/4

Поняття доходів, витрат, фінансового результату. Класифікація видів діяльності підприємства. Визнання, класифікація, оцінка доходів, витрат, фінансового результату. Варіанти ведення фінансового обліку витрат.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

4

Фінансова звітність

5/5

Призначення, склад і елементи фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її    складання. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності. Методика складання балансу, звіту про фінансові     результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток

Презентації

Роздатковий матеріал

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 

Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996–ХIV [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" : Наказ, Положення від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» : Наказ, Положення від 28.05.1999 р. № 137 [Електронний ресурс].  // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Наказ, Положення від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : Наказ, Положення від 18.10.1999 р. № 242 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" : Наказ, Положення від 20.10.1999 р. № 246 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
 7. П(С) БО 10 "Дебіторська заборгованість"|дохо,|наказ-інструкція| Наказ, Положення від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов’язання" : Наказ, Положення від 31.01.2000 р. № 20 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
 9. П(С) БО 12 "Фінансові інвестиції"|дохо : Наказ, Положення від 26.04.2000 р. № 91 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" : Наказ, Положення від 19.12.2001 р. № 1050/6241 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" : Наказ, Положення від 28.07.2000 р. № 181 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ, Положення від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ, Положення від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. №353 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів: Наказ, Положення від 10.08.2000 р. № 193 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04/paran22.
 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» : Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. №617 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.
 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» : Наказ, Положення від 24.12.2004 № 817   [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05.
 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» : Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. №412 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05
 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» : Наказ, Положення від 28.04.2006 № 415   [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06.
 21. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 № 433 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=382859&cat_id=293536
 22. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності : Постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. №419 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
 23. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 24. Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності : лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-108 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4108201-03.
 25. Порядок визначення розміру   збитків   від  розкрадання,  нестачі,  знищення (псування)  матеріальних  цінностей : Постанова Кабінету міністрів України від 22.01.1996 р. №116 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF.
<>26.https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0230201-97.
 1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активу, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансові України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ|наказ-інструкція| Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.
 3. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів від 30.09.2003 р. № 561 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293623&cat_id=293536.
 4. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів від 16.11.2009 р. № 1327 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293611&cat_id=293536
 5. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів від 10.01.2007 р. № 2 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07.

 

Рекомендована література

 1. Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів): навчальний посібник / В. В.Бабіч, С. В. Сагова. – Київ : КНЕУ, 2016. − 282 с.
 2. Височан О. С. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. С. Височан, О. О. Височан; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Сорока Т. Б., 2017. – 450 с.
 3. Фінансовий облік : підручник / [Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т. - 4-те вид., допов. та перероб. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 450 с.
 4. Фінансовий облік [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Нападовська [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Нападовської ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2013. - 700 с.
 5. Фінансовий облік 2 [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Ткаченко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, акад. Акад. екон. наук України Н. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харч. технологій, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - К. : Алерта, 2014. - 455 с.
 6. Фінансовий облік ІІ [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Васильєва [та ін.] ; Акад. митної служби України. - Дніпропетровськ : Акцент : АМСУ, 2014. - 236 с.

 

Методичне забезпечення

 1. Текст лекцій з дисципліни «Фінансовий облік І» (для студентів, що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування») / Уклад.:
  Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 92с.
 2. Текст лекцій з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» (для студентів, що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування») / Уклад.:
  Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 86с.
 3. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle.snu.edu.ua/
 4. Роздатковий матеріал.

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Іспит

Сума

до 12

до 12

до 12

14

до 50

100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма

Присутність на всіх заняттях

Активність роботи на практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 10

до 30

до 50

100

 

Таблиця 3

Розподіл балів за виконання курсової роботи

Зміст - 60

Оформлення - 10

Захист курсової роботи

Сума

Відповідь на теоретичне питання

Рішення наскрізної задачі

Робота відповідає вимогам оформлення

до 15

до 45

до 10

30

100

 

 

Таблиця 4

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Політика курсу

 

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим. Копіювання, запозичення та списування заборонене.

 

 

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття, на яких проводиться поточний контроль, (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана.

 

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не вживають їжу та жувальну гумку;
 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття;
 • не користуються гаджетами.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • самостійно виконують завдання (за винятком роботи в групах);
 • не використовують додаткові джерела інформації;
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.