Силабус курсу:

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

6

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц.Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедриоподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є розгляд теоретичних аспектів адміністрування податків в Україні; аналіз сучасних процедур та навичок адміністрування податків та їх застосування; вивчення особливостей організації адміністрування податків в сучасних умовах господарювання; окреслити основні напрямки реалізації державної політики у податковій сфері  та проблематику реалізації податкового законодавства.

Метою самостійної роботи за дисципліною є опанування студентами навчального курсу, отримання глибоких знань щодо адміністрування податків та розрахунків з бюджетом;набуття навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень, щодо адміністрування податків,що забезпечить ефективне використання податкового потенціалу та ресурсу, шляхом зменшення податкових ризиків, реалізації ефективної податкової політики.

Результати навчання:

Знання:порядок узгодження податкових зобов'язань; порядок звернення фізичних осіб до органів ДПС; порядок звернення юридичних осіб до органів ДПС; розгляд і реєстрацію заяв і скарг податковими органами; порядок роботи зі скаргами іноземних юридичних та фізичних осіб, осіб без громадянства; теоретичні та організаційні основи оподаткування, методику розрахунку і порядку сплати податків і обов'язкових платежів юридичними і фізичними особами; права і обов'язки учасників податкових відносин, форми та методи податкового права, види та розміри відповідальності в податковій сфері; порядок складання податкової звітності; облік і звітність загальнодержавних та місцевих податків і зборів.

Вміння:формувати дані про податковий борг; застосовувати способи вилучення податкової заборгованості на практиці; проводити бесіди з посадовими особами-боржниками; розраховувати розмір податків, зборів, обов’язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету суб’єктами господарювання; розраховувати розмір санкцій за порушення податкового законодавства з боку платників податків; складати податкову звітність.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, податкової системи, бюджетної системи і вміти складати податкову звітність, вести облік і складати звітність загальнодержавних та місцевих податків і зборів.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчання основних понять, принципів і методів здійснення адміністрування податків; надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо організації адміністрування податків.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері адміністрування податків або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Застосовувати знання податкового законодавства в практичній діяльності економічної сфери.

ЗК5. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації адміністрування податків, контролю, планування та оптимізації контрольних процедур.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Обґрунтовувати вибір щодо порядку обліку платників податків в органах державної податкової вивчення адміністративних процедур щодо стягнення податкового боргу та забезпечення надходжень до бюджету.

            РН2. Робити висновок про визначення ролі та функцій підрозділів органів державної податкової служби, які уповноважені здійснювати адміністрування податків і платежів.

            РН3.Здатність здійснювати постійний моніторинг змін у податковому законодавстві та  ефективно використовувати аналітичні інструменти та сервіси для аналізу,контролю та моніторингу за сплатою податків.

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Сутність адміністрування податків. Організація обліку платників податків

4/4

Сутність адміністрування податків. Організація обліку платників податків в органах державної фіскальної служби. Особливості обліку платників податків у розрізі окремих видів податків: облік платників ПДВ, платників податку на прибуток, єдиного податку, платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування й інших податків і зборів. Порядок підготовки матеріалів для передачі їх підрозділам податкової міліції щодо встановлення місцезнаходження суб'єктів підприємницької діяльності, що ухиляються від обліку та сплати податків.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Порядок здійснення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів

5/5

Документи, на підставі яких здійснюється нарахування платежів до бюджету. Особові рахунки платників. Порядок ведення особових рахунків платників. Облік нарахованих сум платежів. Облік надходження платежів до бюджету. Облік відстрочення й розстрочення податкових зобов'язань. Особливості обліку штрафних (фінансових) санкцій. Облік повернення сум переплат або їх відшкодування з бюджету.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Визначення податкового зобов'язання контролюючим органом

4/4

Порядок визначення суми податкового зобов'язання контролюючими органами за непрямими методами. Облік сплачених податків та неподаткових платежів. Порядок проведення взаємозвірення з платниками та закриття особових рахунків. Звітність про надходження платежів. Апеляційне узгодження податкового зобов'язання. Адміністративний та судовий порядок узгодження податкового зобов'язання.Податкове повідомлення. Форма та склад реквізитів. Механізм вручення податкових повідомлень платнику. Податкові вимоги. Черговість виставлення податкових повідомлень та податкових вимог у разі консолідованого боргу. Порядок відкликання податкових повідомлень та податкових вимог

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Податковий борг. Податкова застава

4/4

Поняття податкового боргу. Погашення податкового боргу в разі ліквідації платника податків. Погашення податкового боргу при реорганізації платника податків. Погашення податкового боргу при реорганізації платника податків. Зміст податкової застави. Порядок виникнення права податкової застави. Реєстрація податкової застави. Захист інтересів кредиторів. Податковий керуючий та його функції. Узгодження операцій із заставленими активами. Зупинення податкової застави. Податкова порука. Обмеження щодо права застосування податкової застави.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Адміністративний арешт активів. Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків.

4/4

Поняття адміністративного арешту активів. Повний або умовний арешт. Порядок застосування арешту активів. Виконавці рішення про арешт активів. Порядок зупинення адміністративного арешту активів платника податків. Поняття розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань. Органи, які приймають рішення про розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань. Прийняття рішення про розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань. Сплата розстрочених (відстрочених) сум та нарахованих процентів. Порядок переведення платника податків до іншого органу державної фіскальної служби. Гласність та запобігання корупції.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

6

Штрафні санкції та пеня.Списання безнадійного податкового боргу.

4/4

Порядок нарахування штрафних санкцій (штрафів). Розмір та порядок нарахування штрафних санкцій по факту заниження податкового зобов'язання. Нарахування пені. Відповідальність банків за несвоєчасне перерахування платежів. Самостійне нарахування штрафів платниками. Зміст та порядок виникнення безнадійного податкового боргу. Порядок списання податкового боргу. Форс-мажорні обставини виникнення боргу. Особливості списання обставин непереборної сили.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Конфлікт інтересів. Податкові роз’яснення. Строки давнини.

4/4

Правила та порядок застосування конфлікту інтересів. Податкове роз’яснення. Тривалість строків давнини при визначенні суми податкових зобов'язань податковим органом. Граничні строки стягнення податкового боргу. Граничні строки для подання заяв на повернення надміру сплачених або невідшкодованих податків і зборів (обов'язкових платежів).

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Адміністрування податків, зборів, платежів: навч.посіб. / за заг. ред. В.П. Хомутенко. Одеса: «Атлант», 2015. 314 с.

2. Десятнюк О.М. (2015) Напрямки реформування механізму адміністрування ПДВ у контексті європейського досвіду. Світ фінансів. 2015. № 3. С. 7-17.

3. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. (2008) Податковий менеджмент: Підручник. К.: Знання. 525 с.

4. Калінеску Т.В., Корецька-Гармаш В.О., Демидович В.В. (2013) Адміністрування податків: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр учб. л-ри. 288 с.

Допоміжні:

1. Коцан Л. М. (2017) Соціально-регулююча роль оподаткування доходів. Вісник Херсонського державного університету: серія «Економічні науки». № 22. Ч. 2. С. 88-91.

2. Луцик А.І., Ткачик Ф.П. (2017) Адміністрування податків. Навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ. 282 с.

3. Петричко М.М. (2016) Сучасний стан адміністрування податків і зборів в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. серія: «економічні науки». 2016. Вип. 16(2). С. 133-135.

4. Податкова система: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. К.: «Центр учбової літератури, 2015. 416 с.

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3.Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Адміністрування податків»(для студентів, які навчаються за спеціальністю 071/ Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 32 с.

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

залік

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

залік

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.
 
 

 

 

Силабус курсу:

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Cпеціальність:

071«Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

4

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

екзамен

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н., доц., Тацій Інна Валеріївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку  і оподаткування

посада

docentiv3@gmail.com

 

+38-050-913-78-04

 

Viber за номером телефону

 

513 аудиторія ГК

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

 

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занятьє забезпечення достатнього рівня теоретичних знань, необхідних для подальшої практичної діяльності.

Метою самостійної роботи за дисципліною є засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача; переорієнтація із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студента; поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці шляхом виконання індивідуальних завдань.

Результати навчання:

Знання: здатність до демонстрації системи знань щодо: вимог правових актів щодо порядку формування звітності; теоретичних основ  фінансового аналізу та його інформаційної бази; порядку проведення зовнішнього та внутрішнього фінансового аналізу на підприємстві; методики проведення фінансового аналізу підприємницької діяльності зовнішніми та внутрішніми користувачами.

Вміння: виконувати розрахунки та робити відповідні висновки із загальної оцінки фінансового стану підприємства за даними балансу; досліджувати фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність, грошові кошти і грошові потоки підприємства за обліковими та звітними даними; визначати й аналізувати показники ефективності використання ресурсів та капіталу підприємства під час внутрішнього та зовнішнього фінансового аналізу; оцінювати дію фінансового левериджу; оцінювати ділову активність, інвестиційну привабливість і кредитоспроможність підприємства; визначати напрями поліпшення платоспроможності, запобігання банкрутству підприємств, зниження фінансового ризику їхньої діяльності; прогнозувати фінансовий стан підприємства.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання з бухгалтерського фінансового та управлінського обліку, теорії економічного аналізу

 

Мета курсу (набуті компетентності)

 

Мета викладання дисципліни сформувати у студентів знання та вміння проводити фінансовий аналіз підприємств, робити обґрунтовані висновки, визначати напрями поліпшення фінансового стану підприємств та оптимізації фінансових результатів.

Вивчення даного навчального курсу призначене для формування, удосконалення та розвитку у здобувача вищої освіти наступних компетентностей:

ЗК 1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.

ЗК 3. Здатність вирішувати поставлені завдання та виявляти проблемні ситуації у сферах професійної діяльності в групі під керівництвом лідера, що демонструють вміння дотримуватись вимог дисципліни, планування та управління часом.

ЗК 7. Дотримання норм і принципів професійної етики, а також розуміння відповідальності за прийняття рішень у професійній діяльності та їх впливу на  соціальну сферу.

ФК 2. Здатність робити оцінку економічних подій та явищ і приймати відповідні управлінські рішення з чітким обґрунтуванням напрямів їх реалізації.

ФК 3. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи, які використовуються в обліку та оподаткуванні.

ФК 6. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для планування, здійснення записів, контролю, аналізу економічних подій та явищ і підготовки звітності суб’єктів господарювання.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

ПРН 1. Здатність продемонструвати уміння здійснювати бухгалтерську обробку документів, ведення синтетичного та аналітичного обліку, складати бухгалтерську звітність суб’єктів господарювання з використанням сучасних інформаційних технологій.

ПРН 9. Здатність застосовувати знання та розуміння аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, використовуючи дані фінансової, податкової, статистичної звітності, комп’ютерну техніку та статистичні методи обробки інформації. Це означає також здатність здійснювати аналіз стану, забезпеченості та ефективності використання оборотних активів, необоротних активів, трудових ресурсів, власного капіталу та зобов’язань, аналіз обсягу реалізації, собівартості продукції, фінансових результатів, показників рентабельності, ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності.

ПРН 11. Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до проблем обліку і оподаткування, використовуючи належне програмне забезпечення, знання як аналізувати та відображати результати фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/

ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Теоретичні основи фінансового аналізу

1/1

Необхідність та сутність фінансового аналізу. Зміст і цільовий напрям фінансового аналізу. Основні елементи фінансового стану підприємства. Види аналізу (зовнішній та внутрішній). Класифікація видів фінансового аналізу. Метод фінансового аналізу як системне, комплексне до слідження, взаємопов'язане вивчення, опрацювання і використання інформації фінансового характеру з метою виявлення і мобілізації резервів кращого використання фінансових ресурсів встановлення оптимальної структури їх джерел. Методи та прийоми фінансового аналізу.

Презентації в

PowerPoint.

Тести.

2

Загальна оцінка фінансового стану підприємства

2/2

Методологічна послідовність та порядок розрахунків й аналізу показників фінансового стану підприємства. Загальна характеристика коштів підприємства, їх складу та стану, розміщення та структури. Аналіз майна підприємства.

Презентації в

PowerPoint.

Практичні вправи.

Тести.

Індивідуальні завдання.

3

Аналіз фінансової стійкості підприємства.

2/2

Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства. Вплив структури активів і пасивів на характеристику фінансової стійкості підприємства. Оцінка впливу ефективності використання необоротних і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства. Кількісна оцінка фінансової стійкості з позиції: структури джерел коштів; витрат, пов’язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел. Типи фінансової стійкості. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.

Презентації в

PowerPoint.

Практичні вправи.

Аналіз ситуацій.

Тести.

Індивідуальні завдання.

4

Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.

2/2

Сутність платоспроможності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану. Основні показники платоспроможності підприємства,  порядок їх розрахунку і методи їх оцінки. Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану. Основні показники ліквідності підприємства. Порядок розрахунку показників ліквідності й методів їх оцінки.

Презентації в

PowerPoint.

Практичні вправи.

Тести.

Індивідуальні завдання.

5

Аналіз грошових потоків.

2/2

Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів: способи здійснення, їх переваги і недоліки. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами: моделі Баумоля і Міллера-Орра. Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства. Класифікація ануїтетів. Техніка оцінки майбутньої та поточної вартості ануїтетів постнумерандо і преднумерандо.

1.6. Аналіз капіталу підприємства. Знач

Презентації в

PowerPoint.

Практичні вправи.Тести.Індивідуальні завдання.

6

Аналіз капіталу підприємства.

2/2

Значення й методи аналізу капіталу підприємства. Аналіз структури капіталу підприємства. Аналіз динаміки капіталу підприємства. Класифікація, порядок розрахунку та методи оцінки показників, що характеризують стан використання капіталу підприємства. Основні напрямки поліпшення використання капіталу підприємства та оптимізації джерел його формування.

Презентації в

PowerPoint.

Практичні вправи.

Тести.

7

Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства.

2/2

Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища. Оцінка економічної динаміки суб’єкта господарювання. Інвестиції, їх класифікація, види, взаємозв’язок. Поняття інвестиційного проекту та етапи його здійснення. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції і ризику. Методика здійснення аналізу інвестиційної чутливості проекту. Аналіз факторів, які впливають на формування потреби в додаткових капіталовкладеннях. Оцінка показників відносної забезпеченості підприємства основними фондами, інвестиційної активності, інноваційної відповідності. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

Презентації в

PowerPoint.

Практичні вправи. Тести. Індивідуальні завдання.

8

Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та запобігання їх банкрутству.

2/2

Визначення незадовільної структури балансу підприємства. Аналіз і оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства. Аналіз показників неспроможності (банкрутства) підприємства за даними бухгалтерської звітності. Аналіз зв’язку неплатоспроможності підприємства із заборгованістю держави перед ним. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства. Методи рейтингової оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Презентації в

PowerPoint.

Практичні вправи. Тести. Індивідуальні завдання.

9

Стратегічний аналіз фінансового ризику та напрями його зменшення.

2/2

Поняття фінансового ризику. Умови виникнення ризиків. Види ризиків та їх характеристика. Основні методи оцінки ризику. Ризик портфеля інвестицій. В-коефіцієнт.

 

Презентації в

PowerPoint.

Практичні вправи. Тести. Індивідуальні завдання.

 

Рекомендована література

 

Основна література:

 1. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій, затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій від 23.02.1998 р., № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98.
 2. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств і організацій, затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій від 21.03.1997 р., № 37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97.
 3. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 81 від 27 червня 1997 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 1997 року за № 288/2092 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 32.
 4. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України і Фонду державного майна № 49/121 від 26.01.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. за № 121/5312. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://prou4ot.info/index.php?section= browse &CatID =156&ArtID=425.
 5. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності" [Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності №433 від 28.03.2013 р. : Наказ Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=382859&cat_id=293536.
 6. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=382851&cat_id=293536
 7. Базілінська О. Фінансовий аналіз. Теорія та практика: Навч.посіб. / О. Базілінська - К.:ЦУЛ, 2019. - 328с.
 8. Горлачук В.В. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. / В.В. Горлачук, О.Ю. Коваленко. – Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 347 c.
 9. Загурський О.М. Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс: Навч.посіб./ О.М. Загурський - К.: ЦУЛ, 2019. - 472с.
 10. Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посібник / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 268 с.
 11. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Ю. М. Тютюнник. – К. : Знання, 2012. – 816 с.
 12. Фінансовий аналіз : Навчально-методичний посібник / Селіверстова Л.С., Скрипник О.В. ; За ред. С.М. Безрутченка. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 13. Штангрет А.М., Шляхетко В.В., Волович О.Б., Зубрей І.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник/ А.М.  Штангрет та інш. - К.: Знання, 2012. - 374с.
 14. Шубіна С., Швадченко В., Мирошник О. Фінансовий аналіз: Практикум/ С. Шубіна та інші. - К. : ЦУЛ, 2019. - 296 с.

 

Інформаційні ресурси. 

 1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/
 2. Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/
 3. Система дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – Режим доступу:http://moodlesti.snu.edu.ua/
 4. Наукова бібліотека  СНУ ім. В. Даля – Режим доступу: http://library.snu.edu.ua/

 

Методичне забезпечення

 1. Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle.snu.edu.ua/
 2. Тацій І.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фїнансовий аналіз». - Сєвєродонецьк, СНУ ім. В. Даля, 2019. - Електронний варіант, 10 с.
 3. Тацій І.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фїнансовий аналіз». - Сєвєродонецьк, СНУ ім. В. Даля, 2020. - Електронний варіант, 12 с.

 

Оцінювання курсу

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів:

Інструменти і завдання

Кількість балів

Денна форма

Заочна форма

Присутність на заняттях та засвоєння лекційного матеріалу за темами

60

20

Присутність на заняттях (у період настановної сесії) та своєчасне виконання самостійних практичних завдань у межах тем

-

30

Курсова робота

20

30

Екзамен

20

20

Разом

100

100

 

 

 

 

Шкала оцінювання студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Політика курсу

 

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. До основних вимог за курсом віднесено - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей. Перевірка текстів на унікальність здійснюється за допомогою програмного забезпечення Unicheck і засобів системи MOODLE; за Internet-джерелами – за допомогою програми Antiplagiarism.net.

Завдання і заняття:

Здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час консультації викладача. Здобувач вищої освіти має право на оскарження результатів оцінювання.

Поведінка в аудиторії:

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. На  аудиторні заняття слухачі мають з’являтися  вчасно відповідно до діючого розкладу занять, яке міститься на сайті університету. Під час занять усі його учасники мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

 

 

Силабус курсу:

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

2

Семестр викладання:

Весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

6

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц.Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри оподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є розгляд теоретичних аспектів здійснення біржової діяльності в Україні; зрозуміти сутність ринкової економіки, механізми її функціонування; функції та місце біржової торгівлі в ринковій економіці, особливості та тенденції її розвитку в Україні; сформувати знання, вміння та навички наукового пошуку оптимальних рішень господарських завдань у біржовому середовищі, розвинути творчі здібності майбутніх операторів організованого ринку, сформувати професійні підходи до біржової справи.

Метою самостійної роботи за дисципліною є опанування студентами навчального курсу, отримання глибоких знань щодо здійснення біржової діяльності та укладання біржових угод;набуття навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень, щодо біржових операцій,що забезпечить ефективне використання фінансового потенціалу, шляхом зменшення ризиків.

Результати навчання:

Знання:зміст основних нормативних і законодавчих документів, що регулюють здійснення біржової діяльності; основні принципи організації та проведення біржових торгів на товарній і фондовій біржі; функцій і завдання посередників на біржах; технологію формування ланцюга руху замовлення від покупця до продавця на біржі; основи ф’ючерсної торгівлі; основні види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку й методи оцінки їх вартості.

Вміння:розробляти стратегію поведінки гравця на фондовій і товарній біржі; розраховувати результат від здійснення певних видів біржових операцій; обчислювати рахунки клієнтів щодо ф’ючерсних контрактів; використовувати механізм хеджування; оцінювати ринкову вартість цінних паперів.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, податкової системи.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчання основних понять, принципів і методів здійснення біржової діяльності; допомогти студентам практично осмислити механізм функціонування біржі і укладання існуючих у біржовій практиці угод, здійснення широкого кола сучасних біржових операцій, у тому числі на ф’ючерсних ринках.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Застосовувати знання біржового законодавства в практичній діяльності економічної сфери.

ЗК5. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації біржової діяльності,  оптимізації біржових операцій.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Використовувати інтегровані знання з суті біржової торгівлі, основних біржових товарів та їх характеристик, видів біржових контрактів на фондових, товарних і валютних біржових ринках для здійснення аналізу біржових котирувань за допомогою фундаментального та технічного аналізу цін та курсів, з метою здійснення ефективної економічної діяльності.

            РН2. Застосовувати сучасні системи електронного трейдингу для проведення торговельних операцій.

            РН3.Укладати біржові контракти на міжнародних та вітчизняних ф’ючерсних, фондових та валютних біржах для хеджування цінових та курсових ризиків, застосування спекулятивних стратегій з деривативами з метою отримання доходів при здійсненні основної економічної діяльності.

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Економічна роль бірж та основні тенденції розвитку на сучасному етапі

4/4

Еволюція оптової торгівлі. Етапи розвитку біржової торгівлі за рубежем.  Сучасний стан світового біржового ринку. Становлення та розвиток біржового ринку в Україні.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

2

Порядок утворення та органи управління біржі. Організаційна структура і персонал

5/5

Організація біржових торгів. Порядок виставлення товарів на торги і їх зняття. Технологія проведення біржового торгу.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Регулювання біржової діяльності. біржове ціноутворення. Біржовий товар. Організація роботи брокерської діяльності.

4/4

Поняття й необхідність регулювання біржової діяльності. Регулювання біржової діяльності в Україні.  Особливості біржового регулювання в зарубіжних країнах. Характеристика біржового товару. Біржова угода: ознаки, сутність, зміст, класифікація. Угоди з реальним товаром. Ф’ючерсні угоди. Опціонні угоди. Брокерська фірма, роль і місце в біржовій діяльності. Види брокерських угод. Винагорода за брокерську діяльність та ефективність її здійснення.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Товарна біржа. Ф’ючерсний ринок.

4/4

Класифікація бірж та їх функції. Організаційно - правові засади діяльності товарної біржі. Структура управління біржою та її органи. Види біржових операцій на ф’ючерсному ринку. Хеджування угод на біржовому ринку. Фінансові розрахунки ф’ючерсної торгівлі.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Фондова біржа. Валютна біржа.

4/4

Фондовий ринок і його учасники. Цінні папери як біржовий товар. Фондова біржа. Застосування індексів на фондовому ринку. Поняття, функції і суб’єкти валютного ринку Передумови і етапи становлення валютного ринку України. Види і порядок укладання угод на валютній біржі.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

6

Кліринг і розрахунки на біржовому ринку.

4/4

Сутність і функції клірингу і розрахунків. Основні напрями розвитку системи клірингу и розрахунків. Основні види ризиків

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Інвестиційні дилери та позабіржовий ринок цінних паперів.

4/4

Учасники позабіржових торгів. Регулювання позабіржових торгів. Особливості позабіржового ринку.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

Рекомендована література

Основна література:

1. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р. № 1956- ХІІ.

2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р.

3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р.

4. Закон України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 р.

5. Положення про функціонування фондових бірж. Затв. Рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 р. № 1688.

6. Бевз О.П., Скотнікова М.М., Кушнір Т.Б. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі. В 2 ч. К., 2005. 154 с.

7. Дудяк Р.П. Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності : основи теорії і практикум : навч. посіб. 2-ге вид. доп. Львів, 2003. 360 с.

8. Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі : навч. посіб. для студ. екон. спец. Х, 2003. 216 с.

9. Мещерякова Т.К., Козловський В.О., Лесько О.Й. Біржова справа : практикум. Вінниця, 2010. 78 с.

10. Пепа Т.В., Пішеніна Т.І., Лаврінович В.В. Біржова діяльність : навч. посіб. К. : Ліра-К, 2016. 540 с.

11. Коваленко М.А., Радванська Л.М., Лобанова Н.В., Швороб Г.М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Херсон, 2005. 572 с.

12. Солодкий М.О., Резнік Н.П., Яворська В.О. Основи біржової діяльності : навч. посіб. К. : ЦП Компринт, 2017. 450 с.

13. Сохацька О.М. Біржова справа : підручник. 2-ге вид. змін. й доп. К., 2008. 632 с.

14. Ходаківська В.П., Беляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: навч. посіб. К., 2002. 616 с.

15. Чесноков В.Л. Біржові операції : навч. посіб. Херсон, 2007. 152 с.

Допоміжні:

1. Дмитрук Б. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі. К.: Либідь, 2007. 344 с.

2. Зотов И.В., Успаленко В.И. Биржевое дело: учеб. пособие для студентов вузов. Х.: Бурун Кн., 2008. 256 с.

3. Ходаківська В.П., Беляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002. 616 с.

4. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підруч. 2-ге вид., стер. К.: Знання, 2008. 535 с.

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Державна податкова служба України.URL: https://tax.gov.ua/

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua.

Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: http://www.sdfm.gov.ua.

Офіційний сайт Фондової біржі ПФТС. URL: http://www.pfts.ua

Офіційний сайт Української біржі. URL: http://www.ux.ua

Украинская универсальная товарная биржа (УУТБ). URL: http://www.uutb.com.ua/O.html.

Товарная биржа «Универсальная товарно-сырьевая биржа» URL: http://www.utsb.kiev.ua/tovarnye_birzhi_mira

Биржевая азбука. Видеосюжеты. Офіційний сайт Української біржі. URL: http://www.ux.ua/ru/video/?gr=2.

Навчальний центр УНІВЕРситет Персональних інвестицій. URL: http://univer.ua.

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3.Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Біржова діяьність»(для студентів, які навчаються за спеціальністю 071/ Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 18 с.

 

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 2семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

залік

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 2семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

залік

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.
 

 

Силабус курсу:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

Облік і оподаткування

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

д.е.н. проф. Клюс Юлія Ігорівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

завідувачка кафедри обліку і оподаткування

посада

klius@snu.edu.ua

 

+380505610453

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» спрямована на формування у студентів системи теоретичних знань та набуття практичних навичок з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством та набуття вмінь знаходити нові підходи до підвищення якості бухгалтерського обліку та облікової інформації. Дисципліна забезпечує розуміння ролі системи бухгалтерського обліку як основного інформаційного джерела для системи управління підприємством та орієнтує на пошук взаємозв’язків та взаємозалежностей між цими двома системами.

Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

теорію, методологію, практику формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління підприємством;

теоретичні, методичні та практичні засади використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством;

порядок формування бухгалтерської звітності для управління підприємством;

сутність професійного судження та порядок його застосування в бухгалтерському обліку.

вміти:

класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління;

організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації;

здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності;

формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління економічним об’єктом;

оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та бухгалтерську звітність;

застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

 

Передумови до початку вивчення:

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту, організації бухгалтерського обліку, менеджменту, економіки підприємства, фінансів, права.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Мета викладання дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» є формування системи знань з формування облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу; здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації; здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку.

 

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження (ПР02).

Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування (ПР17).

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень (ПР10).

Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації (ПР14).

 

 

 

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством.

1/1

Поняття облікової інформації. Класифікація облікової інформації. Способи накопичення, обробки та узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

2

Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством.

1/1

Економіко-правові передумови визначення предметної сутності бухгалтерського обліку. Наукове визначення предмета бухгалтерського обліку та його деталізація на об’єкти управління. Межа в якій бухгалтерський облік відображає свій предмет. Принцип автономності. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єкті управління.             Фінансова класифікація господарських фактів — явищ і процесів — в управлінні

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

3

Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності.

2/2

Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення управління фінансами підприємства, сутність і значення. Види звітності. Підготовчі роботи до складання фінансового звіту.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

4

Організаційна побудова бухгалтерського обліку в управлінні підприємством.

1/1

Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку на основі загальноприйнятих принципів. Фактори, що впливають на організаційну побудову бухгалтерського фінансового обліку в управлінні підприємством. Визначення центрів затрат і центрів відповідальності. Поглиблена класифікація затрат для побудови внутрішньогосподарського обліку.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

5

Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень.

1/1

Види оцінок витрат в залежності від їхньої класифікації. Теперішня та майбутня вартість. Методи оцінювання інвестицій. Порядок розрахунку та використання в управлінні.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

6

Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством

2/2

Концептуальні основи методології побудови бухгалтерського обліку. Користувачі та їхні вимоги до облікової інформації про господарство, його стан і зміни стану. Принципи побудови бухгалтерського обліку в управлінні, прийняті у міжнародній практиці. Загальна структура методології побудови бухгалтерського обліку в управлінні.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

7

Облікова політика в ціноутворенні

2/2

Основні фактори, що впливають на рішення з ціноутворення. Підготовка облікової інформації до розрахунку цін. Ціноутворення затрати – плюс. Ціноутворення спеціальних заказів.  Цільове ціноутворення.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

8

Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства.

1/1

Загальна побудова обліку пасиву (капіталу). Побудова обліку власного капіталу (власності засновників). Побудова обліку залученої чужої власності (чужого капіталу): зобов’язань за контрактом.. Облік тимчасово залученого суспільного капіталу до проведення розрахунків.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

9

Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством

1/1

Сутність системи збалансованих показників. Вибір показників та порядок їх розрахунку.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

10

Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень

1/1

Види екологічних проблем підприємства. Формування облікової інформації для прийняття рішень з екологічних питань. Розрахунок екологічного збитку.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

11

Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень

1/1

Інформація щодо соціальних рішень, Порядок накопичення облікової інформації, що необхідна у вирішенні соціальних проблем.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

12

Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства

1/1

Види ризиків підприємства. Підготовка інформації для підготовки інформації з їхнього уникнення

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

13

Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку

1/1

Вимоги до якості облікової інформації. Процедури забезпечення якості облікової інформації.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

14

Використання показників фінансової звітності в управлінні підприємством

1/1

Аналіз фінансової звітності. Загальні положення. Методика розрахунку основних економічних показників фінансового стану та результатів діяльності підприємства.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

1.Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. –К.: Центр навчальної літератури, 2018. –400с.

2.Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Електронний ресурс] : дистанційний курс для студентів спеціальності 071 „Облік і оподаткування”/ О.В. Карпенко, Г.О. Соболь –Полтава : ПУЕТ, 2017. – Режим доступу : http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1329

3.Карпенко О. В. Становлення і розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні у дзеркалі світового визнання / О. В. Карпенко, Г. О. Соболь // Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня: колективна монографія. / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О.К. Єлісєєва. –Д.: ЛІРА, 2018. –309 с. –с. 195–212.

5.Кузнєцова С.А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посібник / С.А. Кузнецова ; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. -Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. -230 с.

6.Проданчук М.А. Роль та місце облікової інформації в управлінській діяльності бізнесом підприємства та інструментарій забезпечення її якості /Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 27.-Чернівці :Технодрук, 2014.-436 с. С.231-238.

7.Корягін М. В.Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції: монографія /М.В.Корягін.—Львів: Львів.комерц. акад., 2012.–388 с.

8.Лаговська О. А. Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія/ О.А. Лаговська.-Житомир : ЖДТУ,2013.-2012.–676 с.

9. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник - М.:ЮНИТИ–ДАНА, 2002. – 1071 с.

10. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ./Под ред. и предисл. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы и статистика,1993. – 560 с.

11. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект:Пер. с англ./Под ред.Я.В. Соколова - М.:Финансы и статистика,1995. – 416с.

12. Нидлз Б., Андерсон Х. Принципы бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 216 с.

 

Інформаційні ресурси.

http://www.mon.gov.ua - сайт міністерства освіти і науки України

http://www.snu.edu.ua - сайт Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

www.zakon.rada.ua–офіційний веб-сайт Верховної Ради України

www. buhgalter911.com –інформаційний портал у сфері бухгалтерського та податкового обліку

www.buhgalteria.com.ua–веб-сайт газети української бухгалтерії «Бухгалтерія»

www.dtkt.com.ua–офіційний веб-сайт газети «Дебет-Кредит»

www.minfin.gov.ua–офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України

www.minrd.gov.ua–офіційний веб-сайт Міністерства доходів та зборів України

www.sau-apu.org.ua–офіційний веб-сайт Аудиторської палати та Спілки аудиторів України

 

Методичне забезпечення

Опорний конспект лекцій; методичні матеріали для проведення самостійної роботи; навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни.

 

Оцінювання курсу

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із яких 35 балів - за поточний контроль 15 балів за самостійну роботу і 50 балів - за результатами підсумкового іспиту.

Критеріями оцінювання поточного контролю

- дійсна успішність на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність і рівень знань при опитуванні);

- тестування на практичних заняттях після викладення лекційного матеріалу;

- самостійне опрацювання тем загалом чи окремих питань.

Критерієм оцінювання самостійної роботи є:

- оцінка за контрольну роботу.

Підсумковий контроль проводиться у формі письмових тестових завдань на тижнях модульного контролю.

 

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом директора інституту.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять;
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.
 

 

Силабус курсу:

БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

2

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

3

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц.Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедриоподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є формування у студентів системи знань в галузі методики та організації бюджетного менеджменту, набуття навичок підготовки та оформлення результатів моніторингу касового виконання бюджету та прийняття відповідних рішень в бюджетному процесі. Оволодіння цією дисципліною повинно виробити навички застосування методики бюджетного менеджменту при підготовці управлінських рішень, вміння організувати і проводити інформаційні дослідження, оформляти та формувати результати моніторингових процесів в галузі державного управління бюджетними ресурсами.

Метою самостійної роботи за дисципліною є вивчення функцій податкових, фінансових органів, законодавчої та виконавчої влади щодо бюджету та прийомів і методів, які використовують ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків. Тільки на засадах чіткого розмежування функцій між вказаними органами, належної організації бюджетного процесу в державі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом.

Результати навчання:

Знання: сутність та складові бюджетного менеджменту; структуру бюджету як об’єкту управління; завдання, структуру, функції органів оперативного управління бюджетом; сутність та форми бюджетного планування; зміст процесу виконання бюджету, механізм його обліку; організацію та форми бюджетної звітності; сутність, форми, призначення фінансового та бюджетного контролю.

Вміння: проводити аналіз стану бюджетної системи країни та бюджету як об’єкту управління; робити розпис доходів і видатків за бюджетною класифікацією; проводити облік виконання бюджету; складати документи про виконання бюджету; проводити аналіз контролю за виконанням бюджету.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, податкової системи, бюджетної системи.

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої і виконавчої влади щодо бюджету та методів, які вони використовують у процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК4. Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Розуміти основи виконання бюджету та бюджетної класифікації доходів і видатків. Розкривати сутність понять «бюджетне призначення», «касове виконання». Знати стадії виконання бюджету та порядок надання бюджетних трансфертів.

            РН2. Знати види та форми бюджетної звітності. Розкривати особливості періодичної та річної звітності про виконання Державного бюджету України, а також звітності про виконання місцевих бюджетів.

            РН3. Засвоїти сутність та порядок здійснення контролю за виконанням бюджету. Знати повноваження, функції та права органів, які здійснюють бюджетний контроль.

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Сутність та складові бюджетного менеджменту

4/4

Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетному процесі. Визначення бюджетного менеджменту. Об’єкт і суб’єкти бюджетного менеджменту. Складові елементи організації бюджетного процесу. Органи управління бюджетом. Етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі.  Складові бюджетного менеджменту: бюджетне планування, організація виконання бюджету, облік і звітність з виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Структура бюджету держави як об’єкта управління.

5/5

Сутність і роль бюджету. Бюджет як економічна категорія. Характерні ознаки бюджетних відносин: всеохоплюючий і перерозподільчий характер, законодавче регулювання, фондовий характер концентрації державних коштів. Бюджет як фінансовий план, склад і структура його доходів і видатків. Методи, джерела і принципи формування доходів. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування. Бюджетний дефіцит. Його причини, наслідки та межі. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави. Організація і завдання управління бюджетними потоками. Бюджетний устрій і бюджетна система. Основи бюджетного устрою: види бюджетів, принципи побудови бюджетної системи, розмежування доходів і видатків між бюджетами, взаємовідносини між бюджетами. Склад і структура бюджетної системи України.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Бюджетне планування.

4/4

Зміст та структура бюджетного процесу. Бюджетний регламент. Складання проекту бюджету держави. Завдання та принципи бюджетного планування. Порядок, строки складання, розгляду та затвердження Державного бюджету. Закон України „Про державний бюджет” на відповідний рік. Процедура бюджетного планування місцевих бюджетів.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Виконання бюджету

4/4

Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, що забезпечують виконання бюджету, розподіл функцій між ними. Розпис доходів і видатків бюджету як основа виконання бюджету, порядок та терміни його складання, внесення змін та доповнень. Бюджетна класифікація доходів і видатків, її роль у бюджетному процесі та виконанні бюджету. Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом. Документообіг, пов'язаний із мобілізацією доходів. Податковий менеджмент. Основи та організація податкової роботи. Правове регламентування встановлення і справляння податків. Порядок та форми розрахунків із бюджетом. Звіряння доходів між податковими органами і органами Державного казначейства.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Облік виконання бюджету

4/4

Організація обліку виконання бюджету. Напрями організації обліку виконання бюджету. Перелік необхідних документів для ведення обліку виконання бюджету. Поняття та форми облікових реєстрів. Баланс виконання бюджету. Облік грошових коштів бюджету. Облік доходів бюджету. Облік видатків бюджету. Визначення результатів виконання бюджеті.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

6

Звітність про виконання бюджету

4/4

Організація, види та форми бюджетної звітності. Періодичність бюджетної звітності. Склад документів бюджетної звітності, порядок їх складання, подання та затвердження. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів, одержаних із Державного та місцевих бюджетів. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. Звітність установ банків із касового виконання бюджетів. Склад документів і порядок їх подання. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. Звітність фінансових органів та органів Державного казначейства про виконання місцевих бюджетів.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Контроль за виконанням бюджету

4/4

Сутність та призначення фінансового контролю, його роль у виконанні бюджету. Види, форми та методи бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю, їх повноваження. Рахункова палата України, її функції, права та структура. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні, її завдання, функції, структура. Облік платників податків та надходжень податків і обов’язкових платежів. Податкова звітність, порядок і методи її перевірки. Камеральні перевірки податкових декларацій і звітів. Документальні перевірки правильності розрахунків із бюджетом. Оформлення результатів податкових перевірок. Митний контроль. Митні органи України, їх функції та повноваження. Митне оформлення. Контроль митних органів за сплатою мита і митних платежів. Особливості контролю за переміщенням через митний кордон підакцизних товарів. Контрольно-ревізійна робота з виконання бюджету, її завдання та напрями. Організація і планування ревізій і перевірок. Порядок проведення ревізій фінансових органів щодо складення і виконання бюджету. Оформлення і реалізація результатів ревізій.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : Навч. посіб. / [Бутинець Ф. Ф. та ін.]; за ред. Ф. Ф. Бутинця; М-во освіти і науки України, Житомир, держ. технол. ун-т. - 2-ге вид., доповн. і переробл. Житомир: Рута, 2009. 471 с.: іл., табл. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку / за ред. Ф. Ф. Бутинця).

2.Бюджетний кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

3.Бюджетний менеджмент: підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 532 с.

4. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування. Навчальн. посібник / За ред. В. І. Лемішовського. Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаціновидавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2007. 1104 с.

5. Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент: Навч. – метод. посібник. Чернівці: Книги-XII, 2007. 280 с.

6. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм / Єфименко Т. Л., Стефаник І. Б., Рубан Н. І., Бариніна-Закірова М. В., Малишев A. B. К: НДФІ, 2004. 320 с.

7. Дікань Л. В. Фінансовий контроль: теорія та методологія: Монографія / Л. В. Дікань, Н. В.Синюгіна. Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. 92 с.

Допоміжні:

1. Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. Київ: Ельга, Ніка-Центр, 2002. 320 с. 14. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 640 с.

2. Нечай A. A. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія. Чернівці: Рута, 2004. 264 с.

3. Облік коштів спеціального фонду кошторисів / За ред.чл.-кор. HAH України А. І. Даниленка. К.: Монографія, 2007. 400 с.

4. Рябухин С. Аудит эффективности государственного сектора экономики: Курс лекций. 2-е изд., доп. [Рябухин С., Климантов С.]. М.: Триада Лтд, 2006 304 с.

5. Свірко, С. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація. К.: Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2006. 243 с.: іл., табл.

6. Старостенко Г. Бюджетна система України. Навч. пос. К: ЦУЛ, 2006. 240 с.

7. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Теліпко В. Е., Овчаренко A. C., Панасик С. А.] / За заг. ред. Азарова М. Я. К.: Центр учбової літератури, 2011. 480 с.

8. Федосов В. Бюджетний менеджмент: Практикум: Навч. посіб. [Федосов В., Кондратюк С.,Сафонова Л. та ін.]/ За заг. ред. В. Федосова. К.: КНЕУ, 2005. 420 с.

9. Чвалюк A. M. Правові основи формування державного бюджету України: Монографія. К.:КНТ, 2011. 224 с.

10. Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система: Підручник. 2-ге вид.змін. і доп. Тернопіль: Карт-бланш, 2006. 818 с.

 

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Бюджетний менеджмент» (для студентів, які навчаються за спеціальністю 071/ Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 18 с.

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

залік

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

залік

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.
 
 

 

Силабус курсу:

КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

071  «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

5

Семестр викладання:

Весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

3

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Серікова Ольга Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку та оподаткування

посада

Olga.sm.mymail@gmail.com

 

+380504762502

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є формування цілісної системи знань студентів щодо теорії та практики організації й функціонування казначейства, взаємодії казначейства з фінансовими службами держави, дослідження значення та ролі Державної казначейської служби України у системі державних та місцевих фінансів, здійсненні економічної політики держави та суб’єктів господарювання при управлінні державними та місцевими фінансами.

Метою самостійної роботи за дисципліною є набуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних навиків з казначейської справи при здійсненні операцій з виконання бюджетів усіх рівнів за доходами і видатками.

Результати навчання:

Знання: є опанування бюджетного процесу, взаємодію учасників бюджетного процесу, специфіку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків, технології обслуговування бюджетних потоків, а також нормативний та інструктивний матеріал, що регламентує ці процеси та діяльність Державної Казначейської служби України.

Вміння: здатність дискутувати, аргументовано обстоювати свої думки та переконання, правильно оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел, робити правильні та обґрунтовані висновки; здатність приймати обґрунтовані рішення; аналізувати бюджетні повноваження казначейства властивих ринковій економіці; визначати учасників бюджетного процесу; класифікувати доходи та видатки бюджету, а також фінансування бюджету та державного боргу; аналізувати механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою; механізм перерахування бюджетних коштів через органи ДКСУ; знати механізм функціонування казначейської системи виконання бюджетів; володіти методичним інструментарієм касового виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками органами Державної Казначейської служби України

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів, управлінський облік, бухгалтерський облік, фінанси, бюджетна система, податкова система.

 

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів освіти  цілісної системи знань про сутність, принципи та механізм функціонування казначейської системи України; формування у майбутніх фахівців практичних навиків та вмінь щодо проведення казначейських операцій.

 

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

 

РН1. Знати теоретичні аспекти організації й функціонування казначейства, взаємодії казначейства з фінансовими службами держави.

РН2. Знати складові організаційної основи та нормативно-правового регулювання діяльності органів Казначейства України, опанувати вміння казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету. Оволодіти сутністю платіжної системи виконання бюджету та казначейського обслуговування державних цільових фондів, а також порядком проведення операцій з фінансування бюджету. Опанувати вміння казначейського обслуговування за видатками та погашення і обслуговування державного боргу.

РН3. Вміти формувати аналітичні висновки, враховуючи не лише отримані значення розрахованих показників, а і вплив зовнішньоекономічних чинників.

ПРН 1. Демонструвати належний рівень знань економічних категорій, законів, причинно- наслідкових та функціональних зав’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН3. Демонструвати належний рівень знань основ управління та державного регулювання фінансовою та грошово-кредитною системою, а також підприємствами, банками, страховими компаніями, іншими небанківськими фінансовими установами.

ПРН 4. Застосовувати статистичні методи збирання та обробки економічної інформації, економетричні методи моделювання фінансово-економічних явищ та процесів.

ПРН 5. Застосовувати набуті теоретичні знання економіко-математичних методів для розв’язання практичних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН8. Вміти збирати та аналізувати необхідну інформацію щодо ефективності функціонування фінансової, податкової, бюджетної, грошової, банківської та кредитної систем.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

           

            ПР2 Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

ПР5 Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

ПР6 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

ПР14 Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР 02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і  екологічної відповідальності підприємств.

ПР 06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Становлення та розвиток казначейської справи в Україні

2/2

Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні.

Етапи створення і розвитку Державної казначейської служби України. Сутність

діяльності та функції казначейства. Організаційна структура Державної

казначейської служби України. Розрахункові палати у системі казначейства:

сутність та призначення.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Організаційна структура та бюджетні повноваження державної

казначейської служби України

2/2

Організація бюджетного процесу в Україні. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. Складання, розгляд та прийняття Державного бюджету України Виконання Державного бюджету України. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету. Бюджетне планування та прогнозування.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

3

Бюджетна класифікація

2/2

Сутність та призначення бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація,

класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, функціональна структура видатків, відомча структура видатків, фінансування за типом кредитора, фінансування за типом боргового зобов’язання, символи банківської звітності. Витрати і видатки бюджету.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Казначейське виконання державного бюджету за доходами

2/2

Склад доходів Державного бюджету України. Порядок касового виконання

Державного бюджету за доходами. Функції Державного казначейства з виконання Державного бюджету за доходами. Документи, що є підставою для зарахування платежів. Ставки платників платежів. Реєстр доходів — основний документ для здійснення аналітичного і синтетичного обліку надходжень до Державного бюджету.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

5

Казначейське виконання державного бюджету за видатками

2/2

Характеристика видатків бюджету. Розмежування видатків між бюджетами.

Принципи розмежування видатків між бюджетами. Розпорядники бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня. Організація роботи щодо виконання державного бюджету за видатками. Формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів. Забезпечення обліку бюджетних асигнувань

та контролю за їх дотриманням.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

6

Інформаційне забезпечення виконання бюджетів

2/2

Облікова політика державного казначейства. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Організація бюджетного обліку. План рахунків як засіб

реєстрації в обліку операцій. Структура плану рахунків. Внутрішня побудова рахунків.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

7

Фінансова звітність з виконання бюджетів

2/2

Звітність про виконання Державного бюджету. Основні принципи складання

фінансової звітності. Порядок подання звітів виконання Державного бюджету за доходами та видатками. Встановлення строку подання зведених річних звітів

підприємницькими структурами.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

8

Управління державним боргом

2/1

Сутність управління державним боргом. Класифікація боргу. Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку. Державні кредити, отримані від зарубіжних країн і зарубіжних приватних банків. Заборгованість держави за емітованими цінними паперами. Правові

засади та напрями управління державним боргом.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

9

Казначейські системи зарубіжних країн

2/1

Загальна характеристика зарубіжних казначейських систем. Функції казначейства різних країни. Міжнародні організації казначейських служб. Касове виконання бюджетів у Франції. Державне казначейство США. Організація казначейської системи виконання бюджету у США. Державне казначейство Великобританії. Виконання бюджету у Німеччині.

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Бюджетна система: навч.посіб. / Т.Я.Андрейків, В. В. Оліярник.– Львів: Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 288 с.

2. Бюджетна система: навч. посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. – 392 с.

3. Бюджетна система: навч. посібник /Н.І. Климаш, К.В. Багацька, Н.І. Дем’яненко та ін. за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Львів «Магнолія 2006», 2014. – 296 с.

4. Бюджетна система: навч посібник / Д.І. Дема, Н.М. Фещенко, І.А. Шубенко; за заг. ред. Д.І. Деми. – Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. – 500 с.

5. Бюджетна система в таблицях і схемах : навч. посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.

6. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: навч. посібник / [За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c.

 

      Додаткова література

1. Попова Л.М. Казначейська справа: Навч. Посібник / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.І. Успаленко. ­– К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 164 с.

2. Петрашко П.Г., Сечуліна О.О., Александров С.О., та ін. Казнаейська справа: У 2-х т. – Т1. – Київ: НВП «АВТ», 2004. – 496с.

3. Петрашко П.Г., Сечуліна О.О., Александров С.О., та ін. Казначейська справа: У 2-х т. – Т 2. – Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 496 с.

4. Стоян В.І. Казначейська система: підруч. / В.І. Стоян, О.С. Даневич, М.І. Мац. –

Вид. 3 - тє, [змінене й доповнене.]. – Тернопіль: Вид-во «Центр учбової літератури», 2014. – 727 с.

5. Форкун І. В. Основи казначейської справи : Навч. посібник / І. В. Форкун, В. М. Шацька, Н. Л. Фролова. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 516с.

 

                

                           

Інформаційні ресурси.

1. Верховна Рада України http://zakon.rada.gov.ua/

2. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/control/

4. Національний банк України http://www.bank.gov.ua/

5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України http://www.me.gov.ua/

6. Державна казначейська служба України http://www.treasury.gov.ua/

7. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/

8. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/

9. Газета «Урядовий кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua/

 

Методичне забезпечення

1.      Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля

2.      Роздатковий матеріал.

 

 

 

 

 

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

Тема8

Тема9

Іспит

Сума

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 8

до 30

100

 

 

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 30

до 20

до 40

100

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • Бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

 

Силабус курсу:

КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ступінь вищої освіти:

магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

3

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н., доц., Манухіна Марта Юріївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

marta.manukhina@gmail.com

 

+38-050-575-81-71

 

 

 

513 ГК, за розкладом

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Викладач лабораторних занять:*

 

 

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

 

посада

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Викладач практичних занять:*

 

 

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

 

посада

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою викладання навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» є надання студентам основних питань організації та методології формування консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності, а також формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу; систематизація наявних теоретичних матеріалів, узагальнення нормативно-розпорядчих документів з організації та методики консолідації фінансової звітності.

Наведені в курсі матеріали спрямовані на формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з методики і методології бухгалтерської консолідованої фінансової звітності в різних системах підприємницької діяльності (виробничій, комерційній) з метою задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та руху грошових коштів підприємства за сучасних умов господарювання.

 

Результати навчання:

Знання: результатами навчання є опанування та отримання теоретичних і практичних навичок які дозволять інтегрувати в собі попередньо здобуті знання з різних галузей економіки та управління, на основі чого здобувачі вищої освіти зможуть оволодіти теоретичними знаннями та одержати практичні навички щодо основних питань методології обліку та звітності; організаційного та правового забезпечення бухгалтерського обліку, звітності; необхідності формування, теоретичні аспекти та методи формування консолідованої фінансової звітності; технологію, інструменти, суб’єкти та об’єкти консолідованої фінансової звітності; методи аналізу показників консолідованих фінансових звітів.

 

Вміння: знаходити зв’язок між темами курсу та іншими економічними дисциплінами; використовувати отримані теоретичні знання для рішення практичних завдань; обирати технологію, інструменти, методи консолідації фінансової звітності суб’єкта господарювання; формувати зведену та консолідовану фінансову звітність підприємств; виконувати аналіз моделей оцінювання вартості об’єднання; формувати управлінську звітність з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень, щодо показників консолідованих фінансових звітів.

Передумови до початку вивчення:

Передумовою вивчення дисципліни «Консолідація фінансової звітності» є знання з дисциплін: «Фінансовий облік 1, 2», «Аналіз фінансової звітності», «Звітність підприємств», «Організація бухгалтерського обліку». Вивчення курсу «Консолідація фінансової звітності» здійснюється в тісному взаємозв’язку з дисципліною «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами».

 

Мета курсу (набуті компетентності)

В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде наступних компетентностей:

 1. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 2. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень, у тому числі у міжнародних корпораціях.
 3. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 4. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.
 5. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л//ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

 1.  

Сутність і види об’єднання підприємств та консолідації звітності.

2/2

Об’єднання як форма реорганізації підприємств. Види об’єднання підприємств.

Злиття, придбання та об’єднання за П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Принципи організаціє обліку групи підприємств.

Звітність групи підприємств. Типи консолідації показників фінансової звітності.

Участь в обговоренні

Аналіз ситуацій

Тести

Обговорення рефератів

 

 1.  

Концептуальні засади обліку та консолідації звітності групи підприємств.

2/2

Економічна сутність та основні засади консолідованої фінансової звітності.

Міжнародні підходи до консолідації фінансової звітності.

Економічні та правові основи консолідації фінансової звітності в Україні.

Загальні підходи до організації обліку та формування консолідованих звітів.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 1.  

Методи консолідації фінансових звітів.

2/2

Загальна характеристика методів консолідації показників звітності.

Методи консолідації та їх залежність від ступеня пов’язаності сторін.

Консолідація фінансових результатів.

Пропорційна консолідація.

Консолідація за методом участі в капіталі без виокремлення і з виокремленням неконтрольованої частки.

Повна консолідація.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 1.  

Облік операцій в материнському і дочірніх підприємствах.

2/2

Організаційні питання створення дочірніх підприємств. Облік інвестицій материнської компанії в дочірні підприємства.

Формування капіталу дочірнього підприємства.

Облік взаємовідносин між дочірнім підприємством і материнською компанією. Зведений облік та звітність учасників групи.

Передумови формування консолідованої звітності материнської компанії та дочірніх підприємств.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 1.  

Процедури і методика складання консолідованої звітності на дату створення

групи підприємств.

3/3

Облікова політика групи підприємств, що об’єднуються.

Формування фінансової звітності окремих учасників групи. Передумови для складання об’єднувального балансу та інших форм звітності. Робоча таблиця для складання консолідованого балансу.

Порядок вилучення з консолідованої звітності внутрішніх інвестицій, внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо, нереалізованих прибутків від внутрішньогрупових операцій. Облік гудвілу при консолідації. Облік та відображення неконтрольованої частки. Формування консолідованого балансу та інших форм фінансової звітності.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Технологія складання окремих форм консолідованих звітів.

4/4

Характеристика основних форм консолідованої звітності за НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Методика консолідації фінансових звітів за НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність.

Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан). Консолідований звіт про фінансові результати

(звіт про сукупний дохід). Консолідований звіт про рух грошових коштів. Консолідований звіт про

власний капітал.

Особливості консолідації фінансових звітів за МСФЗ.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Особливості аналізу показників консолідованої фінансової звітності.

2/2

Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності.

Оцінка майнового стану і оборотності активів консолідованої групи підприємств.

Оцінка прибутковості за консолідованою звітністю.

Аналіз фінансової стійкості та ліквідності майна групи підприємств. Використання обліково-аналітичної інформації в управлінні об’єднаної групи підприємств.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

Рекомендовані джерела інформації

 

Основна література

 

 1. Голов, С. Ф., Костюченко, В. М.Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні [Текст] : Навч. посібник. / Голов С.Ф., ред. – 3-є вид., перероб. і доп. – Х.: 2013 . -1072 с.
 2. Голов, С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами [Текст] : Навч. посібник. / Голов С.Ф., ред. – Дніпропетровськ : ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. – 768с.
 3. Костюченко, В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: авчально-практичний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 528 с.
 4. Орлова, В. К. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Орлова В.К., ред. [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.

 

Допоміжна література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України від 10.01.2012 — 2011 р. - № 102.
 3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями) //Офіційний вісник України від 14.01.2000 - 1999 р. - № 52.
 4. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2013.
 5. Єрмак О.М. Проблеми складання консолідованої фінансової звітності підприємств / О.М.Єрмак., М.О. Белгородцева. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/74476.doc.htm
 6. Коршикова Р. Консолідована фінансова звітність: призначення та методика складання / Р. Коршикова. // Бухгалтерський облік і аудит. - № 7.¬2000- С. 28-40.
 7. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України / В.М. Костюченко. / Навчально-практичний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 528 с.
 8. Костюченко В.М. Консолідація фінансових звітів як основа аналізу діяльності групи підприємств / В. М. Костюченко. // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 191: В 4т. Том IV - Дніпропетровськ: ДНУ. - 2004. - 332 с. - С. 1169-1175.
 9. Герасименко О.С. Консолідована фінансова звітність / О.С. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №4(59). - с. 17-21.
 10. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови : [монографія] / М.Р. Лучко. - К. : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007. - 263 с.
 11. Овчаренко В. Основные принципы, методика и проблемы составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО[Електронний ресурс]. Режим доступу://http://product.ligazakon.ua/ru/osnovnye-principy-metodika-i-problemy-sostavleniya-konsolidirovannoj-finansovoj-otchetnosti-po-msfo/
 12. Откаленко О.М. Консолідована фінансова звітність: особливості складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів. / О.М. Откаленко, О.В. Станіслав. [Електронний ресурс]. Режим доступу:// http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/7_154722.doc.htm
 13. Пирець Н.М. Складання консолідованої фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами / Н.М. Пирець, Н.А. Мінченко // Економічний простір. - 2013. - № 70. - С. 243-251.
 14. Циган Р. М. Адаптація методів консолідації фінансової звітності до міжнародних стандартів / Р. М. Циган, І. О. Компанієць. [Електронний ресурс]. Режим доступу:// http://magazine.faaf.org.ua/content/view/1034/35
 15.  

 

Методичне забезпечення

 1. Консолідація фінансової звітності: методичні вказівки та завдання для практичних занять для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування" /Манухіна М.Ю./ - СНУ ім. В. Даля, 2019.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://www.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України.
 2. http://www.minfin.gov.ua - офіційний сайт Міністерства фінансів України.
 3. http://sfs.gov.ua/ - офіційний сайт Державної фіскальної служби України.
 4. http://www.bank.gov.ua - офіційний сайт Національного банку України.
 5. http://www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державного комітету статистики

України.

 1. http://www.visnuk.com.ua - офіційне видання Державної фіскальної служби

України «Вісник. Офіційно про податки».

 1. http://dtkt.com.ua - Український бухгалтерський портал «Дебет - Кредит».
 2. http://www.interbuh.com.ua - бухгалтерський сервіс «Інтерактивна

бухгалтерія».

 1. http://vobu.ua/ukr/newspaper - газета «Все про бухгалтерський облік».

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 2 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Іспит

Сума

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 8

до 7

50

100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 2 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 20

до 20

до 50

100

 

Шкала оцінювання студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу про проходження курсу студенту можуть бути перезараховані певні теми курсу та нараховані бали за завдання.

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом директора інституту.

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не вживають їжу та жувальну гумку;
 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб);
 • не заважають іншим;
 •  
 

 

Силабус курсу:

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

В АНАЛІЗІ І АУДИТІ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

Облік і оподаткування

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

д.е.н. проф. Клюс Юлія Ігорівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

завідувачка кафедри обліку і оподаткування

посада

klius@snu.edu.ua

 

+380505610453

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Основними завданнями вивчення дисципліни “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті” є дати необхідні знання та сформувати у студентів практичні навички з методики, організації та техніки обліку, економічного аналізу і аудиту для підготовки інформації з розробки проектів управлінських рішень.

Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

загальні теоретико-методичні основи функціонування управлінських систем;

базові моделі і методи аналізу проблем беззбиткової діяльності, операцій з інвестиціями, матеріальними запасами;

існуючі підходи до процесу управління ресурсами та прийняття стратегічних рішень;

вміти:

обґрунтовано обирати моделі, прийоми та способи для проведення системного аналізу управлінських проблем;

виконувати економічні розрахунки в ході проведення аналізу використання ресурсного потенціалу, фінансових результатів господарювання та аудиту фінансового стану підприємства;

узагальнювати результати дослідження управлінських проблем в сфері аналізу та аудиту, розробляти на основі цього економічно обґрунтовані висновки..

Передумови до початку вивчення:

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті» значно підвищиться, якщо здобувач попередньо опанував матеріал таких дисциплін, як: організація бухгалтерського обліку, організація і методика аудиту, управлінський облік, інформаційні системи в обліку та аудиті, економічний аналіз за видами економічної діяльності, аудит, фінансовий аналіз, методи економічних та статистичних досліджень, оподаткування суб’єктів господарювання..

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Мета викладання дисципліни. Метою вивчення навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті» є формування у студентів системи знань, навичок наукового пошуку, необхідних для розроблення, прийняття (ухвалення) й реалізації управлінських рішень на основі освоєння ними базових підходів щодо використання економіко-математичних моделей, методів аналізу та аудиту в умовах функціонування управлінських систем формування умінь щодо застосування набутих знань при виконанні магістерської дипломної роботи та у практичній площині.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК01).

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК02).

Здатність працювати в команді (ЗК03).

Здатність працювати автономно (ЗК04).

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК06).

Здатність бути критичним та самокритичним (ЗК07).

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК08).

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК09).

Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК10).

Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій (ЗК11).

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.(ЗК13).

Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро-та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці (СК01).

Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування (СК02).

Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення (СК03).

Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання (СК04).

Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень (СК05).

Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій (СК06).

Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів (СК08).

Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків (СК10).

Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. (СК11).

 

 

 

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління (ПР01).

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень (ПР10).

Моделювати застосування методів наукових досліджень для аналізу закономірностей і тенденцій розвитку основних напрямів розвитку обліку, аналізу та аудиту, оподаткування (ПР23).

Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків, зокрема, для оцінки впливу даних тенденцій на професійну діяльність у сфері обліку, аудиту та оподаткування (ПР27).

Вміти застосовувати кумулятивні знання, наукові досягнення, інформаційні технології при здійсненні досліджень у сфері впливу міжнародних економічних відносин на актуальні проблеми обліку та оподаткування; інтерпретувати результати проведених досліджень, вміти їх презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень (ПР28).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень.

1/1

Принципи управління як основа управлінських рішень. Сутність та функціональна наповненість управлінських рішень. Види управлінських рішень. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень. Роль моделювання в прийнятті управлінських рішень. Види моделей та їх характеристика. Методи прийняття рішень.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

2

Системний аналіз управлінських проблем.

1/1

Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем. Процес системного аналізу управлінських проблем. Особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (методичні прийоми і способи).

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

3

Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень.

2/2

Теорія рішень. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень. Методи та способи прийняття управлінських рішень. Поняття та підходи до моделювання при прийнятті управлінських рішень. Нестандартні підходи до прийняття управлінських рішень.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

4

Програмно-цільовий підхід до прийняття управлінських рішень.

1/1

Зміст програмно-цільового управління Поняття програми та її основні характеристики. Методика розробки комплексних програм. Життєвий цикл комплексних програм. Прогнозне моделювання розвитку. Види кошторисів та їх роль у прийнятті управлінських рішень.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

5

Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень.

1/1

Загальні положення процесу підготовки і прийняття рішень. Визначення цілей та вибір стратегії. Оцінка варіантів рішень. Організація виконання рішень. Оцінка ефективності прийнятих рішень. Контроль виконання прийнятих рішень. Етика в прийнятті управлінських рішень.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

6

Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності

2/2

Теоретичні основи аналізу беззбитковості. Види моделей беззбитковості та їх характеристика. Кромка безпеки. Графіки беззбитковості. Методика аналізу беззбитковості. Обмеження, які існують при моделюванні беззбитковості.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

7

Аналіз вигід і витрат

2/2

Модель аналізу вигод і витрат. Визначення коректних варіантів вибору. Вимірювання і оцінка вигод і витрат. Порядок коригування на інформацію та дисконтування. Зміни у відносних цінах. Аналіз чуттєвості. Аналіз невизначеності і ризику.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

8

Моделі та методи аналізу інвестицій в основні засоби.

1/1

Основи аналізу інвестицій в основні засоби. Основні методи і моделі аналізу інвестицій в основні засоби. Методи оцінки інвестицій в основні засоби.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

9

Методи та моделі фінансових інвестицій

1/1

Поняття та особливості здійснення фінансових інвестицій. Основні форми фінансового інвестування. Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій. Методи аналізу фінансових інвестицій.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

10

Ситуаційний аналіз при прийнятті управлінських рішень

1/1

Аналіз ситуації господарюючого суб’єкта. Оцінка реального стану. SWOT-аналіз.  Стратегічний вартісний аналіз. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

11

Моделі та методи управління матеріальними запасами

1/1

Поняття та мета управління запасами. Завдання аналізу використання матеріальних запасів. Моделі управління матеріальними запасами. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів. Системи контролю матеріальних запасів.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

12

Методи фінансового управління

1/1

Поняття фінансового управління., його методи і завдання. Фінансова модель підприємств. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні. Стратегія управління фінансовою стійкістю. Удосконалення фінансового управління. Розрахунок показників фінансової стійкості. Оцінка можливості банкрутства. Пошук шляхів удосконалення фінансового стану підприємства.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

13

Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

1/1

Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень. Переваги стратегічного підходу до управління. Процес прийняття стратегічних рішень

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

14

Методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємств

1/1

Моделі прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства. Прогнозування на основі пропорційних залежностей. Прогнозування фінансової діяльності. Оцінка ефективності моделей прогнозування

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

 1. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 «Облік і аудит». / за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТІ, 2004. – 352 с.
 2. Иваниенко В.В. Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. Учебное пособие. – Харьков: ИД «ИНЖЕК», 2004. – 292 с.
 3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1994. – 702 с.
 4. Кігель В.Р. Моделі і методи підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія. К.: ЦУЛ, 2003. – 202 с.
 5. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с.
 6. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : навч. посібник. Київ : ВПЦ АМУ, 2012. 344 с.
 7. Бережная Е. В., Бережной В. И. Методы и модели принятия управленческих решений: учеб пособие. Москва : ИНФРА-М, 2016. 384 с.
 8. Бутко М. П., Бутко І. М., Мащенко В. П. Теорія прийняття рішень : підручник/ за заг. ред. М. П. Бутка. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 360 с.
 9. Василенко В. О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посібник. 3-те вид., перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2011. 442 с.
 10. Волчек Р. М., Коляда А. Л., Коверда А. В. Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень : навч. посібник. Одеса : ОНЕУ, 2016. 105 с.
 11. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник. Київ Кондор, 2009. 187 с.
 12. Дикань Н. В., Борисенко І. І. Менеджмент: навч. посібник. Київ : Вид-во «Знання», 2008. 389с. URL: https://pidruchniki.com/19991130/menedzhment/menedzhment. (дата звернення: 06.05.2020 р.).
 13. Донець Л. І. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 472 с.
 14. Катренко А. В., Пасічник В. В. Прийняття рішень : теорія та практика: підручник. Львів: «Новий світ -2000», 2013. 447 с.
 15. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень: підручник. Київ : Видавнича група BNV, 2009. 448 с.
 16. Кігель В. Р. Оптимізація фінансових рішень: навч. посібник/ Університет «КРОК». Київ : Дорадо-друк, 2011. 172 с.
 17. Коряшкіна Л. С. Моделі й методи прийняття рішень : навч. посібник. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2014. 300 с.
 18. Лукичева Л. И. Управленческие решения : учебник / Л.И.Лукичева, Д. Н. Егорычев ; под ред. Ю. П. Анискина. 3-е изд., стер. Москва : Издательство «Омега-Л», 2008. 383 с. (Высшая школа менеджмента).
 19. Маркіна І. А., Біловол Р. І., Власенко В. А. Менеджмент організації : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2013. 248 с.
 20. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 101с. URL: http://wtrofimov.ru/wp-content/uploads/2014/04/4124437581.pdf. (дата звернення: 12.05.2020 р.).
 21. Петров Е. Г.,Новожилова М. В., Гребінник І. В. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Техніка, 2013. 274 с.
 22. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень : навч. посібник. Київ : Атіка, 2008. 240 с.
 23. Прийняття управлінських рішень : навч. посібник / [Ю. Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. [3-тє вид., переробл. і доп.]. Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. 209с. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2416/1/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d1%83%d0%bf%d1%80%20%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%8c%202016.pdf. (дата звернення: 09.05.2020 р.).
 24. Разработка управленческих решений :учеб. пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, Е. Н. Плотникова. Москва : Проспект, 2016. 136 с.
 25. Сметанко О. В. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті : навч. посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 456 с.
 26. Стадник В. В., Йохна М. В. Менеджмент : підручник. [Вид. 2-ге, виправ., доп.]. Київ : Академвидав, 2007. 472с. URL: https://lubbook.org/book_308_glava_44_Tema7.1.Zagalna_kharakterist.html. (дата звернення: 21.05.2020 р.).
 27. Трофимова Л. А., Трофимов В. В. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 335с. URL:http://stud.com.ua/31864/menedzhment/metodi_priynyattya_upravlinskih_rishen;https://urait.ru/bcode/431755. (дата звернення: 17.05.2020 р.).

 

Інформаційні ресурси.

http://www.mon.gov.ua - сайт міністерства освіти і науки України

http://www.snu.edu.ua - сайт Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

 

Методичне забезпечення

Опорний конспект лекцій; методичні матеріали для проведення самостійної роботи; навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни.

 

Оцінювання курсу

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із яких 35 балів - за поточний контроль 15 балів за самостійну роботу і 50 балів - за результатами підсумкового іспиту.

Критеріями оцінювання поточного контролю

- дійсна успішність на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність і рівень знань при опитуванні);

- тестування на практичних заняттях після викладення лекційного матеріалу;

- самостійне опрацювання тем загалом чи окремих питань.

Критерієм оцінювання самостійної роботи є:

- оцінка за контрольну роботу.

Підсумковий контроль проводиться у формі письмових тестових завдань на тижнях модульного контролю.

 

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом директора інституту.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять;
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.
 

 

Силабус курсу:

Методологія та організація наукових досліджень

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

 

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

3

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

залік

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Розмислов Олександр Миколайович

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

rozmislov@snu.edu.ua

 

+380666625322

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри обліку і оподаткування

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є вивчення і аналіз методів, засобів, прийомів, за допомогою яких отримують нові знання в науці як на емпіричному, так і теоретичному рівнях пізнання. Формування нових більш високих вимог до знань студентів, їх творчого розвитку, вміння знаходити більш раціональні конструкції, технологічні й організаційні рішення. Створення у вищій школі наукової атмосфери дозволяє готувати спеціалістів на рівні сучасних вимог. Наука повинна бути тісно пов’язана з системою підготовки спеціалістів. У даний час, коли розвиток нашого суспільства характеризується глибоким проникненням науки в усі галузі матеріального виробництва, сучасні фахівці мають бути озброєні найновішими знаннями в області наукових досліджень.

Метою самостійної роботи за дисципліною є закріплення студентами навчального курсу, отримання глибоких знань щодо способу обробки наукового, статистичного та методичного матеріалу при написанні тез доповідей та обґрунтування наукових досліджень з обраної теми..

Результати навчання:

Знання: Результатами навчання є опанування та отримання теоретичних і практичних навичок які дозволять сформувати знання у сфері дослідницької діяльності, що спрямована на виробництво нових знань про природу, суспільство і процеси мислення. Вона містить у собі всі умови і моменти цього виробництва. А саме: учених з ї знаннями і здібностями, кваліфікацією і досвідом, з поділом і кооперацією наукової праці, наукові установи, експериментальне і лабораторне устаткування, методи науково-дослідної роботи, поняття і категоріальний апарат, систему наукової інформації, а також усю суму знань, які виступають як попередні посилання, або засоби чи результати наукового пізнання.

Вміння: аналізувати існуючі елементи і положення методів наукових досліджень необхідно реалізувати конкретні функцій, а саме: пізнавальну – задоволення потреб людей у пізнанні законів природи суспільства; культурно-виховну – розвиток культури, гуманізація виховання та формування нової людини; практичну – удосконалення виробництва і системи суспільних відносин, тобто безпосередньої виробничої сили матеріального виробництва.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансового та податкового обліку, знання у сфері комп’ютерного забезпечення, базові знання в галузі економіки, обліку та аудиту, аналітичні методи дослідження..

 

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчання основних понять, принципів і типів навчити студентів вирішувати комплексні задачі наукового та економіко-дослідницького характеру. В процесі викладання дисципліни, необхідною частиною є опанування новими науковими результатами для поповнення фахових знань, розвинути у студентів здібності до творчого мислення та навчити працювати з науково-дослідною літературою в процесі практичної діяльності.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність формувати системно-орієнтовані данні для написання тез доповідей для науково – практичних конференцій.

ЗК2. Здатність застосування наукової та методичної літератури необхідної для здійснення наукової діяльності.

ЗК3. Здатність створювати і покращувати наукові матеріали раніш досягнутих досліджень.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Використовувати алгоритми написання наукової статті.

            РН2. Привити потребу у студентів в постійному підвищенні фахового рівня в процесі практичної діяльності.

            РН3. Формувати системно – орієнтовану направленість студента до вступу на підготовку магістерського рівня.

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Основи методологи науково-дослідницької діяльності.

3/3

Процес пізнання, як основа будь-якого наукового дослідження, є скла дним і вимагає концептуального підходу на основі певної методології.Методологія" походить від грецьких слів methodas - пізнання і logos - вчення. Отже, це вчення про методи дослідження, про правила мислення при створенні теорії науки. Поняття методології є складним і в різних літературних джерелах пояснюється по-різному. У багатьох зарубіжних літературних джерелах поняття методології і методів дослідження не розмежовуються. Вітчизняні науковці методологію розглядають як вчення про наукові методи пізнання і як систему наукових принципів, на основі яких базується дослідження та проводиться вибір пізнавальних засобів, методів і прийомів дослідження. Найбільш доцільним є визначення методології як теорії методів дослідження, створення наукових концепцій, як системи знань про теорію науки або системи методів дослідження.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

2

Основні методи наукових досліджень та їх характеристика

3/3

Метод наукового дослідження - це система розумових і (або) практичних операцій (процедур), які націлені на розв'язання певних пізнавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети. Функція методу полягає в тому, що з його допомогою отримують нову інформацію про навколишню дійсність, заглиблюються в сутність явищ і процесів, розкривають закони і закономірності розвитку, формування і функціонування об'єктів, які досліджуються.. Від якості методу, правильності його застосування залежить істинність отриманого знання. Істинні знання можна одержати лише у випадку застосування правильного методу (методів).

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Вибір, етапи та економічна ефективність наукового дослідження

3/3

Проведення будь-якого дослідження починається із вибору наукового напряму, проблеми, теми і визначення наукових питань. Актуальність напряму, комплекси програм для держави на певний період часу формуються в документах Президента України, Уряду України, Національною академією наук, на основі всебічного вивчення стану і перспективи соціально-економічного розвитку держави. Напрям наукового дослідження визначається галуззю науки, специфікою наукових інститутів. Конкретизація напряму наукових досліджень провадиться на базі вивчення виробничих, суспільних потреб і стану досліджень

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Теорія і практика конкретних соціально-економічних досліджень

2/2

Конкретно-економічне дослідження - це система логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, спрямованих на вивчення, аналіз і систематизацію наукових фактів, виявлення зав’язків і залежносте між соціально-економічними явищами та процесами з метою прийняття на основі зібраної інформації рішень, розробки заходів щодо управління досліджуваним об'єктом, його розвитком. У змісті науки важливе місце відводиться її класифікації. Вищою атестаційною комісією (ВАК) України затверджено класифікацію наук.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

 

5

Методика підготовки і оформлення наукової роботи і передача інформації

2/2

Основою розробки кожного наукового дослідження є сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів і певна їх послідовність. Метод (від грец. methodos «спосіб», «метод», «шлях») – у найбільш загальному випадку означає спосіб досягнення мети, певним чином впорядкована діяльність. Науковий метод – це спосіб пізнання явищ дійсності, їх взаємозв'язку і розвитку. Метод як засіб пізнання є способом відтворення в мисленні

досліджуваного предмета.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій Тести

Індивідуальні завдання

Тести

6

Інформаційне забезпечення наукової роботи та організація роботи наукового колективу

2/2

Рівень розвитку науки значною мірою визначається характером, достовірністю, цільовим призначенням інформації, яка одержана в результаті пізнання. Інформація є теоретичним і експериментальним підґрунтям для досягнення мети наукових досліджень і вирішення поставлених завдань. Вона є доказом обґрунтованості наукових положень, їх достовірності і новизни. Існує думка, що вирішення науково-технічних проблем на 90% залежить від інформації і тільки на 10% - від інтуїції. Інформація - це певні відомості про об'єкти, явища навколишнього середовища, їх параметри, якість і стан. Інформація створюється в результаті діяльності наукових колективів, окремих вчених і фіксується в системі точних понять, тверджень, теорії, гіпотез.

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

7

Обробка даних дослідження та оформлення результатів. форми відображення результатів наукового дослідження

2/2

Наукову роботу, що подається на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", готують у вигляді спеціально підготовленого рукопису (комп'ютерний варіант) у твердій палітурці. Її оформлення - важливий процес, нехтувати яким не можна, оскільки вміння дотримуватися встановлених вимог свідчить про кваліфікацію і професіоналізм автора.

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Босенко А.І .Науково-дослідна діяльність галузі освіти / А.І.Босенко, О.М. Вержиховська, О.В. Гаврилов, В.А. Гурський: навчально-методичний посібник.- Кам’янець-Подільський: ПП «Мєдобори» – 2016.- 160 с.

2. Гурський В.А. Науково-дослідна діяльність студентів у їх професійній підготовці: навчально-методичний посібник / В.А. Гурський. - Кам’янець Подільський: Аксіома, 2018. – 120 с.

3. Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : посіб. / Жук Т. В., Ілляшенко Т. Д., Луценко І. В. та ін. ; за ред. А. Г. Обухівської. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 247 с.

4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник /В.В.Ковальчук,. Л. М. Моїсєєв - 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2017. - 208 с.

5. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу: методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / В.О. Коломієць. – К,: Вища школа, 2016. – 69 с.

6. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний посібник / О.В. Крушельницький. – К.: Кондор, 2016. – 192 с.

7. Організація та методика проведення наукових досліджень студентами спеціальності «Спеціальна освіта» / [кол. авторів; за заг. Ред.. С.П. Миронової ].- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.- 136 с.

8. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень : підручник / М.І. Пилипчук, .С. Григор`єв, В.В. Шостак. – К.: Знання, 2017. – 270 с.

9. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І.С. П’ятницька - Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2015. – 116 с.

10.Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень / Г.С.Цехмістрова . – К.: Слово, 2015. - 240 с.

11. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2018. – 310 с.

 

Інформаційні ресурси

 

1. Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичні центри. Електронний ресурс. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki

2. Робоча програма навчальної дисципліни НДРС. Електронний ресурс. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua.pdf

3. ВАК України. Електронний ресурс. Режим доступу: https://rada.kpi.ua/node/25

 

Методичне забезпечення

1. Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля. Електронний ресурс. Режим доступу: http://moodle2.snu.edu.ua/course/view.php?id=3899

2. Роздатковий матеріал.

3. Презентації до дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Електронний ресурс. Режим доступу: http://moodle2.snu.edu.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=59752.pdf

 

 

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

Іспит

Сума

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 51

100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 20

до 30

до 40

100

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

Політика курсу

 

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • Бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.
 

 

Силабус курсу:

ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ступінь вищої освіти:

магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

3

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

залік

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н., доц., Манухіна Марта Юріївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

marta.manukhina@gmail.com

 

+38-050-575-81-71

 

 

 

513 ГК, за розкладом

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Викладач лабораторних занять:*

 

 

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

 

посада

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Викладач практичних занять:*

 

 

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

 

посада

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Навчальна дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності» буде корисна майбутнім фахівцям з обліку, аудиту та оподаткування для набуття знань та практичних навичок щодо специфіки бухгалтерського та податкового обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності, набуття умінь документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку, відображення у фінансовій звітності результатів їх здійснення. Дисципліна дозволяє набути знання з питань обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами в межах правового поля та на підставі первинних документів. Вивчення теоретичних та практичних особливостей ЗЕД підприємства є підґрунтям для нарощування матеріального та нематеріального капіталу, сприяє приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток підприємства в умовах ринкових відносин. Мета курсу – отримання знань та практичних навичок щодо специфіки бухгалтерського та податкового обліку операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання та відображення у фінансовій звітності результатів їх здійснення.

Результати навчання:

Знання: результатами навчання є опанування та отримання теоретичних і практичних навичок які дозволять інтегрувати в собі попередньо здобуті знання з різних галузей економіки та управління, на основі чого здобувачі вищої освіти зможуть оволодіти теоретичними знаннями та одержати практичні навички щодо змісту та особливості зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта бухгалтерського обліку і аналізу; особливості обліку валютно-фінансових операцій; особливості обліку розрахункових операцій у ЗЕД; особливості обліку експортно-імпортних операцій; особливості документального оформлення операцій при зовнішньоекономічній діяльності; особливості зовнішньоекономічного договору; особливості оподаткування експортно-імпортних операцій; методи аналізу фінансового стану підприємств-суб’єктів ЗЕД.

 

Вміння: визначати зміни у правилах обліку зовнішньоекономічних операцій; здійснювати облік валютно-фінансових операцій; аналізувати зміст основних форм розрахунків та здійснювати облік розрахункових операцій; здійснювати облік експортних та імпортних операцій; формувати ціну експортного товару; визначати облікову вартість імпортних товарів; аналізувати фінансовий стан підприємств-суб’єктів ЗЕД з метою прийняття управлінських рішень, спрямованих на поліпшення фінансового стану за звітний період; формувати фінансові та інші форми звітності; складати та заповнювати документи, що супроводжують зовнішньоекономічні операції.

Передумови до початку вивчення:

Передумовою вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є знання з дисциплін: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»,  «Фінансовий облік 1, 2», «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Економіка підприємств».

 

Мета курсу (набуті компетентності)

В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде наступних компетентностей:

 1. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
 2. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів ЗЕД;
 3. Організовувати податковий, первинний, аналітичний та синтетичний обліки зовнішньоекономічних операцій застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
 4. Застосовувати теорію, принципи та методи організації обліку зовнішньоекономічної діяльності.
 5.  Формувати концептуальні положення застосування знань з обліку і аналізу зовнішньоекономічних операцій у господарській діяльності підприємства та обґрунтовувати їх роль у здатності до аналітичного мислення і залученні комплексного підходу до виконання своїх обов’язків у сфері ЗЕД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л//ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

 1.  

Особливості регулювання та обліку операцій зовнішньоекономічного характеру для підприємств

2/2

Зміст зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоторговельних операцій.

Принципи, суб’єкти та форми (види) ЗЕД в Україні. Завдання бухгалтерського обліку ЗЕД. Вимоги щодо організації та здійснення ЗЕД. Основні напрямки обліку зовнішньоекономічної діяльності, задачі, види облікової інформації. Сутність обліково-аналітичної інформації. Основна документація з обліку зовнішньоекономічної діяльності.

Участь в обговоренні

Аналіз ситуацій

Тести

Обговорення рефератів

 

 1.  

Договірні відносини зовнішньоекономічної діяльності.

2/2

Поняття та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку. Особливості укладання та виконання договорів зовнішньоторгових операцій. Зовнішньоекономічній контракт (зміст, будова, терміни, категорії та документація) як основне джерело інформації для відображення у бухгалтерському обліку операцій, що є предметом контракту. Характеристика базисних умов.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 1.  

Загальні вимоги до експортно-імпортних операцій.

1/1

Види цін у ЗЕД. Порядок формування цін. Види митних платежів і методи визначення митної вартості. Митне оформлення при здійсненні експортно - імпортних операцій.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 1.  

Облік експортних операцій.

2/2

Загальні поняття обліку експортних операцій. Загальна характеристика митного режиму експортних операцій. Бухгалтерський облік експорту товарів за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок. Облік експорту робіт, послуг. Облік авансових платежів та гарантійних (дзеркальних) сум. Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту. Облік продажу експортних  товарів через посередника, трейдера. Документальне забезпечення облікових операцій. Оподаткування експортних операцій.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 1.  

Облік імпортних операцій

2/2

Загальні поняття імпортних операцій. Загальна характеристика митного режиму імпортних операцій. Терміни проведення розрахунків за імпортними операціями. Синтетичний й аналітичний облік імпортних операцій. Облік імпорту робіт, послуг. Документальне забезпечення облікових операцій.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Облік валютно-фінансових операцій у зовнішньоекономічній діяльності

2/2

Поняття іноземної валюти та порядок її ліцензування. Іноземна валюта та інші активи, виражені в іноземній валюті — особливості обліку на рахунках бухгалтерського обліку. Рахунки в банках в іноземній валюті. Організація та відображення в обліку міжнародних розрахунків згідно з умовами контракту: банківський переказ, документарний акредитив, документарне інкасо; факторингові операції. Курсові різниці та їх відображення в обліку та звітності. Облік купівлі іноземної валюти. Облік продажу іноземної валюти.

 

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Облік консигнаційних та комісійних операцій.

1/1

Поняття консигнаційних та комісійних операцій. Облік консигнаційних операцій у ЗЕД: відображення консигнаційних операцій в обліку у консигнанта-експортера; відображення господарських операцій в обліку у консигнатора-резидента. Облік комісійних операцій у ЗЕД: відображення експорту в обліку за договором комісії між комітентом-резидентом і комісіонером-нерезидентом; відображення імпорту в обліку за договором комісії у комітента-резидента.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Облік операцій з давальницькою сировиною.

1/1

Основні поняття операцій з давальницькою сировиною. Особливості укладання договорів на переробку давальницької сировини. Докуметнальне забезпечення операцій з давальницькою сировиною. Бухгалтерський облік операцій з давальницькою сировиною. Різні види здійснення операцій з давальницькою сировиною: експорт давальницької сировини, імпорт, реалізація готової продукції у країні перероблення, у третіх країнах, повернення в країну замовника, спільна реалізація готової продукції, компенсація витрат за перероблення сировини. Відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Облік бартерних операцій.

1/1

Поняття бартерних операцій та особливості їх оформлення. Визначення зовнішньоекономічного бартеру та основні вимоги до його здійснення. Механізм оцінки товарообмінних операцій. Бухгалтерський облік бартерних операцій. Особливості відображення в обліку експортної та імпортної частин бартерних операцій у зовнішній торгівлі. Спеціальні режими при здійсненні бартерних операцій — застава, гарантія та їх відображення в системі бухгалтерського обліку. Облік балансуючої (заключної) операції по бартерним контрактам. Оподаткування бартерних операцій.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій.

1/1

Облік лізингових операцій, реекспортних, реімпортних. Облік розрахунків з відрядження за кордон.

Облік кредитних операцій: сутність і види кредитування ЗЕД; порядок одержання і погашення банківського кредиту; облік кредитних операцій.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Облік фінансових інвестицій.

1/1

Загальні принципи здійснення іноземних інвестицій в Україні. Особливості обліку на підприємствах з іноземними інвестиціями. Трансформація вітчизняної бухгалтерської й податкової облікової інформації в фінансову звітність іноземного компаньйона у відповідності з міжнародними стандартами обліку. Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку України.

Бухгалтерський облік одержаних іноземних інвестицій.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 1.  

Звітність суб’єктів ЗЕД

1/1

Відображення в фінансовій звітності інформації про операції, здійснені в іноземній валюті. Звітність підприємств з іноземними інвестиціями.

Інші форми звітності.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 

Рекомендовані джерела інформації

 

Основна література

 

 1. Засадний Б.А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. - К.: Кондор, 2015. - 286 с.
 2. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / Л.О. Кадуріна. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. - 288 с.
 3. Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / М.Ю. Карпушенко. - Харків: Х.Н.У.М.Г. -2014. - 80 с.
 4. Ковальчук, Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / Т.Г. Ковальчук. — Київ: Ліра-К, 2018. - 216 с.
 5. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник. - Львів: «Магнолія», 2018. - 224 с.
 6. Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств: підручник / Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. - Київ: ДКС центр, 2013. - 348 с.
 7. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник.-Тернопіль, 2017. - 137 с.

 

Допоміжна література

 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29.
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40.
 3. Закон України «Про митний тариф в Україні» від 19.09.2013 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - №№ 20-21.
 4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України від 10.01.2012 — 2011 р. - № 102.
 5. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями) //Офіційний вісник України від 14.01.2000 - 1999 р. - № 52.
 6. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2013.
 7. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. - К.: Кондор, 2017. - 168 с.
 8.  

 

Методичне забезпечення

 1. Облік зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки та завдання для практичних занять для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування" /Манухіна М.Ю./ - СНУ ім. В. Даля, 2016.
 2. Облік зовнішньоекономічної діяльності: тести та завдання для самостійної і індивідуальної роботи студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування" /Манухіна М.Ю./ - СНУ ім. В. Даля, 2018.
 3. Облік зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки та завдання контрольних робіт для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування" /Манухіна М.Ю./ - СНУ ім. В.Даля, 2020.
 4.  Облік зовнішньоекономічної діяльності: комплексні контрольні завдання для заміру знань студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування" /Манухіна М.Ю./ - СНУ ім. В. Даля, 2017.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://www.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України.
 2. http://www.minfin.gov.ua - офіційний сайт Міністерства фінансів України.
 3. http://sfs.gov.ua/ - офіційний сайт Державної фіскальної служби України.
 4. http://www.bank.gov.ua - офіційний сайт Національного банку України.
 5. http://www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державного комітету статистики

України.

 1. http://www.visnuk.com.ua - офіційне видання Державної фіскальної служби

України «Вісник. Офіційно про податки».

 1. http://dtkt.com.ua - Український бухгалтерський портал «Дебет - Кредит».
 2. http://www.interbuh.com.ua - бухгалтерський сервіс «Інтерактивна

бухгалтерія».

 1. http://vobu.ua/ukr/newspaper - газета «Все про бухгалтерський облік».

 

 

 

 

 

 

Оцінювання курсу

 

 

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

 

Продовження таблиці

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Залік

Сума

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

до 40

до 100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Залік

(тестування)

Сума

до 10

до 30

до 20

до 40

100

 

Шкала оцінювання студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу про проходження курсу студенту можуть бути перезараховані певні теми курсу та нараховані бали за завдання.

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом директора інституту.

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не вживають їжу та жувальну гумку;
 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб);
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.
 

 

Силабус курсу:

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ступінь вищої освіти:

магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

2

Семестр викладання:

осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5,5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н., доц., Манухіна Марта Юріївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

marta.manukhina@gmail.com

 

+38-050-575-81-71

 

 

 

513 ГК, за розкладом

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Викладач лабораторних занять:*

 

 

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

 

посада

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Викладач практичних занять:*

 

 

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

 

посада

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Мета дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» полягає у отриманні знань і вмінь з організації процесу формування, використання та збереження облікової інформації, необхідної усім зацікавленим сторонам, на засадах теорії організації, з урахуванням бізнес-моделі суб’єкта господарювання та можливостей сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Результати навчання:

Знання: Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу; принципи, на яких ґрунтується бухгалтерський облік, організацію роботи облікового апарату, організацію документування господарських операцій та документообігу, організацію облікової політики підприємства, організацію бухгалтерського контролю, організацію юридичної відповідальності на підприємстві.

 

Вміння: Розробляти внутрішньофірмові стандарти, положення про бухгалтерську службу та посадові інструкції для персоналу;

організувати роботу бухгалтерської служби на підприємстві, створювати графіки роботи облікового персоналу;

формувати основні положення облікової політики;

складати первинні документи, складати бухгалтерські проводки, узагальнювати інформацію з первинних документів в регістрах синтетичного та аналітичного обліку;

виправляти помилки в бухгалтерській документації;

здійснювати оцінку майна підприємства;

організовувати, проводити і оформляти результати інвентаризації;

організовувати збереження бухгалтерської документації.

 

Передумови до початку вивчення:

Передумовою вивчення дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» є знання з дисциплін: «Фінансовий облік», «Звітність підприємств», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності», «Управлінський облік».

 

Мета курсу (набуті компетентності)

В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде наступних компетентностей:

 1. Здатність до пошуку, обробки та аналізу облікової інформації.
 2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності до законодавства та с вимогами менеджменту підприємства.

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л//ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

 1.  

Основи організації бухгалтерського обліку.

1/1

Поняття, значення, види обліку та їх взаємозв’язок. Сутність, принципи та завдання організації обліку. Форми організації бухгалтерського обліку. Етапи організації обліку.

Участь в обговоренні

Аналіз ситуацій

Тести

Обговорення рефератів

 

 1.  

Організація процесу створення, використання та зберігання облікової інформації та його

нормативно-правове

забезпечення.

1/1

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Роль нормативно-правового забезпечення в організації обліку. Організація збору та систематизації нормативно-правової інформації на підприємстві.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 1.  

Організація праці працівників залучених до процесу створення, використання та зберігання облікової інформації.

2/2

Призначення та функції бухгалтерії. Побудова структури облікового апарату. Вимоги до кваліфікації бухгалтера та його професійна етика. Регламентація роботи бухгалтерії. Відповідальність бухгалтера. Поняття документу та документування господарських операцій. Організація документообігу підприємства. Організація збереження та вилучення документів. Вибір форми бухгалтерського обліку. Розробка робочого плану рахунків.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 1.  

Організація обліку активів.

1/1

Поняття, класифікація та завдання організації обліку довгострокових активів.

Організація документування операцій з руху необоротних активів. Організація синтетичного та аналітичного обліку довгострокових активів. Елементи облікової політики довгострокових активів. Поняття, класифікація та основні завдання організації обліку

оборотних активів. Організація первинного, синтетичного та аналітичного обліку запасів.

Елементи облікової політики запасів. Організація інвентаризації оборотних активів.

Організація обліку грошових коштів. Організація обліку розрахунків.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

 1.  

Організація обліку

зобов’язань.

1/1

Визначення, класифікація, оцінка та основні завдання організації обліку зобов’язань. Організація документування операцій із зобов’язаннями.

Організація синтетичного та аналітичного обліку зобов’язань. Елементи облікової політики

зобов’язань.  

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Організація обліку власного капіталу.

1/1

Об’єкти та основні завдання організації обліку власного капіталу. Елементи облікової

політики власного капіталу.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Організація обліку доходів і витрат, фінансових

результатів.

1/1

Принципи та завдання організації обліку витрат, доходів і фінансових результатів

діяльності підприємства. Організація облікового процесу витрат діяльності. Організація облікового процесу доходів. Організація облікового процесу результатів діяльності підприємства. Елементи облікової політики витрат. Елементи облікової політики доходів,

витрат і фінансових результатів. Основні показники аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємства. Вплив облікової політики на фінансовий результат підприємства.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 1.  

Організація звітності.

2/2

Загальні вимоги до формування звітності підприємства. Особливості складання

внутрішньої звітності підприємства. Організація складання та подання фінансової звітності підприємства. Організація складання і подання податкової звітності підприємства. Роль

облікової політики у формуванні фінансової, управлінської, і податкової звітності підприємства. Особливості складання фінансової, управлінської, і податкової звітності підприємствами різної галузевої спрямованості. Відповідальність за порушення порядку

складання і подання звітності.

Участь в обговоренні

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

 

Рекомендовані джерела інформації

 

Основна література

 

 1. Карпушенко М. Ю. Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних спеціальностй, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит») /М. Ю. Карпушенко. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 241 с.
 2. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник /О. Є. Кононова. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 102 с.

 

Допоміжна література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України від 10.01.2012 — 2011 р. - № 102.
 3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями) //Офіційний вісник України від 14.01.2000 - 1999 р. - № 52.
 4. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2013.
 5. Бабіч В.В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): [навч. посіб.] – 2-ге вид. -  К.: КНЕУ, 2007. – 288 с.
 6. Бухгалтерський облік в Україні: навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 7-е вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2009. – 1211 с.
 7. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2009. - 832 с.
 8. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. Дисципліни / Л.Г. Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. - К.: КНЕУ, 2006. - 370 с. 
 9. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні [навч. посіб.]  / В.М. Добровський та ін..; за ред.. В.М. Добровського. – К.: А.С.К., 2009. 976 с.
 10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник  для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 9-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2010. - 931 с.
 11. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. - К.: Основи, 2007. - 943 с.
 12. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [навч. посіб.] / Н. І. Верхоглядова та ін. -  К.: ЦУЛ, 2010. – 536 с.
 13. Гавриловська Л.М. Фінансовий облік – 1[ навч.-метод. посіб.]  / Л.М.Гавриловська,  А.С. Ларіонова. – К.: КНЕУ, 2008 – 320 с.
 14. Гладких Т.В. Фінансовий облік [навч. посіб.] / Т.В. Гладких. – К.: ЦУЛ, 2007. – 480 с.
 15. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Лібра, 2009. – 976 с.
 16. Гордієнко Н.І. Фінансовий облік: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). – Харків: ХНАМГ, 2005. — 289 с.
 17. Білоусова І.А., Барановська Т.В. Облікова політика в Україні: теоретичні засади формування та практика застосування: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2007. -512 с.
 18. Єрмак О.І. Фінансовий облік  - 1 (облік активів) [навч. посіб.] / О.І. Єрмак.- К.: Вид. дім «Слово»,2008. – 376 с.
 19. Коблянська О.І. Фінансовий облік [навч. посіб.] – 2-ге вид.,  випр. і доп. / О.І. Коблянська. – К.: Знання, 2007. – 471 с.
 20. Лень В.С. Фінансовий облік [навч. посіб.] / В.С. Лень. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 608 с.
 21. Лишиленко О.В. Фінансовий облік [підручник]  / О.В. Лишиленко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.; ЦНЛ, 2008. – 556 с.
 22. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : Навчальний посібник. -  К.: Кондор, 2009 р. -  502 с.
 23. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – Луцьк: Навчально-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 632 с.
 24. Скирпан О.П. Фінансовий облік [ навч. посіб.]  / О.П. Скирпан,  М.С. Палюх. – Тернопіль: ТНЕУ,  2008. -  408 с.
 25. Фінансовий облік [навч. посіб.]  ; за ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: ЦУЛ, 2010. – 510 с.
 26. Фінансовий облік: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Коблянська О.І. — К., 2007. — 471 с.
 27. Фінансовий облік: Первинна документація та облікова реєстрація: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Лучко М.Р., Остап’юк М.Я., Даньків Й.Я. — К., 2005. — 319 с.
 28. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ «Академія»,  2007. – 704 с.
 29. Шара Є.Ю. Фінансовий облік – 2: навч. посіб. / Є.Ю. Шара, О.О. Бідюк,  Н.В. Гуріна,  І.Є. Соколовська-Гонтаренко – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 408 с.

 

 

Методичне забезпечення

 1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»./ Сост.: М.Ю. Манухіна - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. - 19 с.
 2. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку»  для студентів спеціальності 071 «Облік та оподаткування»/ Сост.: М.Ю. Манухіна - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. - 49 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://www.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України.
 2. http://www.minfin.gov.ua - офіційний сайт Міністерства фінансів України.
 3. http://sfs.gov.ua/ - офіційний сайт Державної фіскальної служби України.
 4. http://www.bank.gov.ua - офіційний сайт Національного банку України.
 5. http://www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державного комітету статистики

України.

 1. http://www.visnuk.com.ua - офіційне видання Державної фіскальної служби

України «Вісник. Офіційно про податки».

 1. http://dtkt.com.ua - Український бухгалтерський портал «Дебет - Кредит».
 2. http://www.interbuh.com.ua - бухгалтерський сервіс «Інтерактивна

бухгалтерія».

 1. http://vobu.ua/ukr/newspaper - газета «Все про бухгалтерський облік».

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 3 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Іспит

Сума

до 6

до 6

до 6

до 6

до 6

до 6

до 6

до 8

50

100

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 3 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 20

до 20

до 50

100

 

Шкала оцінювання студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу про проходження курсу студенту можуть бути перезараховані певні теми курсу та нараховані бали за завдання.

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом директора інституту.

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

 • не вживають їжу;
 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб);
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.
 

 

Силабус курсу:

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц.Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри оподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є розгляд сутності основних напрямів розвитку державної служби як невід’ємної складової демократичної, правової, соціальної держави з соціальне орієнтованою економікою, громадянського суспільства; засвоєння положень державної політики в сфері державної служби, в тому числі державної кадрової політики, формування вмінь з розробки та запровадження заходів щодо їх реалізації, освоєння конституційно-правових засад та основних принципів державної служби, вміння організовувати свою професійну діяльність у межах законодавчих положень; формування вмінь із здійснення своєї професійної діяльності у межах прав, обов’язків і повноважень, визначених для державного службовця, формування практичних навичок з оцінки результатів професійної діяльності державних службовців і здійснення заходів із забезпечення підвищення результативності та ефективності професійної діяльності.

Метою самостійної роботи за дисципліною є опанування студентами навчального курсу, отримання глибоких знань щодо організації державної служби та професійної етики держслужбовця;набуття навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень, щодо державної служби,що забезпечить ефективне використання кадрового потенціалу та ресурсу.

Результати навчання:

Знання:необхідності та сутності основних напрямів розвитку державної служби як невід’ємної складової демократичної, правової, соціальної держави з соціально орієнтованою економікою, громадянського суспільства; засвоєння положень державної політики у сфері державної служби, в тому числі державної кадрової політики.

Вміння:розробки та запровадження заходів щодо їх реалізації, освоєння конституційно-правових  засад  та  основних  принципів  державної служби,  вміння організовувати  свою  професійну діяльність у межах законодавчих положень; формування знань щодо прав, обов’язків і повноважень, визначених для державного службовця, а також практичних навичок з оцінки  результатів професійної  діяльності  державних  службовців  і  здійснення  заходів щодо  забезпечення  підвищення  результативності  та  ефективності професійної діяльності.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, податкової системи.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчання основних понять, принципів, конституційних, законодавчих та нормативно-правових засад  організації діяльності державних службовців у професійній діяльності державного службовця, ознайомити  з  організацією  державної  служби,  загальними засадами діяльності, а також статусом державного службовця.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності державного службовця або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів професійної діяльності державного службовця і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Застосовувати знання  законодавства в практичній діяльності професійної сфери державного службовця.

ЗК5. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації державної служби, контролю, планування та оптимізації державної служби.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Трансформувати знання теоретичних основ державної служби, параметрів і умов забезпечення їх якості.

            РН2. Володіння методами інформаційного використання різноманітних ресурсів в процесі навчання та практичної діяльності.

            РН3.Аналізувати проблемну ситуацію, визначати основні ризики, що впливають на результат діяльності; вміння проводити дослідження в галузі публічного адміністрування та приймати відповідні управлінські рішення.

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Сутність і зміст організації діяльності державної служби. Мета й особливості діяльності державного службовця.

4/4

Принципи, цілі та функції державної служби. Нормативно-правове забезпечення функціонування державної служби. Характеристика видів державної служби. Види та моделі державної служби. Поняття державного службовця. Характеристика державних посад та їх класифікація. Правовий статус державного службовця.  Сутність й види обов’язків державних службовців

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

2

Вимоги до кандидатів на посади державних службовців.

5/5

Державна кадрова політика України. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у державній службі. Характеристика добору та розстановки кадрів. Кваліфікаційні вимоги до державних службовців. Кадрове планування. Атестація державних службовців.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Імідж та його значення в діяльності державного службовця. Особиста тектологія (самоменеджмент) державного службовця.

4/4

Поняття іміджу державного службовця. Етичні принципи в діяльності державного службовця. Правове забезпечення етики поведінки державного службовця. Конфлікти в системи державної служби.Особиста тактологія як самоорганізація, саморегуляція, самовиховання. Цілі та функції самоменеджменту. Основні компоненти само менеджменту і технологія вибору цілей роботи; планування часу керівника; організація інформаційного пошуку; професійне спілкування; врахування ризику; управління конфліктами; робота в команді; раціоналізація мислення.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Особливості проходження державної служби. Управління державною службою.

4/4

Поняття службової кар’єри.  Способи заміщення посад у системі державної служби. Стажування державного службовця. Порядок обчислення стажу роботи в органах державної служби. Механізм припинення державно-службових відносин. Сутність управління державною службою. Інституційне забезпечення управління державною службою. Методи та форми управління. Фінансове та інформаційне забезпечення державної служби.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Контроль якості роботи у системі державної служби.

4/4

Роль і місце контролю в системі державної служби України. Види та форми контролю. Поняття та зміст ефективності державної служби. Характеристика контролінгу як між функціонального інструмента управління. Суть та методи реалізації адміністративного аудиту. Організаційна соціалізація державних службовців. Особливості оплати праці, гарантії та заохочення державних службовців. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

6

Стимулювання діяльності державних службовців.

4/4

Суть та методи реалізації адміністративного аудиту. Організаційна соціалізація державних службовців. Особливості оплати праці, гарантії та заохочення державних службовців. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Конфлікт інтересів. Податкові роз’яснення. Строки давнини.

4/4

Цілі та основні завдання розвитку державної служби. Державна служба і громадянське суспільство. Підвищення ефективності виконання державною службою завдань і функцій держави. Розвиток нормативно-правового забезпечення функціонування системи державної служби. Раціоналізація системи управління державною службою

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія. К.: НАДУ, 2008. 334 с.

2. Верех С. М. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення. URL: http://kds.org.ua/blog/etika-povedinki-derzhavnih .

3. Витко Т.Ю. Добір кандидатів на державну службу в Україні: соціологічний аналіз та перспективи розвитку. Вісн. держ. служби. 2010. № 2. URL: http:// www. guds. gov. ua.

4. Гаміна Т. С., Довга Т.Я. Імідж особистості як засіб самореалізації. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2010. № 4. С. 22-26.

5. Гончарук Н. Т. Модернізація державної служби України на сучасному етапі розвитку / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус; за ред. О. В. Покатаєвої // Право та державне управління: збірник наукових праць: [у 2-х т.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Т. 2. № 4. С. 191-198.

6. Державна служба: навч.посіб. / Кол. авт.; за заг. ред. проф. С. М. Серьогіна. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2012. 526 с.

7. Діловодство і документація: навчально-методичний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [уклад. П. О. Добродумов]. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». 2014. С.25.

8. Захарова О. В., Шумаєва О.О., Мозговий В.І., Вергазова Л.Г., Соловцова О.П., Василишина Л.М. Організація діяльності державного службовця: навч. посіб. Донецьк : ТОВ «ДРУК-ІНФО». 2013. 342 с.

Допоміжні:

1. Колот А. М., Цимбалюк С.О. Мотивація персоналу : підручникК. : КНЕУ, 2011. 397 с.

2. Круп’як Л.Б. Організація діяльності державного службовця: навч. посіб. Тернопіль: КрокВидавництво, 2015. 281 с.

3. Линдюк О. А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах глобалізації: монографія. Київ : НАДУ, 2016. 304 с.

4. Литвин О. В. Адміністративно-правове забезпечення статусу державного службовця в Україні: монографія. Ірпінь: Вид-во НУ ДПСУ. 2010. 210 с.

5. Мельничук Я. Імідж державних службовців. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. 2011. №1. С.40-41. (Серія Наукова думка).

6. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). Київ: ФОП Москаленко О.М., 2017. 796 с.

7. Никифоренко В.Г. Управління персоналом. Навчальний посібник. Одеса: Атлант, 2013. 275 c.

7. Організація діяльності державного службовця: навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Н.М.Пригара. Чернігів : ЦППК, 2009. 38 с.

8. Організація діяльності державного службовця: Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни / Укладач: Л.Б. Круп’як. Тернопіль: ТНЕУ. 2012. 173 с.

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3.Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Організація діяльності державних службовців»(для студентів, які навчаються за спеціальністю 071/ Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 32 с.

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

залік

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

залік

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.
 

 

Силабус курсу:

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

Облік і оподаткування

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

д.е.н. проф. Клюс Юлія Ігорівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

завідувачка кафедри обліку і оподаткування

посада

klius@snu.edu.ua

 

+380505610453

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську та банківську діяльність, набуття практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторських процедур; господарської діяльності, аудиту, фінансів.

 

Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

сутність аудиту в ринкових умовах, його значення, завдання і тенденції розвитку аудиторської діяльності;

правові та організаційні основи аудиту в Україні та за кордоном;

організаційні та методичні аспекти аудиту фінансової звітності та надання супутніх послуг;

міжнародний досвід організації та методики фінансового аудиту;

методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової та податкової звітності підприємств;

специфіку аудиторської перевірки акціонерних товариств, малих підприємств, підприємств з іноземними інвестиціями.

 

вміти:

організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських послуг;

планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та загальний план аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми;

організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів;

вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і організовувати їх виконання;

складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора;

аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію, готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською палатою України;

організовувати систему внутрішнього аудиту;

організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства-замовника під час підготовки та проведення аудиторських послуг;

об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами проведення аудиту ефективності;

складати звіт незалежного аудитора.

 

Передумови до початку вивчення:

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту, організації бухгалтерського обліку, менеджменту, економіки підприємства, фінансів, права.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Мета викладання дисципліни. формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.

 

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

 

Загальні:

Здатність досліджувати тенденції розвитку аудиторської діяльності, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасному аудиту.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 

Спеціальні (фахові):

Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації аудиту.

Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.

Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи аудиту у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері аудиту.

Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики аудиту.

 

 

 

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовувати методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту

1/1

Аудит спрямований на перевірку процесу відтворення суспільне необхідного продукту. Він вивчає продуктивні сили і виробничі відносини на всіх стадіях розширеного відтворення (виробництво, розподіл, обмін і споживання) суспільне необхідного продукту з метою виявлення суперечностей та їх своєчасного регулювання з боку суспільства.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

2

Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів

1/1

В разі виявлення в ході зовнішньої перевірки якості роботи аудиторських організацій або індивідуальних аудиторів фактів систематичного порушення аудиторськими організаціями або індивідуальними аудиторами вимог нормативних правових актів аудиторської діяльності перевіряючі зобов'язані повідомити про такі факти в уповноважений орган. Винні в таких порушеннях особи можуть бути притягнуті до відповідальності, встановленої законом.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

3

Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її інформаційного забезпечення

2/2

Сучасна методологія аудиту поділяє три стадії організації процесу аудиторської перевірки фінансової звітності, які в свою чергу поділяє на підстадії (процеси). Так, організаційна стадія аудиторського процесу складається з вибору об'єкту аудиту і організаційно-методичної підготовки. Дослідна стадія - з переддослідного і дослідного процесів, а завершальна стадія - з узагальнення результатів аудиту та їх реалізацію.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

4

Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства.

1/1

Під час аудиту установчих документів звертають увагу на законність створення підприємства. Законність функціонування підприємства повинна підтверджуватись повним набором періодичної документації.

Формування облікової політики на кожному підприємстві в умовах ринкової економіки являє собою поліпшення однієї з економічних функцій управління виробництвом.

Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності дають можливість визначити напрямки облікової політики, оскільки в них закладений весь порядок організації і системний підхід ведення бухгалтерського обліку.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

5

Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій.

1/1

Аудит нематеріальних активів містить у собі встановлення відповідності застосовуваної підприємством методики обліку нематеріальних активів вимогам нормативних актів, що регулюють формування собівартості продукції (робіт, послуг) і фінансових результатів, а також вимогам відповідних стандартів і положенням, що встановлюють правила їхнього обліку.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

6

Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості

1/1

Аудит грошових коштів дає можливість деталізувати зведені дані за джерелами їх надходження і витрачання, визначити доцільність витрачання, структуру й зміни у витрачанні грошей, їх вплив на ефективність господарювання.

Завданнями аудиту дебіторської заборгованості: установлення реальності дебіторської заборгованості та простроченої заборгованості (за якою минув строк позовної давності); перевірка правильності списання заборгованості, строк позовної давності якої минув; перевірка достовірності відображення в обліку дебіторської заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалізації; перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

7

Аудит запасів і незавершеного будівництва

2/2

Основними завданнями аудиту операцій з товарно-матеріальними цінностями виявляє:

аналіз виконання завдання з товарообігу, виявлення резервів збільшення його об'єму, зменшення витрат і забезпечення рентабельності; перевірка правильності документального оформлення і доцільності здійснення товарних операцій, своєчасне відображення їх в обліку; контроль за своєчасним і повним оприбутковуванням товарно-матеріальних цінностей; дослідження товарних запасів і контроль за дотриманням їх нормативу; контроль за дотриманням правил проведення інвентаризації, своєчасне виявлення її результатів; перевірка виконання договірних зобов'язань щодо постачання і збуту (реалізації) товарів; виявлення фактів приписок і понаднормового списання втрат товарів; аудит незавершеного виробництва.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

8

Аудиторський контроль праці та її оплати

2/2

Основними завданнями аудиту розрахунків з заробітної плати є: підтвердження достовірності нарахувань та виплат робітникам та службовцям, відображення даних процесів в обліку; з'ясування законності та повноти утримань із заробітної плати та інших виплат працівникам на користь підприємства, інших суб'єктів; перевірка організації аналітичного обліку розрахунків з оплати праці та взаємозв'язку аналітичного та синтетичного обліку; оцінка заходів, яких вживає адміністрація з метою своєчасного стягнення заборгованості працівників, є важливими джерелами інформації для перевірки цих питань.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

9

Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань

1/1

Мета аудиту операцій із зобов'язаннями полягає у встановленні достовірності первинних даних відносно наявності зобов'язань перед кредиторами, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку довгострокових зобов'язань і його відповідності прийнятій обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, реальності наявних зобов'язань, законності і доцільності проведених розрахунків, достовірності відображення стану зобов'язань у звітності господарюючого суб'єкта.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

10

Аудит витрат і собівартості продукції

1/1

Аудит витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) базується на перевірці первинної документації, в якій відображаються всі операції із виробництва і випуску продукції, робіт, послуг. Перевірка правильності віднесення затрат на виробництво і реалізацію продукції є одним з основних показників, який визначає якість роботи підприємства. Собівартість продукції впливає на формування прибутку і відповідно податку на прибуток у бюджет.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

11

Аудит формування доходів і фінансових результатів

1/1

Аудит доходів і фінансових результатів є одним із найскладніших напрямів аудиту. Основною метою аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є: встановлення достовірності даних первинних документів щодо визначення доходів, правильне і повне відображення в первинних документах доходів, правильне ведення обліку доходів і фінансових результатів діяльності та відповідності їх прийнятій обліковій політиці підприємства, контроль за дохідною та видатковою частиною прибутку, узагальнення показників та інформації про наявність нерозподіленого прибутку підприємства

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

12

Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів

1/1

Мета аудиту податків - підтвердити правильність, своєчасність та повноту нарахування і перерахування податків, правильність ведення обліку за цими розрахунками, правильність заповнення звітності та відповідність даних облікових реєстрів даним податкової звітності.

Початковою стадією проведення аудиторської перевірки являється її планування. На даній стадії розробляється загальна стратегія та детальний підхід до характеру, строків і масштабів аудиту.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

13

Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту фінансової звітності

1/1

На завершальній стадії аудиторської перевірки складається підсумкова документація, яка включає аудиторський висновок (загального чи спеціального призначення ) та / або звіт аудитора перед клієнтом (акт аудиторської перевірки). Вибір складу підсумкової документації здійснюється за взаємною угодою між клієнтом і аудитором в залежності від цілей проведення перевірки та виду аудиторських послуг. Найбільш актуальною проблемою сьогодення в даному аспекті є підготовка аудиторського висновку щодо фінансової звітності загального призначення , яке видається за результатами обов'язкового аудиту.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

14

Особливості завдань з погляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг

1/1

Вивчення теми передбачає розгляд таких питань:

1)  аудит фінансової звітності акціонерних товариств;

2)  аудит підприємств малого бізнесу;

3)  аудит фінансової звітності підприємств з іноземними інвестиціями;

4)  аудит консолідованої фінансової звітності;

5)  інші види спеціального аудиту.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна:

1. Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, Ст.112.

3.  Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України  від 21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Відомості Верховної Ради України, 2018, № 9, Ст.50.

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV Відомості Верховної Ради України. 1999, № 40, Ст.365.

5.Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 44, Ст.397.

6. Міжнародні  стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років ( в трьох частинах). Київ : «Видавництво «Фенікс», 2018.

7. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.

8. Андренко О. А. Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика
аудиту". Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.  Харків: ХНАМГ, 2012. 35 с.

9. Аренс Е.А., Лоббек Дж.К. Аудит. Москва :  Финансы и статистика, 1995. 560с.

10. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 392 с.

11. Баранова А.О. Аудит : навч. посіб. Харків : ХДУХТ, 2017. 246 с.

12. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності Облік і аудит. Житомир : ПП «Рута», 2006. 478с.

13. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит : Термінологічний українсько-російсько-англійський словник  Київ : ЦУЛ, 2012. 292 с.

14. Виноградова М. О. Аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2014. 500 с.

15. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб.  Київ : Центр учбової літератури, 2010. 488 с.

16. Гончарук С.М., Долбнєва Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М.  Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : навчальний посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 298 с

17. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю.  Аудит, організація і методика : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2007. 486 с.

18. Давидов Г.М. Аудит: навч. посіб.  Київ : Знання, 2009. 495 с.

19. Дерев'янко С.І. Аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2016. 380 с.

20. Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. Львів : Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. 437 с.

21.Іванова Н.А., Ролінський О.В. : Організація і методика аудиту навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 216 с.

22. Колісник Г.М., Слюсаренко  В.Є. Аудит : навч. посіб. Ужгород .: ДВНЗ «УжНУ». 2015. 296 с.

23. Немченко В. В., Редько О.Ю. Аудит : Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту : навч. посіб. Київ : “Центр учбової літератури”, 2012. 852 с.

24. Прохорова Л.І., Юхименко Є.С. Аналіз сучасного стану та проблеми реформування і розвитку аудиторської діяльності в Україні на основі міжнародного досвіду. Молодий вчений 2019 № 7 (70). С. 205-211.

25. Пшенична А.Ж. Аудит : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 320 с.

 

Додаткова:

1. Робертсон Дж. Аудит. Москва : КРМО, «Контакт», 1993. 496 с.

2. Рядська В.В., Петраков  Аудит : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 416с.

3. Савченко В.Я. Аудит: навч. посіб.  Київ : КНЕУ, 2002.

4. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б. Організація і методика проведення аудиту : навч.-практ. посіб. Київ : ВД “Професіонал”, 2006. 624 с.

5. Стельмах В. С., Єпіфанов А.О., Сало І.В. Контроль : інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія. Суми : Університетська книга, 2015. 432 с.

6.  Усач Б.Ф. Аудит: навч. посіб. Київ : «Знання-Прес», 2004.  528с.

7. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І.  Інформаційні технології в обрганізації бухгалтерського обліку та аудиту  : навч.  посіб.   Київ : Знання-Прес. 2003. 344с.

8. Л.М. Янчева, З.О. Макеєва, А.О. Баранова. Аудит: навч. посіб. Київ : Знання, 2013. 335 с.

 

 

Інформаційні ресурси.

http://www.mon.gov.ua - сайт міністерства освіти і науки України

http://www.snu.edu.ua - сайт Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

www.zakon.rada.ua–офіційний веб-сайт Верховної Ради України

www. buhgalter911.com –інформаційний портал у сфері бухгалтерського та податкового обліку

www.buhgalteria.com.ua–веб-сайт газети української бухгалтерії «Бухгалтерія»

www.dtkt.com.ua–офіційний веб-сайт газети «Дебет-Кредит»

www.minfin.gov.ua–офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України

www.minrd.gov.ua–офіційний веб-сайт Міністерства доходів та зборів України

www.sau-apu.org.ua–офіційний веб-сайт Аудиторської палати та Спілки аудиторів України

Управлінський контроль: сучасний стан та перспективи розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua

Внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль і його функції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.br.com.ua

 

Методичне забезпечення

Опорний конспект лекцій; методичні матеріали для проведення самостійної роботи; навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни.

 

Оцінювання курсу

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із яких 35 балів - за поточний контроль 15 балів за самостійну роботу і 50 балів - за результатами підсумкового іспиту.

Критеріями оцінювання поточного контролю

- дійсна успішність на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність і рівень знань при опитуванні);

- тестування на практичних заняттях після викладення лекційного матеріалу;

- самостійне опрацювання тем загалом чи окремих питань.

Критерієм оцінювання самостійної роботи є:

- оцінка за контрольну роботу.

Підсумковий контроль проводиться у формі письмових тестових завдань на тижнях модульного контролю.

 

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом директора інституту.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять;
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

 

Силабус курсу:

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри оподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є розгляд теоретичних аспектів формування податкової політики в Україні; аналіз сучасних прийомів та методів формування податкової політики та їх застосування; вивчення особливостей реалізації податкової політики в сучасних умовах господарювання; окреслити основні напрямки реалізації державної політики у податковій сфері та проблематику реалізації податкового законодавства.

Метою самостійної роботи за дисципліною є опанування студентами навчального курсу, отримання глибоких знань щодо формування та реалізації податкової політики;набуття навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень, щодо реалізації податкової політики на макро та мікрорівнях, що забезпечить ефективне використання податкового потенціалу та ресурсу, шляхом зменшення податкових ризиків.

Результати навчання:

Знання:теоретичні основи податкової політики; сутність податкової політики та її різновиди; макроекономічні аспекти податкової політики; макроекономічна нестабільність та її взаємозв’язок з податковою політикою; принципи бюджетного устрою; поняття “бюджетна політика” і “державний бюджет”; цілі податкової та фіскальної політики; система доходів та витрат бюджету; державний борг; основні види дефіцитів; інфляційне знецінення; управління формуванням стратегії податкової політики держави; методи вдосконалення фіскально-економічної системи в економіці перехідного типу; інструменти податкового регулювання; перспективи податкової політики в контексті світового розвитку, позаекономічні аспекти фіскальної політики.

Вміння:розрізняти поняття, які застосовуються у податкової політиці, та вірно оперувати ними; виявляти переваги та недоліки основних принципів податкової політики держави; застосовувати різні методи формування бюджетної системи і принципи бюджетного устрою; керувати раціональним рівнем фіскального дефіциту, державного кредиту та державного боргу; освоїти базові положення і методики бюджетної й податкової роботи; сформувати навички проведення розрахунків.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, податкової системи, бюджетної системи.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни полягає в оволодінні теоретичними знаннями з питань сучасної податкової політики, інструментарієм, методиками розробки стратегії в сфері оподаткування і придбанні практичних умінь і навичок використовування отриманих знань у професійній діяльності.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері формування податкової політики на всіх рівняхабо в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

ЗК5. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо формування і реалізації податкової політики на макро та мікрорівнях.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Формувати стратегічні плани та визначати пріоритетні завдання щодо формування, реалізації та реформування національної податкової політики у контексті вітчизняного та міжнародного податкового права.

            РН2. Аналізувати механізми оподаткування процесів споживання відповідно до чинної соціально-економічної ситуації у державі, використовувати інструменти податкового регулювання з метою стабілізації та удосконалення економічної системи..

            РН3.Визначати пріоритетні напрями податкові роботи, формувати завдання та знаходити позитивні шляхи їх вирішення, забезпечувати дієві механізми податкового планування та прогнозування.

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Бюджетно-податкова політика як складова фінансової політики держави

4/4

Фінансова політика держави: сутність і складові. Бюджетно-податкова політика: економічний зміст, завдання і цільова спрямованість. Відносні межі ефективності бюджетно-податкового регулювання та фактори, що їх визначають. Організаційне, законодавче та інформаційне забезпечення бюджетно-податкової політики.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави

5/5

Політика державних видатків: економічний зміст і соціальна спрямованість. Форми реалізації бюджетно-податкової політики. Бюджетна безпека: поняття, чинники та основні індикатори. Бюджетний дефіцит: національна специфіка пояснювальна модель урахуванням макроекономічних чинників. Моделювання дефіциту бюджету: статична і динамічна регресійні багатофакторні моделі. Бюджетний дефіцит і державний борг: взаємозалежність і вплив на економіку. Зовнішня заборгованість держави: сутність та управління в умовах боргової кризи. Боргова безпека: сутність і критичні індикатори заборгованості.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн

4/4

Особливості бюджетного устрою та бюджетної системи зарубіжних країн. Національна специфіка структури державного бюджету в розвинутих країнах. Бюджетне законодавство як основа бюджетної політики в країнах Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР). Бюджетно-податкова політика в зарубіжних країнах у II половині XX століття: загальне та специфічне. Загальні особливості функціонування податкового механізму розвинутих зарубіжних країн. Бюджетно-податкова політика європейських країн в умовах сучасних інтеграційних процесів. Бюджетна конвергенція і податкова гармонізація.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Податкова політика та механізм оподаткування

4/4

Податкова політика: сутність, характер і функціональна спрямованість. Податковий механізм: елементи та чинники. Податковий тягар: поняття, показники і методи вимірювання. Розподіл податкового навантаження: показники , підходи та моделі. Проблема оптимізації податкового навантаження та можливості її вирішення. Оподаткування та нерівність у розподілі доходів. Методи врахування економічної справедливості при оподаткуванні. Основні тенденції податкового реформування в Україні. Рекомендації МВФ щодо здійснення податкової політики в умовах трансформаційної економіки.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Макроекономічні аспекти податкової політики

4/4

Валовий внутрішній продукт як сума доданих вартостей. ВВП і національний дохід у кругообігу доходів і витрат. Валовий внутрішній продукт у повній моделі відкритої економіки за участю держави. Фактори макроекономічної нестабільності і їхній взаємозв'язок з податковою політикою.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

6

Фіскальний механізм макроекономічної політики

4/4

Бюджетно-податкова політика як складова макроекономічної політики. Цілі, засоби, фактори застосування. Дискреційна і недискреційна фіскальна політика. Бюджетна система, її сутність і принципи устрою. Ефект «витиснення».

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Основні проблеми регулювання фіскальних систем у транзитивній економіці

4/4

Фіскально-економічні системи і їхнє місце в механізмі фінансового регулювання економіки. Вплив фіскальної політики на економіку транзитивного типу. Методи удосконалювання фіскально-економічної системи в економіці перехідного типу.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Бюджетний кодекс України. – Урядовий кур’єр. – 25.06.2010р. - №131.

2. Податковий кодекс України. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. - Голос України вiд 04.12.2010 - № 229 / № 229-230. – (Бібліотека офіційних видань).

3. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті. (Теоретична концептуалізації і наукова проблематика державних фінансів). – Львів: каменяр, 2000. – 303с.

4. Базилевич В.Д. Баластрин Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997.

5. Барабанова В. В., Барабанова М. А. Світовий досвід стимулювання податкових платежів підприємства. – Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – с.64-67.

Допоміжні:

1. Василевська Г. В. Практика застосування пільгових податкових преференцій в Україні / Вісник ТНЕУ, 2013. – Вип.1 С. 108-121.

2. Василевська Г. В. Вектори раціоналізації оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Вісник національного університету «Львівська Політехніка» - №749, 2013. – С.123-128.

3. Василевська Г. В. Дисбаланси розвитку конкурентноспроможної вітчизняної податкової системи / Світ фінансів, 2016. – Вип. 2 – С88 - 99.

4. Дивергентні характеристики похідних фіскального простору держави: узгодження термінів / Економічний аналіз, 2018. - Том 28. - №1. – Економічна думка. – С. 120 – 132.

5. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроекономіка: Учебник / Общая редакція Л.С. Тарасовича. Изд 2-е, пере раб и доп. СПб: Изд-во СПбГУЄФ, 1997.

6. Данілов О.О., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: Навчальний посібник. – К.: Парламентське видавництво, 2001р. – 216 с.

7. Держава-податки-бізнес / Під ред. В.Л.Андрущенко, В.М.Федосова, В.М.Суторміної.-К: Либідь.1992. 13. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. - К.: Наукова думка, 1999.

8. Кемпбелл Р. Макконелл, Стенлі Л.Брю. Макроекономіка: аналітична економія. Принципи, проблеми, політика. Пер. З ангійської. Львів, Просвіта, 1997.

9. Крисоватий А. І., Василевська Г. В. Новітня парадигма преференційного оподаткування / Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 260 c.

10. Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : [монографія] / А. І. Крисоватий. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 371 с. 11. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. - К.: Знання, 1999. 18. Мельник П.В. Податкова політика України : навч. посіб. / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; за ред.. П. В. Мельника. – К. : Знання України. 2011. – 505 с.

12. Савченко А., Пухтаєвич Г., Тітьонка О. Макроекономіка. К.: Либідь, 1999. 20. Фінанси підприємств / За ред. Поддєрьогіна А.М. - К.: КНЕУ, 2000. – 460с.

13. Чорний М.П. Фіскальне адміністрування: навчальний посібник. – Тернопіль: ТАНГ, 2002. – 172с. 22. Юрій С.І., Бескид Й.М.

14. Бюджетна система України. - К.: НІОС, 2000. – 400с.

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3.Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Податкова політика»(для студентів, які навчаються за спеціальністю 071/ Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 18 с.

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

залік

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

залік

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

 

Силабус курсу:

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1, 2

Семестр викладання:

Весняний, Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

8

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри оподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є глибоке та ґрунтовне засвоєння основ організації та методики податкового контролю; охоплює методологічні засади сутності податкового контролю та митного інспектування, основ їх організації, методики здійснення податкових перевірок на різноманітних ділянках податкової та митної роботи.

Метою самостійної роботи за дисципліною є оволодіння практичними навичками здійснення податкового контролю та митного інспектування з метою їх використання в управлінській діяльності, засвоїти основи організації та способи превентивного податкового контролю та митного інспектування, методику та техніку планування та проведення податкових перевірок, навчитися виконувати певні процесуальні дії, пов’язані із оформленням результатів контрольної роботи та вживати заходи стосовно впливу на порушників для усунення податкових та митних правопорушень.

Результати навчання:

Знання:  нормативно-правові акти, якими регламентується процес податкового та митного контролю;  принципи, методи та способи податкового контролю; перелік суб’єктів податкового та митного контролю; класифікацію податкових перевірок та порядок їх проведення;  порядок відбору платників податків для їх включення до плану-графіка податкових перевірок;  організацію складання плану перевірки;  порядок проведення податкової перевірки; типові зловживання у сфері оподаткування та митній справі;  відповідальність платників податків за порушення податкового та митного законодавства; види та способи порушень; порядок проведення контрольно-перевірочних заходів за різними податками, зборами та митними платежами.

Вміння: використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують процес податкового контролю та митного інспектування;  документально оформлювати результати податкової та перевірки та митного інспектування; розраховувати штрафні санкції та пеню за порушення податкового та митного законодавства; здійснювати проведення контрольно-перевірочних заходів за різними податками,  зборами, митними платежами.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, бухгалтерського обліку, податкової системи.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчання основних понять, принципів і методів здійснення податкового та митного контролю; надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо організації податкового контролю та митного інспектування.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері податкового контролю та митного інспектування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Застосовувати знання податкового законодавства в практичній діяльності економічної сфери.

ЗК5. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації податкового контролю та митного інспектування, планування та оптимізації контрольних процедур.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Обґрунтовувати вибір щодо порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби, вивчення адміністративних процедур щодо стягнення податкового боргу, сплати митних платежів та забезпечення надходжень до бюджету.

            РН2. Робити висновок про визначення ролі та функцій підрозділів органів державної податкової та митної служби, які уповноважені здійснювати адміністрування податків і платежів.

            РН3. Здатність здійснювати постійний моніторинг змін у податковому та митному законодавстві та  ефективно використовувати аналітичні інструменти та сервіси для аналізу,контролю та моніторингу за сплатою податків, зборів та митних платежів.

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

Тематичний план ІІ семестру

1

Загальна характеристика податкового контролю. Порядок проведення перевірок органами ДПС

4/4

Поняття податкового контролю та його суб’єкти. Права та обов’язки органів ДПС. Принципи податкового контролю. Етапи податкового контролю. Типові правопорушення у сфері оподаткування. Види податкових перевірок. Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності органами ДПС. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. Порядок нарахування штрафних санкцій та пені. Механізм погашення податкового боргу. Підстави для застосування контролюючими органами податкової застави та адміністративного арешту майна платників податків. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань платників податків.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Методичне забезпечення податкового контролю

5/5

Способи здійснення податкового контролю. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної фіскальної служби. Методи податкового контролю. Порядок подання інформації органам ДПС. Порядок проведення зустрічних звірок органами ДПС. Надання податкових консультацій.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Документальне оформлення результатів перевірок органами ДПС

4/4

Порядок оформлення результатів документальної виїзної перевірки. Порядок оформлення результатів документальної невиїзної перевірки. Порядок оформлення результатів фактичної перевірки. Порядок подання заперечень до акта податкової перевірки. Оскарження результатів перевірки платником податків.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Перевірка окремих господарських операцій

4/4

Порядок здійснення податкової перевірки реєстраційних документів підприємства. Порядок здійснення податкової перевірки розрахункових операцій. Порядок здійснення податкової перевірки операцій з готівкою. Порядок здійснення податкової перевірки операцій з оплати праці.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

Тематичний план ІІІ семестру

1

Правове регулювання митного контролю

4/4

Організаційні питання здійснення митного контролю. Основні форми митного контролю. Форми митного контролю. Особливі режими митного контролю.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

2

Порушення митних правил як адміністративне порушення.

4/4

Поняття адміністративного правопорушення. Види адміністративних стягнень та особи, які підлягають відповідальності за скоєння адміністративних правопорушень. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

3

Організація розгляду скарг, заяв та інших звернень фізичних фізичних і юридичних осіб у митні органи України.

4/4

Загальні положення чинного в Україні законодавства стосовно розгляду і вирішення скарг та інших звернень. Порядок оскарження громадянами, підприємствами, установами та організаціями рішень, дій або бездіяльності митних органів та їх посадових осіб. Розгляд і вирішення скарг, заяв, інших звернень при їх надходженні до митних органів і судових інстанцій. Відповідальність митних органів та їх працівників за порушення законодавства про звернення фізичних і юридичних осіб.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Адміністрування податків, зборів, платежів: навч.посіб. / за заг. ред. В.П. Хомутенко. Одеса: «Атлант», 2015. 314 с.

2. Десятнюк О.М. (2015) Напрямки реформування механізму адміністрування ПДВ у контексті європейського досвіду. Світ фінансів. 2015. № 3. С. 7-17.

3. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. (2008) Податковий менеджмент: Підручник. К.: Знання. 525 с.

4. Калінеску Т.В., Корецька-Гармаш В.О., Демидович В.В. (2013) Адміністрування податків: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр учб. л-ри. 288 с.

Допоміжні:

1. Коцан Л. М. (2017) Соціально-регулююча роль оподаткування доходів. Вісник Херсонського державного університету: серія «Економічні науки». № 22. Ч. 2. С. 88-91.

2. Луцик А.І., Ткачик Ф.П. (2017) Адміністрування податків. Навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ. 282 с.

3. Петричко М.М. (2016) Сучасний стан адміністрування податків і зборів в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. серія: «економічні науки». 2016. Вип. 16(2). С. 133-135.

4. Податкова система: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. К.: «Центр учбової літератури, 2015. 416 с.

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3.Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Податковий контроль та митне інспектування»(для студентів, які навчаються за спеціальністю 071/ Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 36 с.

 

 

 

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 2,3семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

іспит

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 2,3семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

іспит

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

 

Силабус курсу:

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри оподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є розгляд теоретичних аспектів формування системи податкового менеджменту в Україні; аналіз сучасних прийомів, методів та інструментів податкового менеджменту  та їх застосування; вивчення особливостей податкового менеджменту в сучасних умовах господарювання; окреслити основні напрямки реалізації державної політики у податковій сфері та проблематику реалізації податкового законодавства в межах системи податкового менеджменту.

Метою самостійної роботи за дисципліною є опанування студентами навчального курсу, отримання глибоких знань щодо формування та функціонування системи податкового менеджменту;набуття навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень, щодо функціонування системи податкового менеджменту на макро та мікрорівнях, що забезпечить ефективне використання податкового потенціалу та ресурсу, шляхом зменшення податкових ризиків.

Результати навчання:

Знання:сутність, зміст, завдання й організаційні засади управління податками;основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентуються питання оподаткування суб’єктів господарювання;сутність і методи планування та прогнозування податкових надходжень;види та джерела податкових ризиків, підходи до оцінювання податкових ризиків і управління ними;порядок обліку платників податків і податкових надходжень;особливості справляння податків і зборів та контролю за повнотою й своєчасністю їх погашення;технології управління податковим боргом;принципи податкового контролю, види перевірок податкових органів;особливості податкового законодавства щодо оподаткування окремих сфер підприємницької діяльності;основні проблеми оподаткування суб’єктів господарювання; західний досвід адміністрування податків.

Вміння:аналізувати звітні дані по виконанню державного та місцевих бюджетів, виявляти тенденції у виконанні дохідної та видаткової частини бюджету, критично мислити;аналізувати фінансово-господарську діяльність платника податку, податкову звітність, стан обов’язкових платежів до бюджету, причини податкової заборгованості платників, типові порушення чинного законодавства з питань оподаткування, консультувати щодо можливостей забезпечення ефективної діяльності суб’єктів господарювання;вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності;формувати реєстри та особливі справи платників податків, картки особових рахунків платників для обліку податкових надходжень, зведені реєстри податкових надходжень;використовувати методологію справляння податків і зборів та методи податкового контролю;виконувати розрахунки сум податкових зобов’язань і податкового боргу суб’єктів господарювання;контролювати своєчасність подання податкової звітності до податкових органів, правильність заповнення податкових декларацій та розрахунків і вірогідність поданих у них даних, стан активів платника, що перебувають у податковій заставі, захищати професійні інтереси, спілкуватися із представниками різних професійних груп.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, податкової системи, бюджетної системи.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є досягнення студентами сучасного конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань у сфері державного, корпоративного та персонального податкового менеджменту та здатності їх використовувати у практичній діяльності

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК4. Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Аналізувати показники у сфері оподаткування на мікро- та макрорівнях з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

            РН2. Перевіряти стан виконання норм податкового законодавства суб’єктами господарювати та оцінювати розмір фінансових санкцій за їх порушення.

            РН3.Здійснювати планування та прогнозування податкових платежів, вибір системи оподаткування на науково обґрунтованих засадах.

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Теоретичні та організаційні засади податкового менеджменту

4/4

Сутність та значення податкового менеджменту. Об’єкт, предмет та суб’єкти податкового менеджменту. Специфіка реалізації податкового менеджменту на різних рівнях (державному, корпоративному, персональному). Завдання та принципи податкового менеджменту. Стратегічний і тактичний податковий менеджмент. Функції податкового менеджменту та характеристика його елементів.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Податкове планування та прогнозування в системі податкового менеджменту

5/5

Сутність та завдання податкового планування та прогнозування. Характеристика механізму загальнодержавного та корпоративного податкового планування та прогнозування. Методи податкового планування та прогнозування. Система показників оцінки податкової системи і виконання податкових надходжень.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Податкове регулювання в системі податкового менеджменту

4/4

Податкове регулювання та його сутність. Напрями здійснення державного податкового регулювання. Мета, завдання і функції податкового регулювання, методи його проведення та їх сутність. Інструменти податкового регулювання. Пільги з оподаткування як можливість зменшення податкових платежів підприємства. Принципи надання пільг з оподаткування. Види податкових пільг та їх характеристика. Прямі та непрямі податкові пільги.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Податковий контроль в системі податкового менеджменту

4/4

Поняття податкового контролю та його суб’єкти. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів. Види податкового контролю. Методи, способи та принципи податкового контролю. Етапи податкового контролю.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Облік платників податків

4/4

Загальні положення щодо обліку платників податків. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб. Облік самозайнятих осіб. Внесення змін до облікових даних платників податків. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної фіскальної служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

6

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів

4/4

Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу. Збір податкової інформації. Отримання податкової інформації контролюючими органами. Обробка та використання податкової інформації.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Організація перевірок платників податків та реалізація результатів податкового контролю

4/4

Види перевірок. Порядок проведення камеральних перевірок. Порядок проведення документальних планових перевірок. Порядок проведення документальних позапланових перевірок. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки. Порядок проведення фактичної перевірки. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок. Строки проведення виїзних перевірок. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю контролюючими органами. Оформлення результатів перевірок.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. – Суми : СДУ, 2017. – 412 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/ Податковий менеджмент. Зайцев.pdf.

2. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент: [Текст] підручник / Ю.Б.Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я.Кізима, В.В. Карпова. – К.: Знання, 2008. – 525 с.

3. Кізима А.Я. Планування та прогнозування податкових надходжень: Навчальний посібник / Андрій Ярославович Кізима .-Тернопіль: Воля, 2005.-248 с.

4. Крисоватий А. І. Домінанти гармонізації оподаткування : національні та міжнародні вектори : монографія / А. І Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. - 248 с.

5. Митний кодекс України. Закон України № 92-IV(92-15) від 11 липня 2002 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

6. Податковий кодекс України. Закон України № 2755-VI від 10 грудня 2010 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Допоміжні:

1. Планування податкових надходжень: теорія та практика [монографія] / за заг. ред. Л.Л.Тарангул. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – 339 с.

2. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? – К.: НІСД, 2010. – 80 с.

3. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крысоватого. – К.: Кондор, 2011. – 352 с.

4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : [монографія] / за ред. д.е.н., проф. А.І.Крисоватого. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 332 с.

 

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Державна податкова служба України.URL: https://tax.gov.ua/

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3.Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Податковийменеджмент»(для студентів, які навчаються за спеціальністю 071/ Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 18 с.

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

залік

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

залік

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.
 

 

Силабус курсу:

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

3

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Залік

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри оподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є розгляд теоретичних аспектів публічних закупівель в Україні; аналіз сучасних закупівельних процедур та навичок їх застосування; вивчення особливостей організації публічних закупівель в сучасних умовах господарювання; окреслити основні напрямки реалізації державної політики у сфері здійснення публічних закупівель та проблематику реалізації тендерного законодавства.

Метою самостійної роботи за дисципліною є опанування студентами навчального курсу, отримання глибоких знань щодо організації публічних закупівель та розрахунків з бюджетними установами;набуття навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень, щодо організації закупівельної діяльності,що забезпечить ефективне використання бюджетних коштів, шляхом зменшення ризиків, реалізації ефективної державної політики у сфері публічних закупівель.

Результати навчання:

Знання:Результатами навчання є опанування та отримання теоретичних і практичних навичок які дозволять інтегрувати в собі попередньо здобуті знання з різних галузей економіки та управління, на основі чого здобувачі вищої освіти зможуть визначити сутність, роль і місце публічних закупівель в економічній системі держави; правові основи та державне регулювання тендерної діяльності суб’єктами господарювання; специфіки роботи в електронній системі публічних закупівель ProZorro.

Вміння:аналізувати, узагальнювати й розкривати зміст основних законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічних закупівель;застосовувати чинне законодавство під час здійснення процедури закупівель; аналізувати та дотримуватися у своїй практичній діяльності роз'яснювальних, рекомендаційних та інформаційних листів уповноваженого органу, який реалізує державну політику у сфері публічних закупівель;реалізовувати рішення місцевих органів влади щодо проведення закупівель;дотримуватися процедури здійснення публічних закупівель та порядку їх проведення;аналізувати новели законодавства щодо публічних закупівель;забезпечувати відкритість та прозорість здійснення публічних закупівель з метою недопущення корупційних ризиків.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, податкової системи, бюджетної системи і вміти роботи в системі публічних закупівель Prozorro(від планування процедури до реєстрації на платформі, від проведення тестової закупівлі до реальної процедури закупівлі).

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчання основних понять, принципів і методів здійснення публічних закупівель; надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо організації публічних закупівель.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері публічних закупівель або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Застосовувати знання тендерного законодавства в практичній діяльності бюджетної сфери.

ЗК5. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації публічних закупівель, контролю, планування та оптимізації закупівельних процедур.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Обґрунтовувати вибір оптимальної закупівельної процедури на підставі чинного тендерного законодавства.

            РН2. Робити висновок про оскарження процедури закупівель через електрону систему публічних закупівель, а також здійснювати їх моніторинг .

            РН3.Здатність здійснювати постійний моніторинг змін у законодавстві та  ефективно використовувати аналітичні інструменти та сервіси для аналізу, контролю та моніторингу закупівель

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Державна політика у сфері публічних закупівель: новації законодавства

4/4

Складові системи здійснення публічних закупівель в Україні. Вибір процедур закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі». Пороги закупівель. Принципи здійснення публічних закупівель в Україні та механізм їх практичної реалізації. Порядок визначення предмету закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі» та ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Планування публічних закупівель. Порядок визначення предмета закупівлі

5/5

Етапи планування закупівель. Державне регулювання та контроль на різних етапах планування та реалізації закупівель. Стадії здійснення закупівлі з використанням електронної системи публічних закупівель Prozorro та участі у ній. Процедура здійснення закупівель замовниками, які провадять діяльність у визначених сферах господарювання, та закупівель товарів, робіт і послуг, що додатково регулюються окремими законами

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Тендерна документація та вимоги законодавства до її оформлення. Кваліфікаційні критерії до учасників.

4/4

Порядок підготовки і затвердження тендерної документації. Визначення кваліфікаційних критеріїв у тендерній документації. Підстави відмови в участі у процедурі закупівлі. Необхідні складові технічної специфікації. Аналіз тендерних документацій. Встановлення кваліфікаційних критеріїв у тендерній документації. Оцінка підстав відмови в участі у процедурі закупівлі. Складові технічної специфікації для різних видів товарів, робіт, послуг.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Порядок організації та проведення закупівельних процедур. Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій.

4/4

Основні етапи здійснення процедури відкритих торгів з використанням електронної системи публічних закупівель.  Алгоритм проведення процедури конкурентного діалогу згідно Закону України «Про публічні закупівлі». Механізм реалізації переговорної процедури закупівлі.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Бровдій А. М. Організація публічних закупівель : навч. посібник / А. М.Бровдій : Харків. нац. ун-тміськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 183с.

2. Єдиний закупівельний словник та система електронних державних закупівель ЄС : пояснення тарекомендації – К. : Мінекономрозвитку і торгівлі України. – 2019. – 19 с.

3. Закупівлі у громадах. Посібник для розпорядників бюджетних коштів : практ. посібник. – К. :Програма USAID DOBRE, 2019. – 225 с.

4. Збірник нормативно-правових документів з питань публічних закупівель – К. : Навчальний центр UATENDERS.COM, 2019. – 120 с.

5. Методичний посібник з питань публічних закупівель – К. : Навчальний центр UA-TENDERS.COM,2017. – 190 с.

6. Підмогильний О. О. Організація та здійснення контролю органами державної фінансової інспекціїУкраїни за сферою державних закупівель : практичний посібник / О. О. Підмогильний. – Донецьк :ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 255 с.

7. Покрещук О. О. Державні закупівлі : Тендери : Національні й міжнародні аспекти : Методичнийпосібник / О. О. Покрещук, О. Х. Юлдашев, З. В. Максименко, О. І. Мостовий. – К : 2003. –383 с

Допоміжні:

1. Буряк Я. В. Основні аспекти здійснення державного регулювання у сфері публічних закупівель в Україні / Я. В. Буряк // Проблеми і перспективи розвитку – 2017. – № 2. – С. 55-59.

2. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку: Монографія / А.А.Мазаракі, І.О.Бланк, Л.О.Лігоненко та ін. – К.: Київ. нац.торг.-екон. у-т, 2006. – 195 с.

3. Горбатюк Я. В. Правова характеристика процедур публічних закупівель за Законом України "Про публічні закупівлі" /Я. В. Горбатюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право – 2016. – № 3. – С. 132-137.

4. Затонацька Т. Г. Інституційне забезпечення публічних закупівель та їх вплив на зростання національної економіки / Т. Г. Затонацька, Д. Є. Мартинович // Фінанси України. – 2017. - № 4. – С. 94-103.

5. Севостьянова Г. С. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в Україні / Г. С. Севостьянова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 10 (2). – С. 91-96.

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства URL:https://www.me.gov.ua/

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3.Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Публічні закупівлі»(для студентів, які навчаються за спеціальністю 051, 071, 072, 073, 075, 076/ Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 18 с.

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 2семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

залік

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 2 семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

залік

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

 

Силабус курсу:

СПРОЩЕНІ РЕЖИМИ ТА МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

Залік

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Кушал Ірина Миколаївна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри оподаткування і соціальної економіки

посада

kushal@snu.edu.ua

 

+380976253550

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною є розгляд теоретичних аспектів спрощеної системи оподаткування; аналіз сучасних процедур та навичок оподаткування юридичних і фізичних осіб у спрощеному режимі; вивчення особливостей організації загального та спрощеного режиму оподаткування в сучасних умовах господарювання; окреслити основні напрямки реалізації державної політики у податковій сфері  та проблематику реалізації податкового законодавства.

Метою самостійної роботи за дисципліною є опанування студентами навчального курсу, отримання глибоких знань щодо діючих спрощених режимів та моделей оподаткування;набуття навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень, щодо сплати податків за спрощеною системою оподаткування,що забезпечить ефективне використання податкового потенціалу та ресурсу, шляхом зменшення податкових ризиків, реалізації ефективної податкової політики.

Результати навчання:

Знання:основні теоретичні положення щодо уведення спрощених режимів та моделей оподаткування; правові основи функціонування спрощених режимів та моделей оподаткування; суб'єктів спрощеної системи оподаткування; механізм реєстрації платників єдиного податку; облік платників єдиного податку - юридичних і фізичних осіб; ставки і строки сплати єдиного податку для юридичних і фізичних осіб; порядок складання звітності платників єдиного податку; основні засади перевірки розрахунків сплати єдиного податку.

Вміння:враховувати особливості спрощеної системи оподатковування юридичних і фізичних осіб при переході з діючої системи оподатковування; застосовувати на практиці процедуру переходу на спрощену систему оподатковування; розрахувати єдиний податок для суб'єктів малого бізнесу юридичних і фізичних осіб, заповнювати форми обліку і звітності; оцінювати порядок сплати фізичними особами фіксованого розміру податку (патенту); розраховувати суму єдиного податку за ІV групою, заповнювати звітність.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансів, грошей та кредиту, податкової системи і вміти складати податкову звітність, вести облік і складати звітність загальнодержавних та місцевих податків і зборів.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є надання знань стосовно основних концептуальних засад та механізмів ведення спрощених режимів та моделей оподаткування; вивчення засад, елементів, форм та методів спрощених режимів та моделей оподаткування, видів податків, каналів їх сплати та порядку розрахунків за спрощеними режимами та моделями.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у податковій сфері або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Застосовувати знання податкового законодавства в практичній діяльності економічної сфери.

ЗК5. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації податкової роботи, контролю, планування та оптимізації сплати податків.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Здатність відображати господарські операції, що відбуваються в процесі господарської діяльності підприємства чи організації на рахунках обліку та узагальнювати їх.

            РН2. Здатність виконувати податкові розрахунки з урахуванням специфіки підприємства чи організації.

            РН3.Застосовування основних положень податкового законодавства та володіння практичними навичками щодо методики розрахунків основних податків.

Структура курсу

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Основні теоретичні положення щодо уведення спрощених режимів та моделей оподаткування

4/4

Механізми податкового регулювання розвитку підприємництва в Україні. Недоліки загальної системи оподаткування та об'єктивні передумови виникнення спрощених систем. Спрощені режими та моделі оподаткування. Види альтернативних систем оподаткування для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Досвід застосування спрощених систем оподаткування в світовій податковій практиці.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

2

Правові основи функціонування спрощених режимів та моделей оподаткування

5/5

Законодавчі основи державного регулювання та державної підтримки малого підприємництва. Загальна характеристика спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва-юридичних та фізичних осіб. Законодавча та нормативна бази. Законодавча база сплати податку з доходів від здійснення підприємницької діяльності у фіксованому розмірі. Нормативна база фіксованого сільськогосподарського податку.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Суб'єкти спрощеної системи оподаткування.

4/4

Юридичні особи - суб'єкти малого підприємництва: визначення та критерії. Переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування громадян - підприємців. Платники фіксованого сільськогосподарського податку, критерії визначення сільгосптоваровиробників.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

4

Механізм реєстрації платників єдиного податку.

4/4

Умови переходу на спрощену систему оподаткування юридичних осіб. Порядок отримання свідоцтва про сплату єдиного податку. Перехід на спрощену систему оподаткування: порядок переходу, заповнення заяви, отримання свідоцтва про сплату єдиного податку фізичних осіб. Повернення на звичайну систему оподаткування. Перехід на 4 групу єдиного податку.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Облік платників єдиного податку - юридичних і фізичних осіб.

4/4

Податковий облік у суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб. Книга обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва-юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Організація обліку у громадян-підприємців, які сплачують фіксований прибутковий податок.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

6

Ставки і строки сплати єдиного податку для юридичних і фізичних осіб.

4/4

Ставки єдиного податку. Фактори, що впливають на рішення платника-юридичної особи, щодо вибору ставки оподаткування. Характеристика ставок єдиного податку, порядок їх встановлення та коригування. Порядок сплати єдиного податку фізичними особами. Ставки фіксованого податку. Повноваження щодо встановлення та диференціації податкових ставок. Граничні розміри та критерії диференціації ставок. Порядок сплати податку з доходів від здійснення підприємницької діяльності у фіксованому розмірі. Ставки 4 групи єдиного податку та особливості стягнення.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

7

Звітність платників єдиного податку.Перевірка розрахунків сплати єдиного податку. Перспективи застосування спрощеної системи оподаткування.

4/4

Характеристика обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб. Податковий облік і звітність платника єдиного податку - фізичної особи. Порядок складання податкової звітності та сплати фіксованого сільгоспподатку. Форми та порядок сплати єдиного податку. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум єдиного податку згідно з законодавчими актами України. Переваги застосування спрощеної системи оподаткування юридичними особами. Доцільність переходу фізичної особи на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Данілов О. Д. Податки в Україні. - /О. Д. Данілов, Н. П. Фліссак. - К.: УкрІНТЕЇ, 2003. -348с.

2. Єлисєєв А. В. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами / А. В. Єлисєєв, М. П. Підпужний. - Л.: Ліга-пресе, 2003. - 274 с.

3. Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. - Харків: ХДЕУ - Торнадо, 2003. -516с.

4. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. (2008) Податковий менеджмент: Підручник. К.: Знання. 525 с.

Допоміжні:

1. Коцан Л. М. (2017) Соціально-регулююча роль оподаткування доходів. Вісник Херсонського державного університету: серія «Економічні науки». № 22. Ч. 2. С. 88-91.

2. Луцик А.І., Ткачик Ф.П. (2017) Адміністрування податків. Навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ. 282 с.

3. Петричко М.М. (2016) Сучасний стан адміністрування податків і зборів в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. серія: «економічні науки». 2016. Вип. 16(2). С. 133-135.

4. Податкова система: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. К.: «Центр учбової літератури, 2015. 416 с.

Інформаційні ресурси.

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Бібліотека СНУ ім. В. Даля. URL: http://library.snu.edu.ua/

Нормативно-правова база України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – http://moodle2.snu.edu.ua/

2.Роздатковий матеріал.

3.Методичні вказівки до конт рольної роботи з дисципліни «Спрощені режими та моделі оподаткування»(для студентів, які навчаються за спеціальністю 071/ Уклад: Кушал І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 18 с.

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

залік

Сума

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 30

100

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1семестр

Присутність на всіх заняттях

Виконання і захист лабораторних робіт

Виконання і захист контрольної роботи

залік

Сума

до 20

до 20

до 20

до 40

100

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

 

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

 

Силабус курсу:

СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

І АНАЛІЗ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

Облік і оподаткування

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

д.е.н. проф. Клюс Юлія Ігорівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

завідувачка кафедри обліку і оподаткування

посада

klius@snu.edu.ua

 

+380505610453

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічний управлінський облік і аналіз» є надання необхідних знань та сформування у студентів практичних навичок з методики, організації та техніки обліку, економічного аналізу і аудиту для підготовки інформації з розробки проектів стратегічних управлінських рішень.

 

Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

сутність стратегічного управлінського обліку;

основні поняття стратегічного обліку, аналізу, аудиту, контролінгу;

функції обліку у забезпеченні стратегічного управління підприємством;

основні принципи і методики стратегічного управлінського обліку;

особливості організації стратегічного управлінського обліку на підприємстві;

чинники впливу на ефективність діяльності підприємства та формування стратегій розвитку з урахуванням інноваційної складової;

сутність збалансованої системи показників та її структурні елементи;

місце та роль об’єктів обліку та звітності (а саме: необоротних і оборотних активів, фінансових ресурсів, робочої сили, доходів, витрат та фінансових результатів підприємства)у виконанні стратегії підприємства;

сутність та послідовність калькулювання за видами діяльності;

типи розміщення виробничих потужностей та їх вплив на ефективність виробничого циклу;

поняття стратегічного бенчмаркінгу та стратегічного бюджетування;

місце та роль вартості підприємства у виконанні його стратегії;

 

 

вміти:

представляти стратегічний управлінський облік як механізм управління підприємницькою діяльністю підприємства, орієнтований на отримання прибутку та досягнення цілей на ринку товарів і послуг;

надавати обґрунтування на прикладі конкретного підприємства сутності та необхідності управлінського обліку;

адаптувати систему стратегічного управлінського обліку до умов конкретного підприємства, виходячи з цілей та можливостей управління;

здійснювати стратегічне позиціонування підприємства відповідно до існуючих моделей;

застосовувати систему показників для оцінки використання об’єктів обліку та звітності (а саме: необоротних і оборотних активів, фінансових ресурсів, робочої сили, доходів, витрат та фінансових результатів підприємства) при виконанні стратегії підприємства;

формувати інформаційні бази для стратегічного управління об’єктами в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі;

оцінювати параметри інвестиційної діяльності у виконанні стратегії підприємства;

виявляти та обґрунтовувати витрати на управління якістю;

оперувати системою показників для оцінки вартості підприємства при виконанні його стратегії;

формувати інформаційну базу для стратегічного управління вартістю підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку, аналізі, аудиті і контролі;

самостійно опрацьовувати наукові джерела та практичні матеріали з питань стратегічного управлінського обліку.

 

Передумови до початку вивчення:

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту, організації бухгалтерського обліку, менеджменту, економіки підприємства, фінансів, права.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Мета викладання дисципліни. Мета викладання дисципліни полягає у формуванні та аналізі інформації про стан зовнішнього і внутрішнього середовища для розробки стратегії на довгострокову перспективу, а також для оцінки та контролю за виконанням стратегії і для прийняття регулюючих управлінських рішень стратегічного характеру.

 

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

СК01.Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;

СК02.Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства;

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків;

СК05.Здатність проводити емпіричні дослідження та використовувати економіко-математичні методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства;

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору;

СК09.Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, контролю та оподаткування.

 

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

ПР07.Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства.

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та не фінансові дані для формування релевантної інформації цілях прийняття управлінських рішень.

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень.

1/1

Принципи управління як основа управлінських рішень. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішення. Види управлінських рішень. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

2

Системний аналіз управлінських проблем.

1/1

Поняття системного. аналізу та передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем. Процес системного аналізу управлінських проблем. Особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (методичні прийоми та способи).

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

3

Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень.

2/2

Теорія рішень. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень. Методи та способи прийняття управлінських рішень. Моделювання при прийнятті управлінських рішень: поняття та підходи.

 

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

4

Програмно-цільовий підхід до прийняття управлінських рішень.

1/1

Зміст програмно-цільового управління. Поняття програми та й основні характеристики. Методика розробки комплексних програм. Життєвий цикл цільових комплексних програм..

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

5

Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень.

1/1

Процес підготовки і прийняття рішень. Контроль виконання управлінського рішення. Етика в прийнятті управлінських рішень.

 

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

6

Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності

2/2

Суть аналізу беззбитковості. Моделі беззбитковості. Кромка безпеки. Побудова графіків беззбитковості. Методи аналізу беззбитковості. Допущення, прийняті при аналізі беззбитковості.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

7

Аналіз вигод і витрат

2/2

Модель аналізу вигод і витрат. Визначення коректних варіантів вибору. Вимірювання і оцінка вигод і витрат. Порядок коригування на інформацію та дисконтування. Зміни у відносних цінах. Аналіз чуттєвості. Аналіз невизначеності і ризику.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

8

Моделі інвестиційних рішень

1/1

Принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів. Визначення доходів і витрат, пов'язаних із здійсненням проекту. Методи оцінки проектів капітальних вкладень

 

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

9

Стратегічний аналіз фінансових інвестицій

1/1

Поняття та особливості здійснення фінансових інвестицій. Основні форми фінансового інвестування. Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій. Методи аналізу фінансових інвестицій. Поняття та особливості здійснення фінансових інвестицій.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

10

Ситуаційний аналіз при прийнятті управлінських рішень

1/1

Види екологічних проблем підприємства. Формування облікової інформації для прийняття рішень з екологічних питань. Розрахунок екологічного збитку.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

11

Управління матеріальними запасами

1/1

Поняття та мета управління матеріальними запасами. Завдання аналізу використання матеріальних запасів. Моделі управління матеріальними запасами.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

12

Стратегічне фінансове управління

1/1

Поняття фінансового управління, його методи завдання. Фінансова модель підприємств.

 

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

13

Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень

1/1

Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень. Переваги стратегічного підходу до управління. Процес прийняття стратегічних рішень.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

14

Прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємств

1/1

Кошториси і цілі їх складання. Кошторисний період. Управління розробкою моделей прогнозного розвитку. Етапи складання кошторису. Види кошторисів

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

1.Основна:2.Атамас П. Й. Управлінський облік [Текст]: Навчальний посібник. / П. Й. Атамас. – Д.-К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 440 с.3.Бухгалтерський управлінський облік [Текст]:

Підручник. / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давідюк, З. Ф. Канурна та ін. / За ред. Бутинця Ф. Ф. – 3-те вид. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 480 с.4.Вахрушина М. А. Стратегический управленческий учет: полн. курс МВА [Текст] / М. А. Вахрушина, М. И. Сидорова, Л. И. Борисова. – М.: Рид Групп, 2011. – 192 с.5.Войнаренко М. П. Управлінський облік. [Текст]: підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 363 с.6.Голов С. Ф. Управлінський облік [Текст]. Підручник. / С. Ф. Голов – 3-те вид. – К.: Лібра, 2006. – 704 с.7.Давидович І. Є. Контролінг [Текст]: Навчальний посібник. / І. Є. Давидович. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.8.Івакіна І. Калькулювання витрат: сучасний погляд. Різні витрати для різних цілей [Текст]: / І. Івакіна. – Х.: Фактор, 2008. – 176 с.9.Коцкулич Т. Я. Стратегічний управлінський облік. [Текст]: Конспект лекцій. / Т. Я. Коцкулич. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016 – 84 с.10.Лень В. С. Управлінський облік [Текст]: підручн ик / В. С. Лень. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 328 с.11.Партін Г. О. Управлінський облік [Текст]: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик та ін. Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 278 с.12.Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту. [Текст]: Монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – 370 с.13.Управлінський облік. [Текст]: / Д. Р. Хенсен, М. М. Моувен, Н. С. Еліас, Д. У. Сенков. / Пер. з англ. – 5-те канад. вид. К.: 2002.14.Фольмут Х. Й. Инструменты контроллинга от А до Я [Текст]. / Х. Й. Фольмут: Пер. с нем. / Под ред. М. Л. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 288 с.15.Хорнгрен Ч. Т. Управленческийучет. [Текст]: / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 1008 с.16.Шевчук, В. Р. Стратегічний управлінський облік [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ / В. Р. Шевчук; за ред. О. М. Ковалюка. – К.: Алерта, 2009. – 176 с.Додаткова:1.Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента [Текст]. В 2-х томах. / И. А. Бланк. –К.:

Ника-Центр, Эльга, 2001.2.Голов С. Ф. Управленческий учет [Текст]. / С. Ф. Голов. – Х.: Фактор, 2009. – 784 с.3.Карпенко О. В. Управлінський облік. [Текст]: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / О. В. Карпенко, Д. В. Карпенко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 296 с.4.Корецький М. Х. Управлінський облік [Текст]: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М. Х. Корецький, Н. В. Дацій, Л. В. Пельтек – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 294 с.5.Манн Р. Контроллинг для начинающих [Текст]. Изд. 2-е, переработ. и дополн. / Р. Манн, Э. Майер. Пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1995. –304 с.6.Мних Є. В. Фінансовий аналіз [Текст]: підручник / Є. В. Мних, Н. С. Барабаш. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с.7.Момот Т. В. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / За ред. Т. В. Момот. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 712 с.8.Нападовська Л. В. Управлінський облік[Текст]: Підручник для вузів / Л. В. Нападовська. – 2-ге вид. – К.: КНТЕУ, 2010. – 648 с.9.Петренко С. Н. Контроллинг [Текст]: Учебное пособие. / С. Н. Петренко. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 328 с.10.Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. [Текст]. / В. П. Савчук. – К.: Издательский дом «Максимум», 2008. – 860 с.11.Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга [Текст]. / Д. Хан. Пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.12.Шеремет А.Д. Управленческий учет [Текст]: Учебное пособие / А. Д. Шеремет, И. М. Волков, С. М. Шапигузов. / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. – 512 с.13.Яковлев Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій [Текст]. / Ю. П. Яковлев. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –318 с

 

Інформаційні ресурси.

http://www.mon.gov.ua - сайт міністерства освіти і науки України

http://www.snu.edu.ua - сайт Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

www.zakon.rada.ua–офіційний веб-сайт Верховної Ради України

www. buhgalter911.com –інформаційний портал у сфері бухгалтерського та податкового обліку

www.buhgalteria.com.ua–веб-сайт газети української бухгалтерії «Бухгалтерія»

www.dtkt.com.ua–офіційний веб-сайт газети «Дебет-Кредит»

www.minfin.gov.ua–офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України

www.minrd.gov.ua–офіційний веб-сайт Міністерства доходів та зборів України

www.sau-apu.org.ua–офіційний веб-сайт Аудиторської палати та Спілки аудиторів України

 

Методичне забезпечення

Опорний конспект лекцій; методичні матеріали для проведення самостійної роботи; навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни.

 

Оцінювання курсу

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із яких 35 балів - за поточний контроль 15 балів за самостійну роботу і 50 балів - за результатами підсумкового іспиту.

Критеріями оцінювання поточного контролю

- дійсна успішність на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність і рівень знань при опитуванні);

- тестування на практичних заняттях після викладення лекційного матеріалу;

- самостійне опрацювання тем загалом чи окремих питань.

Критерієм оцінювання самостійної роботи є:

- оцінка за контрольну роботу.

Підсумковий контроль проводиться у формі письмових тестових завдань на тижнях модульного контролю.

 

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом директора інституту.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять;
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.

 

 

Силабус курсу:

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

 

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Осінній

Кількість кредитів ЄКТС:

4

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

к.е.н. доц. Розмислов Олександр Миколайович

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

доцент кафедри обліку і оподаткування

посада

rozmislov@snu.edu.ua

 

+380666625322

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри обліку і оподаткування

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Метою лекційних занять за дисципліною засвоєння знань з автоматизації бухгалтерського обліку та аудиту щодо документування та реєстрацій операцій з руху та стану активів, зобов’язань та капіталу підприємства на основі законодавчої бази України та норм міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та аудиту з використанням прикладного програмного забезпечення. Розгляд теоретичних аспектів процес обміну інформацією між суб’єктами підприємницької діяльності на основі використання комп’ютерних технологій в обліку і аудиті. Матеріали дисципліни дозволяють вивчити принципи автоматизованого забезпечення обробки бухгалтерської та фінансової інформацією між суб'єктами та об'єктами фінансових потоків даних та розкривають міжособистісні відносини у процесі обміну інформацією.

Метою самостійної роботи за дисципліною є закріплення студентами навчального курсу, отримання глибоких знань щодо способу обміну обліковою інформацією між організаціями різного рівня комунікацій на основі програмного забезпечення і комунікацій на основі використання бухгалтерської інформації.

Результати навчання:

Знання: Результатами навчання є опанування та отримання теоретичних і практичних навичок які дозволять сформувати сутність побудови автоматизованих систем в бухгалтерському обліку і аудиті, види операцій з автоматизації бухгалтерського обліку, процеси фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах функціонування автоматизованих систем бухгалтерського обліку, класифікацію об’єктів автоматизованих систем бухгалтерського обліку, методи та процесі автоматизації бухгалтерського обліку та аудиту та принципи використання статистичних та математичних методів дослідження діяльності підприємства.

Вміння: складати довідники автоматизованих систем з обліку і аудиту; вводити первинні документи з ресторації господарських операцій; розробляти алгоритми розрахункових операцій з обліку заробітної плати, загальногосподарських та інших витрат; складати робочі документи комплексу автоматизованої системи «Зарплата та кадри»; складати робочі документи комплексу автоматизованої системи «Торгівля та склад»; складати робочі документи комплексу автоматизованої системи «Банк та каса»; виконувати господарські процеси за суттю та змістом згідно з принципами автоматизованих систем обліку і аудиту; проводити аналітичні процедури на основі даних фінансової звітності підприємства.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних економічних процесів на макро- і мікрорівнях, фінансового та податкового обліку, знання у сфері комп’ютерного забезпечення автоматизованих систем в економіці.

 

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчання основних понять, принципів і типів перинних документи в електронному вигляді в комплексних автоматизованих системах обліку і аудиту; вивчення методів нарахування амортизації основних засобів відповідно до чинного законодавства в електронному вигляді; надання знань щодо формування регламентованої або спеціальної звітність за результатами реєстрації електронних первинних документів; проведення фінансового аналізу будь яких даних автоматизованих даних та можливість використання прикладних інструментів обробки та передачі даних  з метою проведення аналізу та аудиту бухгалтерської та фінансової інформації.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

ЗК1. Здатність формувати системно-орієнтовану інформаційну базу комерційного підприємства, в умовах використання комп’ютерної технікі.

ЗК2. Здатність застосування комп’ютерного навчання для передбачення подій і виявлення закономірностей використання розрахункових алгоритмів в бухгалтерському обліку.

ЗК3. Здатність створювати і покращувати інформаційні продукти в бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

            РН1. Використовувати алгоритми бухгалтерських розрахунків та виплат.

            РН2. Вести фінансування в комерційних або господразрахункових установах відповідно до чинного законодавства в електронному вигляді.

            РН3. Формувати регламентовану або спеціальну звітність за результатами реєстрації електронних первинних документів.

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Економічна інформація, її класифікація і структурні одиниці

3/3

Інформаційна система на підприємстві може функціонувати лише за наявності економічної інформації. Економічна інформація є сукупністю різних відомостей економічного характеру тих, що виникають при підготовці виробництва, в процесі виробничо-господарської діяльності і при управлінні цією діяльністю. Система економічної інформації - це сукупність методів генерації, передачі і переробки інформації у всіх ланках економіки підприємства. По рівню виникнення і передачі економічна інформація характеризується своїм об'єктом і джерелом.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Тести

Індивідуальні завдання

2

Структуризація економічної інформації

3/3

Структуру ЕКІ утворюють конкретні інформаційні сукупності, які мають певний зміст і охоплюють не економічну інформацію взагалі, а її певні структурні одиниці.

ЕКІ можуть бути різними за структурою, але пріоритет надається ієрархічному принципу виокремлення інформаційних сукупностей.

Одиницею (структурним елементом) найвищого рангу можна вважати всю інформаційну множину деякого об'єкта (наприклад підприємство), його інформаційну базу (ІБ). Така множина поділяється на структурні одиниці нижчого рангу, і так триває доти, доки не буде досягнене неподільних (атомарних) одиниць. Такими в ЕКІ є реквізити. Отже, саме вони являють собою мінімальні структурні утворення ЕКІ.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

3

Формалізоване подання і економічної інформації.

3/3

У разі автоматизованої обробки ЕКІ з допомогою ЕОМ важливого значення набуває формалізація подання ЕКІ, її структурних утворень та перетворень останніх. Іншими словами, для використання ЕОМ неодмінно слід формалізувати подання інформаційних структур і їх перетворень, тобто задати алгоритми, згідно з якими дістають показники або інші структурні одиниці вихідних повідомлень. Оскільки реквізит є основним і неподільним елементом ЕКІ, то перш ніж розпочинати автоматизовану обробку даних, необхідно формалізовано подати реквізити.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій

Тести

Індивідуальні завдання

 

4

Класифікація та кодування економічної інформації в автоматизованої системі

2/2

Для того щоб забезпечити організацію та формалізоване подання ЕКІ, її пошук і обробку, а також для скорочення обсягів оброблюваних даних потрібні їх попередня класифікація і кодування. Класифікація - це поділ множини об'єктів на підмножини за їх схожістю або згідно з певними методами. Сукупність методів і правил класифікації та її результат становлять систему класифікації. Об'єкт класифікації - це елемент класифікаційної множини, що має ті чи інші властивості, так звані ознаки класифікації, за якими класифікуються об'єкти. До основних систем класифікації ЕКІ належать ієрархічна, фасетна і змішана.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

5

Інформаційні взаємозв'язки в умовах функціонування автоматизованої обробки облікової інформації в автоматизованої системі

2/2

Розробка облікової інформації є не кінцевою метою, а лише частиною облікової функції системи. Важливим завданням стає такий спосіб передачі інформації конкретним споживачам, який дозволяє їм правила сприйняти інформацію і зрозуміти її потенційну корисність. Це насущне задача, оскільки при поганому представленні даних навіть найцінніша інформація може виявитися даремною. У такому разі успіх в здійсненні облікової функції багато в чому залежить від правильної побудови комунікаційних процесів. Проте ця проблема не знайшла ні теоретичного, ні широкого практичного застосування в бухгалтерському обліку.

Презентації.

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій Індивідуальні завдання

6

Концепція побудови автоматизованих систем аналізу та аудиту

2/2

По суті, весь бухгалтерський облік ведеться з метою отримання наочних і достовірних звітів. Варто зазначити, що процес формування багатьох звітів будується за одними і тими ж правилами. Саме тому ми не будемо детально розглядати кожен наявний в конфігурації звіт, а продемонструємо основні принципи роботи з формування звітності. Характерною особливістю будь-якоїї конфігурації є те, що цілий ряд звітних форм можна сформувати відразу після створення відповідних бухгалтерських проводок.

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

 

7

Принципи адміністрування параметрів автоматизованих програм аналізу та аудиту баз даних

2/2

Найбільш простий приклад такої інформації - назва організації, яке, як правило, не змінюється. Зручність використання констант полягає в тому, що в них один раз заноситься будь-яка інформація, котру потім може багаторазово використовуватися при формуванні документів, в розрахунках, при побудові звітних форм. Наприклад, назва організації можна занести в спеціально оголошену константу, а в численних бланках використовувати ім'я константи для отримання її значення - найменування організації. При будь - яких змінах в найменуванні організації досить змінити його всього один раз - в константі - і всі зміни автоматично будуть відображені в тих місцях, де ця константа використовується..

Презентації

Роздатковий матеріал

Семінари-дискусії

Практичні вправи

Аналіз ситуацій.

Тести

Індивідуальні завдання

Рекомендована література

Основна література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.99 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/996-14.

2. Методическое пособие для освоения системы «Парус Предприятие 7.20 (Windows Light)»: для студентов вузов. – К., 2016. – 60 с.

3. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. /В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2017. – 420 с.

4. Олійник А.В Інформаційні системи і технології обліку і аудиту: навч. посібник /А.В. Олійник, В.М. Шацька.-Львів: Новий Світ-2010, 2016. - 436с.

5. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: навч. посібник. / В.Ф. Ситник - К.: КНЕУ, 2018. - 420с.

6. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: практикум /В.Д. Шквір, О.С. Височан. - К.: Знання, 2016.–429 с.

7. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. [текст] навч. посіб. / В.Т. Сусіденко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 224 с..

 

Інформаційні ресурси

 

1. Порівняльний аналіз автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5661

2. Автоматизована форма бухгалтерського обліку. Електронний ресурс. Режим доступу: https://pidru4niki.com/buhgalterskiy_oblik_ta_audit

3. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. Електронний ресурс. Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/avtomatizaciya-buhgalterskogo-ta-podatkovogo-obliku.html

 

Методичне забезпечення

1. Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля. Електронний ресурс. Режим доступу: http://moodle2.snu.edu.ua/course/view.php?id=4213

2. Роздатковий матеріал.

3. Презентації до дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті». Електронний ресурс. Режим доступу: http://moodle2.snu.edu.ua/course/modedit.php?update=66273&return=0&sr=0

 

 

 

Оцінювання курсу

Таблиця 1

Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 1 семестр

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5 

Тема 6

Тема7

Іспит

Сума

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 7

до 51

100

 

 

Таблиця 2

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма, 1 семестр

Присутність на всіх заняттях

Активність, виконання та захист практичних завдань

Виконання і захист контрольної роботи

Іспит

(тестування)

Сума

до 10

до 20

до 30

до 40

100

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

Політика курсу

 

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене .

Завдання і заняття:

 Вимоги до студента:

- не запізнюватись на заняття;

- не пропускати заняття та у випадку хвороби підтверджувати довідкою з медичного закладу;

- активно приймати участь у навчальному процесі;

- бути пунктуальним та обов’язковим;

- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем

Поведінка в аудиторії:

Вимоги до студента:

 • Бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні
   
  заходи.

 

 

Силабус курсу:

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Ступінь вищої освіти:

Магістр

Спеціальність:

Облік і оподаткування

Рік підготовки:

1

Семестр викладання:

Весняний

Кількість кредитів ЄКТС:

5

Мова(-и) викладання:

українська

Вид семестрового контролю

іспит

     

 

Автор курсу та лектор:

 

д.е.н. проф. Клюс Юлія Ігорівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові

завідувачка кафедри обліку і оподаткування

посада

klius@snu.edu.ua

 

+380505610453

 

Viber за номером телефону

 

513ГК аудиторія кафедри ОбОп

електронна адреса

 

телефон

 

месенджер

 

консультації

               

 

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Завданням курсу є здобуття студентами наступних умінь та навичок:

організація управлінського контролю на підприємстві;

техніка управлінського контролю;

критерії визначення достовірності та повноти внутрішньої звітності;

процедуру організації документального контролю;

процедуру організації фактичного контролю;

складові системи управлінського контролю;

порядок формування витрат за економічними елементами;

порядок формування витрат за калькуляційними статтями.

 

Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

поняття управлінського контролю;

сутність управлінського контролю, його мету і завдання;

функції та види управлінського контролю;

класифікацію організаційних форм контрольних процедур;

світові системи організації і управлінського обліку діяльності підприємств;

організацію та регламентацію управлінського контролю;

систему підготовки, стажування і атестації спеціалістів з питань внутрішнього контролю;

фінансування системи внутрішньогосподарської діяльності;

законодавче обмеження контрольної діяльності на підприємстві;

економічні процеси фінансово-господарської діяльності підприємств;

класифікація об’єктів контрольної діяльності;

порядок формування аналітичних документів відділу управлінського контролю.

 

вміти:

оцінювати стан управлінського обліку та звітності, система внутрішнього контролю, інформаційні системи;

використовувати способи та прийоми документального і фактичного контролю;

планувати контрольні засоби діяльності на підприємстві;

виконувати контрольні процедури по суті;

виконувати тестові процедури;

складати робочі документи контрольних перевірок;

проводити аналітичні процедури на основі даних управлінської звітності підприємства;

робити аналітичні висновки.

 

Передумови до початку вивчення:

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту, організації бухгалтерського обліку, менеджменту, економіки підприємства, фінансів, права.

 

Мета курсу (набуті компетентності)

Мета викладання дисципліни. Мета викладання дисципліни полягає у засвоєнні знань з організації управлінського контролю господарсько-фінансової діяльності підприємств.

 

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

 

Загальні:

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

Спеціальні (фахові):

СК01.Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

СК05.Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

СК09.Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК11.Здатність здійснювати обліково-аналітичну діяльність з урахуванням процесів глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу.

 

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

ПР01.Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовувати методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.

ПР10.Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

ПР11.Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

ПР15.Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура курсу

 

Тема

Години (Л/ПЗ)

Стислий зміст

Інструменти і завдання

1

Поняття управлінського контролю

1/1

Сутність і зміст управлінського контролю. Мета і завдання управлінського контролю

 

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

2

Методи та принципи управлінського контролю

1/1

Методи здійснення управлінського контролю. Системи технічного контролю об’єктів управління.

 

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

3

Методи і техніка управлінського контролю

2/2

Організація документального контролю. Організація фактичного контролю.

 

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

4

Функції та фактори управлінського контролю.

1/1

Управлінський контроль – як функція управління затратами. Види управлінського контролю. Методи управлінського контролю при розрахунку витрат підприємства. Принципи управління витратами. Резерви зниження витрат та собівартості виробництва.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

5

Управлінський контроль використання ресурсів.

1/1

Для контролю і впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву; дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст і обсяг господарської операції, одиницю її виміру;  посади осіб, відповідальних за здійснення і оформлення господарської операції, їхні підписи. Первинні документи перевіряють за формою (повнота і правильність оформлення і заповнення реквізитів), за змістом (законність операції, логічна ув'язка з окремими показниками) і з арифметичної точки зору (правильність цін, націнок, зроблених обчислень, таксування, підрахунків).

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

6

Управлінський контроль доходів та витрат на виробництво

2/2

Контроль доходів підприємства та виконання договірних зобов’язань покупців

Управлінський контроль діяльності підприємства на основі аналізу витрат за статтями калькуляції

 

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

7

Управлінський контроль – як функція управління затратами

2/2

Управлінський контроль відіграє подвійну роль в процесі управління організацією. В результаті глибокої інтеграції контролю та інших елементів процесу управління на практиці неможливо визначити коло діяльності для працівника таким чином, щоб він ставився тільки до якогось одного елементу управління без його взаємозв'язку і взаємодії з контролем. Будь-яка управлінська функція обов'язково інтегрована з контрольною.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

8

Фактори, що впливають на управління витратами підприємства

1/1

Однією з важливих ознак класифікації фінансового контролю є форма його здійснення. З позицій філософії зміст і форма є загальними категоріями, що відображають взаємозв'язок двох сторін будь-якого предмета чи явища, причому зміст є визначальною стороною предмета, а форма - засобом його вираження і внутрішньою організацією, яка модифікується зі зміною змісту. Вищезазначені принципи створюють об'єктивні підстави для створення дієвої системи органів управлінського контролю та розробки його розгорнутої класифікації за видами.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

9

Контроль використання необоротних активів та матеріальних ресурсів

1/1

Ключовими завданнями контролю необоротних активів є: контроль наявності основних засобів і нематеріальних активів; оцінка відповідності документального оформлення і відображення в обліку операцій по руху необоротних активів; оцінка ефективного використання основних засобів і нематеріальних активів підприємства; оцінка своєчасності ремонту основних засобів; якісна і кількісна оцінка основних засобів і нематеріальних активів; правильність нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів і відображення операцій в обліку; своєчасна переоцінка необоротних активів; перевірка правильності відображення в обліку руху необоротних активів.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

10

Контроль за використанням трудових ресурсів

1/1

Для контролю за використанням трудових ресурсів ведеться поточний облік чисельності персоналу та затрат робочого часу. Ці показники є об’єктами оперативного обліку та статистичного узагальнення, в той же час вони органічно пов’язані з обліком заробітної плати і тому обробляються та контролюються бухгалтерією.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

11

Контроль доходів підприємства та виконання договірних зобов’язань покупців

1/1

Висвітлення системи фінансово-господарського контролю як перевірки процесів розширеного виробництва потрібно розглядати як контроль і ревізію фінансово-господарської діяльності не на рівні підприємства, а на рівні всіх галузей народного господарства (макрорівні). Але сучасне регулювання всіх напрямів господарської діяльності підприємства супроводжується новим нормативним урегулюванням бухгалтерського обліку, фінансових інвестицій і собівартості, приватизаційних процесів, основних фондів (капіталу) та нематеріальних активів, застосуванням єдиного принципу нарахування при визначенні доходів і витрат підприємства, проведенням інвентаризації активів і зобов’язань.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

12

Контроль витрат за економічними елементами та статтями калькуляції

1/1

При здійсненні господарсько-виробничої діяльності на будь-якому підприємстві природним чином споживаються сировину, матеріали, паливо, енергія, працівникам виплачується заробітна плата, відраховуються платежі на їхнє соціальне і пенсійне страхування, нараховується амортизація, а також здійснюється ще ряд необхідних витрат. За допомогою процесу звернення ці витрати постійно відшкодовуються з виручки підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг), що забезпечує безперервність виробничого процесу. Щоб підрахувати суму всіх витрат підприємства, їх потрібно привести до єдиного знаменника, тобто представити в грошовому вираженні. Таким показником і є собівартість.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

13

Взаємозв’язок управлінського обліку та системи управлінського контролю

1/1

Складність управління суб’єктом господарської діяльності, яким є підприємство, полягає у його двоїстій характеристиці як відкритої системи. З одного боку, це штучна система, створена для досягнення відповідних цілей. Отже, цілі є важливими параметрами підприємства як відкритої економічної системи і визначають напрями його розвитку. З іншого боку, штучно створена відкрита економічна система (підприємство) не може працювати без людей, кожен з яких є еволюційною системою і, крім загальних цілей, притаманних підприємству, має власні цілі, що інколи суперечать загальним. До того ж, постійно перебуваючи під впливом оточуючого середовища, відкрита економічна система є вразливою до будь-яких зовнішніх змін.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

14

Методика контролю управлінської звітності

1/1

Управлінська звітність відповідає за:

а) оцінку ефективності діяльності;

б) контроль витрат;

в) фінансове планування та складання бюджету, складання та оновлення прогнозів діяльності;

г) підготовку періодичної звітності для керівництва банку про фінансовий результат та ефективність порівняно з бюджетом та аналіз відхилення фактичних показників від запланованих;

ґ) формування фінансової інформації, що включає деякі інші аспекти управління діяльністю банку.

Презентації,

практичні вправи,

ситуаційні завдання,

тести,

індивідуальні завдання

 

Рекомендована література

Основна:

1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ./ Научн. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. –М.: Экономика, 1989. –519 с.

2. Грищенко О.І. Контроль та оцінювання управлінської діяльності : опор. конспект лекцій / О.І. Грищенко. –К. : НАДУ, 2009. –108 с.

3. Зелікман В.Д. Управлінський облік: Навч. посібник. Частина IІI. Управлінський облік в системі планування і контролю/ В.Д. Зелікман, І.М. Ізвєкова, О.І. Канська. –Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. –36 с.

4. Калюга Є. Фінансово-господарський контроль у системі управління/ Є.Калюга. –Київ : Ельга; Ніка-Центр, 2002. –360 с.

5. Король Г.О. Інформація обліку в аналізі ефективності діяльності суб’єктів господарювання: Монографія / Г.О. Король, В.Д. Зелікман, Р.Б. Сокольська та ін.; за ред. Король Г.О., Зелікмана В.Д. –Дніпро: Ліра, 2019. –280 с.

6. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: моногр./ Л.В. Нападовська.–Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. –244 с.

7. Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем: моногр. –Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. –290 с.

8. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/ Д. Хан; Перевод с немецкого/ Под ред. и с предисловиями А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича.–М.: Финансы и статистика, 1997. –765 с

 

Додаткова:

1. Зелікман В.Д. Контролінг: Конспект лекцій/ В.Д. Зелікман. –Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. –45 с.

2. Король Г.О. Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах: Монографія / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, В.Д. Зелікман, Т.В. Акімова. –Дніпро: Ліра, 2018. –136 с.

3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури.–М.:Дело, 1992. –702 с.

4. Сучасні тенденції в оцінці ефективності управління, плануванні та обліку діяльності суб’єктів господарювання: міжнародна колективна монографія / під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. –Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. –235с. (українською та російською мовами).

 

Інформаційні ресурси.

http://www.mon.gov.ua - сайт міністерства освіти і науки України

http://www.snu.edu.ua - сайт Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

www.zakon.rada.ua–офіційний веб-сайт Верховної Ради України

www. buhgalter911.com –інформаційний портал у сфері бухгалтерського та податкового обліку

www.buhgalteria.com.ua–веб-сайт газети української бухгалтерії «Бухгалтерія»

www.dtkt.com.ua–офіційний веб-сайт газети «Дебет-Кредит»

www.minfin.gov.ua–офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України

www.minrd.gov.ua–офіційний веб-сайт Міністерства доходів та зборів України

www.sau-apu.org.ua–офіційний веб-сайт Аудиторської палати та Спілки аудиторів України

Управлінський контроль: сучасний стан та перспективи розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua

Внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль і його функції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.br.com.ua

 

Методичне забезпечення

Опорний конспект лекцій; методичні матеріали для проведення самостійної роботи; навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни.

 

Оцінювання курсу

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із яких 35 балів - за поточний контроль 15 балів за самостійну роботу і 50 балів - за результатами підсумкового іспиту.

Критеріями оцінювання поточного контролю

- дійсна успішність на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність і рівень знань при опитуванні);

- тестування на практичних заняттях після викладення лекційного матеріалу;

- самостійне опрацювання тем загалом чи окремих питань.

Критерієм оцінювання самостійної роботи є:

- оцінка за контрольну роботу.

Підсумковий контроль проводиться у формі письмових тестових завдань на тижнях модульного контролю.

 

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом директора інституту.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Вимоги до студента:

 • бути присутнім в аудиторії згідно розкладу та часу проведення занять;
 • залишати аудиторію з дозволу викладача;
 • не заважати викладачу проводити заняття.
 • бути підготовленим відповідно до тем курсу;
 • виконувати вимоги та своєчасно проходити контрольні заходи.