Пчелинська Ганна Володимирівна

 

Контакти

+380509359892

pchelinska@snu.edu.ua

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2019)

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  діяльності)

Вчене звання

Доцент кафедри обліку і оподаткування

Посада

Доцент кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям
наукових досліджень

Управління витратами підприємства, фінансовий облік, аналіз господарської діяльності підприємства

Google-scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=IvXMBWQAAAAJ

ORCID

0000-0003-1216-200X

Web of Science ResearcherID

АЕВ-9254-2022

ScopusAuthor ID

57217835795

Освіта

2006 – Магістр з обліку і аудиту, СНУ ім. В. Даля

1996 – Спеціаліст «економіст – менеджер» зі спеціальності «Економіка підприємства»,  Донецький державний комерційний інститут

Досвід роботи

2019 – по теперішній час – Доцент кафедри обліку і оподаткування СНУ ім. В. Даля

2017-2019 – Старший викладач кафедри обліку і оподаткування СНУ ім. В. Даля

2010-2017 – Старший викладач кафедри економіки підприємств СТІ СНУ ім. В. Даля

1996-2010 – Асистент кафедри економіки підприємств СТІ СНУ ім. В. Даля

Основні курси, що викладає 

Облік і аудит, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Теорія економічного аналізу, Фінансовий облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Облік у зарубіжних країнах

Стажування 
і підвищення кваліфікації 

2020 – Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics (м. Краків)

2018 – підвищення кваліфікації у ТОВ НВП «Мікротерм» (м. Сєвєродонецьк)  

2013 – підвищення кваліфікації у ПрАТ СНВО «Імпульс» (м. Сєвєродонецьк) 

2008 – підвищення кваліфікації у ТОВ НВП «СЗС» (м. Сєвєродонецьк)

2003 – «1С: Бухгалтерія 7.7 для України». Стажування у авторизованому навчальному центрі ТОВ «ЕкономікСофт» – 1С Франчайзі (м. Сєвєродонецьк) (108 год.)

Співпраця з установами, 
підприємствами,
організаціями

2007-2013 – науковий консультант у програмі «Облікова політика ДТЕК за МСФО»

Участь у редколегіях та
ревізійних комісіях
наукових журналів

 

Володіння 
іноземними мовами

Англійська мова (сертифікат В2 № UA0000094EN0001689)

Інша діяльність

Член Луганського відділення Громадської організації «Спілка економістів України»

Основні публікації

1) Публікації – Scopus, WoS

1. Pchelynska Hanna Contemporary economic development challenges of the industry in Luhansk region / Yuliia Klius, Iryna  Kushal, Hanna Pchelynska, Eleanora Chernodubova // International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics. – 2019. – URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06025.pdf

2. Hanna Pchelynska. In   Search   of   Smart   Specialization   to   Ensure   the Sustainable Development of the Post-Conflict Territory: the Case of the Luhansk Region in Ukraine / Hanna Shevtsova, Nataliia Shvets, Maiia Kramchaninova, Hanna Pchelynska // European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9, No 2. P. 512-524. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p512

3. Hanna Pchelynska. A  Conceptual  Framework  for  Developing  of  Regional Innovation Ecosystems / Iryna Pidorycheva, Hanna Shevtsova, Valentina Antonyuk, Nataliia Shvets, Hanna Pchelynska // European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9, No 3. P. 626-640. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p626

2) Публікації – фахові видання

1. Пчелинська Г.В. Облікова політика підприємства як чинник  формування аналітичного інструментарію управління основними засобами. Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1362 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-39-27

2. Пчелинська Г.В.  Digital-трансформація бізнесу в умовах пандемії / Г.В. Пчелинська, Т.С. Васильєва // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2021. – № 6 (270). – С. 55-59.

3. Пчелинська Г.В. Сучасна проблематика обліку фінансових результатів за видами діяльності підприємства / Г.В. Пчелинська, М.В. Кирилова  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2020. – № 6 (270). – С. 97-102.

4. Пчелинська Г.В. Облікова політика щодо активів, зобов’язань в управлінні витратами підприємства / Г.В. Пчелинська // Бізнес-навігатор. – 2020. – №2 (58). – С. 120-124.

5. Пчелинська Г.В. Концепція суттєвості в управлінні витратами підприємства / Г.В. Пчелинська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – №3 (20). – С. 313-319.

6. Пчелинська Г.В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень з управління витратами підприємства / Л.О. Шумова, Г.В. Пчелинська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2019. – №1 (249). – С. 141-145.

Пчелинська Г.В. Понятійно-категоріальні засади управління витратами підприємства / Г.В. Пчелинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2019. – Вип. 27, частина 2. – С. 48-53.

7. Пчелинська Г.В. Проблеми вибору показників суттєвості в управлінні витратами промислового підприємства / Г.В. Пчелинська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2018. – №5 (16) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/16-2018-ukr

8. Пчелинська Г.В. Аналіз витрат підприємств Луганської області України: галузеві та регіональні особливості / Н.В. Швець, Г.В. Пчелинська // Eurasian Academic Research Journal. – 2017. – № 6(12). – Yerevan : Non-governmental organization "Eurasian Social Sciences Association". – С. 90-100.

9. Пчелинська Г.В. Сучасні проблеми зовнішнього інформаційного забезпечення аналізу витрат підприємств / Г.В. Пчелинська // Економіка та суспільство. – 2017. – № 13. – С. 685-690. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/116.pdf.

3) Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Клюс Ю. І.  Аналіз господарської діяльності : навч. посібник / Ю. І. Клюс, М. А. Мельнік, Г. В. Пчелинська, І. В. Тацій. — Сєвєродонецьк :  вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. — 440 с.

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Облік і аудит»  для здобувачів вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини» / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 73 с. Реєстраційний №9070

2. Конспект лекцій з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»  для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 78с. Реєстраційний №8772

3. Текст лекцій з дисципліни «Теорія економічного аналізу (частина І)»  для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 95с. Реєстраційний №8765

4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія) ІІ» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування») (Заняття 8-14) / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Видво СНУ ім. В. Даля, 2020. – 46 с. Реєстраційний №8455

5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія) І» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування») (Заняття 1-7) / Уклад.: Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 44с. Реєстраційний №8396

6. Текст лекцій з дисципліни «Фінансовий облік І» (для студентів, що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування») / укл. Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. – 91 с. Реєстраційний №8068

7. Текст лекцій з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» (для студентів, що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування») / укл. Г.В. Пчелинська. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. – 85 с. Реєстраційний №8069