Васюренко Лариса Валентинівна

 

Контакти

+38 095 644 38 21

l.vasiurenko@snu.edu.uavasyurenkolarysa@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2014)

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Вчене звання

Доцент кафедри обліку і аудиту

 

Посада

Доцент кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям наукових досліджень

Державне регулювання організацією оплати праці, обліково-аналітичне забезпечення трансформаційних аспектів в економіці

Google-scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KlJ6_DsAAAAJ

ORCID

0000-0002-7314-6890

Web of Science ResearcherID

https://publons.com/researcher/N-3515-2019/

ScopusAuthor ID

57216250340

Освіта

1998 – Спеціаліст з обліку і аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Досвід роботи

Доцент  кафедри обліку і оподаткування, СНУ ім. В. Даля

Доцент кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій Луганського національного аграрного університету

Декан економічного факультету Луганського національного аграрного університету

Завідувач  кафедри обліку і аудиту Луганського національного аграрного університету

Старший викладач кафедри обліку і аудиту Луганського національного аграрного університету

Асистент кафедри обліку і аудиту Луганського національного аграрного університету

Основні курси, що викладає

Адміністрування податків, Організація і методика аудиту, Управлінський облік; Державне регулювання організацією оплати праці, Аудит, Теорія бухгалтерського обліку

Стажування і підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації на кафедрі обліку і аудиту у ННІПО ХНТУСГ імені Петра Василенка, свідоцтво №00498741/104/17,  30.06.2017р.

Підвищення кваліфікації в рамках програми ПРООН «Навчальна програма навиків віддаленої роботи для внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та Луганської областей» Громадської організації «Подільська агенція регіонального розвитку», сертифікат за спеціальністю «Дистанційний репетитор», 2018р.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 072 «Фінанси банківська справа та страхування». Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 19 жовтня 2018 р. (150 год.)

Підвищення кваліфікації у Проекті «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» Інституту вищої освіти НАПН України, сертифікат Серія ПК-21707620 № 487/19 (2019 р.)

Співпраця з установами, 
підприємствами,
організаціями

Участь у проведенні досліджень для розробки обліково-аналітичного забезпечення у сільськогосподарських підприємствах Луганської та Харківської областях

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях
наукових журналів

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» серія «Економічні науки»

Володіння іноземними мовами

Англійська мова (сертифікат В2 № 123JK78)

Інша діяльність

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

Основні публікації

1) Публікації – Scopus, WoS

1. Vasyurenko L., Kuksa I., Danylenko V., Ostashova V., Kysliuk L., Naholiuk O., Sukhoruchenko M. Modeling Financial Supply of State Social Expenditures: The «Human-Center» Tax Principle // International Journal of Supply and Operations Management. 2022, Volume 9, Issue 2, pp. 370-380. (Scopus)

2. Vasyurenko, L., Kryvosheieva, V., & Spivak , Y. (2021). The legislative component of labor motivationas a corporate document regulating the application of stimulating benefit sat enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development42(4), 466–475. https://doi.org/10.15544/mts.2020.4 (Web of Science)

3. Ulyanchenko O., Vasyurenko L., Litvinov A., Utenkova K., FilimonovYu., Kuksa I. STRATEGIC MANAGEMENT OF RESOURCE POTENTIALAS A MEASURE TO IN CREASE THE  COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISEIN THE AGRICULTURAL SECTOR // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 4(39)/2021. – С. 276-283. (Web of Science).

4. Vasyurenko L., Kuksa I., Danylenko V., Wang Jing A compendium of globalization trends in world trade: Justification of a two-tire model of business processes // Accounting. 2020. Vol  6, No 4. Р. 501-508. (Scopus).

5. Vasyurenko L. Kuksa I., Shtuler I., Gerasymchuk N., Podik I. INTERPRETATION OF FINANCIAL ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY COMMERCIALIZATIO AS AN INNOVATIVE PRODUCT // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 2(33)/2020. С. 547-553. (Web of Science).

6. Kuksa I., Vasyurenko L., Litvinov A., Lytvynova O., Shtuler I., Zos-KiorМ., Naholiuk O. Adaptive accounting of production activities of transnational companies under the conditions of globalization // Accounting. 2020. Vol 6, No 6. Р. 913-922. (Scopus).

7. Vasyurenko L., Kuksa I., Storoška M. Alternative interpretation of calculation of the unified tariff scale in the wage system // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41. No. 1. P. 77–85. (Web of Science).

8. Васюренко Л. В., Кукса І. М., Штулер І.Ю. Визначення рівня державного регулювання організацією оплати праці методом кластеризації галузей національного господарства // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 2(29)/2019. С. 270-278. (Web of Science).

9. Vasyurenko L., Kuksa I., Danylenko V. Ordering Logistics Management of Professional Standard Attribution of the Higher Education Specialist // International Journal of Supply and Operations Management. 2019. Vol  6, No 4. Р. 389-394. (Scopus).

10. Васюренко Л. В., Кукса І. М. Фінансове забезпечення індивідуалізації рівня оплати праці // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 3(26)/2018.С. 469-476 (Web of Science).

2) Публікації – фахові видання

1. Васюренко Л. В. Управлінські та облікові аспекти формування ресурсного потенціалу підприємства / Л. В. Васюренко, Ю.Г.Бережна, О.Є.Наголюк // «ІНТЕЛЕКТ ХХІ», № 2, 2022 р. С. 57-61 с.

2. Васюренко Л. В., Кукса І. М. Теоретичні засади стратегування інноваційного розвитку в галузі сільського господарства // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2020. № 2. С. 3-16

3. Кривошеєва В.В., Васюренко Л.В. Мотивуюча компонента за дистанційної форми зайнятості персоналу. Економіка та управління АПК. 2020. № 1. С. 93–100.

4. Васюренко Л. В. Матеріальне стимулювання як пріоритетна детермінанта механізму мотивації персоналу на підприємствах / В. В. Кривошеєва, Л. В. Васюренко // Актуальні проблеми економіки, № 8, 2019 р. С. 89-95 с.

3) Підручники, навчальні посібники або монографії

Васюренко Л. В. Державне регулювання організацією оплати праці: Монографія / Л.В. Васюренко. – Х.: СГ НТМ «Новий курс», 2018. – 317 с.

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи  з дисципліни «Адміністрування податків» зі студентами спеціальності  071 «Облік і оподаткування» за освітнім рівнем «магістр» / укл. Васюренко Л.В., – Старобільськ: ЛНАУ, 2022. – 62 с.

2. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи  з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» зі студентами спеціальності  071 «Облік і оподаткування» за освітнім рівнем «магістр» / укл. Васюренко Л.В. – Старобільськ: ЛНАУ, 2021. – 55 с.

3. Економіка та фінанси підприємств. Практикум. (у співавторстві). Харків:  КНТЕУ, 2021.