Кафедра германо-романської філології та перекладу

 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Філологія»

 

Нормативні документи

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Положення про освітні програми в СНУ ім. В. Даля

Положення про гаранта освітньої програми Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля