НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

На кафедрі використовуються різноманітні напрямки організації науково-дослідної роботи: проведення наукових досліджень у галузі перекладознавства, лінгвістики, літературознавства; організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; підготовка та видання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, наукових статей та тез доповідей; встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами України; організація науково-дослідної роботи студентів.

Кафедра має зареєстровану в УкрІНТЕІ тему "Дослідження германських та романських мов і перекладу у крос-культурному аспекті"

Реєстраційна картка НДДКР                                                                                                                           

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: 

Мова і переклад в контексті культури і міжкультурної комунікації. 

Інноваційні технології в організації перекладацької діяльності та у викладанні іноземних мов і перекладу. 

Нормативний аспект мовної компетенції. 

Динаміка літературних норм і національна мовна особистість. 

Мовна і стилістико-комунікативна компетенція національної мовної особистості. 

Нормативна лексикографія і переклад.

Психолінгвістичний аспект перекладу.

Ідеологічні чинники перекладу.

Переклад галузевих текстів.

Термінологічні проблеми перекладу.

Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення в публікаціях професорсько-викладацького складу і використовуються в навчальному процесі.