Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Екологія»

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

2020 рік прийому

Денна форма навчання 101 Екологія, освітній ступінь магістр

Заочна форма навчання 101 Екологія, освітній ступінь магістр

2021 рік прийому

Денна форма навчання 101 Екологія, освітній ступінь магістр

Заочна форма навчання 101 Екологія, освітній ступінь магістр