ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “ЕКОЛОГІЯ”

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Екологія»

Офіційні документи

Освітня програма

Навчальний план

Звіт про самооцінювання

Силабуси навчальних дисциплін

Результати опитувань

Відгуки роботодавців

Архів

Матеріали щодо акредитації ОП Екологія

Наказ про призначення експертної групи

Розклад роботи експертної групи