Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Екологія»

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Наказ про затвердження групи забезпечення спеціальності

Група забезпечення освітньої програми "Екологія"

Марина ОЖЕРЕДОВА

Олександр СУВОРІН

Вікторія МОХОНЬКО

Наталія БЛІНОВА

Євген ЗУБЦОВ

Інна КРАВЧЕНКО

Наказ про введення в дію освітньо-професійної програми "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти