Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Екологія»

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНЬ

Результати анкетування випускників. Екологія (магістр) 

Результати анкетування роботодавців. Екологія (магістр)

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми 101 Екологія

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності

 
Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо якості викладання за освітніми компонентами

Результати опитування науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Результати опитування науково-педагогічних працівників щодо якості ОПП "Екологія" (магістр)

Результати опитування науково-педагогічних працівників щодо форм та методів навчання

Опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності підтримкою, яку надає СНУ ім. В. Даля в цілому, факультет інженерії та кафедра «Хімічної інженерії та екології» під час здобуття освітнього ступеню «магістр» за ОПП «Екологія»