Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Екологія»

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Обов'язкові компоненти

Вибіркові компоненти