Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Екологія»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

2020 рік прийому

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 101 ЕКОЛОГІЯ

Опис ОПП 101 Екологія

2021 рік прийому

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 101 Екологія

Опис ОПП 101 Екологія