Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії)

Освітньо-наукова програма «Хімічні технології та інженерія»

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Обов'язкові компоненти

Вибіркові компоненти