ПІБ

Лисиця Вікторія Євгенівна

Контакти

роб. тел: +380 6452 28982

e-mail: velisica2016@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук (2005)

04.00.16 – Геологія твердих горючих копалин

Тема дисертації: Особливості тектоніки та прогноз малоамплітудної порушеності шахтних полів Селезнівського геолого-промислового району Донбасу

Вчене звання

Доцент кафедри екології і безпеки життєдіяльності (2016)

Освіта

1985 р. – гірничий інженер-геолог, спеціальність геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема.

Посада

Доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Гарант освітньої програми

 

Група забезпечення освітньої програми

 

Напрям наукових досліджень

Оцінка антропогенного впливу на геологічне середовище. Екологічні проблеми радіоактивно-забруднених територій. Метеорологія та кліматологія. Охорона надр та раціональне природокористування у вуглевидобувній галузі

Досвід роботи

2003–2004 – Асистент кафедри маркшейдерії, геології та геодезії Донбаський гірничо-металургійний інститут (з 27.07.2004 р. Донбаський державний технічний університет)

2004 – 2006 – Старший викладач кафедри маркшейдерії, геології та геодезії, Донбаський державний технічний університет

2006 – 2008 – Доцент кафедри маркшейдерії, геології та геодезії, Донбаський державний технічний університет

2008 – 2017 – Доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Донбаський державний технічний університет

2017 – 2018 – Завідувачка кафедри екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці, Донбаський державний технічний університет

2018 – по теперішній час – Доцент кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира

Стажування та підвищення кваліфікації

2019 – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК02070714/001022-19 від 22 травня 2019 р., «Оцінка антропогенного навантаження на водні ресурси річки Сіверський Донець та оптимізація використання цих ресурсів»

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

 

Основні курси, що викладає

Ґрунтознавство. Організація управління в природоохоронній діяльності та екологічне право. Природоохоронне законодавство та екологічне право. Гідрологія. Оцінка антропогенного впливу на геологічне середовище. Стратегія сталого розвитку. Метеорологія та кліматологія. Основи екологічної токсикології

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

 

Робота в спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертаційних робіт

 

Інша діяльність

(керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою)

Участь у роботі журі конкурсу з публічного захисту робіт членів секцій «Географія» та «Гідрологія» (відділення «Науки про Землю»), секцій «Екологія», «Охорона довкілля та раціональне природокористування», «Географія та ландшафтознавство», «Геологія, геохімія та мінералогія», «Кліматологія та метеорологія» (відділення екології та аграрних наук) Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді з 2016 по теперішній час

Всього публікацій

Станом на 2020 р.: 150

Online профілі

gog sch.png

 

Відповідність ліцензійним вимогам
(ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

Публікації – Scopus, WoS

 

Публікації – фахові видання

1. Прогнозирование возможности перехода малоамплитудных разрывов очистными горными выработками с целью снижения потерь угля, его рационального использования и охраны недр /Шкурский Е..Ф., Лисица В.Е. //Сборник научных трудов Донбасского государст-венного технического университета. – Вып. 28. – Алчевск: ДонДТУ, 2009.  –С. 67-74.

 2. Цикличность распределения малоамплитудных нарушений угольных пластов Уголь Украины / Шабельников С.И., ПодлипенскаяЛ.Е., Лисица В.Е.//2012. – № 1. – C. 39-43.

 3. Комплексна переробка золошлаковідвалів ТЕС як захід раціонального природокористування та зменшення антропогенного навантаження на довкілля / В. Є. Лисиця, Б. М. Пилипенко, С. Ю. Арсенюк, Т. Б. Ведмедєва. // Збірник наукових праць ДонДТУ. Випуск 1 (45). – 2016. – С. 31–35.

  4. Використання енергії палаючого терикона для його тушіння і охолодження /В.В. Щербак, О.Б.Світлична, В.Є. Лисиця // Збірник наукових праць ДонДТУ. –№1 (46). – Лисичанськ: ДонДТУ,

2017. – С 57-64

  5. Екологічна небезпека пошкодження поверхневих трубопроводів у зв’язку з тектонічними дефектами щільності гірських порід вугленосної товщі / В. Є. Лисиця, С. Ю. Арсенюк. // Збірник наукових праць ДонДТУ. Випуск 1 (47). – 2018. – С. 47–58.

Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Лисиця В.Є. Екологічні проблеми радіоактивнозабруднених територій. Навч. посіб. / В.Є. Лисиця, Є.Ф. Шкурський – Алчевськ: ДонДТУ, 2014. –137 с. (гриф МОНУ)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Науковий  керівник наукової теми : Типізація породних відвалів вугільних шахт Луганської області за характером та інтенсивністю впливу на компоненти навколишнього середовища і оцінка перспектив використання породної маси як техногенних родовищ (2015 – 2018р.)

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

Здійснювала рецензування учнівських робіт ХХIII, ХXIV, ХXV, ХXVI обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів секцій «Географія» та «Гідрологія» (відділення «Науки про Землю»), секцій «Екологія», «Охорона довкілля та раціональне природокористування», «»Географія та ландшафтознавство», «Геологія, геохімія та мінералогія», «Кліматологія та метеорологія» (відділення екології та аграрних наук) Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді у 2016-2017 н.р., 2017-2018 н.р, 2018-2019 н.р., 2019-2020 н.р., 2021 р.; участь у роботі журі конкурсу з публічного захисту робіт членів вищевказаних секцій у 2016-2017 н.р., 2017-2018 н.р., 2018-2019 н.р., 2019-2020 н.р

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Обіймала посаду заступника відповідального секретаря приймальної комісії Дон ДТУ (керівника освітнього центру «Донбас – Україна») на протязі трьох років (2016 – 2018 р.) ; обіймала посаду завідувачки кафедри екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці гірничо-металургійного факультету Донбаського державного технічного університету (2017-2018)

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

 

Авторські свідоцтва та/або патенти

 

Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Шкурский Е.Ф. Инженерная геология и охрана окружающей среды :учеб. пособ. / Е.Ф. Шкурский, Ж.И. Долина , В.Е. Лисица. – Алчевськ: ДонГТУ, 2015. – 296 с.

2. . Арсенюк С. Ю. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Охорона підземних та поверхневих вод» студентами напряму підготовки 6.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (для студентів всіх форм навчання) / С. Ю. Арсенюк, В.Є. Лисиця. – Лисичанськ: ДонДТУ, 2015. – 49 с.

3. Арсенюк С.Ю. Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Оцінка ризику впливу залишкової кількості пестицидів в харчових продуктах на населення» з курсу «Екологічна безпека» студентами спеціальності 101 «Екологія» (для всіх форм навчання) /С.Ю. Арсенюк, В.Є. Лисиця// Ачевськ: ДонДТУ, 2015. – 45с.

4. Арсенюк С.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Метеорологія та кліматологія» ( для студентів очної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 – Екологія )/ Уклад. С.Ю. Арсенюк, В.Є. Лисиця. − Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019. – 206с

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», ОДЕКУ (м. Одеса) та з дисципліни «Екологія та неоекологія», ОДЕКУ (м. Одеса) (2017 р. – ІІІ місце, 2019.р. – ІІІ місце).

14.2. Робота у складі журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та з дисципліни «Екологія та неоекологія», 2006- 2019 рр., ОДЕКУ (м. Одеса).

14.3. Керівництво постійно діючим студентським науковим екологічним гуртком.

 

Науково-популярні та/або консультативні та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики

1.Шкурский Е.Ф. Связь тектонической и геоморфологической характеристик угленосной толщи (на примере Селезнёвского геолого-промышленного района Донбасса) /Е.Ф. Шкурский, В.Е. Лисица // Материалы международной конференции «Экология и безопасность жизнедеятельности – 2012», посвящённо й 15- летию ВУО МАНЭБ (Скадовск, Херсонская область, август 2012 года): Сб. научн. трудов / Ред. кол.: В.А. Давиденко (отв. ред. ), Л.Е. Подлипенская, А.Ю. Коробов, А.А. Ноженко) – Алчевск: ВУО МАНЭБ, ДГМИ, 2012. – 188 с.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член-кореспондент МАНЕБ – Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи - громадської організації, метою якої є об'єднання вчених і фахівців, які займаються вирішенням проблем в області екології та охорони навколишнього середовища) (2009-2014)

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Науково-педагогічний стаж – 16 років

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

 

Куратор груп

ПЕО-19Д