Кафедра психології та соціології як базовий структурний підрозділ університету створена наказом ректора проф. О. В. Поркуян 8 серпня 2016 року після переміщення Східноукраїнського національного університету до м. Сєвєродонецьк Луганської області, але має багаторічну історію. Вона поєднала у собі кафедри психології та соціології університету. Кожна з цих кафедр існувала вже більш, ніж 25 років. Кафедра психології була створена у складі університету 3 липня 1998 року Третьяченко Вікторією Віталіївною – доктором психологічних наук, професором, Заслуженим діячем науки і техніки України. Перший набір на навчання студентів за спеціальністю «Психологія» відбувся у 1999 році. Навчальний процес забезпечували такі фахівці, як Л. В. Вереіна, С. Д. Іванова, В. Д. Теліс, О. О. Левченко, Ю. О. Бохонкова, Н. Є. Завацька, С. О. Гарькавець, О. Г. Лосієвська, О. В. Літвінова, В. О. Третьяченко, В. В. Левченко, О. В. Пелешенко та багато інших фахівців.

Протягом багатьох років колектив кафедри займався розробкою держбюджетних тем, серед яких: «Культура та професіоналізм соціально-психологічних інноваційних технологій у вищій школі», «Формування психологічних особливостей тендерних відносин і тендерної поведінки студентської молоді», «Соціально-психологічне забезпечення інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи», «Соціально-психологічні механізми навчання у вищий школі за новими інноваційними технологіями».

Науковцями кафедри за роки її існування підготовлено та видано велику кількість монографій, навчальних посібників, фаховий збірник наукових праць "Теоретичні і прикладні проблеми психології", де друкувались статті фахівців регіону, докторантів, аспірантів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та закладів вищої освіти України, а також вчених у галузі психології за напрямками «Педагогічна психологія», «Психологія освіти», «Психологія управління», «Соціальна психологія», «Клінічна та патопсихологія психологія», «Конфліктологія», «Гендерна психологія» тощо.

Протягом усіх років свого існування кафедра впевнено займає гідне місце у структурі та рейтингах університету, займається активною науковою та видавничою діяльністю, розширює міжнародне співробітництво, долучаючись до процесів освітньої та наукової євроінтеграції. Кафедра має багаторічну історію, що дозволило створити потужну науково-педагогічну, методологічну та виховну бази підготовки високо кваліфікованих фахівців з психології.

Підготовку фахівців насьогодні кафедра здійснює за сучасною освітньо-професійною програмою «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, та освітньо-науковою програмою задля підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем доктор філософії (PhD). Основною метою діяльності кафедри є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої психологічної освіти, підготовка висококваліфікованих фахівців для потреб України та інших країн. Робота кафедри спрямована на удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами у відповідності із сучасними вимогами до підготовки фахівців та у межах коммпетентнісного підходу з метою формування ключових компетенцій.

Завідувачка кафедри – Бохонкова Юлія Олександрівна: доктор психологічних наук, професор. Працює в університеті з 1999 року. Закінчила у 1998 р. Луганській державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології. Кандидат психологічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ) за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук захистила в 2013 році у спецраді Д 26.453.01 у цьому ж інституті. Вчене звання професора кафедри психології присвоєно у 2015 році. Член експертної ради при Міністерстві освіти і науки України з експертизи проєктів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. Заступник голови (член президії) науково-галузевої ради СНУ ім. В. Даля. Член профкому університету. Член редакційних колегій збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи» (фаховий з психології, Index Copernicus, категорія Б, засновник Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля), Міжнародного наукового журналу «Віртус», наукового журналу "Психологія особистості" (фаховий з психології, Index Copernicus, категорія Б, засновник ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”), наукового журналу «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» (фаховий з психології, права, публічного управління та адміністрування, Index Copernicus, категорія Б, засновник Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив»). Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук з наукової спеціальності 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи». Коло наукових інтересів: ефективні технології підвищення рівня адаптованості студентської молоді; проблеми випереджальної стратегії поведінки особистості з точки зору її психологічних основ; розуміння людиною своїх паттернів поведінки; життєвий і професійний шлях особистості; психологія вищої школи.

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються у наступних напрямках: «Психологічні референти соціального проектування в умовах вищої школи» та «Стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін: система «викладач – здобувач вищої освіти», «Психологія суспільної кризи». Проводяться міжвузівські та Всеукраїнські науково-практичні конференції (з міжнародною участю): «Соціально психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства», «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», «Соціальні та психологічні детермінанти культури особистості за умов глобалізації освітнього простору»; науковий семінар «Соціально-психологічне забезпечення та науково-методичний супровід інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи», науково-практичний семінар «Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві».

Робота кафедри спрямована на удосконалення існуючих форм і видів занять зі здобувачами вищої освіти у відповідності до сучасних вимог до підготовки фахівців та у межах компетентнісного підходу з метою формування ключових компетенцій.

Cклад кафедри – це високо кваліфіковані викладачі, що мають базову психологічну освіту, наукові ступені та вчені звання. Кафедра налічує 11 висококваліфікованих викладачів, серед яких 5 докторів психологічних наук, професорів (Ю. О. Бохонкова, С. О. Гарькавець, О. Г. Лосієвська, В. Ю. Завацький, І. Є. Жигаренко), 1 доктор медичних наук, професор (Ю. А. Хунов), 4 кандидати психологічних наук, доценти (Н. М. Бугайова, Ю. В. Сербін, Л. П. Волченко, А. М. Османова), 1 старший викладач (О. В. Пелешенко). Викладачі кафедри систематично підвищують професійну кваліфікацію та проходять курси підвищення кваліфікації та стажування (у тому числі й міжнародні у Польщі, Словаччині, Франції, Італії тощо), приймають участь у Всеукраїнських та міжнародних конференціях, мають публікації у фахових та періодичних наукових виданнях, в тому числі й міжнародних, та тих, що індексуються різноманітними наукометричними базами даних, серед яких Scopus та WoS.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри наступні:

На базі кафедри існує постійно діюча аспірантура та докторантура зі спеціальності 053 Психологія, в межах якої ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем, освітньою програмою «Психологія».

Працює Університетський центр медіації (керівниця – доктор психологічних наук, професор, професорка кафедри психології та соціології Ольга Лосієвська). Університетський центр медіації входить до складу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, створений на підставі наказу ректорки університету, проф. О. В. Поркуян, сприяє створенню умов для вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам спору налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони змогли самостійно обрати той варіант рішення, який відповідатиме їхнім інтересам і задовольнить їхні потреби, надає консультаційні та психологічні послуги, займається організацією неформального навчання, проведення тренінгів, семінарів, курсів підвищення освітнього рівня здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації викладачів.

Кафедра підтримує наукові зв'язки з багатьма навчальними та науково-дослідними установами України і зарубіжжя. Заключено та реалізуються договори про співробітництво з різноманітними підприємствами та організаціями. Широкий спектр договорів про співробітництво та баз практики дає можливість здобувачам вищої освіти підвищувати свою професійну майстерність в різних галузях психології.

Методична робота кафедри спрямована на створення навчально-методичних комплексів дисциплін у відповідності з сучасними вимогами до підготовки фахівців.

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження за такими основними напрямками:

Викладачі кафедри є авторами багаточисельних навчальних посібників, монографій, словників, наукових статей, що опубліковані в українських та зарубіжних наукових виданнях, та індексуються різноманітними наукометричними базами даних.

Задля представленості у роботі наукових об’єднань за фахом, викладачі кафедри психології та соціології є членами Української психологічної асоціації, Національної психологічної асоціації, Асоціації нейропсихологів України, Асоціації політичних психологів України.

Суспільна та професійна діяльність кафедри спрямована на психологічну підтримку осіб, формування іміджу, участь у подоланні кризових ситуацій, психологічний супровід спортсменів і тренерів, роботу із підприємствами і організаціями із добору та розміщення персоналу, забезпеченню сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, формування і психологічну підтримку іміджу підприємств та організації, формування управлінської команди, навчання співробітників психологічним умінням у сфері просування товарів і послуг, психологічне забезпечення формування рекламних образів товарів і послуг); взаємодію із центрами психологічної реабілітації, психіатричними клініками, центрами медико-психологічної експертизи, будинками малюка, будинками інвалідів тощо.

Випускники спеціальності 053 Психологія можуть працювати за наступними професійними напрямками: сфера освіти, як середньої, так і середньо-спеціальної, вищої (психолог, соціальний педагог, викладач психологічних дисциплін); охорона здоров'я і соціальна підтримка (центри психологічної реабілітації, наркологічні диспансери, психіатричні клініки, центри медико-психологічної експертизи, будинки маляти, будинки інвалідів, тощо); суспільна діяльність (психологічна підтримка, формування іміджу депутатів, партійних лідерів, участь у подоланні кризових ситуацій); спорт (психолог в спортивних командах, психологічний супровід спортсменів і тренерів); підприємства і організації (добір та розміщення персоналу, забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, формування і психологічна підтримка іміджу організації, формування управлінської команди, навчання співробітників психологічним умінням у сфері просування товарів і послуг, психологічне забезпечення формування рекламних образів товарів і послуг); індивідуальні послуги (психологічне консультування і психокорекція у галузі міжособистісних стосунків на роботі, в сім'ї, в особистому житті, подолання психологічних причин соматичних захворювань, оскільки останні наукові дослідження підтвердили, що будь-яке захворювання починається з психологічних аспектів і повністю виліковується тільки при їх усуненні; у галузі особистісного зростання і розвитку професійно-значущих якостей, тощо); установи Міністерства внутрішніх справ (психолог в поліклініках, психолог-вихователь у в'язниці, психолог-психодіагност і реабілітолог).

Навчальний процес повністю забезпечується на навчально-лабораторних площах університету, що включені до розкладу занять за фахом. Аудиторний фонд повністю забезпечує проведення лекційних та практичних занять з усіх дисциплін. Навчальні приміщення (лекційні, аудиторії загального призначення, комп’ютерні класи) повністю задовольняють виконання програмного матеріалу з дисциплін навчального плану підготовки фахівців.

Міжнародні зв’язки кафедри психології та соціології з навчальними закладами і організаціями інших країн відбуваються за таким напрямком, як співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами та громадськими організаціями. Кафедра веде активну співпрацю із зарубіжними вищими навчальними закладами по основних напрямках науково-дослідної і роботи, таких як:

Викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти постійно приймають участь у різноманітних міжнародних проєктах та програмах, вебінарах, семінарах, курсах, тренінгах з метою розширення міжнародних зв’язків та отримання сучасних компетенцій.