ПІБ

Глікін Марат Аронович

Контакти

роб. тел: +380 6452 28982

e-mail: irene555@i.ua

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук (1967)

05.17.04 – Технологія продуктів органічного синтезу

Тема дисертації:

Доктор технічних наук (1985)

05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу;

05.26.01 – охорона праці (в хімічній промисловості)

Тема дисертації:

Державні нагороди

Почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України (1998)

Дійсний член /академік/ Української екологічної академії наук (1995)

Вчене звання

Професор кафедри технології основного органічного та неорганічного синтезу (1986)

Освіта

Технологічний нститут ім. Ленсовета. Інженер-технолог-хімік, спеціальність "Технологія синтетичного каучуку" (1958)

Посада

Професор кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Гарант освітньої програми

 

Група забезпечення освітньої програми

 

Напрям наукових досліджень

Гетерогенно-каталітичні процеси, нанокаталіз. Термічна переробка матеріалів в суміші розплаву. Каталітичне знешкодження відходів. Техніка безпеки та протипожежна техніка

Досвід роботи

1958 – 1966 – від молодшого наукового співробітника до зам. начальника лабораторії стічних вод та техніки безпеки у Лисичанській філії Державного науково-дослідницького інституту азотної промисловості та продуктів органічного синтезу, Луганська область (з 1963 рр. Сєвєродонецька філія Державного науково-дослідного і проектного інституту азотної промисловості)

1966 – 1969 – начальник лабораторії вибухобезпечності во Всесоюзному науково-дослідницькому інституті техніки безпеки в хімічній промисловості, м. Сєвєродонецьк

1969 – 1988 – від асистента до професора кафедри технології органічного синтеза та палива у Рубіжанській філії Харківського політехнічного інституту (змінив назву: з 1973 р. – Рубіжанська філія Ворошиловградського машинобудівного інституту; з 1987 р. – Рубіжанська філія Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту), м. Рубіжне

1988 – 2002 – від завідуючого відділом промислової екології і лабораторії екологічного каталізу до зам. директора з наукової роботи (1995) Державному науково-дослідному і проектному інституті хімічних технологій «Хімтехнологія» (м. Сєвєродонецьк)

2002 – по теперішній час –професор кафедри технології органічних речовин і палива Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк) (нині кафедри хімічної інженерії та екології СНУ ім. В. Даля)

Стажування та підвищення кваліфікації

2017-2018  – ТОВ науковий центр вивчення ризиків «РИЗИКОН»; стажування без відриву від виробництва

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

Наукове консультування підприємств на напрямками їх спеціалізації на базі хімічної технології та екології:

ТОВ НЦВР «Різікон», 2018-2019 рр.

Основні курси, що викладає

Енерго- та ресурсозбереження в хімічній технології органічних речовин. Енерго- та ресурсозбереження в хімічній технології переробки горючих копалин. Сучасний стан наукових знань з хімічної технології та інженерії. Безпека процесів хімічної технології та інженерії

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля»

Робота в спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертаційних робіт

Голова постійної спеціалізованої вченої ради К 29.051.16

Всього публікацій

Станом на 2020 р.: 250

Online профілі

gog sch.png orc.png scop.png

 

Відповідність ліцензійним вимогам
(ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

Публікації – Scopus, WoS

1. Glikina, M. Glikin, S. Kudryavtsev Study of kinetic parameters for the catalytic cracking process in Y type aerosol catalyst // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 3/6 ( 87 ) 2017. – С. 4-8

2. Luhovskoi, M. Glikin, S. Kudryavtsev, I. Glikina Obtaining synthesis-gas by the stone coal steam conversion using technology of aerosol nanocatalysis // East-European Jornal of enterprise technologies. 6/6 (90), 2017. P. 53-59

3. Luhovskoi A., Glikin M., Kudryavtsev S., Glikina I. Studying the influence of the intensity of mechano-chemical activation on the process of steam conversion of coal // East-European Jornal of enterprise technologies. 4/6 (94), 2018. P. 56-62

Публікації – фахові видання

1. Гликина И.М., Гликин М.А., Кудрявцев С.А. Путь развития и перспективы аэрозольного нанокатализа // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал, №3(220), 2015, - С.38-45

2. Домнин А. О., Гликина И.М., Кудрявцев С.А., Гликин М.А. Влияние давления на синтез углеводородов в аэрозоле двухкомпонентного железосодержащего катализатора // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал, №3(220), 2015, - С.45-49

3. Гликин М.А., Гликина И.М., Кутакова Д.А. Перспективная промышленная каталитическая технология - аэрозольный нанокатализ // "Хімічна промисловість України" №2(133), 2016, - С.17-25

4. Гликин М.А., Кудрявцев С.А., Гликина И.М. Совершенствование производств по технологии аэрозольного нанокатализа с механоактивацией частиц катализатора // Технологический аудит и резервы производства» №6 (32) 2016. - С.4-8

5. Адамян Д.Р., Глікіна І.М., Кудрявцев С.О., Глікін М.А. Створення комп’ютерної моделі каталітичного процеса оксихлорування етилену за допомогою CHEMCAD // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал, №9(239), 2017, - С.5-12

6. Гликина И.М., Гликин М.А., Кудрявцев С.А. Методика создания компьютерной модели осуществления каталитического процесса паровой конверсии угля // Вісник СНУ ім. В.Даля. - 2018. – №.3 (244). – С.31-38

7. Philips Tobenna Chimdiadi, Kudryavtsev S.A., Glikina I.M., Korol D.R. Synthesis Of Diisopropyl Ether Via Catalytic Dehydration Of Isopropanol Using The Technology Of Aerosol Nanocatalysis // Вісник СНУ ім. В.Даля. - 2018. – №.3 (244). – С.113-119

8. Mishchenko Serhii, Glikina Iryna, Glikin Marat New Approach to the Issue of Recycling Glass-Containing Household Waste // International Journal of Science and Engineering Investigations,  vol. 8, issue 87, 2019, Р. 60-64 (Paper ID: 88719-09)

9. Luhovskoi A.I., Glikin M.A., Kudryavtsev S.O., Glikina I.M. Studying the influence of the catalytic effect of transition metals and their oxides on the process of steam gasification of stone coal // Вісник СНУ. – Сєвєролонецьк: СНУ. – 2019. - № 7 (255). – С. 50-54

Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Гликин М.А., Гликина И.М. Гетерогенный газофазный аэрозольный нанокатализ. - Харьков: Изд-во "Підручник НТУ ХПІ", 2015. – 472 с.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

1. Черноусов Є.Ю. – захист дисертації на здобуття кандидата технічних наук, 2016 р.

2. Saif Mohammed A. – здобуття кандидата технічних наук, 2014 р.

3. Кудрявцев С.О. - здобуття кандидата технічних наук, 2007 р.

4. Тарасов В.Ю. - здобуття кандидата технічних наук, 2007 р.

5. Зубцов Є.І. - здобуття кандидата технічних наук, 2012 р.

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

1. Супрун Олександр Олександрович. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності спиртів, наук. кер. доктор технічних наук, професор Реутський Віктор Володимирович, 30.10.2015, Львів

2. Гнатів Зоряна Ярославівна. Технологія одержання коолігомерів з рідких продуктів піролізу вуглеводнів в присутності каталізаторів Фріделя-Крафтса, наук. кер. кандидат технічних наук, доцент Никулишин Ірена Євгенівна, 2015, Львів

3. Дзіняк Мар’яна Богданівна Основи технології алкілацетатів аліфатичних спиртів С4-С5 з використанням як каталізаторів солей сульфокислот, наук. кер. доктор технічних наук, професор Старчевський Володимир Людвікович, 26.09.2014, Львів

4. Реутський Володимир Вікторович. Інтенсифікація гомогенно-каталітичного окиснення етилбензолу, наук. кер. доктор технічних наук, професор Старчевський Володимир Людвікович, 2013, Львів

5. Голова спеціалізованої Вченої Ради К 29.051.08.

Авторські свідоцтва та/або патенти

1. Луговськой А.І., Глікін М.А., Кудрявцев С.О., Глікіна І.М. Спосіб одержання етилену. Патент України на винахід №119801, заявл. 03.07.2017, зареєстр. 12.08.2019 Бюл.15., 4с.

2. Луговськой А.І., Глікін М.А., Кудрявцев С.О., Глікіна І.М. Спосіб одержання етилену. Патент на корисну модель № 121716 МПК C07C 11/04 (2006.01), Номер заявки: u 20170698, Дата подання заявки: 03.07.2017,  Опубл. 11.12.2017, Бюл.№ 23, 6 с

3. Глікін М.А., Ляскевич В.С., Глікіна І.М., Житницький О.Л. Спосіб одержання вінілхлориду. Патент України на корисну модель №81132, МПК С07С 21/06 (2006.01), №заявки u 2012  14095, заявл. 10.12.2012, опубл. 25.06.2013, Бюл. №12. - 4 с.

4. Глікін М.А., Шовкопляс Ю.О., Житницький О.Л. Спосіб переробки кислих гудронів. Патент України на корисну модель №75155, МПК C10G 17/00 (2012.01), Заявл. 20.04.2012, Опубл. 26.11.2012, Бюл. №22. - 4 с.

5. Глікін М.А., Житницький О.Л., Кудрявцев С.О., Глікіна І.М. Спосіб видалення діоксиду сульфуру з димових газів вугільних казанів. Патент України на корисну модель №75157, МПК В01D 53/48 (2006.01), В01D 53/06 (2006.01), №заявки u 2012  04972, Заявл. 20.04.2012, Опубл. 26.11.2012, Бюл. №22. - 4 с.

6. Глікіна І.М., Житницький О.Л., Кащєєв О.С., Глікін М.А., Кудрявцев С.О. Спосіб переробки вакуумного газойлю. Патент на корисну модель №70092, №заявки u 2011 13704, подана 21.11.2011, опубл. 25.05.2012 Бюл №10, 6 с.

7. Глікін М.А., Глікіна І.М., Шєршньов С.А., Житницький О.Л. Спосіб отримання вуглеводнів С5+. Патент України на корисну модель №66410, МПК С07С 1/04 (2006.01), Заявл. 31.10.2011, Опубл. 26.12.2011, Бюл. №24. - 6 с.

Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Суворін О.В., Мохонько В.І., Ожередова М.А. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи. Рекомендовано студентам спеціальності 101 «Екологія та охорона навколишнього  середовища» денної та заочної форм навчання. / Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. – 40 с.

2. Програма та методичні вказівки до проходження асистентської практики (для магістрів спеціальності 101 – Екологія денної і заочної форми навчання) / Укладачі: Суворін О.В., Мохонько В.І., Блінова Н.К. – Сєвєродонецьк: вид. СНУ імені В. Даля, 2017. – 26 с.

3. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи. Рекомендовано студентам спеціальності 101 Екологія спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Суворін О.В., Мохонько В.І., Блінова Н.К. – Сєвєродонецьк:  Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 42 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою

 

Науково-популярні та/або консультативні та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики

1. Глікіна І. М., Міщенко С. О., Глікін М. А., Зубцов Є. І. Вивчення технології переробки скловмісних відходів // Сучасні технології в науці та освіті : Матеріали матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції ; у 2-х ч. Ч. 2. – 27‒28 лютого 2020 р., м. Сєвєродонецьк. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С. 130-132

2. Глікіна І. М., Глікін М. А., Зубцов Є. І. Вивчення перебігу процесу отримання діізопропілового етеру з ізопропанолу в аерозолі каталізатора // Сучасні технології в науці та освіті : Матеріали матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції ; у 2-х ч. Ч. 2. – 27‒28 лютого 2020 р., м. Сєвєродонецьк. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С. 133-135

3. Hontsul V., Mischenko S.А., Glikina I.М., Tarasov V.Yu., Glikin М.А. The study of the process of obtaining bioethylene // Майбутній науковець – 2020: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 04 груд. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. І. – С. 231-232

4. Glikina Irene M., Glikin Marat A. The use of aerosol nanocatalysis technology is one of the new directions of industrial development // Book of abstracts of 4th Edition of International Conference on Catalysis and green chemistry Theme: Catalyzing Inventive Technologies and Estimating Methodologies to Modernize the approaches in Catalysis and Green Chemistry, May 13-14, 2019, Tokyo, Japan, Р. 100-101

5. Philips T.C., Glikin M., Kudryavtsev S., Glikina I. Understanding the impact of catalytic mass content (Fe2O3) in the catalytic combustion of isopropyl alcohol using aerosol nanocatalysis technology // Технологія-2019 : XХІІ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч.1 – Сєвєродонецьк, 2019. – С. 24-25

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Науково-педагогічний стаж – 57 років

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

 

Куратор груп

 

Дисципліни, що викладає викладач