V Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі

 

Icon ШАБЛОН ТЕЗ завантажити (37,5 Кб)

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ 

розвиток і реалізація наукового потенціалу студентів та підвищення обізнаності молоді щодо сучасних тенденцій в економіках світу стосовно проблем і можливостей сталого місцевого розвитку у різних сферах діяльності та у різних регіональних умовах.

На конференцію приймаються матеріали здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів та молодих вчених (до 35 років).

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку регіонів України
  2. Вирішення екологічних проблем на шляху сталого розвитку
  3. Досвід країн світу у досягненні цілей сталого розвитку
  4. Глобальні виклики сталого розвитку як ринкові можливості для українського та міжнародного бізнесу
  5. Аналіз досягнення цілей сталого розвитку в Україні

Організаційний комітет конференції може розглянути пропозиції щодо відкриття додаткових секцій конференції у разі інтересу потенційних учасників до пропонованих секцій. Для виявлення такого інтересу та надання можливості обговорення матеріалів конференції у дистанційному режимі Організаційний комітет буде розміщувати подані тези учасників конференції за відповідними рубриками на сайті https://dahl2021.wordpress.com/

Посилання на сайт торішньої конференції https://dahl2020.wordpress.com.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ

Форма участі в конференції: дистанційна.

Участь у конференції є безкоштовною.

Учасники мають подати матеріали до 13 жовтня. Для цього необхідно:

  • Заповнити (обов'язково!) реєстраційну форму за посиланням

https://goo.gl/vD5Rvg

  • направити на електронну адресу luhovskoi@snu.edu.ua (тема повідомлення «конференція – Цілі сталого розвитку») тези доповіді.

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища учасника конференції і обраної секції.

Приклад: Коваленко_Тези_2.

Робоча мова конференції:

українська

За матеріалами конференції буде видано електронний збірник тез, який буде надіслано учасникам на вказані при реєстрації електронні адреси та розміщено на сайті Інституційного репозитарію Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/?locale=uk

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Тези доповідей мають містити коротку анотацію, мету та завдання дослідження, методику його проведення, науково-практичну значущість отриманих результатів.

До друку приймаються тези доповідей обсягом 1-3 повні сторінки формату А4, набрані в редакторі Word. Шрифт Times New Roman 13 пт. Міжрядковий інтервал 1,0. Абзацний відступ – 1,25. Всі поля по 2 см. Вирівнювання по ширині.

Формули необхідно набрати у редакторі Microsoft Equation.

Нумерація джерел має бути неавтоматичною (нумерація джерел ручна).

Якщо рисунки не векторні, а растрові (чорно-білі у градаціях сірого кольору, книжкова орієнтація), то їх додатково подати окремими файлами у графічних форматах: cdr, bmp або jpg

Порядок розміщення матеріалу:

       НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, шрифт жирний, по центру);

       наступний рядок – прізвище та ініціали автора(ів);

       наступний рядок – вчений ступінь, звання, прізвище та ініціали наукового керівника;

       наступний рядок – повна назва навчального закладу (по центру);

       через пустий рядок – коротка анотація;

       через пустий рядок – з абзацу друкується текст тез доповіді;

       після тексту тез доповіді через пустий рядок – джерела (при необхідності).

Сторінки не нумеруються.

 

ЗРАЗОК

Секція: 1

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Макаренко Н.О.,

здобувач 4 курсу бакалавріату

Науковий керівник: к.е.н., доц. Швець Н.В.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 

Анотація. Стисла анотація у два-три речення, у якій автор має вказати зміст результатів свого дослідження, які подані у тексті тез.

 

Текст, текст, текст [1, с. 25], текст, текст. Текст, текст, текст [2, с. 59].

Джерела

  1. Іващенко Ю.О. Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти / Ю. Іващенко. – Суми: Екодрук, 2015. – 196 с.
  2. Жако М.О. Світовий досвід державної підтримки пріоритетної інноваційної діяльності / М.О. Жако // Вісник інституту економічного прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 58-64.

Шаблон для оформлення тез можна завантажити за посиланням вгорі на початку презентації

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у друці матеріалів у випадках плагіату, невідповідності матеріалів вимогам до оформлення та несвоєчасного подання матеріалів.

Тези не підлягають обов’язковому редагуванню та коректурі, тому вони мають бути ретельно перевірені перед надсиланням.

Відповідальність за зміст і редакцію матеріалів несуть автори та наукові керівники.

Адреса оргкомітету:

 
Адреса: пр. Центральний, 59а, к. 509а, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., Україна, 93400, кафедра економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
контактна інформація:

+38050-225-75-07, +38066-040-06-11

доцент кафедри економіки і підприємництва, к.е.н., доц. Швець Наталія Вячеславівна

E-mail: luhovskoi@snu.edu.ua