ПУБЛІКАЦЇЇ КАФЕДРИ

Список публікацій

Бірюкова Олега Володимировича

 

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Rach V. , Abdulkadir K. , Medvedieva O. , Biriukov O., Rossoshanskaya O. Construction of a portfolio formation method by configuring project candidates based on flow characteristics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol.1, Issue 3(103). P. 47–61. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.193935 (Scopus)

 

 

Статті у фахових виданнях

 1. Бирюков О.В. Проблемы согласованности описания компетентностей в образовательной и практической сферах деятельности, связанных с управлением проектами. Управління проектами та розвиток виробництва. 2015. №2(54). С. 83–94.
 2. Сутковий А.М., Бірюков О.В. Особливості правового забезпечення реалізації фази ініціалізації проекту. Управління проектами та розвиток виробництва. 2015. №4(56). С. 80–94.
 3. Рач В.А. Бірюков О.В., Пилипенко А.І. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання. Управління проектами та розвиток виробництва. 2016. №1(57). С. 119–136.
 4. Овечкина Е.А., Бирюков О.В. Территориальные общины и их роль в достижении устойчивого развития региональных социально-экономических систем. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 6 (230). С. 96–101.
 5. Бірюков О.В., Зеленська В.В., Захарова Н.О. Науково-комунікативні заходи та апробація наукових результатів: визначення, зміст, призначення. Управління проектами та розвиток виробництва. 2017. №3(63). С. 76–96.

 

 

Монографії

 1. Rossoshanskaya О., Biryukov O. Approach to the calculation of consolidated ratings for the tasks of managing higher education institutions. Intelligent computer-integrated information technology in project and program management / Ed. by Linde I., Chumachenko I., Timofeyev V. Riga : ISMA, 2020. p. 281-295. SBN 978-9984-891-15-6. UDC 658.012.32. URL: https://mmp-conf.org/documents/archive/monography2020.pdf

 

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 1. Бірюков О.В. Концептуальні принципи проектів підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні. Управління проектами: стан та перспективи : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15–18 верес. 2015 р. Миколаїв: НУК, С.14–15.
 2. Бирюков О.В. Использование оппортунистического подхода для управления проектами развития малого бизнеса в условиях нестабильного окружения. Управління проектами у розвитку суспільства: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 трав. 2015 р., Київ: КНУБА, 2015. с. 42–44.
 3. Бірюков О.В. Питання дотримання авторських прав студентами при написанні випускних робіт. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів., м. Сєвєродонецьк, 14–15 квіт. 2016 р. С 147–148.
 4. Міняйлова Л.В., Бірюков О.В. Організаційні аспекти діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб відповідно до його завдань і функцій. Майбутній науковець – 2016: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 2 груд. 2016 року м. Сєвєродонецьк,  С. 109–111.
 5. Бірюков О.В. Управління ризиками в умовах динамічних змін. Управління проектами у розвитку суспільства: ХIII Міжн. наук.-практ. конф. PM Kiev '16, 13-14 трав. 2016р., Київ: КНУБА,  С. 56–58.
 6. Бірюков О.В. Загальне та відмінне в програмах підготовки магістрів з управління проектами. Управління проектами у розвитку суспільства: ХIV Міжн. наук.-практ. конф. PM Kiev '17, 19–20 трав. 2017р., Київ.
 7. Бірюков О.В. Апробація наукових результатів - стан та перспективи. Управління проектами: стан та перспективи: ХІV Міжн. наук.-практ. конф., 11–14 верес. 2018 р., Миколаїв: НУК, 2018. С. 16–19.
 8. Кіслякова Є. В., Бірюков О.В. Безробіття як соціально-економічне явище. Майбутній науковець– 2018: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 груд. 2018 р. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. С. 165–167.
 9. Парфьонова Ю.А., Бірюков О.В. Реклама як елемент впливу на поведінку споживача Майбутній науковець– 2018: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 груд. 2018 р. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. С. 211–212.
 10. Зеленська В.В., Бірюков О.В. Зміст науково-комунікативних заходів. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 16 лист. 2018 р., Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. С. 34–37.
 11. Галгаш М.Р., Бірюков О.В. Вплив дихотомії організаційних культур на побудову інститутів сталого розвитку. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 16 лист. 2018 р., Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. С. 183–184.
 12. Бакуліна О.М., Бірюков О.В. Представлення шаблонів управлінських документів як об’єктів інтелектуальної власності. Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук-практ. конф., 10 січ. 2019 р. Маріуполь: ДВНЗ ПДТУ, 2019. С. 139–141.
 13. Літовка Я.О., Зеленська В.В., Бірюков О.В. Наукова конференція як інформаційно-комунікативний проект. Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук-практ. конф., 10 січ. 2019 р. Маріуполь: ДВНЗ ПДТУ, 2019. С. 321–323.
 14. Величко А.О., Бірюков О.В. Проблеми рекрутингових агенств як посередників на ринку праці. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 14 лист. 2019 р., Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2019. С. 133–135.
 15. Губін О.М., Бірюков О.В. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей: правові основи та проблеми проведення. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 14 лист. 2019 р., Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2019. С. 21–23.
 16. Рач В.А., Пилипенко А.І., Бірюков О.В. Застосування темпоральних критеріїв для опису системних моделей діяльності проектно-орієнтованих підприємств та управління. Управління проектами: стан та перспективи: ХVІІ Міжн. наук.-практ. конф., 12–15 верес. 2019 р., Миколаїв: НУК, 2019. С. 59–61.
 17. Бирюков О.В., Бурко Я.В. Обоснование тенденций в управлении проектами на основе количественного анализа публикаций касающихся вопросов дигитализации и применения искусственного интеллекта. Управління проектами у розвитку суспільства: матеріали ХVII Міжнар. наук.-практ. конф. "PM Kiev '20", 15–16 трав. 2020 р., Київ: КНУБА, 2020.

 

 

Методичні видання

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальностями 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) [Електронне видання] / уклад. О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 34 с. (Реєстр. ном. 8208)
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) [Електронне видання] / уклад.: О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова, С. С. Штапаук. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 48 с. (Реєстр. ном. 8209)
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальністю 051 Економіка) [Електронне видання] / уклад.: О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова, Я. В. Бурко. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 50 с. (Реєстр. ном. 8210)

Список публікацій

Бурка Ярослава Валерійовича

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 

 1. Halhash R., Semenenko I., Bilous Y., Burko I. Impact of decentralization on sustainable development of the newly created amalgamated territorial communities in the regions of Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9, No 1. P. 19–33. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n1p19 (Scopus, Web of Science)

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Бурко Я.В., Атюшкина В.В. Систематизация  параметров экономическиго цикла для целей стратегического развития предприятияГлобальные и национальные про-блемы экономики.. 2015. Миколаїв . Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлиньского Випуск 5. С.288-291.
 2. Бурко Я.В. ,Галгаш Р.А., Семененко І.М. Енергозабезпечення регіонів України в контексті сталого розвиткуВісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2016. №6 (230). C.124-134
 3. Бурко Я.В., Атюшкіна В.В. Стратегічне забезпечення інноваційного розвитку підприємств на регіональному рівніВісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля2016. №6 (230). C.26-30.
 4. Бурко Я.В., Крамчанінова М. Д., Воротнєва М. Ю. Аналіз проблем оцінки ефективності управлін-ня та розробка шляхів їх вирішення. Іформаційно–аналітичний журнал «Економіка, Финанси, Право». 2018. № 11/1. C.12-17
 5. Бурко Я.В., Касаткіна М.В. Діяльність міжнародних організацій задля розвитку економіки та місцевого самоврядування в Луганській області . Іформаційно–аналітичний журнал «Економіка, Финанси, Право». 2018. № 6/1. C.29-33.
 6. Бурко Я.В., Хандій О.О., Зеленська В.В. Напрями відновлення економіки Луганської області: плани та реалії . Іформаційно–аналітичний журнал «Економіка, Финанси, Право».2018. №. 5/1. С. 17-20.
 7. Бурко Я.В., Атюшкіна В.В., Карнаух Ю.. Інформаційне забезпечення системи управління конкурентним потенціалом підприємства на основі комплексу маркетингу. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля ім. В. Даля., № 4 (245).  2018. С. 7-10.
 8. Бурко Я. В., Семененко І. М., Клюс Ю. І., Лісаконова В. О. Грантрайтинг для розвитку бізнесу в умовах постконфліктної трансформації. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. №2 (258). С. 82-86. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-258-2-82-86

 

Монографії

Burko I, Atiushkina V. Application of bank loyalty programs to participants of salary project. Marketing technologies of business development. Monograph 32. Katowice School of Technology. 2020.C. 62-67.

 

Підручники та посібники

 1. Бурко Я.В., Атюшкіна В.В. Внутрішній економічній механізм підприємства. Аграр Медіа Груп, 2015.192 с. ISBN 978-617-646-318-4.
 2. Бурко Я.В., Галгаш Р.А., Атюшкіна В.В. Економічна діагностика. АграрМедиаГруп, 2018. 233 с ISBN 978-617-646-436-5

 

.

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Бурко Я.В. Лісовенко О.С. Зменшення нерівності, на прикладі України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених 17 листопада 2017 р, Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2017.  С. 222–225
 2. Бурко Я.В., Захарова Н.О. Аналіз стану осягнення сталого розвитку 10: Проблематика нерівності в Україні. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі : матеріали наук.-практ. конф., 17 листопада 2017 р, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. С. 204–207..
 3. Бурко Я.В., Карнаух Ю.М. Гендерна рівність, на прикладні інституту економіки та управлін-ня СНУ ім. В. ДАЛЯ. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі : матеріали наук.-практ. конф., 17 листопада 2017 р, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. С. 214–216.
 4. Бурко Я.В. Критерії визначення конкурентної стратегії підприємства. Технологія-2018 : матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 20-21 квіт.. 2018 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ. Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2018. С. 147-148.
 5. Бурко Я.В, А., Гетманська А. С., Зеленська В. В. Види суперечок як інструмент обговорення та вирішення проблем сталого розвитку. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі. Матеріали Всеукраїнської науко-во-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених 16 листопада 2018 р. Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2018.  С. 21–24.
 6. Бурко Я.В., Гаврішків А.О. Щодо складу актуальних завдань подолання  внутрішньофірмової стратегічної поведінки та підвищення ефективності використання трудових ресурсів у сфері послуг. Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної  турбулентності :  Всеукр.  студент.  науково-практ.  конф. Маріуполь, 10 січня 2019 р. тези доп.  редкол.: А. А. Меліхов . ДВН. С. 233–234.
 7. Бурко Я.В., Галгаш М.Р. Аналіз досвіду реалізації економічної освіти у закладах вищої освіти Чехії в контексті сталого розвитку. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі : матеріали наук.-практ. конф.14 листопада 2019 р., м. Сєвєродонецьк. С. 117–119.
 8. Бурко Я.В., Губін О.М., Леутіна Д.О. Наукові студентські роботи пошукового характеру Майбутній  науковець  –  2019  :  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  конф.  з  міжнар.  Участю 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ, Сєвєродонецьк. С. 96–98.

 

Методичні видання

 

 1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» за спеціальністю 051 «Економіка» (електронне видання) / Уклад.: Я.В.Бурко, Р.А. Галгаш, В.В. Атюшкіна,Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 28 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7931)
 2. Методичні вказівки до підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи (для здобувачів першого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 051 "Економіка" (електронне видання)) / Уклад.: Я.В. Бурко, І.М. Семененко, Н.В. Швець. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 34 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8298)
 3. Методичні вказівки до підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи (для здобувачів першого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (електронне видання)) / Уклад.: Я.В. Бурко, Р.А.Галгаш, Н.В. Швець. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 34 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8332)
 4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальністю 051 Економіка) [Електронне видання] / уклад.: Я. В. Бурко, О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 50 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8210)
 5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економічна теорія». Частина 1 (для здобувачів вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини») (Електронне видання) / Уклад.: О.А. Овєчкіна, Я.В. Бурко. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020.  120с. (Реєстр. номер свідоцтва 8335)
 6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економічна теорія». Частина 2 (для здобувачів вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини») (Електронне видання) / Уклад.: О.А. Овєчкіна, Я.В. Бурко. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020.  96 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8378)

 

Список публікацій

Вахлакової Вікторії Володимирівни

 

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 

 1. Pogorelov Y. S.,. Bilousova A. Y., Vahlakova V.V. Information analytical provision in assessment at microlevel economic security studies. Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2018. - Vol. 1, No 24. - P. 285. (Web of Science Core Collection) http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5991
 2. V. Franchuk, S.Melnyk, V. Panchenko, T. Zanov, V.Vakhlakova. Enterprise sustainaibility forecasting inthecontext of economic security management JOURNAL OFSECURITY AND SUSTAINABILITY, 2020 Volume 9 Number May (27) p336-347 (Scopus) https://jssidoi.org/jssi/papers/papers/journal/37

 

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Погорелов Ю.С., Вахлакова В.В. Облік витрат на екологізацію діяльності підприємства. Науковий вісник Мукачевського державного університету. Вип. 1 (5).  Мукачево: МДУ. 2016. С. 255 – 261. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvmdue_2016_1_44
 2. Вахлакова В.В. Інструменти управлінського супроводу екологізації діяльності промислового підприємства Економіка і регіон. Київ, 2016. №1. С. 80-88.
 3. Вахлакова В.В. Еколого-економічна оцінка інвестиційних проектів. Вісник Запорізького національного університету. - 2016. № 2.Запоріжжя, С. 54-61. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2016_1_19
 4. Вахлакова В.В. Формування забезпечення економічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 2. Хмельницьк. С.75-80.
 5. Погорелов Ю.С., Вахлакова В.В. Передумови формування конвергентно-прагматичного підходу до розуміння економічної безпеки підприємства. WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA. 2016. С.46-51.
 6. V.Vakhlakova, A.Bilousova. Information provision of the assessment system in the economic security studies: fundamentals. International Journal of Economics and Society. 2016. Vol. 2, Issue 8. P. 19‑24. http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/1884/1/article%20Vahlakova_Bilousova.pdf
 7. Вахлакова В.В. Проблемне поле оцінювання в економічній безпекології макрорівня. Ефективна економіка. 2017. №3. [Електронне видання]. Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5482
 8. Вахлакова В.В. Економічна безпекологія: становлення науки. Проблеми економіки.  2017. №1. С. 290‑300. https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomichna-bezpekologiya-stanovlennya-nauki
 9. Вахлакова В.В. Контекстуальне поле оцінювання в економічній безпекології макрорівня. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 2. Т. 2. С. 206‑209. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_2_2/jrn/pdf/43.pdf
 10. Вахлакова В.В. Модель оцінювання економічної безпеки підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,2017. №6. С. 59-68 DOI: 10.33216/1998-7927-2020-258-2-68-81.
 11. Вахлакова В.В. Суб’єкти використання оцінок об’єктів економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету Економічні науки. Випуск 26. Частина 1. 2017. С.123-127.
 12. Вахлакова В.В. Оцінювання фінансової та ринкової складових економічної безпеки підприємства. Науковий журнал. Бізнес-інформ.№8. 2017. С.212-218. https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2017&abstract=2017_08_0&lang=ua&stqa=29
 13. Вахлакова В.В., Овечкіна О.А. Фінансово-економічна безпека як основа розвитку економіки України. Науковий журнал Фінанси. Облік. Банки. Донецького національного університету ім. В. Стуса. Випуск №1 (23). 2018. С.30-38.
 14. Вахлакова В.В. Овечкіна О.А., Бажанова В.Ю. Теоретико-методологические основы антикризисного управления предприятиями в аспекте устойчивого эволюционного развития. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2018. №4 [245]. С. 36-42.
 15. Вахлакова В.В., Крамчанинова А.О., Овечкіна О.А. Реінжинирінг бізнес-процесів як інструмент розвитку вугледобувної галузі з позиції економіки довкілля. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. №4 [252]. С. 81-86. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3001/1/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20_4_%28252%29_2.pdf    
 16. Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д., .Паничок М.Ю. Використання економіко - математичних та статистичних методів у дослідженні чинників що впливають на мезоекономічну динаміку. БiзнесIнформ. 2020. № 4 C. 182–188. ФОП Лібуркіна Л.М. (м. Харків). http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_4_0_143_149
 17. Вахлакова В.В. Крамчанінова М.Д., Ледовська А. Аналіз умов праці та напрямки їх поліпшення. БiзнесIнформ. 2020. № 5 C. 167–177. ФОП Лібуркіна Л.М. (м. Харків) http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_5_0_247_252
 18. Вахлакова В.В. Безпекозабезпечувальна діяльність підприємства: зміст, принципи та засоби. БiзнесIнформ. 2020. № 3. C. 152–158. ФОП Лібуркіна Л.М. (м. Харків) http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_200_207
 19. Вахлакова В.В., Крамчанінова А.О., Голікова В.А Дослідження проблеми гендерного нерівноправвя на ринку праці України. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. №2 aspects [258]. С.13-20. DOI: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-258-2-13-19

 

 

Монографії

 

 1. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / [Г. В. Козаченко, В. О. Онищенко та ін.]; за заг. ред. Г.В. Козаченко. Полтава: вид-во ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. 389 с. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4003
 2. Соціально-філософські проблеми економіки та освіти: колективна монографія / [Г. М. П. Іщенко та ін.]; за заг. ред. М. П. Іщенко. Черкаси: вид-во Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 461 с.
 3. Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: колективна монографія / [Л. М. Савчук та Д. Фіц та ін.]; за заг. ред. за заг. ред. Л. М. Савчук. Дніпро: вид-во Пороги, 2017. 480 с.
 4. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. [monograph]. [Rossin R, Aranchii V., Safonov Y., and other] Prague, 2019, P. 714.
 5. SECURITY MANAGMENT OF THE XX CENTURY: ^NATIONAL AND GEOPOLITICAL ASPECTS, [monograph]. [Rossin R, Aranchii V., Safonov Y., and other] [Zhylinska O., Diachkov D. Bealousova O] Prague, 2020, P. 472.

 

 

Підручники і посібники

 

 1. Економічна безпека підприємства: навч. посіб./ А.М. Дідик, О.Є. Кузьмін, Г.В. Козаченко та ін. Львів, ТзОВ «Видавнича група «Бухгатерія України», 2019 С.628.

 

 

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Погорелов Ю.С., Вахлакова В.В. Компаративний аналіз підходів до тлумачення змісту поняття "економічна безпека підприємства". Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: тези доповідей ІV міжнар. наук.-практ. конференції 25-26 березня 2016 р. м. Черкаси. м. Черкаси: вид-во ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. С. 56–59.
 2. Погорелов Ю.С., Вахлакова В.В. Принциповий зміст конвергентно-прагматичного підходу до розуміння економічної безпеки підприємства як передумови його сталого зростання та розвитку. Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матеріали щорічної міжнар. наук. конф., 26-28 трав. 2016 р., м. Харків. м. Харків: вид-во ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2016. С. 35-39. http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12362/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%202.pdf
 3. Вахлакова В.В. Економічна безпека підприємства як фактор фінансової безпеки держави. Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. 26–27 травня 2016 р., м. Полтава. м. Полтава: вид-во ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. С.46-49.
 4. Погорелов Ю.С., Вахлакова В.В. Забезпечення економічної безпеки підприємства: проблематизація питання. Сучасна економічна наука: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів 18-19 травня 2016 р. Електронний ресурс., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 34-37.
 5. Вахлакова В.В. Концепція розвитку у забезпеченні економічної безпеки підприємства. Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали ІV міжнар. наук.-практичн. конф. 28-30 лист. 2016 р. Будапешт-Прага-Київ: НДІ соціально-економічного розвитку, 2016. С. 32‑39.
 6. Вахлакова В.В. Суб’єктивність в оцінюванні в економічній безпекології макрорівня. Матеріали Міжнар. форуму з безпеки (infos-2017) 25-27 трав. 2017 р., м. Черкаси. вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017. С. 55‑57.
 7. Вахлакова В.В. Характерні риси оцінювання в економічній безпекології макрорівня. Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 18-20 трав. 2017 р.. м. Львів. м.Львів: УДА, 2017. С. 29‑31. https://www.uad.lviv.ua/uploads/mat_konf/konf_bezp_17.pdf
 8. Вахлакова В.В. Теорія мереж в аналізі економічних систем. Пріоритетні шляхи розвитку науки: матеріали Міжнар. наук.-практичн. конф. 15-16 черв. 2019 р.. м. Київ. Київ: МЦНД. С. 14-15.
 9. Вахлакова В.В. Підходи до аналізу глобальних властивостей економічних систем. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи обліку: матеріали Міжнар. наук.-практичн. конф. 22 черв. 2019 р., м.Полтава. м.Полтава: ЦФЕНД — С. 31-33.
 10. Вахлакова В.В. Нові напрямки методології стратегічного управління економікою. Літні наукові дискусії – 2019: матеріали ХХХІІ Міжнар. наук.-практичн. Інтернет-конф. 24 черв. 2019 р., м.Вінниця. м.Вінниця: МЦНД — С. 14-16.
 11. Крамчанинова М.Д., Вахлакова В.В., Булочка А.В. Переваги грейдової системи як альтернативного варіанту сучасної праці. Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи» присвяченій 100-річчю із дня заснування СНУ ім. В. Даля та 25-річчю із дня заснування кафедри фінансів і банківської справи: матеріали VІІ Міжнародній науково-практичній конференції, Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020р.
 12. Вахлакова В.В., Булочка А.В. Управління бізнес-проектами підприємства. Технологія - 2020: ХІІІ Міжнародній науково-технічної конференції, присвяченої СНУ ім.. В.Даля матеріали Міжн. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020.
 13. Крамчанінова М.Д., Паничок М.Ю., Вахлакова В.В. Моделювання впливу трудових, матеріальних та фінансових чинників на розвиток Луганської  області. Облково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23 квітня 2020 р., м.Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк : Східноукр. Нац. ун-т ім. В. Даля, 2020р.

 

 

Методичні видання

 

 1. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Технології управління персоналом» (для здобувачів, що навчаються за спеціальністю cпеціальноcті 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» спеціалізація «Економіка і організація бізнесу») [Електронне видання] / уклад.: Чернявська Є.І., Маслош О.В., Вахлакова В.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 13 с. (Реєстр. ном. 7980)
 2. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна ефективність дiяльностi підприємства» (для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» [Електронне видання] / уклад.: Cєрєбряк К.І., Крамчанінова М.Д., Вахдакова В.В.. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 53 с. (Реєстр. ном. 7979)
 3. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Статистика та економетрика» для здобувачів першого рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх економічних спеціальностей [Електронне видання] / уклад.: Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д., Касаткіна М.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 22 с. (Реєстр. ном. 8403)
 4. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для здобувачів першого рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх економічних спеціальностей [Електронне видання] / уклад.: Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д., Бірюков О.В., Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 41 с. (Реєстр. ном. 8404)

 

 

Список публікацій

Касаткіної Марини Володимирівни

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 

1. Providing security for the development of high-technology organizations / V. Makedon, S. Drobyazko, H. Shevtsova, O.Maslosh, M. Kasatkina. Journal of Security and Sustainability Issues.  2019.  Vol.3,   №3. С. 759–774  DOI: http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.4(18) 

 

Статті у фахових виданнях

 

1. Бурко Я.В. Касаткіна М.В. Діяльність міжнародних організацій задля розвитку економіки та місцевого самоврядування в Луганській області. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 6/1. С. 29-33.

2. Касаткіна М.В., Калюжна В.С., Красюк В.О. Вугільна промисловість Луганської області: проблеми та перспективи розвиту. Вісник СНУ ім. В.Даля. 2018. № 4 (245). С. 55-60.

3. Крамчанінова М.Д., Касаткіна М.В., Масалова Т. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вантажних залізничних перевезень в УкраїніПроблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал2018. № 3(15). С. 63–70. DOI: 10.25140/2411-5215-2018-3(15)-63-70

4. Чернявська Є.І., Маслош  О.В. Касаткіна М.В. Інноваційний маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств Інфраструктура ринку. Вип. 21/2018. С.192-196.

5. Швець Н. В., Касаткіна М.В., Піддубна К. О. Проблеми та шляхи підвищення енергоефективності в Україні: від виробництва до використання теплової енергії. Вісник СНУ ім. В.Даля. 2018. № 4 (245). С. 106-113.

6. Чернявська Є.І., Касаткіна М.В. Поняття і сутність конкурентоспроможності підприємства. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2019. № 4 (252). Ч.2. С. 114-119.

  

 

Статті в інших виданнях ( у т.ч. закордонних)

 

Монографії

 

1. Маслош О. В., Касаткіна М.В., Солод П.С Трудові  ресурси Луганської області: стан та перспективи використання (кол. монография) Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти : колективна монографія / [П. В. Кривуля, Н. Б. Чернецька-Білецька, С. С. Штапаук та ін.] ; за заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. Швець. – Сєвєродонецк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. 282 с. c. 95-106  ISBN 978-617-11-0118-0 

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

1. Маслош О.В., Касаткіна М.В. Актуальність підтримки освіти  людей середнього віку. ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part II, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 176 pages. С.167-169

2. Касаткіна М.В. Конкурентоспроможність регіонів в умовах децентралізації публічного управління. Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції україни до європейської спільноти: проблеми та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, співробітників ВНЗ і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ. - 6-7 жовтня 2017 р. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2017. – С. 113-115.

3. Гребенюк Т.М., Касаткіна М.В. Зайнятість молоді як чинник забезпечення розвитку місцевих громад. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2018р., м. Сєвєродонецьк. – С. 80-82.

4. Маслош  О.В., Касаткіна М.В. Стратегічне управління персоналом  бізнес-структур в  умовах  посилення євроінтеграційних  та глобалізаційних процесів International scientific conference The Formation of a Modern Competitive Environment: Integration and Globalization, Part 1, May 25, 2018. Greenwich, UK: Baltija Publishing. 160 pages, р.136-138.

5. Чернявська Є.І., Касаткіна М.В. Поняття і сутність конкурентоспроможності підприємства: Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : Зб. мат-лів всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт.2019 р. / Нац. Метал. Академія України. – Дніпро. – 2019. – С. 144-147.

6. Чернявська Є. І., Маслош О. В., Касаткіна М. В. Поняття людського капіталу в контексті пандемії COVID-19. The 10th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (June 17-19, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. р.528

 

Методичні видання

 

1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства та мікроекономіка" (частина 2) (для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Уклад.: Н. В. Швець, М. В. Касаткіна. — Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. — 139 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7784)

2. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Економіка та організація виробництва" (для здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей) / Уклад.: Н. В. Швець, М. В. Касаткіна. — Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. — 141 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7846)

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка та місцеве самоврядування» (для студентів, що навчаються за спеціальностями 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / уклад. Ольшанський О.В., Сєрєбряк К.І., Касаткіна М.В. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – с. 28. (Реєстр. номер свідоцтва 7914)

4. Методичні вказівки для самостійної роботи «Економіка підприємства та мікроекономіка» частина ІІ «Економіка підприємства» (для студентів першого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / Уклад.: Н.В. Швець, М.В. Касаткіна. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 95 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8097)

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Техніко-економічний аналіз» (для студентів, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка») / уклад. Хандій О.О., Касаткіна М.В., Маслош О.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – с. 24. (Реєстр. номер свідоцтва 8336)

6. Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеню – бакалавр / Укладачі К.І.Сєрєбряк, О.О.Хандій,  М.В.Касаткіна – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2020. – 27 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8345)

7. Робоча програма переддипломної практики (для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього ступеню – бакалавр) / Уклад.: Є.І. Чернявська, О.В. Маслош, М.В. Касаткіна. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 27 с..  (Реєстр. номер свідоцтва 8346)

8. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Статистика та економетрика» для здобувачів першого рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх економічних спеціальностей [Електронне видання] / уклад.: Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д., Касаткіна М.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 22 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8403)

Список публікацій

Крамчанінової Майї Джемалівни

 

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 

 1.   Shchepkina N., Kramchaninova M. Business process reengineering for the increase in the environmental friendliness of construction E3S Web Conf. 91 08048 (2019). DOI: 10.1051/e3sconf/20199108048  (Scopus, Web of Science)
 2.   Shchepkina N., Kramchaninova M., Meshkova N. Outsourcing in the housing sectorE3S Web of Conferences 110 02160 (2019). DOI: 10.1051/e3sconf/20199108048  (Scopus, Web of Science)  
 3. Shevtsova, H.., Shvets, N., Kramchaninova, M., & Pchelynska, H. (2020). In Search of Smart Specialization to Ensure the Sustainable Development of the Post-Conflict Territory: the Case of the Luhansk Region in Ukraine. European Journal of Sustainable Development9(2), 512. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p512  (Scopus, Web of Science)

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Крамчанінова М.Д., Касаткіна М.В., Масалова Т. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вантажних залізничних перевезень в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2018. № 3(15). С. 63–70. DOI: 10.25140/2411-5215-2018-3(15)-63-70
 2. Крамчанінова М.Д., Фот В.О. Використання вторинних ресурсів як засіб забезпечення еколого-економічної ефективності вугільних підприємств. Бізнес Інформ. 2018. № 10. С. 165170.
 3. Крамчанінова М.Д., Севастьянов С.Є. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. 2018. Вип.16. С. 21 – 27 
 4. Крамчанінова М.Д., Бурко Я. В., Воротнєва М.Ю. Аналіз проблем оцінки ефективності управління та розробка шляхів їх вирішення. Економіка. Фінанси. Право.  2018. №11. С. 12–16.
 5. Крамчанінова М.Д., Кандаурова Ю.С. Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2018. №4 (245). С. 61-66.
 6. Крамчанінова М.Д., Горлова Н.М., Малиновська Н.Ю.  Ключові напрямки поліпшення стану соціально-екологічної сфери корпоративної соціальної відповідальності вугледобувних підприємств державного сектору. Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 213–219.
 1. . Крамчанінова М.Д., Кандаурова Ю.С., Макарова О.О.  Диверсифікація як основа підвищення еколого – економічної ефективності у рамках реалізації стратегії сталого розвитку вугільних регіонів. Економіка. Фінанси. Право.  2019. № 1/2. С. 4–9.
 2. Крамчанінова М.Д., Паничок М.Ю., Бовт О.А.  Механізм соціального інвестування будівельних проектів як чинник економічного зростання Луганської області в умовах посткризових трансформацій. Бізнес Інформ. 2020. № 1. С. 182–188.       DOI: 10.32983/2222-4459-2020-1-182-188

 

 1. Крамчанінова М.Д., Швец Н.В., Паничок М.Ю. Стан кадрового забезпечення в контексті активізації інноваційного розвитку регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. № 1(257). С. 49–53. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-257-1-49-53
 2. Крамчанінова М.Д., Вахлакова В.В., Паничок М.Ю.  Використання економіко - математичних та статистичних методів у дослідженні чинників що впливають на мезоекономічну динаміку. Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 143–149.  DOI: 10.32983/2222-4459-2020-4-143-149
 3. Крамчанінова М.Д., Вахлакова В.В., Лєдовська А.І.  Аналіз умов праці та напрямки їх поліпшення. Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 247–252.DOI: 10.32983/2222-4459-2020-5-247-252

 

Статті в інших виданнях ( у т.ч. закордонних)

 

 1. Щепкина Н. Н., Крамчанінова М.Д. Ре-инжиниринг бизнес-процессов как инструмент преодоления технического и технологического отставания развития строительной отрасли. Экономика и предпринимательство. 2019. №3(104). С. 1061–1065.

 

Монографії

 

 1. Азарян Е.М., Крамчанінова М.Д. Система управления промышленным предприятием в условиях стратегического партнерства: монографія. Донецк: ДонГУЭТ, 2006. 156 с. ISBN 966-385-030-2

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Крамчанінова М.Д. Науково – практичні підходи до оцінки ефективності систем управління підприємством. Материалы V Междунар. научно-практ. конф. «Новаторы в науке нашего времени», Горловка, 29 мая 2015 г. Киев: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2015. С. 1-3.
 2. Крамчанінова М.Д., Фот В.О. Ефективність як чинник підвищення  конкурентоспроможності функціонування промислових підприємств в умовах міжнародної економічної інтеграції. Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених,  27 – 28 травня 2016 р./ Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016.Ч.1. С. 60 – 63.
 3. Крамчанінова М.Д., Бурко Я. В., Булочка А.В. Розвиток smart city в контексті реалізації концепції сталого розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. / Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 70–73.
 4. Крамчанінова М.Д., Швец Н.В., Паничок М.Ю. Енергоефективність та ресурсозбереження як чинники регіонального розвитку. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м.Полтава, 1 червня 2019 р.: у 7 ч.  Полтава: ЦФЕНД, 2019. С. 28 –30.
 5. Крамчанінова М.Д., Паничок М.Ю. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку Луганської області: стан та вдосконалення. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: матеріали ІІІ всеукраїнської наук.- практ. конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14 листопада 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 39–41.
 6. Крамчанінова М.Д., Вахлакова В.В., Паничок М.Ю. Моделювання впливу трудових, матеріальних та фінансових чинників на розвиток луганської області Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. С. 54 –56.
 7. Крамчанінова М.Д., Вахлакова В.В., Булочка А.В. Переваги грейдової системи як альтернативного варіанту сучасної праці. Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи» присвяченій 100-річчю із дня заснування СНУ ім. В. Даля та 25-річчю із дня заснування кафедри фінансів і банківської справи: матеріали VІІ Міжнародній науково-практичній конференції, Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020р. С. 98 –100.
 8. Крамчанінова М.Д., Якуніна Я.К. Стан ринку праці Луганської області в контексті рівня соціального захисту робочої сили. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. С. 30 –33.
 9. Крамчанінова М.Д., Кобцева Д.А. Податкова безпека як складова соціально-економічного розвитку. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. ¾ Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020.  С. 42–45.

 

Методичні видання

 

 1. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів всіх економічних спеціальностей) / уклад. Чернявська Є.І., Овєчкіна О.А., Крамчанінова М.Д. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – с. 112. (Реєстр. номер свідоцтва 7918)
 2. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів всіх економічних спеціальностей) / уклад. Чернявська Є.І., Овєчкіна О.А., Крамчанінова М.Д. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – с. 112. (Реєстр. номер свідоцтва 7930)
 3. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна ефективність дiяльностi підприємства» (для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» [Електронне видання] / уклад.: Cєрєбряк К.І., Крамчанінова М.Д., Вахлакова В.В.. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 53 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7979)

 

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальностями 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) [Електронне видання] / уклад. О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 34 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8208)

 

 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) [Електронне видання] / уклад.: О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова, С. С. Штапаук. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 48 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8209)

 

 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальністю 051 Економіка) [Електронне видання] / уклад.: О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова, Я. В. Бурко. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 50 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8210)

 

 1. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Статистика та економетрика» для здобувачів першого рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх економічних спеціальностей [Електронне видання] / уклад.: Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д., Касаткіна М.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 22 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8403)

 

 1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для здобувачів першого рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх економічних спеціальностей [Електронне видання] / уклад.: Вахлакова В.В., Крамчанінова М.Д., Бірюков О.В., Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 41 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8404)

 

 

Список публікацій

Кривулі Павла Вікторовича

 

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 

 1. Shchepkina N., Sergey Shtapauk S., Krivulia P. Project offices as the locus of corporate innovative systems genesis [Digital Resource]. ACM Proceedings of the 2019: International SPBPU Scientific Conference on Innovations in Digital Economy «SPBPU IDE ’19». New York, NY, United States : Association for Computing Machinery, 2019. Article No. 29. P. 1–8. ISBN 978-1-4503-7244-2. DOI: 10.1145/3372177.3373322. (Scopus)

 

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Кривуля П. В. Совершенствование средств анализа уровня риска эффективного множества проектов: коридоры и шлейфы уровня риска, имитационно-частотный анализ предпочтений. Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. пр. Луганськ (Сєвєродонецьк): вид-во СНУ ім. В.Даля, 2016. №3(59). С. 101-109.
 2. Кривуля П. В. Специфика выявления эффекта диверсификации и эффективного множества портфелей реальных инвестиций. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук.пр. Луганськ (Сєвєродонецьк): вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. №1(61). С. 5-35.
 3. Кривуля П. В. Бородавка Н. Г., Омельченко А. Н. Явные и неявные термины-оксюмороны как признак показательно парадоксального терминирования в сложных и эклектичных предметах исследования устойчивого развития, человеческого капитала, поведенческих и корпоративных финансов. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2018. № 4 (245). С. 141-148.
 4. Кривуля П. В., Тищенко С. Ф. Использование зависимости сокращения длительности проектов разработки от дополнительного финансирования НИОКР при составлении игровой модели конкурирующих проектных команд [Електронний ресурс]. Наукові вісті Далівського університету : електронне наукове фахове видання. 2018. №15. URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2417
 5. Кривуля П. В., Штапаук С. С. Ситуаційні параметри опису та аналізу графіка освоєння інвестицій. Управління проектами та розвиток виробництва, 2018. №4(68). С. 35-55.
 6. Кривуля П. В., Тіщенко С. Ф. Ітеративно-зворотне розв’язання «надскладних» проблемних ситуацій мережевого планування з недетермінованою множиною робіт на прикладі складання адаптивного плану навчального процесу [Електронний ресурс]. Наукові вісті Далівського університету. 2019. № 16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdu_2019_16_16
 7. Паничок М. Ю., Кривуля П. В. Пристосовність різних підходів щодо інтерпретування категорій «ефект» та «ефективність» для вирішення завдань оцінювання використання економічного потенціалу регіону. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). С. 10-20. DOI: 10.12958/1817-3772-2019-3(57)-10-20.
 8. Кривуля П. В., Кобцева Д. А. Когнітивні ризики у оцінюванні відносної значущості складових комплекса цілей мегапроектів: абераційний ризик інтуїтивних переваг та консолідаційно-наведений ризик довільних порядків згортки [Електронний ресурс]. Наукові Вісті Далівського університету. 2019. № 17. DOI: 10.33216/2222-3428-2019-17-12.
 9. Кривуля П. В., Штапаук С. С. Условия решения задачи отсроченного выбора варианта типового проекта на примере инвестиционного процесса торгового предприятия [Електронний ресурс]. Наукові Вісті Далівського університету. 2020. № 18. DOI: 10.33216/2222-3428-2020-18-8.
 10. Сафонова К. Я., Кривуля П. В. Пропозиція методу «ПУНКТ» і верифікація експертизи фонетичної якості термінів з використанням профілю належної конотації на прикладах з економічної термінології. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2020. № 2 (258). С. 68-81. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-258-2-68-81.

 

 

Монографії

 

 1. Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти : колективна монографія / [П. В. Кривуля Н. Б. Чернецька-Білецька, С. С. Штапаук та ін.] ; за заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. Швець. Сєвєродонецк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. 282 с.

 

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Кривуля П. В. Экспериенциальный кластер термина «инвестиции» и последовательность изучения сегментов порождённой им эклектичной предметной области. Модернізація фінансово-кредитної системи: досвід та перспективи : тези доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27-29 квіт. 2016 р. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 101–107.
 2. Кривуля П. В. Интерпретация правил запуска в групповое производство в контексте планирования мультипроектного и реинвестиционного процесса. Технологія-2016 : матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 22-23 квіт. 2016 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ. Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2016. С. 240-242.
 3. Волошина И. В., Кривуля П. В. Актуальные вопросы обоснования внедрения системы внутреннего обучения персонала на предприятии с позиции обеспечения его устойчивого развития. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади : матеріали наук.-практ. конф., 21 жовтня 2016 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 123-125.
 4. Пригородов П. В., Кривуля П. В. Несиметричність впливу великих підприємств та органів місцевого самоврядування в процесах інвестиційної підтримки сталого розвитку громади. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади : матеріали наук.-практ. конф., 21 жовтня 2016 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 113.
 5. Линник О. А., Кривуля П. В. Предотвращение ущерба как прагматическая основа экономических оценок риска производственных ситуаций. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади : матеріали наук.-практ. конф., 21 жовтня 2016 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 187-188.
 6. Караханян А. А., Кривуля П. В. Дополнительные трансакционные затраты покупателей, вызванные продавцами в целях повышения товарооборота. Майбутній науковець 2016 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 2 грудня 2016 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ. Сєвєродонецьк : Східноукр. Нац. ун-т ім. В. Даля, 2016. С. 116-119.
 7. Каргаполов С. С., Кривуля П. В. Выбор кандидатуры из внешних претендентов на вакантную должность на основе анализа парных сравнений критериальных оценок. Майбутній науковець 2016 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 2 грудня 2016 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ. Сєвєродонецьк : Східноукр. Нац. ун-т ім. В. Даля, 2016. С. 206-208.
 8. Линник О. А., Кривуля П. В. Задачи совершенствования методических средств экономической оценки ситуационных производственных факторов риска и программ предотвращения ущерба. Майбутній науковець 2016 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 2 грудня 2016 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ. Сєвєродонецьк : Східноукр. Нац. ун-т ім. В. Даля, 2016. С. 210-211.
 9. Нестеренко Е. С., Кривуля П. В. Задачи исследования обеспечения устойчивости контрагентских отношений на предконтрактной стадии закупки. Майбутній науковець 2016 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 2 грудня 2016 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ. Сєвєродонецьк : Східноукр. Нац. ун-т ім. В. Даля, 2016. С. 216-217.
 10. Волошина И. В., Кривуля П. В. Задачи исследования средств обоснования внедрения системы внутреннего обучения персонала на предприятии. Майбутній науковець 2016 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 2 грудня 2016 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ. Сєвєродонецьк : Східноукр. Нац. ун-т ім. В. Даля, 2016. С. 221-222.
 11. Кривуля П. В. Правило отсечения максимином при анализе эффективного множества проектов. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-24 квітня 2017 р., м. Рубіжне / Ілляшенко О.В., Рубан Е.В. Х.: Мачулін, 2017. С. 130-133
 12. Krivulia P. Semenenko I. Reconciliation of institutional economy’s branches for purposes of social evolution of science and sustainable development of humanity. Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції : тези доповідей Міжн. наук.-практ. конф. 3-5 травня 2017 р. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 81-82.
 13. Кривуля П. В. Иерархическая децентрализация как форма противодействия усилению неокорпоративизма. Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти: проблеми та перспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 6-7 жовтня 2017 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк : Східноукр. Нац.. ун-т ім. В. Даля, 2017. С. 181-183.
 14. Кривуля П. В., Бурко Я. В. Актуальность исследования терминологических аспектов целеполагания повышения конкурентоспособности при аналитическом обеспечении устойчивого развития региона. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад : збірник тез доповідей ІІ Міжн. наук.-практ. конф. 19 квітня 2018 року, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], ПП «Поліграф-Сервіс», 2018. C. 11-14.
 15. Galgash R. A., Krivulia, P. V., Semenenko I. M. Dynamic model of influence of comparative advantages of a region in the chain reaction of changes in investment attractiveness on region’s sustainable development. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад : збірник тез доповідей ІІ Міжн. наук.-практ. конф. 19 квітня 2018 року, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: ПП «Поліграф-Сервіс», 2018. C. 111-112.
 16. Бородавка Н. Г., Кривуля П. В. Термины «человеческий капитал» и «корпоративные финансы» как неявное проявление тенденции формирования терминов-оксюморонов. Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : Зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених [Електронний ресурс]. К.: КНЕУ, 2018. C. 365-369.
 17. Антощак О. Д., Кривуля П. В. Корекція складу елементів режиму регулювання у залежності від проблеми у інтернет-спільноті. Майбутній науковець 2018 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 14 груд. 2018 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ. Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2018. С. 181-183.
 18. Бородавка Н. Г., Кривуля П. В. Проблематика ідентифікації контекстів використання різних інтерпретацій терміну «людський капітал». Майбутній науковець 2018 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 14 груд. 2018 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ. Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2018. С. 183-185.
 19. Кривуля П. В., Бородавка Н. Г. Варіації імперативного змісту терміну «людський капітал» у різних контекстах його застосування. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів : матеріали ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конф. 21 січня 2019 року. Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. C. 87-90.
 20. Кривуля П. В., Паничок М. Ю. Розбіжність у систематизації видів ефектів та видів інтерпретацій терміну «ефект». Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів : матеріали ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конф. 21 січня 2019 року. Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. C. 90-93.
 21. Кривуля П. В., Зорик О. Ю. Отличия прогнозирования актуализации стратегических решений на уровне предприятия и в группах интересов предприятия. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : Зб. матеріалів ІІ всеукр. наук.–практ. інтернет-конф. 25 лютого 2019 р. Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. C. 370-375.
 22. Кривуля П. В., Бородавка Н. Г. Обоснование применения метода максимизации правдоподобия интегральной оценки на множестве разнообразных оценок человеческого капитала. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : Зб. матеріалів ІІ всеукр. наук.–практ. інтернет-конф. 25 лютого 2019 р. Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. C. 409-414.
 23. Кривуля П. В., Тищенко С. Ф. Обґрунтування ідеї ітеративно-зворотного розрахунку критичного шляху розв’язання «м’яких» проблемних ситуацій на прикладі планування навчального процесу. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : Зб. матеріалів ІІ всеукр. наук.–практ. інтернет-конф. 25 лютого 2019 р. Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. C. 414-419.
 24. Кривуля П. В., Зорик О. Ю. Влияние неоднородности организационной власти на актуализацию стратегических решений и выдвижение стратегических инициатив. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків м. Торунь, 18-19 березня 2019 року. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. С. 72-74. ISBN 978-617-7722-40-2.
 25. Кривуля П. В., Тіщенко С. Ф. Сучасні умови планування навчального процесу як розв’язання задачі критичного шляху та впорядкування навчально-методичного комплексу змістовних модулів. Розвиток освітньої системи: європейський вектор : матеріали ІІ Міжн. наук.-метод. конф., 20-21 березня 2019 року, м. Харків, ХНУБА. Х.: ФОП Панов А. М., 2019. С. 70-72.
 26. Кривуля П. В. Актуальність міждисциплінарних досліджень в інтерпретації СП-текстів як ситуаційної ідентифікації жанрів діяльності. Філософія тексту в сучасній культурі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 29 березня 2019 р. Київ : КНУКіМ, 2019. С. 108-115.
 27. Кривуля П. В. Роль институционально обусловленных сроков обучения в условиях перехода к инновационной экономике и организации корпоративного обучения. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. C. 32-34.
 28. Кривуля П. В., Штапаук С. С. Обоснование потребности ревизии тернарного классификатора уровней субординации в условиях инновационного развития украинской экономики. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. C. 114-116.
 29. Кривуля П. В. Данжерометры экономико-семиотические решения информационно-аналитического обеспечения функций синдиники организаций. Безпека в сучасному світі : матеріали міжн. наук.-практ. конф., 27-28 вересня 2019 р., м. Дніпро, ДНУ ім. Олеся Гончара / укл.: О.Ю.Висоцький. Днепро: СПД «Охотнік», 2019. С. 291-293.
 30. Кривуля П. В., Кобцева Д. А. Нечёткость субъективных оценок относительной значимости как составляющая аберрационного риска при использовании метода поприоритетных расходов. Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент: матеріали VIII міжн. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців, м. Харків, 7 листопада 2019 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. міськрада, ін-т конкурент. розвідки (Германія) [та ін.]. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. С. 101-103.
 31. Кобцева Д. А., Кривуля П. В. Визначення методом парних порівнянь відносної значущості цілей керованого впливу на соціум на прикладі декларованих ООН цілей сталого розвитку. Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених. 12 листопада 2019 р., м. Харків. У двох частинах. / За загал. ред. проф. А. В. Сєрікова. Харків: ХНУБА, 2019. Ч. 2. Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері. С. 133-138.
 32. Антощак О. Д., Кривуля П. В. Побудова графу множин елементів опису проблемних ситуацій як етап складання моделі ситуаційної діагностики регулювання процесів формування соціального капіталу у інтернет-ком’юніті. Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених. 12 листопада 2019 р., м. Харків / За загал. ред. проф. А. В. Сєрікова. Харків: ХНУБА, 2019. Ч. 2. Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері. С. 214-219.
 33. Кривуля П. В., Кобцева Д. А. Цілі економічних акторів як неповною мірою досліджений об’єкт економічного аналізу. Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІ всеукр. наук.-практ. конф., 4 грудня 2019 р., м. Полтава. Полтава: ПДАА, 2019. С. 387-390.
 34. Кривуля П. В., Кобцева Д. А. Альтернативні порядки усереднення оцінок відносної значущості об’єктів порівняння за шкалою Сааті як джерело консолідаційно-наведених ризиків. Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум–2019» : труди XV-ої міжн. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р., м. Харків. Х.: НТУ «ХПІ», 2019 р. С. 148-153.
 35. Кривуля П. В., Паничок М. Ю. Щодо семантичної розбіжності понять «Х-ефективність» та «оптимальна ефективність» за умов оцінювання використання економічного потенціалу регіону. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 6 груд. 2019 р., Частина 1. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. С. 40-42.
 36. Шестопалов В. І., Кривуля П. В. Проблематика інтерпретації показників на прикладі експертизи формули розрахунку остаточної ціни контракту. Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти : матеріали І всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжн. участю (10 грудня 2019 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 47-49.
 37. Кривуля П. В., Кобцева Д. А. Анализ групповых целей как основа применения метода поприоритетных расходов для внедрения партисипаторного бюджетирования. Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон’юнктури : матеріали міжн. наук.-практ. конф. 27 груд. 2019 р., м. Київ / Відпов. за вип.: С. М. Остапчук. Київ : ТОВ «ВІПО», 2019. С. 20-24.
 38. Кривуля П. В., Шестопалов В. И. Вторичность амбивалентности интерпретации шкалы цены к амбивалентности интерпретаций формулы эластичности спроса по цене. Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон’юнктури : матеріали міжн. наук.-практ. конф. 27 груд. 2019 р., м. Київ / Відпов. за вип.: С. М. Остапчук. Київ : ТОВ «ВІПО», 2019. С. 25-28.
 39. Кобцева Д. А., Кривуля П. В. Використання бутстреп-методу для оцінювання впевненості у результатах оцінювання відносної значущості за шкалою Сааті. Південноукраїнські наукові студії : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. 19 груд. 2019 р., м. Одеса / Наук. ред.: О. Б. Петінова. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. C. 28-31.
 40. Сафонова К. Я., Кривуля П. В. Обґрунтування пропозиції та завдання верифікації гіпотези профілю належної конотації термінів та терміноелементів. Південноукраїнські наукові студії : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. 19 груд. 2019 р., м. Одеса / Наук. ред.: О. Б. Петінова. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. С. 47-49.
 41. Кривуля П. В., Шестопалов В. І. Групи економічних акторів-користувачів функціонально-вартісного аналізу за ознакою сполучення інтерпретацій окремих складових характеристик функціональності та вартості. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., [присвяченій 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки (18 лютого 2020 р., м. Луцьк)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк: СНУ ім. Л. Українки, 2020. С. 361-364.
 42. Шестопалов В. И., Кривуля П. В. Ситуативные интерпретации сравнения значений показателей нормы выработки и фактической выработки. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів : Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2020 р., м. Рубіжне. Рубіжне: [ІХТ СНУ ім. В. Даля], видавець О. Зень, 2020. С. 162-164.
 43. Кривуля П. В., Горбас К. О. Передумови впровадження внутрішньофірмових систем умовних одиниць обліку трансфертного ціноутворення у ТНК. Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи : тези доповідей VІІ міжн. наук.-практ. конф., 16-17 квітня 2020 р., присвяченої 100-річчу із дня заснування СНУ ім. В. Даля та 25-річчу із дня заснування кафедри фінансів та банківської справи, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. С. 113-117.
 44. Кривуля П. В., Кобцева Д. А. Партисипаторне бюджетування як засіб організаційного забезпечення фінансового планування в об’єднаних територіальних громадах. Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи : тези доповідей VІІ міжн. наук.-практ. конф. 16-17 квітня 2020 р., присвяченої 100-річчу із дня заснування СНУ ім. В. Даля та 25-річчу із дня заснування кафедри фінансів та банківської справи, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. С. 146-150.
 45. Кривуля П. В., Сафонова К. Я. Невпевненість у середніх значеннях профілю належної конотації термінів за використанням методу «ПУНКТ». Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти : зб. матеріалів VII Міжн. наук.-практ. конф. 22 квіт. 2020 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 52-54.
 46. Лісаконова В. О., Кривуля П. В. Проблема хибної орієнтації перекладу «non-financial report» як «нефінансовий звіт». Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону: збірник тез доповідей ІІІ міжн. наук.-практ. конф., 23 квітня 2020 року, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. C. 15-18.
 47. Кривуля П. В. О соотношении величин производственной мощности и экономического потенциала регионального кластера и составляющих его предприятий. Технологія-2020 : XXIII матеріали міжн. наук.-техн. конф. 24-25 квітня 2020 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. С. 239-241.
 48. Кривуля П. В., Кривуля Ю. П. Проблематика дослідження впливу дифузії інновацій на вивчення мовних актів в соціальній системі освіти. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : Матеріали VI наук.-практ. конф. 28 травня 2020 року/ За заг. ред. О. Г. Романовського. Х.: НТУ «ХПІ», 2020. С. 282-286.

 

 

Методичні видання

 

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальностями 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) [Електронне видання] / уклад. О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 34 с. (Реєстр. ном. 8208)
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) [Електронне видання] / уклад.: О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова, С. С. Штапаук. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 48 с. (Реєстр. ном. 8209)
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальністю 051 Економіка) [Електронне видання] / уклад.: О. В. Бірюков, П. В. Кривуля М. Д. Крамчанінова, Я. В. Бурко. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 50 с. (Реєстр. ном. 8210)

  Список публікацій

  Маслош Ольги Володимирівни

  Наукові  публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

   

 4. Providing security for the development of high-technology organizations / V. Makedon, S. Drobyazko, H. Shevtsova, O.Maslosh, M. Kasatkina. // Journal of Security and Sustainability Issues.  2019.  Vol.3,   №3. С. 759–774  DOI: http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.4(18) 

 

Статті у фахових виданнях

 1. Чернявська Є.І., Маслош О.В. Розвиток трудового потенціалу та потенціалу підприємства як фактори конкурентоспроможності підприємства. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2020. №2 (258). С.103-107. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-258-2-103-107  
 2. Овечкіна О.А, Маслош О.В. Індустріальна модель функціонування системи економічних відносин власності: взаємозв'язок базисних і похідних інституцій. Інфраструктура  ринку. 2020. № 42. DOI: 10.32843/infrastruct42-1
 3. Овечкіна О.А, Маслош О.В., Левченко І.І. Постіндустріальна модель функціонування і розвитку системи відносин  капіталістичної власності. Причорноморські економічні студії. 2020. №52.  DOI: 10.32843/bses.52-1
 4. Чернявська Є.І., Маслош О.В., Заіка Н.С. Кроки  розвитку  системи мотивації праці. Інфраструктура  ринку. 2019. № 37. DOI: 10.32843/infrastruct37-78
 5. Чернявська Є.І., Маслош О.В., Сергієнко А.П Фактори, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємств . Інфраструктура ринку. 2019. № 38.  DOI: 10.32843/infrastruct38-41
 6. Shevtsova G. Z., Maslosh O. V. Chemical production modernization in the formative phase of industry 4.0: study of trends and problems of investment support. Technology audit and production reserve . № 1/4(45). 2019. p. 30-36  DOI: 10.15587/2312-8372.2019.157152
 7. Маслош О.В. Красюк В.О Калюжна В.С. Енергозбереження для України: першочергові кроки у напряму становлення. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2019. №4 (252), частина 2. – С.65-71. URL:
 8. Маслош О.В.. Карачевцева М.С. Специфіка розвитку основних фондів в умовах економіки сталого розвиткуПриазовський економічний вісник. 2018.№ 6 (11). 
 9. Чернявська Є.І., Маслош  О.В. Касаткіна М.В. Інноваційний маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств Інфраструктура ринку. Вип. 21/2018, С.192-196.
 10. Чернявська Є.І., Маслош О.В. Мотивація праці: поняття, сутність,місце в системі економічних відносин. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2018.  № 4 (245) с. 95-99.
 11. Шевцова Г.З., Маслош О.В. Хімічна промисловість України. У пошуках нової стратегії розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 16, 2017,с.249-253
 12.  Маслош О.В. Сучасні питання стратегічного розвитку лакофарбового виробництва в Україні. Економічний вісник Донбасу.  2017.  № 1(47). С. 101-105
 13. Маслош О.В Тенденції та напрямки розвитку експортного потенціалу хімічної промисловості України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018 № 22, с. 197-201.
 14. Shevtsova G. Z., Maslosh O. V. Challenges of green chemistry in Ukraine.  Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 2, Retrieved

 

Монографії

 

 1. Shevtsova G., Maslosh O. Neoindustrial development of the European chemical industry: promising trends and opportunities for Ukraine./ International economic relations and sustainable development : monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics T. Kurbatova.  Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017. 272 p., (с.101-110) ISBN 978-83-61429-11-1  
 2. Маслош О. В., Касаткіна М.В., Солод П.С Трудові  ресурси Луганської області: стан та перспективи використання (кол. монография) Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти : колективна монографія / [П. В. Кривуля, Н. Б. Чернецька-Білецька, С. С. Штапаук та ін.] ; за заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. Швець. – Сєвєродонецк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. 282 с. c. 95-106  ISBN 978-617-11-0118-0 

 

Підручники та посібники

 

 1. Маслош В.З., Головненко Н.П.,  Ржецький Є.А.,  Шолух Н.Є., Савяк Р.П.  Маслош О.В. Технологічні розрахунки в дипломному проектуванні: навч посіб.  Северодонецьк: вид-во СНУ ім.В.Даля. 2016. 276 с.
  ISBN 978-617-11-0065-7
 2. Калінеску Т.В.,Романовська Ю.А.,Большенко С.Ф., Маслош О.В. та інші Формування та оцінювання потенціалу підприємства : навч. посіб. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. 2007. 352 с. ISBN 978-966-590-642-1

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Овечкіна О.А, Маслош О.В., Журавльова А.І. Фактори впливу на стан сільськогосподарської діяльності в Луганській області The 2nd   International scientific and practical conference “Actual  trends of  modern  scientific  research”  (August  16-18,  2020)  MDPC  Publishing, Munich, Germany. 2020.  Р.222-226.
 2. Овечкіна О.А, Маслош О.В. Концепція демократичного капіталізму: сучасна характеристика  відносин капіталістичної власності The 1 st International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (April 5-7, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 749 p. С. 667-670
 3. Чернявська Є. І., Маслош О. В., Касаткіна М. В. Поняття людського капіталу в контексті пандемії COVID-19. The 10th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (June 17-19, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. р.528
 4. Маслош О.В., Захарова О.І., Кардашук Н.В. Шляхи збільшення потенціалу фармацевтичної промисловості. The 4 th International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (June 28-30, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 397 p.

.

 1. 31. Чернявська Є.І . Маслош  О.В Самодостатність регіонів  в контексті ринкової трансформації економіки та децентралізації влади. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону: збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 року, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. –122 с – С.112-115
 2. Журавльова А.О., Маслош О.В. Стан сільського господарства та господарські рішення у агрополітиці Луганської області. Технологія 2020 : матеріали міжнар.наук.-тех. Конф., 24-25 квіт. 2020 р.. м. Сєвєродонецьк / [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк  : [: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. – 243с. - С.236-238.
 3. Овєчкіна О. А., Маслош О.В., Екологічне оподаткування: підвищення результативності і аспекті забезпечення екологоорієнтованого розвитку України. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages., с.49-53.
 4. Шевцова Г.З., Маслош О.В. Інвестиційні аспекти розвитку сучасного хімічного виробництва Education, Law, Business: Collection of scientific articles. - Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2019. - 200 p., р.17-20. 
 5. Шевцова Г.З., Маслош О.В. Розвиток інноваційних екосистем хімічного бізнесу в умовах цифрових трансформацій. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). ISBN 978-966-941-340-6, с.150
 6. Красюк В.О.,  Маслош О.В. Шляхи  зниження витрат енергії у житлово-комунальному господарстві Технологія-2019 : XХІI матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 26-27 квіт. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІI / [укл. : Тарасов В.Ю.]. Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2019. –181 с. С.75-77. .2019. –181 с. С.78-80.
 7. Красюк В.О.,  Маслош О.В Фінансове забезпечення сталого розвитку земельних ресурсів України Матеріали VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи» 25.04.2019-26.04.2019 р. м. Сєвєродонецьк  с.56-57
 8. Шевцова Г.З., Маслош О.В. Тенденції та проблеми інноваційної діяльності у хімічній промисловості в контексті її готовності до неоіндустріальних трансформацій. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 26, 2018.Kielce, Poland: Baltija Publishing. 132 pages.,с.62-65.
 9. Шевцова Г.З., Маслош  О.В. Structurual and technolodical aspecys of neoindustrial modernization of Donbas. Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; p.61-63.
 10. Маслош  О.В., Кардашук Н.В. Зменшення людського потенціалу як загроза сталому розвитку місцевих громад. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня 2018 року, м. Сєвєродонецьк. .Сєвєродонецьк: ПП "ПоліграфСервіс", 2018. 136 с., с.101-03.
 11. Маслош  О.В., Касаткіна М.В. Стратегічне управління персоналом  бізнес-структур в  умовах  посилення євроінтеграційних  та глобалізаційних процесів International scientific conference The Formation of a Modern Competitive Environment: Integration and Globalization, Part 1, May 25, 2018. Greenwich, UK: Baltija Publishing. 160 pages, р.136-138.
 12. Маслош  О.В. Кооперативи як шлях розвитку сільських територій луганської області в сучасних умовах. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 червня 2018 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. –с. 21-22.
 13. Маслош  О.В. Роль вищих навчальних закладів у забезпеченні безперервної бізнес-освіти. II International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part II, June 29th, 2018. Lisbon, Portugal. 152 pages. Р.142-143.
 14. Шевцова Г.З., Швець Н.В., Маслош  О.В Фактори динаміки розвитку українських підприємств базової хімії International Scientific Conference Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy: Conference Proceedings, Part I, September 28, 2018. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 140 pages.  2018 .р.  123-126.
 15. Григоренко Ю.Ю., Маслош О.В Екологічна складова сталого розвитку місцевих громад Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня 2018 року, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк: ПП "ПоліграфСервіс",2018. – с.86-88.
 16. Калюжна В.С., Маслош О.В. Підтримка малого та середнього бізнесу як  складова сталого розвитку місцевих громад Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня 2018 року, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: ПП "ПоліграфСервіс", 2018. с.93-95. URL:  https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/k_04_2.pdf
 17. Піддубна К.О., Маслош О.В. Проблеми ринку праці в сучасних умовах економічного розвитку громад Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня 2018 року, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: , ПП "ПоліграфСервіс", 2018. – с. 106-109  
 18. Стоянова М.В., Маслош О.В Проблеми розвитку кредитного ринку України та їх вплив на сталий розвиток місцевих громад.  Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня 2018 року, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: ПП "ПоліграфСервіс",2018. с.109-111.
 19. Карачевцева М.С Маслош О.В.Сталий розвиток підприємств як шлях до сильнішої громади Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня 2018 року, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: ПП "ПоліграфСервіс", 2018. с.67-70.
 20. Якуніна Я.К., Маслош О.В. Добробут населення як складова фінансової безпеки держави. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Перспективи розвитку фінансової системи України» 12-13 квітня 2018 р.  Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – с.44-46.
 21. Калюжна В.С., Маслош О.В. Перспективи розвитку альтернативної енергетики луганської області. Технологія-2018 : XХІ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 20-21 квіт. 2018 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІI / [укл. : Тарасов В.Ю.]. Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2018. с.223-225.
 22. Піддубна К.О., Маслош О.В. Альтернативна енергетика: світовий досвід та досягнення в Україні. Технологія-2018 : XХІ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 20-21 квіт. 2018 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІI / [укл. : Тарасов В.Ю.]. Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2018. с.225-227.
 23. Стоянова М.В., Маслош О.В. Стан тіньової економіки в сучасній Україні. Технологія-2018 : XХІ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 20-21 квіт. 2018 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІI / [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2018. с.227-229.
 24. Шевцова Г.З., Маслош О.В. Європейський досвід розумної «неоіндустріалізації» хімічної промисловості International scientific conference Corporative governance strategies, processes, technology.  Kaunas Vytautas magnus university. Faculty of economics and manadgment. October 20th, 2017 Proceedings of the Conference С.22-24
 25. Маслош О. В. Лакофарбове виробництво в Україні: стан та пошук «точок зростання».  International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part I, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 page. С.88-90
 26. Маслош О.В. Роль вищих навчальних закладів у забезпеченні формування підприємницького потенціалу населення регіону Тези доповідей XIХ міжнародній науково-технічній  конференції „Технологія-2016  22-23 квітня 2016 р.у СНУ ім. В. Даля. Т.2, с.212-214.
 27. Маслош О.В., Касаткіна М.В. Актуальність підтримки освіти  людей середнього віку. ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part II, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 176 pages. С.167-169
 28. Шевцова Г.З., Маслош О.В. Питання розвитку «зеленої» хімії в контексті реалізації соціально-відповідального підходу до управління хімічним виробництвом International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: Conference Proceedings, May 19th, 2017. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. 292 pages. С.191-193
 29. Маслош О.В.  Технологічний потенціал підприємства Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції» 3-5 травня 2017р., Сєвєродонецьк(Україна) - Люблін (Польща), с.98-100
 30. Маслош О.В. Формування еколого-економічного потенціалу  підприємств лакофарбової промисловості  на засадах самоорганізації. Proceedings of the Conference Intonation scientific-practical conference Integration of business structure strategies and technologies. Georgia.  February 24, 2017 Part.II. p. 84-86

 

Методичні видання

 

 1. Робоча програма переддипломної практики (для  здобувачів  вищої  освіти  спеціальності  076 «Підприємництво,  торгівля  та  біржова діяльність»  освітнього  ступеню –  бакалавр) /  Уклад.:  Є.І.  Чернявська,  О.В.  Маслош,  М.В. Касаткіна. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 27 с..  (Реєстр. номер свідоцтва 8346)
 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Техніко-економічний аналіз» (для студентів, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка») / уклад. Хандій О.О., Касаткіна М.В., Маслош О.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – с. 24. (Реєстр. номер свідоцтва 8336)
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни  "Управління  потенціалом  підприємства"  (для  здобувачів  вищої  освіти, що навчаються  за  спеціальностями 051 «Економіка»   та 076 «Підприємництво,  торгівля  та біржова діяльність») / Уклад.: О.В. Маслош,  І.М. Семененко, О.О. Хандій. Сєвєродонецьк вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 70 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8127)
 4. Вид  та  назва  розробки:  УДК 005.95/.96(075.8)  Методичні вказівки до проведення практичних  занять та самостійної роботи з дисципліни  «Технології управління персоналом»  (для  студентів, що навчаються за спеціальністю 076  «Підприємництво, торгівля  біржова діяльність» та спеціальністю 051 «Економіка») / Уклад.: Є.1. Чернявська, О.В. Маслош, В.В. Вахлакова. Сєвєродонецькі  вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. -13  с. (Реєстр. номер свідоцтва 7980)
 5. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Соціальний капітал підприємства» (для студентів, що навчаються за спеціальностями 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / уклад. Хандій О.О., Ольшанський О.В., Маслош О.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – с. 19. №  (Реєстр. номер свідоцтва 7877)
 6. Методичні  вказівки  до  виконання контрольної   роботи   з  дисципліни   Економіка  природокористування.   Ч. 1    (для студентів, що  навчаються  за  спеціальностями 101 «Екологія»   та 161 «Хімічні  технології  та інженерія»)  /  Уклад.:  О.В.  Маслош,  І.М. Семененко,  О.О.  Хандій. Сєверодонецьк:  вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018.– 57 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7906)  
 7. Методичні  вказівки  до  виконання контрольної   роботи  з  дисципліни Економіка природокористування.   Ч.  ІІ (для студентів, що  навчаються  за  спеціальностями 101 «Екологія»   та 161 «Хімічні  технології  та іженерія»)  /  Уклад.: Маслош  О.В., Семененко  І.М.,  Хандій  О.О. Сєверодонецьк:  вид-во НУ ім. В. Даля, 2018.– 27 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7907)

 

Список публікацій

Овєчкіної Олени Андріївни

 

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Овєчкіна О.А., Абасс К. Джауд. Порівняльна інтегральна оцінка ресурсного потенціалу промислових вузлів України та Іраку в аспекті забезпечення стійкого розвитку територій. Економіка. Фінанси. Право. 2015.  №1/1. С. 11-15. http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/3484/1/efp%201-1%202015.pdf
 2. Овечкина Е.А., Бирюков О.В. Территориальные общины и их роль в достижении устойчивого развития региональных социально-экономических систем. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2016. №6 (230). С. 96-102.
 3. Чернявська Є. І., Овєчкіна О.А.  Трудові відносини як об'єкт ринкового реформування економіки. Часопис економічних реформ. 2018. № 4 (32). С. 59–66.   
 4. Божанова В.Ю., Овечкина Е.А., Вахлакова В.В. Теоретико-методологические основы антикризисного  управления  в аспекте устойчивого эволюционного  развития. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2018. № 4 (245). С. 36-41.
 5. Вахлакова В.В., Овечкіна О.А. Фінансово-економічна безпека як основа розвитку економіки України. Фінанси, банки, облік. 2018. №1(23). С. 30-38.
 6. Овєчкіна О.А., Овєчкіна М.А.,  Васькевич М.С., Зарайська О.С. Матричний метод розробки організаційно-економічного механізму управління ресурсним потенціалом підприємств та оцінки його ефективності. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №12/1. С.28-32. http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/print/index.php?id=43399&lang=rus
 7. Овєчкіна О.А. Сучасні проблеми ефективного стимулювання робітників інтелектуальної праці в Україні. Актуальні проблеми економіки.  2019.  № 4 (214). С.27-36.
 8. Овєчкіна О.А. Сучасний соціально-класовий підхід до трактування економічної категорії «власність». Актуальні проблеми   економіки. 2019. № 5 (215) . С. 4-11.
 9. Овєчкіна О.А. Власність в аспекті ідей мінової концепції економічної теорії.  Актуальні проблеми економіки. 2019. № 6 (216). С. 4-10.
 10.  Овєчкіна О.А., Вахлакова В.В.,  Крамчанінова А.О. Реінжинирінг бізнес-процесів як інструмент розвитку вугледобувної галузі з позиції економіки довкілля. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2019. № 5 (246). С. 81-86.
 11.  Овєчкіна О.А., Захарова А.І. Антропоцентрична модель нанорівня економічної системи: взаємозв’язок виробничих факторів. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2020. № 2 (258). С.58-63.
 12.  Овєчкіна О.А. Методологічні конструкти дослідження процесів самоорганізації системних об’єктів. «Ефективна економіка». 2020. - № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/97.pdf.
 13.  Овєчкіна О.А., Маслош О.В., Левченко І.І.  Постіндустріальна модель функціонування і розвитку системи відносин капіталістичної власності. «Причорноморські економічні студії». Випуск 51-1. 2020. С. 7-14. DOI: 10.32843/bses.52-1
 14.  Овєчкіна О.А., Маслош О.В. Індустріальна модель функціонування системи економічних відносин власності: взаємозв’язок базисних і похідних інституцій. «Інфраструктура ринку». Випуск 42.  2020. С. 3-8. – URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/42_2020.pdf., or  DOI: 10.32843/infrastruct42-1
 15.  Овєчкіна О.А. Реінтерпретація понятійно-категоріального апарату політико-економічних досліджень форм власності. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 4. С.4-21.

 

 

Статті в інших виданнях ( у т.ч. закордонних)

 

 1. Божанова В.Ю., Кононова О. Є., Овєчкіна О.А., Шпатакова О.Л. Концептуальні основи та принципи менеджменту якості житлово-комунальних послуг для споживачів. «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2018.  № 7(15). С.16-23. -  URL: http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/.
 2. Божанова В.Ю., Орловская Ю.В., Овечкина Е.А. Социальная   составляющая устойчивого развития регионов Украины: основные подходы и аспекты исследований. Економічний простір: Збірник наукових праць. №124. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. С.89-101.

 

Монографії

 

 1. Момот Т.В., Овєчкіна О.А., Абасс К. Джауд. Порівняльна характеристика впливу внутрішніх «контурів» на стан ресурсного потенціалу Лисичансько-Рубіжанського (Україна) та Багдадсько-Таджийського промислових вузлів (Ірак). Economic efficiеncy of business in the conditions of unstable economy: [Collective monograph].  Aspekt Publishing Taunton MA United States of America, 2015.  Р. 99-104.
 2. Овєчкіна О.А. Теоретичні основи вдосконалення управління ресурсним потенціалом підприємств в аспекті стійкого розвитку територіально-виробничих структур.  Місцевий розвиток за участі громади. Том 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст / [за заг. ред. Г.І. Мелеганич, Ю.М. Петрушенко]. Ужгород: Вид-во УНУ, 2016. С.168-189.
 3. Філіпішин І.В., Овєчкіна О.А. Організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств: монографія. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В .Даля, 2017. – 148 с. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1313/1/%D0%86.%D0%92.%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%
 4. Bozhanova V., Ovechkina O., Kononova O. (2018). Human capital management development and potential in Ukraine. Scientific development and achievements:  monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume1, P. 171-184.  

 

Підручники та посібники

 1. Овєчкіна О.А., Бугайова І.М. Політична економія: вузлові теоретичні питання і практикум: [навчальний посібник]. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 476 с.

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Овечкина Е.А. Экономическая безопасность как потребность личности: проблемы трактовки на категориальном уровне исследований. Соціально-економічний розвиток України: загрози і виклики в умовах трансформаційних змін: матеріали Міжн. наук. - практ. конф. (м. Одеса, 29-30 квітня 2016 р.)/ відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський.  Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечнікова, 2016. С. 15-17.
 2. Овечкина Е. А. Тринитарный подход к исследованию институциональных преобразований в обществе. Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–27 жовт. 2017 р. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С.178-181. http://eprints.kname.edu.ua/47155/1/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%D0%A1%D0%AB%202017.pdf
 3. Овечкина Е.А. Об актуальности политико-экономических исследованиях хозяйственных систем. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. Матеріали шостої науково-практичної конференції, 22-23 вересня 2017 року. Одеса: Атлант, 2017. С. 288-290. http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/tezisy_6_mnpk.pdf
 4. Овєчкіна О. Архітектура підприємства та її вплив на формування ефективної системи управління. Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – 3-5 травня 2017 р.  Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 75-77. https://kriwulia.files.wordpress.com/2014/10/us-pii-2017.pdf
 5. Овечкина Е.А. Новые аспекты исследования проблем устойчивого развития социально-экономических систем. Сучасний рух науки: тези доп. II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 червня 2018 р. Дніпро, 2018. С. 289-295. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2018/07/Zbirnik-tez-dopovidey-II-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-internet-konferentsiyi.pdf
 6. Якуніна Я.К., Овєчкіна О.А. Україна та її роль у вирішенні проблем захисту навколишнього середовища. П’ятий студентський Конгрес. Захист навколишнього середовища. 22-23 травня 2018 р. Львів. 2018. С. 138-140.
 7. Конєв В.В., Овєчкіна О.А. Розвиток альтернативної енергетики в Україні. П’ятий студентський Конгрес. Захист навколишнього середовища. 22-23 травня 2018 р. Львів. 2018. С. 77-79.
 8.  Мордовцев І.В., Овєчкіна О.А. Зелена економіка як засіб збереження сталого розвитку. П’ятий студентський Конгрес. Захист навколишнього середовища. 22-23 травня 2018 р. Львів. 2018. С. 188-190.
 9.  Каськов В.О., Овєчкіна О.А. Сучасна екологічна культура населення: основні чинники формування. П’ятий студентський Конгрес. Захист навколишнього середовища. 22-23 травня 2018 р.  Львів. 2018. С. 65-67.
 10.  Химченко А.А., Овечкина Е.А. Пути решения экологических проблем Украины. П’ятий студентський Конгрес. Захист навколишнього середовища. 22-23 травня 2018 р. Львів. 2018. С. 161-163.
 11. Овєчкіна О. А., Маслош О. В. Екологічне оподаткування: підвищення результативності  в аспеті забезпечення екологоорієнтованого розвитку України. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages. С. 49 - 52. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26004/1/Makarovych%20V%20121.pdf.
 12. Овєчкіна О.А. Актуальність політико-економічних досліджень відносин власності на сучасному етапі ринкових перетворень. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали V-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Greece, 14-15 жовтня 2019 року) / ВНЗ «Національна академія управління».  Київ: НАУ. 2019. С.22-25. https://www.nam.kiev.ua/files/publications/zbirnuky-natsionalna-bezpeka-u-fokusi-vyklukiv-2020.pdf
 13. Овєчкіна О.А. Діалектичні основи концепції самоорганізації систем// Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці. Матеріали VI-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Pozega, 20-21 лютого 2020 року)/ВНЗ Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2020. – C. 50-52. https://www.nam.kiev.ua/files/publications/zbirnuky-natsionalna-bezpeka-u-fokusi-vyklukiv-2020.pdf.
 14.  Овєчкіна О.А., Маслош О.В.  Концепція демократичного капіталізму: сучасна характеристика відносин капіталістичної власності// The 1st International scientific and practical conference - Modern science: problems and innovations‖ (April 5-7, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. рр. 667-670. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/MODERN-SCIENCE-PROBLEMS-AND-INNOVATIONS-5-7.04.20.pdf
 15. Овечкіна О.А, Маслош О.В.. Журавльова А.І. Фактори впливу на стан сільськогосподарської діяльності в Луганській області The 2nd   International scientific and practical conference “Actual  trends of  modern  scientific  research”  (August  16-18,  2020)  MDPC  Publishing, Munich, Germany. 2020.  Р.222-226. - URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/ACTUAL-TRENDS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-16-18.08.2020.pdf

 

Методичні видання

 

1. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів всіх економічних спеціальностей)/Уклад.: Є.І. Чернявська, О.А. Овєчкіна, М.Д. Крамчанінова. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 112 с. Реєстраційний номер 7918.

 1. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія». 2 частина (для студентів всіх економічних спеціальностей)/Уклад.: Є.І. Чернявська, О.А. Овєчкіна, М.Д. Крамчанінова. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 112 с. Реєстраційний номер 7930.
 2.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економічна теорія». Ч.1 (для здобувачів вищої освіти спеціальностей  051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини»)/Уклад. О.А. Овєчкіна, Я.В. Бурко. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 120 с.  Реєстраційний номер 8335.
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економічна теорія». Ч.2 (для здобувачів вищої освіти спеціальностей  051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини»)/Уклад. О.А. Овєчкіна, Я.В. Бурко. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020.  96 с.   Реєстраційний номер 8378.

 

Список публікацій

Ольшанського Олександра Вікторовича

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Ольшанський О. В. Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення їх ресурсної спроможності. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Х. : вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2015. № 2 (48). С. 92–99.
 2. Ольшанський О. В. Надання публічних послуг в громаді: стандарти та критерії. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Х. : вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2015. Вип. 3 (50). С. 156–162.
 3. Ольшанський О. В. Інструментарій муніципальної діяльності в контексті теорії «сервісної держави». Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Х. : вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2016. Вип. 1 (52). С. 66–71.
 4. Ольшанський О. В. Спроможність громад в аспекті теоретико-прикладної ідентифікації. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Х. : вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2016. Вип. 4 (55). С. 162–168.
 5. Ольшанский А. В., Сердюкова Е. Е. Энергоэффективность как критерий развития территориальных общин в Украине. Государственное управление и государственная служба : Междунар. научн.-аналит. журнал Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. / Астана : РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан», 2016. Вып. 4. С. 53–65.
 6. Ольшанський О. В., Мамонова В. В. Фінансова архітектоніка на місцевому рівні: через децентралізацію до нової парадигми. Актуальні проблеми державного управління. [Електронний ресурс]. 2018. № 1. С. 72–79. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2018-1/doc/3/01.pdf
 7. Ольшанський О. В. Генезис правової бази місцевого самоврядування: контент-аналітичне дослідження. Теорія та практика державного управління. 2020. Вип. 2 (69). С. 175–182. DOI: 10.34213/tp.20.02.21

 

 

Монографії

 

 1. Olshanskyi O. How to combine community and business resources for local development: is there an interest in vocational education. Association agreement: from partnership to cooperation : collective monograph ; Ed. by Maryna Dei, Olha Rudenko. / Hamilton, Ontario : Accent Graphics Communication & Publishing, 2018. 276 p., P. 236–240.
 2. Ольшанський О. В. Ресурсний потенціал місцевого самоврядування: теоретико-прикладний аспект : монографія / Х. : вид-во «Магістр», 2020. 335 с. – подано до друку.

 

 

Підручники та посібники

 

 1. Засоби надання якісних адміністративних послуг на рівні територіальної громади : наукова розробка / Уклад.: Ю. О. Куц, О. В. Решевець, В. В. Мамонова та ін. / Харків : вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. 40 с., авторські с. 11.
 2. Ольшанський О. В. Стандарти і критерії надання публічних послуг. Надання якісних адміністративних послуг : навч. посіб. / [Ю. О. Куц, О. В. Решевець, В. В. Мамонова, С. В. Газарян, В. В. Наконечний та ін. ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Ю. О. Куца]. / Х. : ХарРІ НАДУ, 2017. 116 с., авторські с. 8–9, 48–53.
 3. Куц Ю. О., Мамонова В. В., Наконечний В. В., Ольшанський О. В. Територіальна організація влади в Україні : підручник / за заг. ред. д.держ.упр., проф. В. В. Мамонової. 2-ге вид., випр. і доп. / Х. : вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. 260 с., авторські с. 166–170, 181–186.
 4. Куц Ю. О., Мамонова В. В., Наконечний В. В., Ольшанський О. В. Регіональна політика та місцеве самоврядування : підручник / [за заг. ред. д.держ.упр., проф. В. В. Мамонової]. / Х. : вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. 208 с., авторські с. 155–173.

 

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Ольшанський О. В. Земельні відносини в сфері житлово-комунального господарства: правові проблеми та шляхи їх вирішення. Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 22-23 берез. 2017 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 13−15.
 2. Ольшанський О. В. Ресурсне забезпечення розвитку територіальних громад: правові проблеми здійснення контролю. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку місцевих громад : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. С. 106−107.
 3. Ольшанський О. В. Вплив децентралізації публічного управління на надання адміністративних послуг. Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 26 трав. 2017 р. : у 5 ч. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Загороднюка. Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. 144 с., С. 87–89.
 4. Ольшанський О. В. Утилізація відходів: проблеми та перспективи. Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28-29 берез. 2019 р. / гол. ред. Г. О. Татарченко. / Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. 55 с., С. 17–18.
 5. Ольшанський О. В. Співробітництво громад як потенціал підвищення спроможності. Інноваційний розвиток і підвищення рівня спроможності об’єднаних територіальних громад : матеріали наук.-практ. конф. 30 жовт. - 29 листоп. 2019 р., Дніпро.
 6. Ольшанський О. В. ДПП в розвитку громади: огляд здійснення в Європі та Україні. Публічне управління ХХІ століття: портал можливостей : зб. тез XХ Міжнар. наук. конгресу. / Х. : вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. 524 с., С. 137–140. DOI: 10.34213/mnkongr.2020

  Список публікацій

  Плєтньова Михайла Васильовича

   

   

  Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

   

 7. Rohozian Y., Hrechana S., Kuzmenko O., Derzhak N., Kuchmenko V., Plietnov M. Sustainable development management of local territories in the eastern Ukraine in conditions of military conflict: identification criteria. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9, No 3. P. 425–442. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n3p425 (Scopus, Web of Science)

 

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Заблодська І.В., Рогозян Ю.С., Плєтньов М.В. Обґрунтування бюджетних витрат для фінансового забезпечення реалізації пілотного проекту з розвитку підприємництва в регіонах України. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 3 (227). С. 35-39.
 2. Заблодська І.В., Тяжкороб І.В., Плєтньов М.В. Тенденційність розвитку просторових форм організації економіки регіону.  Ефективна економіка. 2017. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6092
 3. Заблодська І.В., Плєтньов М.В., Заблодська Д.В. Результати моніторингу ринку освітніх послуг: регіональний аспект. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6374
 4. Кузьменко О.М., Плєтньов М.В. Формування компетенцій щодо пошуку компромісу у взаємовідносинах підприємства з акторами регіонального розвитку: постановка завдання та напрями вирішення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. Т.2, № 3 (258). С. 80–84.
 5. Kuzmenko O., Plietnov M. Situation analysis of the economic development in the Lugansk region under hostilities in eastern Ukraine. The European Journal of Economics and Management. 2018. Vol. 4, № 5. P. 50-55.
 6. Інструментарій розвитку просторових форм організації. Тяжкороб І.В., Літвінова І.М., Плетньов М.В., Попова І.А. / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2018. № 4 (245). С. 80-87.
 7. Кузьменко О.М., Плєтньов М.В. Застосування компетентісного підходу у формуванні потенціалу розвитку взаємовідносин підприємств та регіональних структур. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. № 4 (252), Ч.2 С. 59–64. 
 8. Плетньов М.В. Експертне оцінювання стану та перспектива розвитку виробничої сфери України. Науково економічний журнал «Інтелект ХХ». 2019. №6, Ч.1. С.147– 155.

 

 

Монографії

 

 1. Обработка инструмента глубоким холодом : монография. / Канарев В.Н. Плетнёв М.В., Тугай В.В., Канарев Д.В. Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2013. 170 с. ISBN 978-617-11-0016-9
 2. Оброботка инструмента магнитным полем : монография. / Канарев В.Н. Плетнёв М.В., Тугай В.В., Канарев Д.В. Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2014. 240 с. ISBN 978-617-11-0034-3

 

 

Підручники та посібники

 

 1. Плєтньов М.В., Тугай В.В. Розрахунок гірничо-шахтного устаткування : навчальний посібник. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. 288 с. ISBN 978-966-590-962-0
 2. Плєтньов М.В., Тугай В.В. Удосконалення гідромоніторів для підвищення ефективності гідровидобутку корисних копалин : навчальний посібник. Луганськ: СНУ ім. В. Даля,  2013. 204 с. ISBN 978-617-11-0000-8

 

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Заблодська І.В., Плєтньов М.В. Моніторинг реалізації стратегії розвитку об’єднаних територіальних громад: проектний підхід.  Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2018 р. / Київ : КНУКіМ, 2018. С.69-72.
 2. Заблодська І.В., Кузьменко О.М., Плєтньов М.В.  Інноваційний аспект стратегії сталої логістики в Україні.  Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2018 р. / Київ: КНЕУ, 2018. С. 27-29.
 3. Кузьменко О.М., Плєтньов М.В. Ситуаційний аналіз розвитку промислового потенціалу Луганщини. Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матеріалів VІI Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2018 р. / Київ-Краків-Прага: КНЕУ, 2018. С. 126-129.
 4. Плєтньов М.В., Кузьменко О.М. Формування інноваційної інфраструктури в контексті законопроекту про розвиток інновацій: до обговорення. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури :  зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 трав. 2019 р. / Львів : Видавництво Львівської політехніки,  2019.
С. 171.
 5. Плетньов М.В., Адаменко Т.М. Формування цифрової економіки України: техніко-економічний аспект. Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва :  зб. матеріалів міжнар. конф., 9-14 жовтня 2019 р. / Рига : Балтийская Международная Академия , 2019. С.  151 – 154.
 6. Pletnev M.V. Threats to the Lugansk region from the occupied territories in the aftermath of the war. Anti-crisis management: state, region, enterprise : abstracts of III international scientific conference, November 22th, 2019. / Le Mans, France: Baltija Publishing, 2019. Р.130– 132.
 7. Плетньов М.В., Продовження Т.І. Розвиток Луганської області в контексті скорегованого державного бюджету України на 2020 рік. Problems of implementation science into practice : abstracts of XIII International scientific and practical conference, 20– 21 april 2020. / Oslo, Norway, 2020. Р.334– 337.

 

 

Патенти

 

 1. Пристрій вимірювання кута нахилу для контролю положення механізованого кріплення : пат. 130465 Україна : G01B 5/24. № u 2018 06184 ; заявл. 04.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. 5 с.
 2. Датчик кута нахилу положення механізованого кріплення : пат. 134253 Україна : E21C 35/08, G01B 5/24,  G01B 7/30. № u 2018 11944 ; заявл. 03.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл.№ 9. 4 с.

Список публікацій

Семененко Інни Максимівни

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 

 1. Semenenko I., Halhash R. Role of religion as a social institution in sustainable development: view from Ukraine. Problemy EkorozwojuProblems of Sustainable Development. 2014. Vol. 9, No 2. P. 65–72. (Scopus, Web of Science)
 2. Semenenko I. Energy security of Ukraine in the context of its sustainable development. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2016. Vol. 11, Issue 3. P. 537–555. DOI: 10.12775/EQUIL.2016.024 (Web of Science)
 3. Semenenko I., Khandii O. Forced migration in Ukraine and reality of sustainable development goals achievement. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development. 2018. Vol. 13, No 1. P. 165–172. (Scopus, Web of Science)
 4. Semenenko I., Halhash R., Ivchenko Y. Role of international organizations in promoting sustainable development in conflict-affected regions: case of Luhansk region in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No 2. P. 21–34. DOI: 10.14207/ejsd.2019.v8n2p21 (Web of Science)
 5. Semenenko I., Halhash R., Sieriebriak K. Sustainable development of regions in Ukraine: before and after the beginning of the conflict. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2019. Vol. 14, Issue 2. P. 317–339. DOI: 10.24136/eq.2019.015 (Web of Science)
 6. Halhash R., Semenenko I., Bilous Y., Burko I. Impact of decentralization on sustainable development of the newly created amalgamated territorial communities in the regions of Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9, No 1. P. 19–33. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n1p19 (Scopus, Web of Science)
 7. Halhash R., Semenenko I., Ovcharenko I., Borova G. Innovative forms of realization of regional social policy by organizing public dialogue and communication in conditions of post-conflict transformation in Eastern Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9, No 2. P. 391–404. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p391 (Scopus, Web of Science)

 

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Семененко І. М. Теоретична конструкція концепції сталого розвитку підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 4 (221). C. 232–236.
 2. Semenenko I. Theoretical ground of sustainable development concept. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 6 (223). C. 164–168.
 3. Семененко І. М. Цільове управління підприємствами: концепція соціальної відповідальності задля сталого розвитку регіону. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5826
 4. Семененко І. М., Галгаш Р. А., Бурко Я. В. Енергозабезпечення регіонів України в контексті сталого розвитку. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 6 (230). C. 124–134.
 5. Семененко І. М. Зміни у цілях діяльності підприємств регіону під впливом концепції сталого розвитку. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2016. № 23 (12). C. 30–33.
 6. Хандій О. О., Семененко І. М. Проблеми ринку праці Східного регіону України та його сталий розвиток. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 2 (232). C. 126–132.
 7. Семененко І. М. Концепція сталого розвитку: соціально-економічний аспект. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 5/1. С. 57–59.
 8. Бузько І. Р., Семененко І. М. Цільове управління підприємствами задля сталого розвитку регіону: питання інституційного забезпечення. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 6 (236). C. 37–44.
 9. Семененко І. М. Інституційне забезпечення сталого розвитку регіону: цілі міжнародних організацій. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Серія "Економіка". Т. ХVІІI, Вип. 303. Маріуполь, ДонДУУ. 2017. С. 184–191.
 10. Семененко І. М. Актуалізація стратегії розвитку Луганської області: відповідність цілям сталого розвитку та державній стратегії сталого розвитку. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 8/3. С. 21–23.
 11. Семененко І. М. Діяльність ООН задля сталого розвитку Луганської області. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 9. С. 4–6.
 12. Семененко І. М. Економіко-екологічний аспект сталого розвитку. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2017. № 24 (13). C. 72–75.
 13. Семененко І. М. Стратегія розвитку Луганської області: процес планування та орієнтація на сталий розвиток. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2017. № 25 (14). C. 20–24.
 14. Семененко І. М. Використання концепції сталого розвитку в цільовому управлінні економічними системами різного рівня. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2017. № 26 (15). C. 119–123.
 15. Семененко І. М. Організація імпакт-інвестування як елементу компенсаційного механізму сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 11/3. С. 4–8.
 16. Семененко І. М. Еволюція поглядів на співвідношення приватних цілей власників підприємств і суспільних цілей. Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії". 2018. № 35. Ч. 2. С. 6–11.
 17. Семененко І. М. Передумови інституціоналізації сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 115–120. DOI: 10.32983/2222-4459-2019-2-115-120 
 18. Семененко І. М., Галгаш Р. А. Інституціоналізація сталого розвитку систем різного рівня: етапи становлення. Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". 2019. № 4(21). С. 406–412. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/21-2019-ukr
 19. Галгаш Р. А., Семененко І. М., Білоус Я. Ю. Трансформація інституційного забезпечення та системи регіонального управління при створенні об’єднаних територіальних громад в умовах гібридних загроз. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. № 4 (252). Ч. 2. C. 11–16.
 20. Семененко І. М. Компенсаційний механізм як інструмент узгодження інтересів у взаємовідносинах "регіон-підприємство" задля сталого розвитку регіону. Бізнес Інформ. 2019. № 7. С. 85–90. DOI: 10.32983/2222-4459-2019-7-85-90
 21. Семененко І. М. Інституційне забезпечення сталого розвитку регіону: сутність і структура. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 8/1. С. 26–30.
 22. Семененко І. М., Кудрявцев С. О., Заіка Н. С. Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва якісних автомобільних бензинів в Україні. Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". 2019. № 6(23). С. 500–504. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/21-2019-ukr
 23. Галгаш Р. А., Семененко І. М., Борова Г. О., Литовка Я. О. Організація взаємодії інституцій щодо побудови публічного діалогу та комунікації для забезпечення сталого регіонального розвитку в умовах постконфліктної трансформації (досвід Луганської області). Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. № 1 (257). С. 18–26. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-257-1-18-26
 24. Семененко І. М., Клюс Ю. І., Бурко Я. В., Лісаконова В. О. Грантрайтинг для розвитку бізнесу в умовах постконфліктної трансформації. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. № 2 (258). С. 82–86. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-258-2-82-86

 

 

Статті в інших виданнях ( у т.ч. закордонних)

 

 1. Semenenko I. Updating strategy of Luhansk region development: changes and challenges in consequence of the armed conflict and occupation. Regional Policy and Regional Development: Euro-Atlantic Support to Eastern Partnership Countries. Post Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy Publication. / Warsaw: College of Europe Natolin Campus. 2016. P. 41–48.
 2. Семененко И. М., Галгаш Р. А. Стратегическая координация деятельности организаций для целей устойчивого развития региона. Труды БГТУ. Серия 5. 2017. № 2. С. 63–66.
 3. Семененко І. М., Галгаш Р. А., Білоус Я. Ю. Аналіз процесів трансформації системи управління інтелектуальним капіталом при створенні об’єднаних територіальних громад в умовах гібридних загроз та постконфліктної трансформації регіонів. Nauka i Studia. 2019. №8 (197). С. 8–15.

 

 

Монографії

 

 1. Семененко І. М. Забезпечення сталого розвитку регіону: інституційні засади та трансформація цільового управління підприємствами : монографія. Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. 370 с. ISBN 978-617-11-0111-1
 2. Семененко І. М., Антошкіна Л. І. та ін. Дослідження концепції сталого розвитку у межах системного підходу. В кн. : Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем : [колективна монографія]. / [За заг. ред. д.е.н. Л. І. Антошкіної, д.е.н. С. А. Навроцького]. / Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 7–12.
 3. Семененко І. М., Галгаш Р. А., Білоус Я. Ю. Сталий розвиток Луганської області: формування та використання рентної плати та екологічного податку в об’єднаних територіальних громадах. В кн. : Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти : Колективна монографія. / За наук. ред. В.А. Устименка та І.В. Заблодської. / НАН України. Інститут економіко-правових досліджень, 2018. С. 81–98. ISBN 978-966-02-8352-7
 4. Семененко І. М., Усик В. І., Мелеганич Г. І. та ін. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Освітня мережа сприяння сталому місцевому розвитку: унікальний досвід дієвого мережевого партнерства ВНЗ України : колективна монографія. / За заг. ред. В. І. Усик, Г. І. Мелеганич. / Кам’янець- Подільський : Аксіома, 2018. С. 43–45. ISBN 978-966-496-441-5
 5. Semenenko I., Tyshchenko V. Financial instruments for sustainable development of regions in Ukraine in conditions of post-conflict transformation. Social transformations of the national economy in the context of European integration processes / Ed. by Lupenko Yu., Pasichnyk Yu. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. Р. 304–317.
  ISBN 978-3-953794-29-3
 6. Semenenko I., Ovcharenko I., Bogdanov R. Use of a person as a system-forming factor when forming a system of economic security of an enterprise. Innovations in the modern world : Collective monograph. / [Ed. Dr. M. Schaefer]. / Poitiers, Frankfurt,  Los Angeles : Association 1901 "SEPIKE", 2019. 146 p., P. 105–107.
  ISBN 9783-7528-3411-6

 

Підручники та посібники

 

 1. Семененко І. М., Логвінова О. П. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч. посібник. Х. : Лідер, 2015. 368 с.
  ISBN 978-966-2732-30-6

 

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Семененко І. М., Галгаш Р. А. Проблема багатокритеріальності в оцінюванні сталого розвитку підприємства. Модернізація фінансово-кредитної системи: досвід та перспективи : тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27–29 квіт. 2015 р. / Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. С. 150–151.
 2. Semenenko I. Energy security of Ukraine in the context of its sustainable development. Applied Economics : Contemporary Issues in Economy "Market of Government?" : Proceedings of the 8th International Conference, 18–19 June 2015. / Torun : Institute of Economic Research, 2015. P. 1515–1534.
 3. Семененко І. М., Галгаш Р. А., Бурко Я. В. Типи взаємодій складових сталого розвитку підприємства. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 18 верес. 2015 р. / Одеса : Атлант, 2015. С. 197–199.
 4. Семененко І. М. Організаційні форми реалізації концепції сталого розвитку: мережа вищих навчальних закладів та ресурсні центри зі сталого розвитку. Технологія-2016 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 22–23 квіт. 2016 р. Ч. 2 / Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 233–234.
 5. Семененко І. М., Лісаконова В. О. Бізнес-етика українського бізнесу як елемент соціальної відповідальності. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади : матеріали наук.-практ. конф., 21 жовт. 2016 р. / Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 188–190.
 6. Семененко І. М., Пригородов П. В. Відновлення виробничої діяльності Лисичанського НПЗ як фактор сталого розвитку Луганщини. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади : матеріали наук.-практ. конф., 21 жовт. 2016 р. / Сєвєродонецьк : вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2016. С. 72–73.
 7. Семененко І. М. Напрями розвитку соціального підприємництва в Луганській області. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 25 лист. 2016 р. / Х. : ХНАДУ, 2016. Т. 2. С. 130–131.
 8. Семененко І. М., Семененко М. М. Роль соціальних інститутів у забезпеченні сталого розвитку соціально-економічних систем. Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 бер. 2017 р. / Мукачево : Мукачівський державний університет, 2017. С. 226–228.
 9. Семененко І. М. Вплив внутрішньої міграції в Україні на стан досягнення цілі сталого розвитку "гендерна рівність". Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства : ХІІІ наук.-практ. конф., 24–25 бер. 2017 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 216–218.
 10. Семененко І. М. Орієнтація на концепцію сталого розвитку задля вирішення глобальних проблем. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 квіт. 2017 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 71–74.
 11. Семененко І. М. Соціальна відповідальність підприємств: постановка цілей і узгодженість з концепцією сталого розвитку. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18–24 квіт. 2017 р. / Х. : Мачулін, 2017. С. 146–147.
 12. Семененко І. М., Галгаш Р. А. Координація діяльності підприємств, організацій, установ задля сталого розвитку регіону. Технологія-2017 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 21–22 квіт. 2017 р. / Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2017. С. 276–278.
 13. Семененко І. М. Інформаційна складова сталого розвитку місцевих громад. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку місцевих громад : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. / Сєвєродонецьк : ПП "Поліграф-Сервіс", 2017. С. 14–16.
 14. Krivulia P. V., Semenenko I. М. Reconciliation of institutional economy's branches for purposes of social evolution of science and sustainable development of humanity. Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 трав. 2017 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 80–81.
 15. Семененко І. М., Галгаш Р. А. Сталий розвиток на засадах стратегічної координації взаємодії регіональних інституцій. Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 трав. 2017 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 93–95.
 16. Семененко І. М., Хандій О. О. Crisis in the East of Ukraine: end or beginning of regional labour market development? Applied Economics: Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the 9th International Conference, 22–23 June 2017. / Torun : Institute of Economic Research, 2017. P. 1515–1534.
 17. Семененко І. М. Проблеми сталого розвитку об'єднаних територіальних громад в Луганській області. Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи : матерiали Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 жовт. 2017 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 129–131.
 18. Семененко І. М., Гончарова Т. В. Адаптація закордонних методів мотивації праці на вітчизняних підприємствах. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад : зб. тез доповід. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. / Сєвєродонецьк : ПП "ПоліграфСервіс", 2018. С. 64–67.
 19. Семененко І. М., Моргунова В. І. Модель мотивації персоналу на прикладі вітчизняного підприємства – "концерн ГАЛНАФТОГАЗ". Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад : зб. тез доповід. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. / Сєвєродонецьк: ПП "ПоліграфСервіс", 2018. С. 70–72.
 20. Семененко І. М. Стратегічне управління взаємовідносинами "центр-підприємство" задля сталого розвитку підприємства та регіону. Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квіт. 2019 р. / Одеса : ОНПУ, 2019. С. 18–20.
 21. Семененко І. М. Періодизація процесу забезпечення сталого розвитку систем різного рівня. Технологія-2019 : матеріали XХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 26–27 квіт. 2019 р. в 2 ч. Ч. 2 / Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. С. 111–113.
 22. Семененко І. М. Зворотне переключення технологій управління економічною системою при її переході на сталий розвиток. Prospects of world science – 2019 : materials of the XV International scientific and practical conference, July 30 – August 7, 2019 / Sheffield : Science and education LTD, 2019. Р. 21–23.
 23. Семененко І. М., Бурко Я. В. Аналіз міжнародної технічної допомоги задля сталого розвитку східних регіонів України. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р. / Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. С. 95–96.
 24. Семененко І. М., Зеленська В. В. Деякі гендерні аспекти розвитку бізнес-середовища регіону. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р. / Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. С. 82–85.
 25. Семененко І. М. Зміни в інституційному забезпеченні сталого розвитку регіону внаслідок збройного конфлікту. Технологія-2020 : матеріали XХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 24–25 квіт. 2020 р. / Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2020. С. 188–189.

 

 

Методичні видання

 

 1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Сталий розвиток підприємства" (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 8.03050401 "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)") / Уклад. : І. М. Семененко. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. 23 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Планування і контроль на підприємстві" / Уклад. : І. М. Семененко, К. І. Сєрєбряк. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. 29 с.
 3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Економіка природокористування. Частина 1 (для студентів, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія" та 161 "Хімічні технології та інженерія") / Уклад. : І. М. Семененко, О. В. Маслош, О. О. Хандій. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 57 с.
 4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Економіка природокористування. Частина 2 (для студентів, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія" та 161 "Хімічні технології та інженерія") / Уклад. : І. М. Семененко, О. В. Маслош, О. О. Хандій. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 27 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Грантрайтинг і фандрайзинг" (для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність") / Уклад. : І. М. Семененко, Р. А. Галгаш, К. І. Сєрєбряк. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 34 с.
 6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Управління потенціалом підприємства" (для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Уклад. : І. М. Семененко, О. В. Маслош, О. О. Хандій. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 70 с.
 7. Методичні вказівки до підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи (для здобувачів першого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 051 "Економіка" (електронне видання)) / Уклад. : І. М. Семененко, Н. В. Швець, Я. В. Бурко. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 34 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8298)

 

Список публікацій

Сєрєбряк Ксенії ІгорівниПубликації

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Sieriebriak K., Melnykova O. Economic Development of Eastern European Countries (on the example of Ukraine): Regional Aspect. Baltic journal of Economic Studies. Riga, 2018. September. Vol. 4, No 4. P. 306–313. DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-4-306-314 (Web of Science)
 2. Zablodska I., Sieriebriak K., Kolomytseva O., Dzhumageldiyeva G., Rohozian Y. Interregional partnership as a background for the sustainable development: European facet. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No 2. P. 365-378. DOI: 10.14207/ejsd.2019.v8n2p365 (Web of Science)
 3. Semenenko I., Halhash R., Sieriebriak K. Sustainable development of regions in Ukraine: before and after the beginning conflict. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2019. Vol.14, Issue 2. Р. 317–339. DOI: 10.24136/eq.2019.015 (Web of Science)
 4. Zablodskaya I., Tyazhrob I., Sieriebryak K. Strategic aspect of social investment in the context of regional development. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4, No 31. P. 487–496. DOI: 10.18371/fcaptp.v4i31.191002 (Web of Science)
 5. Semenenko I., Halhash R., Sieriebriak K. Sustainable development of regions in Ukraine: before and after the beginning of the conflict. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2019. Vol. 14, Issue 2. P. 317–339. DOI: 10.24136/eq.2019.015 (Web of Science)

Статті у фахових виданнях

 1. Сєрєбряк К. І. Управління організаційними змінами – необхідна умова забезпечення розвитку підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 6 (230). С. 135 –138.
 2. Сєрєбряк К. І. Складові інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк, 2016. № 1 (225). С. 206–213.
 3. Сєрєбряк К. І. Система забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг. Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. 2016. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5228&p=1  
 4. Serebryak K. I., The problems of agreement provisions implementation between Ukraine and the EU: information support. Науковий журнал Інституту економіко-правових досліджень НАН України «Економіка і право». Серія «Економіка». / Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2016. № 2 (44). С. 78–82.
  DOI:
  10.15407/econlaw.2016.02.078
 5. Сєрєбряк К. І., Заблодська Д. В. Результати наукових досліджень щодо активізації міжрегіонального співробітництва в Україні. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк, 2016. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. № 3 (227). С. 76–80
 6. Сєрєбряк К. І. Процедура визначення виду регіону в залежності від рівня розвитку інформаційної інфраструктури. Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. 2016. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5153
 7. Сєрєбряк К. І. Концепт розвитку інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів України. Науковий журнал Інституту економіко-правових досліджень НАН України «Економіка». 2016. № 3 (45). С. 28–37.
 8. Сєрєбряк К. І. Методичний підхід до проведення компаративного аналізу  показників економічного співробітництва регіонів. Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Київ, 2016. № 9. С. 56–62.
 9. Сєрєбряк К. І., Заблодська І. В. Оцінка привабливості території у межах регіону в умовах децентралізації: соціально-економічний аспект. Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. 2016. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5519&p=1
 10. Сєрєбряк К. І. Формування інформаційної інфраструктури об’єднаних територіальних громад в контексті економічного співробітництва. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк, 2017. № 2 (232). С. 92–97.
 11. Сєрєбряк К. І., Заблодська Д. В. Розвиток міжрегіонального співробітництва на основі узгодженості інтересів: євро інтеграційний аспект. Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6377
 12. Сєрєбряк К. І., Белоусов Я. І. Проблеми формування регіональної інфраструктури управління ресурсним  забезпеченням економіки регіону. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 12/5. С. 13–15.
 13. Заблодська І. В., Сєрєбряк К. І., Бєлоусова Л. І., Карєлін С. І. Розвиток економіки регіонів України: інформаційно-комунікаційний (технологічний) аспект. Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. 2018. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6815
 14. Сєрєбряк К. І., Ахромкін Є. М., Бєлоусова Л. І., Літвінова І. М. Оцінювання підприємницького клімату об’єднаної територіальної громади в контексті розробки стратегії  розвитку. Економіка та право. Серія: Економіка. 2019. № 1 (52). С. 51–57.
 15. Сєрєбряк К. І. Дослідження формування інноваційної інфраструктури: організація інноваційного процесу на підприємстві. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 6. С. 33–37.
 16. Сєрєбряк К. І., Романовська Л. А., Заблодська Д. В. Економіко-правове забезпечення встановлення факторів дестабілізації фінансового стану підприємства: податковий аспект. Економіка та право. 2019. № 2 (53). С. 126–132.
 17. Сєрєбряк К. І. Пріоритетні  аспекти організаційно-управлінської діяльності корпорацій та їх інвестування. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 9/1. С. 11–15.
 18. Сєрєбряк К. І. Кластерна політика розвитку промислового комплексу регіонів України. Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». 2019. № 4 (72). Ч. 2. С. 130–135. DOI: 10.32782/2520-2200/2019-4-49
 19. Сєрєбряк К. І. Застосування системно-синергетичного підходу у дослідженні інноваційної стійкості промислових систем регіону. Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР». 2019. № 4 (53). С. 142–145.
 20. Сєрєбряк К. І., Розмислов О. М. Парадигма ефективного функціонування інвестиційного процесу соціально-економічного розвитку регіону. Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». 2019. № 3 (35). С. 83–91.
 21. Cieriebriak K. I., Hrechana S. I., Zablodska D. V. Development of united territorial communities in the East of Ukraine. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. № 4 (252). Ч. 2. С. 17–22.
 22. Сєрєбряк К. І., Соломатіна Т. В. Стратегічний фінансовий потенціал формування капіталу суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки. Наукове фахове видання України Міжнародний Науково-практичний журнал «Економіка та держава». 2019. груд. № 12. С. 39–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.39
 23. Сєрєбряк К. І., Рогозян Ю. С. Аналіз наукових підходів до проблематики визначення та систематизації параметрів позиціонування територій локального рівня. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 6–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.6
 24. Сєрєбряк К. І., Бєлоусов Я. І. Дослідження особливостей та переваг стратегічного планування розвитку регіонів. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 5/1. С. 33–37.

Монографії

 1. Сєрєбряк К. І. Інформаційна інфраструктура економічного співробітництва регіонів України: питання теорії та практики розвитку : монографія. / К. : СПД Чалчинська Н. В., 2017. 408 с. ISBN 978-966-97599-7-9

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Сєрєбряк К. І., Носкова С. А., Рогозян Ю. С. Контент дисципліни «Фінансовий аналіз». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 81955 від 04 жовт. 2018 р. 150 с.
 2. Сєрєбряк К. І., Рогозян Ю. С., Заєць О. М. «Макет стратегії (стратегічного плану) розвитку новоутворених територіальних громад у зв’язку зі Стратегією розвитку регіону на період до 2020 року як механізм розвитку новоутворених територіальних громад». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 87016 від 19 берез. 2019 р. 20 с.

Тези доповідей, матеріали конференцій

 1. Сєрєбряк К. І. Сталий розвиток і «зелене» позиціонування підприємства. Технологія-2016 : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2016 р. Ч. 2 / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 232–233.
 2. Сєрєбряк К. І., Алєксєєв А. С. Економіко-правове забезпечення нової регіональної політики. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів : матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф., 18-25 квіт. 2016 р. / Рубіжне : вид-во О. Зень., 2016. С. 244–246.
 3. Seriebryak К. І., Zablodska D.V. Strategic planning of united territorial communities development. Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства : Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, 25 берез. 2016 р. Ч. 2 / К. : вид-во Центр КНУКіМ, 2016. С. 286–288.
 4. Сєрєбряк К. І. Зовнішньоекономічна безпека, як елемент формування системи економічної безпеки регіону. Фінансові механізми розвитку економіки в умовах нестабільності : матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29 берез. 2016 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 34–36.
 5. Сєрєбряк К. І. Вплив інформації та інформаційних технологій на інноваційний розвиток регіонів. Технологія-2017 : Міжнар. наук.-техн. конф., 22 квіт. 2017 р. /  Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 265–267.
 6. Cerebrayk К. І., Zablodska D. V., Saenko P. O. The advantages and disadvantages of Ukrainian integration into the European union. Проблеми міжнародної інтеграції : Міжнар. наук.-практ. конф., 03-05 трав. 2017 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 71–73.
 7. Сєрєбряк К. І., Торба А. О. Деякі аспекти розвитку сталої енергетики в Луганській області. Сучасні тенденції та загальні проблеми сталого розвитку : матеріали конф. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В Даля, 2017. С. 88–89.
 8. Сєрєбряк К. І. Інформаційна інфраструктура: рівні, види, об’єкти. Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., 19 квіт. 2017 р. / Черкаси : вид-во ЧДТУ, 2017. С. 84–86.
 9. Сєрєбряк К. І., Заблодська І. В. Передумови актуалізації розвитку маркетингу територій. Украина – Болгария – европейский союз: современное состояние и перспективы : сборник с докладами VI Междунар. науч. конф. / Варна : изд-во «Наука и экономика», 2018. С. 379–381.
 10. Serebryak K., Belousova L., Zablodska D. Development of interregional cooperation in the context of European integration. Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва : Міжнар. конф., 9-14 October 2019 / Riga : Baltic International Academy, 2019. Р. 53–60.
 11. Сєрєбряк К. І., Ахромкін О. А., Заблодська Д. В., Ахромкін А. Є. Development of electric networks in Ukraine. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society : Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference, 22 March 2019. Vol. 1. Warsaw, Poland.
 12. Сєрєбряк К. І. Особливості визначення інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів. Visoka Sola Za Polsovne Vede. Еastern european conference of management and economics. EECME 2019 : Proceeding of the 1st International Scientific Conference, 24 May 2019 / Slovenia : LJUBLJANA SCHOOL OF BUSINESS, 2019. P. 106–109.
 13.  Сєрєбряк К. І. Вплив інвестицій на конкурентоздатність підприємств та розвиток середовищ. Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи : тези доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 квіт. 2020 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. С. 79–81.
 14. Сєрєбряк К. І., Бєлоусова Л. І. Справедлива трансформація вугільних регіонів України. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 13-17 квіт. 2020 р. / Рубіжне : О. Зень, 2020. С.100–101.
 15. Sieriebriak K.І. Successful development practices of amalgamated territorial communities in the east of Ukraine. Трансформація  системи міжнародних національних та локальних ринків : Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 квіт. – 01 трав. 2020 р. Чернівці-Сучава. С. 152-154.
 16. Serebryak K. І., Belousova L. I. Prospects of the administrative- territorial system of Ukraine: vertical elements. Адміністративно-територіальні vs. економічно-просторові кордони регіонів : Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 берез. 2020 р. / К. : Київський нац. економ. ун-т. ім. В. Гетьмана, 2020. С. 243–245.

Методичні видання

 1. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» / Уклад. : І. М. Семененко, К. І. Сєрєбряк. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 29 с.
 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка та місцеве самоврядування» / Уклад. : К. І. Сєрєбряк, М. В. Касаткіна, О. В. Ольшанський. / Свідоцтво про публікацію електронного навчально-методичного видання № 7914 від 01 лют. 2018 р. 28 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Грантрайтинг і фандрайзинг» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Уклад. : І. М. Семененко, Р. А. Галгаш, К. І. Сєрєбряк. / Свідоцтво про публікацію електронного навчально-методичного видання № 8022 від 01 квіт. 2019 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 35 с.
 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна ефективність діяльності підприємства» / Уклад. : К. І. Сєрєбряк, М. Д. Крамчанінова, В. В. Вахлакова. / Свідоцтво про публікацію електронного навчально-методичного видання № 7979 від 05 берез. 2019 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 53 с.

 

Список публікацій

Хандій Олени Олексіївни

 

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 

 1. Semenenko I., Khandii O. Forced Migration in Ukraine and Reality of Sustainable Development Goals Achievement. Problemy ekorozwoju – problems of sustainable development. 2018. Vol. 13, № 1. Р. 165-172. URL: https://www.researchgate.net/publication/322464975_Forced_migration_in_Ukraine_and_reality_of_sustainable_development_goals_achievement (Scopus, Web of Science).
 2. Novikova O., Ostafiichuk Y., Khandii O. Social justice and economic efficiency of the modern labour market. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 3. Р. 145-151. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-145-151 (Web of Science).
 3. Novikova O., Ostafiichuk Y., Khandii O. Mechanism of Strengthening Social and Labor Potential of Sustainable Development. Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development. 2019. Vol. 14. № 1. Р. 63-72. URL: https://ekorozwoj.pollub.pl/no27/h.pdf (Scopus, Web of Science).
 4. Khandii O. Social threats in the digitalization of economy and society. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67, 06023. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf /20196706023 (Web of Science)
 5. Novikova O., Ostafiichuk Y., Khandii O., Deytch M. Conceptual vision of the policy of implementing social and labor potential of the population with decentralization. SHS Web of Conferences 67, 06039 (2019) DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706039 (Web of Science)
 6. Novikova О., Khandii O., Shamileva L. Socio-Economic Risk Assessment and Peril Analysis in the Context of the COVID-19 Pandemic and Emergencies. European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 1, 636-649.  https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1197/1181 (Scopus)

 

 

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Хандій О.О. Сучасний стан та особливості децентралізації влади в Україні. Економіка та право. 2016. № 2 (44). С. 137-145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecprec_2016_2_23
 2. Хандій О.О., Семененко І.М. Проблеми ринку праці Східного регіону України та його сталий розвиток. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2017. № 2 (232). С. 126-132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_2_26
 3. Хандій О.О. Механізми сприяння розвитку соціальних ресурсів громадянського суспільства та їх участі в реформі децентралізації. Глобальні та національні проблеми економіки (електронне фахове видання). 2017. № 20. С. 757-760. URL: http://global-national.in.ua/%20issue-20-2017/28-vipusk-20-gruden-2017-r/3636-khandij-o-o-mekhaniz%20mi-spriyannya-rozvitku-sotsialnikh-resursiv-gromadyanskogo-suspilstva-ta-jikh-uchasti-v-reformi-detsentralizatsiji
 4. Хандій О.О. Форми самоорганізації внутрішньо переміщених осіб в межах соціальної інтеграції. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 9/1. С. 4-8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_9%281%29__3
 5. Хандій О.О. Соціальна інтеграція: перешкоди та перспективи. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2017. № 6 (236). С. 224-234. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_6_41
 6. Хандій О.О., Бурко Я.В., Зеленська В.В. Напрями відновлення економіки Луганської області: плани та реалії. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 5/1. С. 17-20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_5(1)__6
 7. Хандій О.О. Соціальна конкурентоспроможність у контексті соціальної справедливості. Причорноморські економічні студії. 2018. № 34. С. 134-137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_29
 8. Хандій О.О., Зеленська В.В., Федоренко С.О. Вплив соціальних ризиків на соціальні ресурси країни. Інфраструктура ринку (електронне фахове видання). 2018. Вип. 23. С. 246-251. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/23-2018
 9. Хандій О.О., Калюжна В.С., Ольшанський О.В. Трансформація попиту на ринку праці під впливом цифровізації економіки та суспільства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 8/1. С. 19-22.
 10. Хандій О.О. Оцінка резервів економічного зростання за рахунок соціального і трудового потенціалів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 26. Ч. 2. С. 96-100. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_2_2019ua/20.pdf
 11. Хандій О.О. Основні закономірності та чинники зміни рівнів трудового та соціального потенціалів. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 7. С. 19-25.
 12. Хандій О.О. Активізація соціальних та трудових чинників економічного зростання на засадах сталого розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3 (108). С. 215-222. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_3_42
 13. Хандій О.О. Інституційне забезпечення розвитку соціального та трудового потенціалів територіальних громад. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2 (56). С. 79-90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2019_2_13
 14. Хандій О.О. Державна підтримка трансформації трудових відносин в ІТ-сфері в умовах цифровізації економіки. Економіка промисловості. 2019. № 2 (86). С. 126-145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2019_2_8
 15. Сидорчук О.Г., Хандій О.О. Інституційне забезпечення державного регулювання соціальної безпеки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 1(55). С. 157-163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2019_1_22
 16. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Резерви розвитку соціального і трудового потенціалів України. Економіка України. 2019. № 4. С. 58-71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2019_4_7
 17. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Вплив цифрових трансформацій на економіку та сферу праці: соціально-економічні ризики та наслідки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3(57). С. 181-188. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161156
 18. Шамілева Л. Л., Хандій О.О. Оцінка впливу фінансово-економічної кризи та пандемії COVID-19 на національний ринок праці. Економічний вісник Донбасу. 2020. №3. - С. 177-182. URL: http://www.evd-journal.org/download/2020/3(61)/19-Shamileva.pdf
 19. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Досвід роботи вітчизняних підприємств в умовах карантинних обмежень: соціально-трудові аспекти. Вісник економічної науки України. 2020. №2.  С.89-94. URL: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).89-94

 

 

Статті в інших виданнях ( у т.ч. закордонних)

 

 1. Хандій О.О. Ризики запровадження реформи децентралізації влади в Україні. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 2 (08). С. 97-104.
 2. Хандій О.О. Зарубіжний досвід делегування повноважень в процесі децентралізації. Економіка і Фінанси. 2017. № 1. С. 90-100.
 3. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Забезпечення економічного зростання на засадах сталого розвитку: державне регулювання соціально-трудовими чинниками. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки / за ред. І.В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 14. С. 143-148. URL: http://ef.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/visnyk-14.pdf
 4. Новікова О.Ф., Хандій О.О., Шастун А.Д. Виклики цифровізації економіки і суспільства, напрями запобігання соціальних ризиків та небезпек. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2020. Випуск 15. С. 118-124.
 5. Новікова О.Ф., Остафійчук Я.В., Хандій О.О., Дейч М.Е. Співробітництво територіальних громад як напрям активізації соціального потенціалу. Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). 2019. № 66 (Спецвипуск). Додаток. Ч. 2. С. 153-155.

 

 

Монографії

 

 1. Хандій О.О. Управління персоналом підприємства: концептуальне визначення та механізми розвитку: монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім В. Даля, 2010. 240 с. ISBN 978-966-590-830-2.
 2. Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем: монографія. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. 283 с. [Підрозділ: Хандій О.О. Стан та проблеми розвитку франчайзингу в Україні. С. 273-279].
 3. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 448 с. [Підрозділи: Хандій О.О., Новікова О.Ф., Шамілева Л.Л., Панькова О.В. Оцінка законодавства України щодо забезпечення прав і свобод ВПО в контексті їх використання як ресурсу розвитку. С. 234-236; Хандій О.О., Новікова О.Ф., Шамілева Л.Л., Панькова О.В. Проблеми формування спроможних територіальних громад в Україні та залучення для цього ВПО. С. 236-240]. URL: https://iie.org.ua/monografiyi/vnutrishno-peremishheni-osobi-vid-podolannya-pereshkod-do-strategiyi-uspihu-o-f-novikova-o-i-amosha-v-p-antonyuk-ta-in-2016-r/
 4. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія: у 4-х т. / за ред. О.В. Прокопенко, В.Ю. Школи, В.О. Щербаченко. Суми: ТОВ «Триторія», 2017. Т. І. 464 с. [Підрозділ: Хандій О.О. Стратегії розвитку як інструмент управління економічною безпекою України. С. 139-152]. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66705
 5. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія / О.Ф. Новікова, О.Г. Сидорчук, О.В. Панькова, Л.Л. Шамілева, А.Д. Шастун, О.Ю. Касперович, О.О. Хандій; Львівський регіональний ін-т державного управління НАДУ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ; Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с. URL: http://www.lvivacademy.com/download_2018/stan.pdf
 6. Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації та ефективного використання: монографія [до 100-річчя НАН України] / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, В.П. Вишневський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 480 с. (електронне видання). [Підрозділи: Хандій О.О., Амоша О.І., Новікова О.Ф., Шамілева Л.Л., Покотиленко Р.В. Концептуальні засади формування і використання соціальних ресурсів в умовах децентралізації управління. С. 23-35; Хандій О.О., Новікова О.Ф. Мобілізація соціальних ресурсів територіальної громади на потреби децентралізації управління. С. 35-51. Розділ: Хандій О.О., Новікова О.Ф. Делегування та розподіл функцій, повноважень і відповідальності в умовах децентралізації управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика. С. 52-86]. URL: https://iie.org.ua/monografiyi/sotsialni-resursi-detsentralizatsiyi-upravlinnya-mehanizmi-mobilizatsiyi-ta-efektivnogo-vikoristannya/
 7. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: діагностика стану та механізми забезпечення: монографія / О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 244 с. [Розділ: Хандій О.О. Самоорганізація ВПО – важіль успішної інтеграції у місцеві громади та життя країни. С. 111-133. Підрозділ: Хандій О.О., Новікова О.Ф., Антонюк В.П., Шамілева Л.Л., Панькова О.В., Шастун А.Д., Логачова Л.М., Сидорчук О.Г., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Розробка проекту Плану заходів щодо реалізації Стратегії інтеграції ВПО. С. 166-192]. URL: https://iie.org.ua/monografiyi/integratsiya-vnutrishno-peremishhenih-osib-u-teritorialni-gromadi-diagnostika-stanu-ta-mehanizmi-zabezpechennya-2018-r/
 8. Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи: кол. моногр. /НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук. Київ, 2019. 350 с. [Підрозділ: Хандій О.О., Новікова О.Ф., Антонюк В.П., Стежко Н.В., Шамілева Л.Л., Шастун А.Д. Проблеми соціально-економічного становища внутрішньо переміщених осіб. С. 275-289.]. URL: https://iie.org.ua/monografiyi/ekonomichna-efektivnist-vs-socialna-spravedlivist-prioriteti-rozvitku-ukraini-na-etapi-podolannja-krizi/
 9. Хандій О.О. Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2019. 448 с. ISBN 978-966-02-9141-6
 10. Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізації: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Л.Л. Шамілева, Я.В. Остафійчук, В.П. Антонюк, Ю.С. Залознова, О.В. Панькова, О.О. Хандій, Л.М. Логачова, І.М. Новак, О.Г. Сидорчук, А.Д. Шастун, Р.В. Покотиленко, О.О. Амоша, Л.В. Щетініна, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 464 с. URL: https://iie.org.ua/en/monohrafii-2020-r/socialni-ta-trudovi-chinniki-stalogo-ekonomichnogo-zrostannja-mozhlivosti-j-mehanizmi-aktivizacii/

 

Підручники та посібники

 

 1. Навчальний посібник «Економіка праці і соціально-трудові відносини: вузлові пи-тання та практикум» / Шевцова Г.З., Хандій О.О., Браславська О.В. та ін. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. 384 с. ISBN 978-966-590-869-2

 

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Хандій О.О. Стан та проблеми формування спроможних територіальних громад в Україні. Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 3-4 червня 2016 р.). Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. Ч. 2. С. 55-58.
 2. Зеленська В.В., Хандій О.О. Людський потенціал в умовах сьогодення. Технологія-2016: матеріали ХІХ Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Сєвєродонецьк, 22-23 квітня 2016 р.). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. Ч. ІІ. С. 187-188.
 3. Хандій О.О. Реальність та досяжність цілей стратегії сталого розвитку "Україна - 2020". Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади: матеріали наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 21 жовтня 2016 р.). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 143-144.
 4. Хандій О.О., Хандій В.В. Тенденції ринку праці східних областей України. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листопада 2016 р.). Харків: ХНАДУ, 2016. Т. 2. С. 152-153.
 5. Зеленська В.В., Хандій О.О. Особливості ринку праці Луганської та Донецької областей у 2013-2016 роках. Майбутній науковець – 2016: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 2 грудня 2016 р.). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 8-10.
 6. Хандій О.О. Гідна праця і гідна оплата праці: проблеми визначення і оцінювання. Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.). Київ: КНЕУ, 2017. С. 177-180.
 7. Хандій О.О. Гідна праця та продуктивна зайнятість в контексті сталого розвитку України. Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк (Україна) та RCKU Pulawy (Poland), 3-5 травня 2017 р.). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 59-61.
 8. Khandii O., Semenenko I. Crisis in the East of Ukraine: end or beginning of regional labour market development? 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy / Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Toruń, Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland, 22-23 June 2017) / Institute of Economic Research Working Papers. Toruń, Poland, 2017. No. 109. URL: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/ 2017_No_109.pdf
 9. Хандій О.О. Залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства у процеси створення самодостатніх територіальних громад. Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 6-7 жовтня 2017 р.). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 143-145.
 10. Хандій О.О., Базілевський П.Є. Особливості економічної та соціальної безпеки в Луганській області. Економічні перспективи підприємництва в Україні: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 р.). Ірпінь: УДФСУ, 2017. Т. 3. С. 121-123.
 11. Хандій О.О., Карачевцева М.С. Напрями розвитку територій в умовах постконфліктної трансформації. Економіка міста та урбаністика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 23 березня 2018 р.). Київ: КНЕУ, 2018. С. 292-295.
 12. Хандій О.О., Зеленська В.В. Стан та проблеми реалізації стратегії розвитку Луганської області. Сучасні тенденції розвитку світової економіки: зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 травня 2018 р.). Харків: ХНАДУ, 2018. С. 100-102.
 13. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Інтегральна оцінка рівня розвитку соціального та трудового потенціалів: тенденції зміни, чинники та резерви росту. Цифрова економіка: зб. матеріалів Національної наук.-метод. конф. (м. Київ, 4-5 жовтня 2018 р.). Київ: КНЕУ, 2018. С. 380-384.
 14. Новікова О.Ф., Хандій О.О. Правові аспекти забезпечення соціальної справедливості до ВПО. Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 25-26 жовтня 2018 р.). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. С. 54-57.
 15. Хандій О.О. Зміни на ринку праці в ІТ-сфері в умовах цифровізації економіки. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 29 березня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 45. С. 70-73.
 16. Хандій О.О. Соціальні можливості та загрози цифровізації економіки та суспільства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 66 (Спецвипуск). Додаток. Ч. 2: тези доповідей за матеріалами п’ятнадцятої наук.-практ. міжнар. конф. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (м. Харків, 6-8 червня 2019 р.). Харків, 2019. С. 195-196.
 17. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Ризики в трудовій сфері за умови цифровізації економіки. Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12 вересня 2019 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 7-8.
 18. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Цифрові трансформації: тенденції та виклики у сфері праці. Цифрова економіка: зб. матеріалів ІІ Національної наук.-метод. конф. (м. Київ, 17-18 жовтня 2019 р.). Київ: КНЕУ, 2019. С. 345-348.
 19. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Концепція пат-аналізу визначення ризиків в сфері соціально-трудових відносин за умови цифровізації економіки. Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-24 жовтня 2019 р.). Київ: КНЕУ, 2019. С. 56-58.
 20. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Причини та негативні наслідки трудової міграції. Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 14 грудня 2019 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2019. С. 112-115.
 21. Хандій О.О., Смаглій О.В. Гендерно-орієнтоване бюджетування, як інструмент досягнення гендерної рівності. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону: збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 квітня 2020 р.). Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. С. 107-109.
 22. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Зміни ринку праці під впливом карантинних обмежень. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.- практ. конф. ; 11—12 лист. 2020 р. К. : КНЕУ, 2020. С. 155-158.
 23. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Інтеграція ВПО у приймаючі громади: до та після карантину // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції» (23 жовтня 2020 р., м. Сєвєродонецьк). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля. С. 20-24.
 24. Шамілева Л. Л., Хандій О.О. Прогнозні оцінки змін на ринку праці та в трудовій сфері в умовах адаптивного карантину. Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник тез за матеріалами ХVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С. 755-757.
 25. Хандій О.О., Кобцева Д.А. Трансформація управління персоналом в цифровій економіці. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року).  Полтава : ПУЕТ, 2021. С.109-112.
 26. Хандій О.О., Кобцева Д.А. Цифрова грамотність населення та доступність цифрових послуг на шляху до цифрового розвитку. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 листопада 2020 р., м. Кропивницький) Кропивницький: Ексклюзив-Систем. С.365-367

 

Методичні видання

 

1. Хандій О.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016.

2. Хандій О.О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Нормування та оплата праці» (для студентів, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка»). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 28 с.

3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Соціальний капітал підприємства» (для студентів, що навчаються за спеціальностями 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / уклад. Хандій О.О., Ольшанський О.В., Маслош О.В. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. с. 19.

4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Економіка природокористування. Частина 1 (для студентів, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія" та 161 "Хімічні технології та інженерія") / Уклад.: О.В. Маслош, І. М. Семененко, О.О. Хандій. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. 57 с.

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка природокористування. Ч. ІІ (для студентів, що навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 161 «Хімічні технології та інженерія»)

6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Управління потенціалом підприємства" (для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Уклад.: О.В. Маслош, І. М. Семененко, О.О. Хандій. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2019. 70 с.

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Техніко-економічний аналіз» (для студентів, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка») / уклад. Хандій О.О., Касаткіна М.В., Маслош О.В. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. с. 24.

8. Робоча програма переддипломної практики (для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеню – бакалавр) /Уклад.: К.І.Сєрєбряк, О.О.Хандій, М.В.Касаткіна. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 27 с.

9. Методичні вказівки до оформлення звіту з переддипломної практики для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню – бакалавр спеціальності 051 «Економіка» та 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладачі К.І.Сєрєбряк, О.О.Хандій,  М.В.Касаткіна. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2020. 21 с.

 

 

Список публікацій

Швець Наталії Вячеславівни

 

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 

 1. H. Shevtsova, N Shvets, M. Kramchaninova, H. Pchelynska. In search of smart specialization to ensure the sustainable development of the post-conflict territory: the case of the Luhansk region in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9, No 2. P. 512–524. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p512 (Scopus, Web of Science)
 2. Pidorycheva I., Shevtsova H., Antonyuk V., Shvets N., Pchelynska H. A Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9, No 3. P. 626–640. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n3p626 (Scopus, Web of Science)
 3. Shevtsova H., Shvets N., Panychok M. Sokolova H. Digitalization of Small and Medium-Sized Enterprises in Ukraine. 2020 61st International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS), Riga, Latvia, 2020, pp. 1-5, DOI: 10.1109/ITMS51158.2020.9259313 (Scopus)
 4. Shevtsova H., Shvets N., How Leading Global Chemical Companies Contribute to Industry 4.0. 2020 61st International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS), Riga, Latvia, 2020, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ITMS51158.2020.9259317. (Scopus)

 

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Швець Н. В. Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 6 (230). C. 199–202.
 2. Швець Н. В. Сучасні тенденції та особливості інноваційного розвитку світової хімічної індустрії. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 12 (242). C. 144–149.
 3. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Дослідження сучасних чинників розвитку хімічного виробництва в контексті неоіндустріалізації. Економіка промисловості. 2017. № 3 (79). С. 39–57. DOI: 10.15407/econindustry2017.03.039
 4. Шевцова Г. З., Швець Н. В. Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України. Вісник економічної науки України. 2017. № 2 (33). С. 103–109.
 5. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності галузі. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 2 (52). С. 114–123.
 6. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Економіка структуроутворювальних підприємств базової хімії: сучасні тенденції та проблеми. Економіка та право. 2018. № 3 (51). С. 91–100. DOI: 10.15407/econlaw.2018.03.091
 7. Швець Н. В., Касаткіна М. В., Піддубна К. О. Проблеми та шляхи підвищення енергоефективності в Україні: від виробництва до використання теплової енергії. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2018. № 4 (245). C. 106–113.
 8. Шевцова Г. З., Швець Н. В. Потенціал хімічного комплексу Луганської області: сучасний стан та перспективи структурної модернізації. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 1 (55). С. 4–15. DOI: 10.12958/1817-3772-2019-1(55)-4-15
 9. Швець Н. В., Аліпова В. А. Будівельна галузь України: аналіз динаміки та визначення напрямів розвитку. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 1. С. 27–30.
 10. Швець Н. В., Паничок М. Ю., Марченко А. Д. Оцінка ефективності управління регіональним розвитком: методологічний аспект. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. № 4 (252). C. 123–130.
 11. Амоша О. І., Шевцова Г. З., Швець Н. В. Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва. Економіка промисловості. 2019. № 3 (87). С. 5–33. DOI: 10.15407/econindustry2019.03.005
 12. Швець Н. В., Крамчанінова М. Д., Паничок М. Ю. Стан кадрового забезпечення в контексті активізації інноваційного розвитку регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. № 1 (257). C. 49–53. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-257-1-49-53
 13. Швець Н. В., Ізюмська А. В. Малий бізнес в Україні: аналіз стану та тенденції. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. № 2 (258). C. 108–117. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-258-2-108-117
 14. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Розвиток підприємництва та його роль у реалізації підходу смарт-спеціалізації в Україні галузі. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2 (60). С. 53–66. DOI: 10.12958/1817-3772-2020-2(60)-53-66

 

 

Статті в інших виданнях ( у т.ч. закордонних)

 

 1. Швець Н. В., Пчелінська Г. В. Аналіз витрат підприємств Луганської області України: галузеві та регіональні особливості. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 6 (12). С. 90–100.

 

 

Монографії

 

 1. Кривуля П. В., Чернецька-Білецька Н. Б., Штапаук С. С. та ін. Сучасні проблеми хімічної промисловості Луганської області та можливі шляхи їх вирішення. В кн. : Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти : колективна монографія. / За заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. Швець. / Сєвєродонецк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 212–222. ISBN 978-617-11-0118-0

 

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

 

 1. Швець Н. В., Бахмет Я. Т. Аналіз будівельної галузі України. Технологія-2016 : матеріали Міжнар.наук.-техн. конф., 22-23 квіт. 2016 р., Ч. 2 / Сєвєродонецьк  : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 214–217.
 2. Швець Н. В. Управління відходами – необхідність для сталого розвитку України. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади : матеріали наук.-практ. конф., 21 жовт. 2016 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 98–99.
 3. Швець Н. В., Піддубна К. О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств у контексті євроінтеграційних процесів. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 25 лист. 2016 р. / Х. : ХНАДУ, 2016. Т. 2. С. 201–203.
 4. Швець Н. В., Калюжна В. С., Приступа К. О. Дослідження проблеми тіньової зайнятості в підприємницькому секторі. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 25 лист. 2016 р. / Х. : ХНАДУ, 2016. Т. 2. С. 163–165.
 5. Швець Н. В., Піддубна К. О. Проблеми енергоефективності діяльності енергетичних підприємств. Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 берез. 2017 р. Т.2. С. 209–212.
 6. Швець Н. В., Паничок М. Ю. Регулювання міжбюджетних відносин в Україні: проблеми сьогодення та напрямки вдосконалення. Перспективи розвитку фінансової системи України : IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 13-14 квіт. 2017 р. С. 24–28.
 7. Швець Н. В., Піддубна К. О. Сутність оцінки енергоефективності підприємства. Технологія-2017 : матеріали Міжнар.наук.-техн. конф., 21-22 квіт. 2017 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 280–283.
 8. Швець Н. В. Амортизаційний фонд: анахронізм або сучасна необхідність. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку місцевих громад : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. / Сєвєродонецьк : ПП «Поліграф-Сервіс», 2017. С. 65–66.
 9. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Оцінка впливу інноваційно-інвестиційних факторів на результати діяльності в сучасній хімічній індустрії. Сучасні можливості забезпечення соціально-економічного розвитку країн : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16 верес. 2017 р. / Ужгород : вид-во «Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 90–92.
 10. Швець Н. В., Піддубна К. О. Енергоефективність як запорука розвитку громад: досвід країн світу та досягнення в Україні. Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи : матерiали Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 жовт. 2017 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 148–150.
 11. Швець Н. В. Інноваційна діяльність хімічних компаній: досвід світових лідерів. Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 листоп. 2017 р. / Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія, 2017. С. 152–154.
 12. Швець Н. В. Можливі організаційні трансформації хімічної промисловості Луганської області. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. / Сєвєродонецьк : ПП «ПоліграфСервіс», 2018. С. 133–136.
 13. Швець Н. В., Піддубна К. О. Підвищення енергоефективності в ЖКГ: світовий досвід та можливі шляхи для України. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. / Сєвєродонецьк : ПП «ПоліграфСервіс», 2018. С. 99–102.
 14. Швець Н. В., Піддубна К. О. Оцінка інвестиційних умов діяльності теплоенергетичних підприємств. Технологія-2018 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 20-21 квіт. 2018 р. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. С. 158–161.
 15. Швець Н. В., Шевцова Г. З., Маслош О. В. Фактори динаміки розвитку українських підприємств базової хімії. International Scientific Conference Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy : Conference Proceedings, 28 September 2018. P. 1 / Kielce, Poland : Baltija Publishing, 2018 . Р. 123–126.
 16. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Розвиток і використання потенціалу традиційних кластерів в контексті формування смарт-спеціалізацій регіонів. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали ХХІV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 черв. 2019 р., НАНУ, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброго НАН України» / К. : вид-во «Фенікс», 2019. С.191–196.
 17. Швець Н. В., Піддубна К. О. Аналіз ринку праці хімічної промисловості України. Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв. 2019 р. С.19–22.
 18. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Рекомендації щодо інфраструктурної підтримки смарт-напрямків регіонального розвитку. Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2019 р. Ч. 2 / Ужгород : вид-во «Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 21–23.
 19. Швець Н. В., Паничок М. Ю. Шляхи гармонізації інтересів зацікавлених сторін у забезпеченні інноваційного розвитку Луганської області. Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., / Х. : ХНУБА, 2020. С. 302–304.
 20. Швець Н. В., Паничок М. Ю. Аналітичне забезпечення інноваційного розвитку регіону. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р., / Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. С. 115–118.
 21. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Реализация подхода смарт-специализации в стратегическом планировании развития старопромышленных регионов Украины. Стратегические направления социально-экономического и финансового развития национальной экономики : тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф., 1-2 окт. 2020 г. / Минск : Институт бизнеса БГУ, 2020. С. 18–20.

 

 

Методичні видання

 

 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (електронне видання)) / Уклад. : Н. В. Швець. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. 38 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7515).
 2. Методичні вказівки до практичних занять «Економіка підприємства та мікроекономіка» частина ІІ «Економіка підприємства» (для студентів першого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (електронне видання)) / Уклад. : Н. В. Швець, М. В. Касаткіна. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 139 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7784).
 3. Методичні вказівки до практичних занять «Економіка та організація виробництва» (для студентів інженерних спеціальностей (електронне видання)) / Уклад. : Н. В. Швець, М. В. Касаткіна. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 141 с. (Реєстр. номер свідоцтва 7846).
 4. Методичні вказівки для самостійної роботи «Економіка підприємства та мікроекономіка» ч. ІІ «Економіка підприємства» (для студентів першого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 051 «економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (електронне видання)) / Уклад. : Н. В. Швець, М. В. Касаткіна. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 95 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8097).
 5. Методичні вказівки до підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи (для здобувачів першого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» (електронне видання)) / Уклад. : І. М. Семененко, Н. В. Швець, Я. В. Бурко. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 34 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8298).
 6. Методичні вказівки до підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи (для здобувачів першого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (електронне видання)) / Уклад. : Р. А. Галгаш, Н. В. Швець, Я. В. Бурко. / Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 34 с. (Реєстр. номер свідоцтва 8335).

Список публікацій

Штапаука Сергія Сергійовча

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 

 1. Shchepkina N., Shtapauk S. S., Krivulia P. V. Project offices as the locus of corporate innovative systems genesis. Proceedings of the 2019 : International SPBPU Scientific Conference on Innovations in Digital Economy «SPBPU IDE '19». New York : ACM, 2019. Art. No. 29. P. 1–8. URL : https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3372177.3373322. https://doi.org/10.1145/3372177.3373322. (Scopus)

 

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Штапаук С. С. Проектирование регулярной деятельности предприятия. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2016. № 6 (230). С. 203–209.
 2. Штапаук С. С. Діяльність як предмет і об'єкт праксиології. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2017. № 25 (14). С. 88–93.
 3. Штапаук С. С. Ентропія як міра впорядкованості економічної системи. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2017. № 6. С. 250–256.
 4. Штапаук С. С. Відстрочений вибір інвестиційного проекту в стадії впровадження. Управління проектами та розвиток виробництва. 2018. № 3 (67). С. 64–78.
 5. Штапаук С. С. Феномен самоорганізації економічної техноструктури. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2018. № 4 (245). С. 114–119.
 6. Кривуля П. В., Штапаук С. С. Ситуационные параметры описания и анализа графика освоения инвестиций. Управління проектами та розвиток виробництва. 2018. № 4 (68). С. 35–55.
 7. Штапаук С. С. Постановка завдання визначення точки вибору альтернативних інвестиційних проектів в стадії впровадження. Наукові вісті Далівського університету. 2019. № 17. DOI: https://doi.org/10.33216/2222-3428-2019-17-13.
 8. Кривуля П. В., Штапаук С. С. Условия решения задачи отсроченного выбора варианта типового проекта на примере инвестиционного процесса торгового предприятия. Наукові вісті Далівського університету. 2020. №18. DOI: https://doi.org/10.33216/2222-3428-2020-18-8.

 

 

Монографії

 

 1. Кривуля П. В., Чернецька-Білецька Н. Б., Штапаук С. С. та ін. Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти / за заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. Швець. Сєвєродонецк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. 282 с. ISBN 978-617-11-0118-0.

 

 

Тези доповідей науково-практичних конференцій

 

 1. Штапаук С. С. Формат роздрібної торгівлі як форма позиціонування торговельного підприємства. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів : матеріали III-ої всеукраїнської наук.-практ. конф., 18–24 квітня 2017 р., Рубіжне. Харків : Мачулін, 2017. С. 121–123.
 2. Штапаук С. С. Сутність та особливості діяльності економічної техноструктури в публічній сфері. Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до європейської спільноти: проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 жовтня 2017 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 148–150. 0,13 д. а.
 3. Штапаук С. С. Визначення міри узгодженості функцій в економічній системі за допомогою ентропії. Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2018 р., м. Дніпро. В 2-х т. Т. 2. С. 114–116. — URL : http://nmetau.edu.ua/file/zbirnik_materialiv_2018_t_2.pdf.
 4. Штапаук С. С. Вибір проекту за критерієм мінімального терміну впровадження. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів : Матеріали IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21 січня 2019 р., м. Кривий Ріг. Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. С. 101–104. URL : http://donnuet.edu.ua/index.php/nauka/mizhnarodni-konferentsii/3408-iv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-marketynh-i-menedzhment-v-systemi-natsionalnykh-i-svitovykh-ekonomichnykh-interesiv/file.
 5. Кривуля П. В., Штапаук С. С. Обоснование потребности ревизии тернарного классификатора уровней субординации в условиях инновационного развития украинской экономики. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : збірник тез доповідей II міжнар. наук.-практ. конф., 11 квітня 2019 р., м. Кропивницький. Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2019. С. 114–116.
 6. Штапаук С. С. Постановка завдання таксономії оплати праці. Технологія-2020 : Матеріали XXIII міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 квітня 2020 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. С. 241–242.
 7. Шестопалов В. І., Штапаук С. С. Проблематика стимулювання висококваліфікованого персоналу та розподіл бюджету заохочень з врахуванням індивідуальних рис працівників. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : збірник тез доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23 квітня 2020 року, м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. С. 118–121.
 8. Кривуля П. В., Штапаук С. С. О размещении локуса формирования корпоративных инновационных систем в проектных офисах. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії і практики : матеріали дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 вересня 2020 р. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2020. С. 30–32.

 

 

Навчальні та навчально-методичні публікації

 

 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеню магістра за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад.: О. В. Бірюков, П. В. Кривуля, М. Д. Крамчанінова, С. С. Штапаук. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 48 с. Реєстраційний № 8209.
 1.