Серікова Ольга Миколаївна

 

Контакти

+380504762502

serikova@snu.edu.ua, Olga.sm.mymail@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2014) 

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Вчене звання

Доцент кафедри обліку і оподаткування (2016)

Посада

Доцент кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям
наукових досліджень

Корпоративна соціальна відповідальність підприємства. Облік на підприємствах малого бізнесу. Аудит мотиваційної політики трудового потенціалу  підприємства

Google-scholar

https://scholar.google.com/citations?user=yWeMfksAAAAJ&hl

ORCID

0000-0002-0410-1242

Web of Science ResearcherID

 

ScopusAuthor ID

 

Освіта

2006 – Магістр з обліку і аудиту, СНУ ім. В. Даля

Досвід роботи

2014 – по теперішній час – Доцент, кафедра обліку і оподаткування  (до 2017 – кафедра обліку і аудиту), СНУ ім. В. Даля

2013 – 2014 – Старший викладач, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, СНУ ім. В. Даля

2006 – 2013 – Асистент, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, СНУ ім. В. Даля

Основні курси, що викладає 

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва, Облік у бюджетних установах, Облік у банках, Казначейська справа, Вступ до фаху

Стажування 
і підвищення кваліфікації 

2022 – Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід, Міжнародне стажування, Польща (180 год)

2021 – Організація наукових досліджень та побудова кар’єри дослідника в міжнародній науково-дослідній системі, Міжнародне стажування, Латвія (180 год)

2020 –  Institute for international Cooperation Development The Republic of Poland, B2 level exam in English (Certificate)

2020 –  Онлайн-курc Prometheus, Протидія та попередження  булінгу (цькуванню) в закладах освіти (80 год)

2019 –  Центр удосконалення освіти, СНУ ім. В. Даля, курси підвищення кваліфікації (150 год)

Співпраця з установами,  підприємствами,
організаціями

 

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях
наукових журналів

 

Володіння 
іноземними мовами

Англійська мова (сертифікат В2 № UA0000130EN0003719)

Інша діяльність

Член Луганського відділення Громадської організації «Спілка економістів України»

Основні публікації

2) Публікації – фахові видання

1. Серікова О.М. Соціальна відповідальність партнерів трудових відносин як чинник раціонального використання трудового потенціалу: теоретико-методологічний підхід//Серікова О.М.// Бізнес Інформ – 2013. – №2 – С.234-239.

2. Серікова О.М. Оцінювання соціальної відповідальності працівників як чинник їхнього раціонального використання: методичні аспекти//Серікова О.М.//Вісник Дніпропетровського університету – 2013 – №4, т.21 С. 193-199.

3. Серікова О.М. Оптимізація використання трудового потенціалу підприємства на основі аутсорсингу//СеріковаО.М.// Вісник ВІЕМ : зб. наук. пр. – Луцьк – 2015. – №12. – С. 427-435.

4. Серікова О.М. Актуальні проблеми оцінки фінансового стану неплатоспроможних підприємств//Серікова  О.М.//Вісник СНУ ім. В. Даля: зб. наук. прац. – Сєвєродонецк – 2015. – №4 (221). – С. 192-196.

5. Серікова О.М. Комплексна оцінка використання трудового потенціалу підприємства: особистісний підхід.//Серікова О.М.//Науково-економічний та суспільно-політичний журнал Україна: аспекти праці – 2015р. – №7 – С. 36-42.

6. Серікова О.М. Кваліметрична оцінка використання трудового потенціалу підприємства. Економіка: реалії часу //Серікова О.М.// Науковий журнал. – 2015. – №4 (20). – С. 105-110. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/420-2

7. Серікова О.М. Використання трудового потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку//Серікова О.М.// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2015. – С.57-62.

8. Серікова О.М. Особливості реалізації трудового потенціалу працівника відповідно до етапів його трудової діяльності//Серікова О.М.//Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля. – 2015. – № 3 (220).  С. 129-134.

 9. Серікова О.М. Оцінювання використання трудового потенціалу в системі економічної безпеки.//Серікова О.М.//Ефективна економіка.– 2016. – №6. Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5025

10. Серікова О.М. Стратегічне управління витратами в маркетинговій ціновій політиці підприємства//Серікова О.М.//Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. ¾ 2016. ¾ № 6 (230).  ¾ С. 40-45. Вид-во СНУ ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк, співавтор доцент Івченко Є.А.

11. Серікова О.М. Оптимізація використання трудового потенціалу підприємства на основі аутсорсингу.//Серікова О.М.//Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. ­­– 2017. – №4. – С. 78-83. Вид-во Волинський інститут економіки та менеджменту, м. Луцьк.

12. Серікова О.М. Напрями збереження трудового потенціалу підприємств в умова кризи за принципами корпоративної відповідальності//Серікова О.М.//Східна Європа: економіка, бізнес а управління. – 2017. – №6. – Режим доступа до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr

13. Серікова О.М. Соціально- економічні наслідки угоди про асоціацію між Україною та ЄС для машинобудування//Серікова О.М.//Економічний аналіз: зб. наук. праць/Тернопільский національний економічний університет – Тернопіль:вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2017. – том 27. №4. – 321с., С. 91-100.

14. Серікова О.М. Соціальний капітал колективу як передумова корпоративної соціальної відповідальності//Серікова О.М.//Економічний вісник/Запорізької державної інженерної академії. – 2018. №6 (18). – 277с., С. 226-230.

15. Серікова О.М. Накопичувальна пенсійна система як напрям корпоративної соціальної відповідальності підприємства//Серікова О.М.//Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського – 2019. – №2 – С. 210-215.

16. Серікова О.М. Мотиватори та демотиватори накопичувальної пенсійної системи в Україні//Серікова О.М.// Науковий вісник/Міжнародного гуманітарного університету/Серія: Економіка і менеджмент – 2020. №41 – С. 79-85.

17. Серікова О.М. Попит на працівників оптової та роздрібної торгівлі: розвиток чи плинність кадрів//Серікова О.М.//Приазовський економічний вісник. – 2021. – №2(25). – Режим доступа до ресурсу:  http://pev.kpu.zp.ua/vypusr-2-25

18. Серікова О.М. Соціальний капітал та чинники кадрової стабільності//Серікова О.М.// Економіка та суспільство. – 2021. – №28. – Режим доступа до ресусу: http://economyandsocienty.in.ua/ibdex.php/journal/article/view/494

19. Klius Y., Ivchenko Y., Morhachov I., Manukhina M., Serikova O., Hussein Idrahim M.S., Identifying the Assessment Principles for the Tax Potential of the Industrial Enterprises in the Region/ European Journal of Sustainable Development, – 2021. –№10 (4),240. Режим доступа до ресурсу: http://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n4p240

20. Серікова О.М. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни в Україні: національний і глобальнийй виміри//Серікова О.М.//Бізнес Інфор. – 2022. №6. – С. 94-100. – Режим доступа до ресурсу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-94-100