Спеціальності,

освітні програми та рівні навчання

кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

 

Наказ на групи забезпечення освітніх програм кафедри на 2021-2022 н.р.

 

 

 
Спеціальність 073 "Менеджмент", освітня програма "Менеджмент"  

 

"Менеджменту необхідно вчитися. Вже давно позаду ті часи, коли ефективно керувати, наприклад, підприємством, могла людина без відповідної освіти,

а лише з лідерським характером, здатна примусити підлеглих виконати спущене "згори" завдання.

Нині для того, щоб досягати високих результатів у роботі, керівник має розуміти глибинну суть процесів, що відбуваються в колективі,

володіти технологіями формулювання проблем, пошуку шляхів їхнього вирішення, знати методи управління персоналом та багато іншого"

Народна мудрість 

 

Метою освітнього процесу за освітньою програмою "Менеджмент" спеціальності 073 "Менеджмент" є професійна підготовка фахівців, як висококваліфікованих, відповідальних кадрів з менеджменту з урахуванням особливостей підприємництва у регіоні та в цілому у країні, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати політику управління організаціями, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним та інвестиційним процесам в організаціях з метою забезпечення їх сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів, за рахунок спрямування на забезпечення фундаментальної теоретичної, практичної та наукової підготовки кадрів для виконання професійних завдань науково-дослідницького, управлінського та інноваційного характеру в галузі менеджменту організацій і адміністрування.

І (бакалаврський) рівень підготовки

Об’єкт діяльності випускника з кваліфікацією бакалавра менеджменту – підприємства, організації та установи будь-якої організаційно-правової форми.

Основні види професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Бакалавр менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких видів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

Первинні посади у сфері діяльності: менеджер з адміністративної роботи; менеджер-логіст; менеджер з персоналу; менеджер відділу збуту; керівник виробничого підрозділу; голова фермерського господарства; менеджер комерційного відділу; фахівець з аналізу ринку; економічний радник; начальник відділення; спеціаліст планово-економічного відділу; керівник лінійного підрозділу, цеху, окремого виробництва підприємства; заступник керівника підприємства з питань економіки, матеріально-технічного забезпечення, фінансів; інспектор з контролю якості, охорони праці, техніки безпеки; консультант в апаратах органів державної влади; фахівець з фінансово-економічної безпеки; менеджер із зв’язків з громадськістю, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з управління проектами, фахівець з економічних питань.

Професійна діяльність бакалавра менеджменту  на первинних посадах полягає у:

реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських і частково евристичних процедур праці;

прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;

оперативному управлінні первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління;

керівництві  підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.

ІІ (магістерський) рівень підготовки

Об’єкт діяльності випускника з кваліфікацією магістра менеджменту – підприємства, організації та установи будь-якої організаційно-правової форми

Основні види професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична, освітня, науково-дослідницька, консультаційна. Магістр менеджменту, за умов набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких видів суміжної професійної діяльності: фінансово-економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна.

Первинні посади у сфері діяльності: керівник підприємства; менеджер-логіст; менеджер з персоналу; менеджер відділу збуту; керівник виробничого підрозділу; голова фермерського господарства; комерційний директор; менеджер комерційного відділу; фахівець з аналізу ринку; економічний радник; начальник відділення; спеціаліст планово-економічного відділу; керівник лінійного підрозділу, цеху, окремого виробництва підприємства; заступник керівника підприємства з питань економіки, матеріально-технічного забезпечення, фінансів; керівник відділу матеріально-технічного забезпечення або постачання; інспектор з контролю якості, охорони праці, техніки безпеки; консультант в апаратах органів державної влади; фахівець з фінансово-економічної безпеки; викладач навчального закладу; науковий співробітник.

Професійна діяльність магістра менеджменту на первинних посадах  полягає у:

реалізації  загальних функцій управління у повному обсязі шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;

прийнятті  тактичних і стратегічних рішень в межах своєї компетентності;

керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за спеціалістів та бакалаврів.

ІІІ (освітньо-науковий) рівень підготовки (аспірантура)

Орієнтація освітньо-наукової програми "Менеджмент" - фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі науки і практики менеджменту. Під час навчання формується здатність розв’язувати комплексні проблеми освіти та науки, професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у галузі менеджменту, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики.

Тематика наукових досліджень:    

1.    Підприємство як суб’єкт господарювання.

2.    Економічна безпека підприємницької діяльності.

3.    Виробничо-господарська діяльність підприємства.

4.    Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

5.    Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).

6.    Функції і технологія управління підприємством (менеджменту).

7.    Види планування: стратегічне, тактичне планування та оперативно-календарне планування, бізнес-планування.

8.    Контролювання, моніторинг та діагностика діяльності підприємств.

9.    Принципи і методи управління підприємством (менеджменту).

10.  Інформації та комунікації в управлінні підприємством.

11.  Керівництво та лідерство. Організаційна культура.

12.  Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.

13.  Ефективність управління персоналом на підприємстві.

Після закінчення навчання за освітньо-науковою програмою 073 "Менеджмент" та захисту дисертаційної роботи фахівцю присвоюється кваліфікація – доктор філософії за спеціальністю 073 "Менеджмент". Доктор філософії здатний займати посади в науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах і галузевих установах різних відомств, на виробничих підприємствах, виконуючи відповідні функції.

 

Освітня програма "Менеджмент" І (бакалаврського) рівня, навчальний план

Освітня програма "Менеджмент" ІІ (магістерського) рівня, навчальний план

Освітня програма "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ІІ (магістерського) рівня, навчальний план

Освітня програма "Бізнес-адміністрування" ІІ (магістерського) рівня, навчальний план

Освітня програма "Управління фінансово-економічною безпекою" ІІ (магістерського) рівня, навчальний план

Освітньо-наукова програма "Менеджмент" ІІІ рівня, навчальний план

Державний стандарт спеціальності 073 "Менеджмент" І (бакалаврського) рівня

Державний стандарт спеціальності 073 "Менеджмент" ІІ (магістерського) рівня

 

 

 
Спеціальність 075 "Маркетинг", освітня програма "Маркетинг"  

 

Маркетинг – це філософія бізнесу.

Ж.Ж. Ламбен

І (бакалаврський) рівень підготовки

Метою освітньої програми 075 "Маркетинг" є професійна підготовка бакалаврів, як висококваліфікованих, відповідальних кадрів з маркетингу з урахуванням особливостей підприємництва у регіоні та в цілому в країні, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати політику управління ринковою діяльністю, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати конкурентоспроможні послуги, сприяти інноваційним та інвестиційним процесам в організаціях з метою забезпечення їх сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів, за рахунок виконання професійних завдань науково-дослідницького, управлінського та інноваційного характеру в галузі маркетингу та менеджменту. Також надати освіту в галузі маркетингу із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей маркетингу для подальшого навчання.

Основні види професійної діяльності – маркетингова, інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Бакалавр маркетингу за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких видів суміжної професійної діяльності: економічна, фінансова, обліково-контрольна.

Освітня програма має фокус на підготовку фахівців для ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного та поточного управління маркетинговою діяльністю підприємства, регулювання його функціонуванням, що передбачає застосування професійних компетентностей в сфері ринкового управління та адміністрування. Акцент на здатності здійснювати управлінську, інформаційно-аналітичну та новаторську діяльність. Формування комплексу знань, умінь та навичок в управлінні, маркетингу, організації, аналітиці, та адмініструванні сучасних підприємств, прибуткових та неприбуткових організацій.

Виконуючи відповідні функції, бакалавр  маркетингу здатний займати посади в компаніях, малих підприємствах та інститутах економічного, торговельного сектора, у сфері надання послуг, на посадах у державних інституціях, а саме: маркетолог; логіст; консультант із забезпечення якості; Інтернет-маркетолог; менеджер відділу збуту; менеджер комерційного відділу; фахівець з аналізу ринку; економічний радник; начальник відділення; інспектор з контролю якості; менеджер із зв’язків з громадськістю, фахівець з управління проектами.

Професійні можливості випускників (відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010): 1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю; 1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління; 1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами; 1476.1 Менеджери (управителі) з реклами; 2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; 2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; 4131 Агент з постачання; 3415 Агент комерційний (торговельний). Представник торговельний; 3429 Агент рекламний. Представник з реклами. Торговець (обслуговування бізнесу та реклами); 2419.2 Економіст зі збуту Консультант з маркетингу Рекламіст. Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог); 2441.2 Економіст із ціноутворення; 3116 Закупник; 3419 Інспектор торговельний. Організатор з постачання. Організатор з збуту; 1317 Керуючий агентством (торговельним, рекламним); 3415 Комівояжер. Мерчандайзер; 1210 Начальник агентства (рекламно-інформаційного);1234 Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю).

ІІ (магістерський) рівень підготовки

Метою магістерської програми є професійна підготовка магістрів, як висококваліфікованих, відповідальних кадрів з маркетингу спроможних здійснювати діагностику ринкового середовища, проводити маркетингові дослідження, визначати сильні та слабкі сторони підприємства, економічні інтереси ринкових суб‘єктів, маркетингові ризики, розробляти ринкові стратегії підприємства і маркетингові плани та програми на основі фундаментальної теоретичної, практичної та наукової підготовки для виконання професійних завдань науково-дослідницького, управлінського та креативного характеру в галузі маркетингу.  

Програма має фокус на підготовку фахівців для ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання щодо формування маркетингової діяльності підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища, що передбачає застосування професійних компетентностей в сфері маркетингу.

Основні види професійної діяльності – маркетингова, адміністративна, управлінська, інформаційно-аналітична, проектна, дослідницька та новаторська діяльність з використанням сучасних інноваційних підходів, технологій і методів управління маркетинговою діяльністю на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності та видів економічної діяльності, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу; постачання; збуту; виробництва; міжнародних зв'язків; планово-економічному; маркетингових досліджень; реклами та PR для самостійного виконання планових, діагностичних, дослідницьких та проектних завдань.

Виконуючи відповідні функції, магістр маркетингу здатний займати посади, пов’язані з плановою (в т.ч. прогнозною), аналітичною, проектною діяльністю та управлінням маркетингом на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу; постачання; збуту; виробництва; міжнародних зв’язків; планово-економічному; контролю якості; маркетингових досліджень; реклами та PR, а також в органах державного управління усіх рівнів, у навчальних закладах, науково-дослідних установах, тощо, для самостійного виконання планових, діагностичних, дослідницьких та проектних завдань, здійснення складних економічних розрахунків, керування фахівцями нижчого посадового рівня, викладання, проведення наукових досліджень.

Професійні можливості випускників (відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010): 1210 Начальник агентства (рекламно-інформаційного);1234 Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю); 1233. Директор з маркетингу. Директор комерційний. Начальник відділу збуту (маркетингу); 1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю; 1237.1 Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники; 1317 Керуючий агентством (торговельним, рекламним); 1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління; 1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами; 1476.1 Менеджери (управителі) з реклами; 2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; 2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність); 2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; 4131 Агент з постачання; 3415 Агент комерційний (торговельний). Представник торговельний; 3429 Агент рекламний. Представник з реклами. Торговець (обслуговування бізнесу та реклами); 2419.2 Економіст зі збуту. Консультант з маркетингу. Рекламіст. Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог); 2441.2 Економіст із ціноутворення; 3116 Закупник; 3419 Інспектор торговельний. Організатор з постачання. Організатор з збуту.

 

Освітня програма "Маркетинг" І (бакалаврського) рівня, навчальний план

Освітня програма "Маркетинг" ІІ (магістерського) рівня, навчальний план

 

 

 

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування",

освітня програма "Публічне управління та адміністрування"

 

 

Питаннями результативного управління державою займалися ще в давні часи. Відомі в усьому світі філософи Платон, Аристотель, Сократ за період своїх досліджень наголошували на відкритості органів державної влади та служінні народу та його інтересам. Цей принцип покладено і в основу діяльності сучасної публічної сфери.

Протягом практично усього ХХ ст. публічне адміністрування розвивалось як невід’ємна частина політичної науки, у відриві від предметного поля і підходів, розроблених в галузі менеджменту. В цей же час почали створюватися та функціонувати незалежно від держави, неполітичні, громадські організації, які увійшли до сфери публічності для обговорення соціальних та політичних питань, що змусило державну владу визнати громадську думку як соціальний інститут, що легітимізує дії влади. В теперішній час сфера публічного управління охоплює не тільки сферу державної влади, но і політичні добровільні об’єднання громадян, інфраструктуру публічних медіа; засоби і формати вираження думок і дорадчої діяльності, підприємства та інституції.

Фахівці з публічного управління та адміністрування є професійно підготовлені люди – це еліта держави, державні службовці, що виконують консультативну, організаційно-розпорядчу діяльність та надання публічних послуг в урядових, самоврядних та громадських структурах.

ІІ (магістерський) рівень підготовки

З 1 вересня 2016 р. набув чинності затверджений Кабінетом Міністрів України новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими розпочато підготовку фахівців у системі вищої освіти. Відповідно до цього переліку, введено галузь знань "Публічне управління й адміністрування" та спеціальність під шифром 281 та назвою "Публічне управління й адміністрування".

Освітня програма у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля має фокус на підготовку фахівців для регіонального ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного та поточного управління публічною сферою, регулювання її функціонуванням, що передбачає застосування професійних компетентностей в сфері публічного управління і адміністрування та місцевого самоврядування.

Метою магістерської програми є професійна підготовка магістрів, як висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів, за рахунок спрямування на забезпечення фундаментальної теоретичної, практичної та наукової підготовки кадрів для виконання професійних завдань науково-дослідницького, управлінського та інноваційного характеру в галузі публічного управління.

Фахівці мають спеціальні знання з теоретичних засад у сфері публічного управління та адміністрування, визначають принципи і механізми публічного адміністрування в розвитку суспільства, володіють методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях з позицій загальноцивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків, мають навички розробки та впровадження заходів з забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери,  визначають стратегічні та поточні цілі державного управління з урахуванням вимог сучасних проблем розвитку країни, регіону та окремих підприємств чи організацій.

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою спеціальності 281 "Публічне управління і адміністрування" та державної атестації фахівцю присвоюється кваліфікація – магістра публічного управління і адміністрування. Виконуючи відповідні функції, магістр публічного управління і адміністрування здатний займати посади:

- на загальнодержавному рівні – в департаментах та відділах центральних органів виконавчої влади;

- на регіональному рівні – в управліннях та відділах обласних та районних державних адміністрацій;

- на функціональному рівні – у представницьких структурах центральних органів виконавчої влади в областях;

- на галузевому рівні – в департаментах і відділах міністерств і відомств у відповідних галузевих управліннях обласних та районних державних адміністрацій;

-  на рівні органів місцевого самоврядування – у відділах та службах органів місцевого самоврядування;

- на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;

 - на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, що мають неприбутковий статус;

 - на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Перелік можливих посад визначається видами економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: Секція O, Група 84.1 Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління; Секція O, Група 84.2 Надання державних послуг суспільству в цілому; Секція O, Група 84.3 Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування; Секція M, Розділ 70 Діяльність головних управлінь; консультування з питань керування; Секція M, Розділ 72 Наукові дослідження та розробки; Секція J, Розділ 63 Надання інформаційних послуг; Секція P, Група 85.4 Вища освіта; Секція P, Група 85.6 Допоміжна діяльність у сфері освіти: надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес або системи; Секція S, Розділ 94 Діяльність громадських організацій.

 

Освітня програма "Публічне управління та адміністрування" ІІ (магістерського) рівня, навчальний план

Державний стандарт спеціальності 073 "Публічне управління та адміністрування" ІІ (магістерського) рівня