ПІБ

Мохонько Вікторія Іванівна

Контакти

роб. тел: +380 6452 28982

e-mail: maxtory2015@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук (2012)

04.00.02 – Геохімія

Тема дисертації: Геохімія процесів карстоутворення в умовах техногенного забруднення підземних вод (на прикладі геологічних структур Сіверськодонецької рівнини)

Вчене звання

Доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології (2015)

Освіта

2004 р. – магістр з геології,  Харківській національний університет ім. В.Н. Каразіна;

1984 р. – спеціаліст з геологічної зйомки, пошуку та розвідки родовищ корисних копалин, Харківський державний університет ім. О.М. Горького.

Посада

Доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Гарант освітньої програми

 

Група забезпечення освітньої програми

101 Екологія

Напрям наукових досліджень

Екологія. Моніторинг довкілля. Геологія. Геохімія

Досвід роботи

2000 р. –  2014 р. – старший викладач кафедри технології неорганічних речовин та екології Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

2014 р. –  по теперішній час - доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Стажування та підвищення кваліфікації

2020 р. – Центр удосконалення освіти СНУ ім. В. Даля (тема - Використання методів системного аналізу для оцінки стану навколишнього середовища)

2015 р. – ТОВ «Хімтехнологія» (м. Сєвєродонецьк) (тема -  «Сучасні екологічні та технологічні засади виробництв у контексті стратегії сталого розвитку регіонів. Модернізація аналітичного та технологічного контролю процесу водопідготовки у виробництві мінеральних добрив та вдосконалення аналітичного контролю компонентів довкілля у ході моніторингу  навколишнього середовища. Сучасні напрями проектування та модернізації очисних споруд у виробництві мінеральних добрив)

2013 р. - Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» (тема –  Концептуальні, методичні та нормативно-правові засади екологічного нормування в Україні та Світі як підґрунтя моніторингу довкілля та стратегії регулювання якості навколишнього середовища. Застосування геоінформаційних технологій в екологічних дослідженнях. Моделювання і прогнозування стану довкілля при визначенні стратегії сталого розвитку регіонів)

2008 р. - IV  Міжнародна Школа з наук про Землю (IV International School on Earth Sciences) (м. Одеса) (тема - Сучасні дослідження за основними напрямками геології, використання експериментальних методів та моделювання при проведенні фундаментальних геологічних та геоекологічних досліджень)

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

Член робочої групи з питань розробки родовищ сланцевого газу

Член комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря при Департаменті екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

Член робочої групи з питань поводження з побутовими відходами на території Луганської області  при Департаменті екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

Наукове консультування з 20.02.2017 по 19.02.2021 ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з питань техногенної карстової небезпеки та системного аналізу впливів накопичувачів відходів содового виробництва на довкілля

Основні курси, що викладає

Системний аналіз якості навколишнього середовища. Оцінка антропогенного впливу на геологічне середовище. Моніторинг довкілля. Основи біогеохімії. Геологія з основами геоморфології

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

 

Робота в спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертаційних робіт

 

Інша діяльність

(керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою)

Член Сєвєродонецької міської екологічної асоціації «Зелений світ»

 

Всього публікацій

 

Online профілі

gog sch.png orc.png scop.png

Відповідність ліцензійним вимогам
(ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

Публікації – Scopus, WoS

Korchuganova O. Utilization of lime-softening sludge to obtain calcium nitrate / O. Korchuganova, I. Afonina, P. Prigorodov, V. Mokhonko, K. Kanarova // Easten-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. - № 4/10 (94). – С. 46-53

Публікації – фахові видання

1. Блінова Н.К. Особливості технології очистки поверхневих стічних вод з територій підприємств азотної промисловості. / Н.К. Блінова, В.І. Мохонько // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2019.- № 7 (255) 2019. – С. 14-19.

2. Гулевська К.В. Математическая модель процесса диффузии для решения гидроэкологических задач / К.В. Гулевська, Л.О. Шумова, В.І. Мохонько // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2019.- № 5 (253). – С. 44-46.

3. Мохонько В.И. Исследование механизма растворения мела в условиях загрязнения карстовых вод / В.И. Мохонько // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2015.- № 3 (220). – С. 128-131.

4. Мохонько В.И. Гидроди-намические аспекты активизации карстового процесса в мело-мергельных отложениях Северскодонецкой равнины / В.И. Мохонько // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 2/2015 (91) – С.168-172.

5. Мохонько В.И. Оценка и прогнозирование углекислотной агрессии карстовых вод в зонах влияния промышленных объектов / В.И. Мохонько // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2014.- № 10 (217). – С. 88-91.

Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна С.О., Суворін О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація. Навчальний посібник / Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2009, 124 с. (Гриф МОН України: лист № 1.4/18-Г-101 від 10.01.2009 р.)

2. Оцінка техногенного впливу на геологічне середовище: підручник / Т.А. Сафранов, О.В. Чепіжко, Є.Г. Коніков, М.А. Берлінський, А.І. Волков, В.І. Мохонько; за ред. Сафранова Т.А. – Одеса: Екологія, 2012. – 272 с. (Гриф МОНмолодьспорт  України: лист № 1/11-2329 від 21.02.2012 р.)

3. Корчуганова О.М., Мохонько В.І. Тверді промислові відходи регіону: екологічні проблеми та ресурсний потенціал / Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти: колективна монографія / [П.В. Кривуля, Н.Б. Чернецька-Білецька, С.С. Штапаук та ін.]; за заг. ред. Ю.А. Клюс, Н.В. Швець. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В Даля, 2017. – С. 162-174.

4. Гринь Г.І., Мохонько В.І., Суворін О.В., Кузнєцов П.В., Гринь С.О., Ожередова М.А., Кошовець М.В., Зубцов Є.І, Пономарьов В.О., Кравченко І.В., Азаров М.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019, 419 с. ISBN 978-617-11-0109-9 (Підручник)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Науковий керівник  науково-дослідної роботи «Дослідження впливу шламонакопичувачів ВАТ «Лиссода» на розвиток карстового процесу» (номер державної реєстрації 0106U003318)

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

Робота у складі жюрі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", спеціальністю 101 "Екологія" (2008 р., 2009 р., 2012 р., 2013 р., 2015 р., 2016 р.2017 р., 2019 р.)

Робота у складі жюрі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук по Луганській області (2016 р. м. Рубіжне, 2020 р., м. Рубіжне, 2021 р.).

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

 

Авторські свідоцтва та/або патенти

 

Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Конспект лекцій з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище» (для студентів спеціальності 101 «Екологія» денної і заочної форми навчання) / Укладачі Н.К. Блінова, В.І. Мохонько. – Сєвєродонецьк: вид. СНУ ім. В. Даля, 2017. – 125 с.

2. Тексти лекцій з дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовища» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 – Екологія. / Укладач В.І. Мохонько – Сєвєродонецьк: вид. СНУ ім. В. Даля, 2018. – 159 с.

3. Тексти лекцій з дисципліни «Гідрологія» (для студентів спеціальності 101 – Екологія денної і заочної форми навчання) / Укладач В.І. Мохонько. – Сєвєродонецьк: вид. СНУ імені В. Даля, 2018. – 158 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», ОДЕКУ (м. Одеса) та з дисципліни «Екологія та неоекологія», ОДЕКУ (м. Одеса) (2017 р. – ІІІ місце, 2019.р. – ІІІ місце).

2. Робота у складі журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та з дисципліни «Екологія та неоекологія», 2006- 2019 рр., ОДЕКУ (м. Одеса).

3. Керівництво постійно діючим студентським науковим екологічним гуртком.

 

Науково-популярні та/або консультативні та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики

1. Мохонько В.І., Блінова Н.К. Значення практик у формуванні навичок науково-дослідної діяльності студентів // «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (28-29 березня 2017 р.). Одеськ. держ. екол-ний ун-тет. – Одеса.: ТЕС, 2017. – С. 116-117.

2. Мохонько В.І. Організація локального моніторингу карстового процесу у зонах впливу промислових об’єктів // Материали за 11-а межнародна научна практична конференция, «Настоящи изследования и развитие, - 2015 (17-25 янвуари, 2015). Том 14. Екология. География и геология. Селско стопанство. София. Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – С. 24-26.

3. Ksenia Hulevska, Larisa Shumova, Viktoria Mokhonko. Modeling of the Water Diffusion Mechanism. Theoretical and Applied Computer Science and Information Technology: Proceedings of the ІІI International Conference TACSIT-2019, May 7-8 2019. / I. Skarga-Bandurova (Ed.). – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2019. - Р. 29-30.

4. Блінова Н.К., Мохонько В.І. Проблеми очищення поверхневих стічних вод з територій хімічних підприємств / Сучасні технології в науці та освіті : матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф.; у 2-х ч. Ч. 2, м. Сєвєродонецьк. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С. 142-143.

5. Мохонько В. І., Зубцов Є. І., Ожередова М.А., Суворін О. В. Вплив шламонакопичувачів содового виробництва на стан навколишнього середовища / Сучасні технології в науці та освіті : матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф.; у 2-х ч. Ч. 2, м. Сєвєродонецьк. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С. 122-124.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член Сєвєродонецької міської екологічної асоціації «Зелений світ».

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Науково-педагогічний стаж – 20 років

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

1. Член робочої групи з розроблення проекту Регіонального плану управління відходами Луганської області при Департаменті охорони навколишнього середовища Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 03 січня 2020р. №5)

2. Наукове консультування з 20.02.2017 по 19.02.2021 ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з питань техногенної карстової небезпеки та системного аналізу впливів накопичувачів відходів содового виробництва на довкілля

Куратор груп

ПЕО-20ДМ