ПІБ

Кравченко Інна Василівна

Контакти

роб. тел: +380 6452 28982

e-mail: kravchiv@snu.edu.ua

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук (2003)

05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу

Тема дисертації: Спряжене окиснення циклогексанолу і циклогексанону нітратною кислотою

Вчене звання

Доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології (2006)

Освіта

Сєвєродонецький технологічний інститут Східноукраїнського державного університету. Інженер хімік-технолог зі спеціальності «Технологія основного органічного та нафтохіміного синтезу» (1996)

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. Ступінь вищої освіти Магістр, спеціальність Екологія (2021)

Посада

Доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Гарант освітньої програми

 

Група забезпечення освітньої програми

101 Екологія

Напрям наукових досліджень

Скорочення викидів парникових газів хімічних виробництв. Моделювання забруднення довкілля. Екологічна безпека. Окиснення молекулярного азоту до оксидів нітрогену при помірних температурах. Фотохімічні процеси

Досвід роботи

2000-2003 – асистент, кафедра технології органічних речовин і палива, СНУ ім. В. Даля

2003-2006 – старший викладач, кафедра технології неорганічних речовин та екології, СНУ ім. В. Даля

2006 – по теперішній час – доцент, кафедра хімічної інженерії та екології, СНУ ім. В. Даля

Стажування та підвищення кваліфікації

2015 – ТОВ «Хімтехнологія» (м. Сєвєродонецьк)

2018-2019 – курси англійської мови «Лінгва», СНУ ім. В. Даля

2020 – Національний університет «Києво-Могилянська академія», дистанційний курс «Наукова комунікація в цифрову епоху», 12.03.2020-11.06.2020 р.

2020 – МОН України СНУ ім. В. Даля за програмою «Використання інформаційних технологій для оцінки екологічних ризиків». 24.03.2020.

2021 - Оnline course authorized by University of Copenhagen "Air Pollution – a Global Threat to our Health"

2021 - Сертифікаційний курс для виконавців звіту з ОВД за рівнем "BASE" (ГС "ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІВ УРАЇНИ"). 6-23 грудня 2021 р.

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

Наукове консультування з 01.01. 2016 по 10.10.2018 ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з питань розробки та впровадження технологій утилізації некондиційних складних інгібірованих сумішей на основі нітратної кислоти та оксидів нітрогену

Основні курси, що викладає

Моделювання і прогнозування стану довкілля. Екологічна безпека хімічних виробництв. Техноекологія. Теорія досліджень реакцій основного неорганічного синтезу

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

 

Робота в спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертаційних робіт

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 29.051.08

Інша діяльність

(керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою)

Член ЕК – спеціальність 161 (рівень магістр)

Всього публікацій 105

Online профілі

gog sch.png orc.png

Відповідність ліцензійним вимогам
(ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Публікації – Scopus, WoS

 

Публікації – фахові видання

1. Кравченко І.В. Підвищення економічної та екологічної ефективності виробництва адипінової кислоти шляхом фотоокиснення N2O до NO // Вісник СНУ ім.В.Даля, 2014, №9(216). –С.97-103. ISSN 1998-7927

2. Кравченко І.В. Аналіз сучасного стану повітря та оцінка інгаляційного неканцерогенного ризику здоров’ю населення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації // Екологічні науки. - №8(35). - 2021. С.7-14 DOI: https://doi.org/10.32846/2306-<wbr/>9716/2021.eco.2-35.1.

3. Татарченко Г. О., Кравченко І.В., Писаренко М. В., Поркуян С. Л. Дослідження забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту в міському середовищі // Вісник Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля. – №8 (256). – 2019. – С. 99–104. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2019-256-8-99-104

4. Суворін О.В., Ожередова М.А., Зубцов Є.І., Кравченко І.В. Екологічнобезпечна технологія утилізації Cr6+-вмісних стічних вод. Скорочення витрат промивної води // Сучасні технології в науці та освіті : колективна монографія. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. — С.280-287 DOI: https://doi.org/10.33216/<wbr/>MonographSNU(978-617-11-0211-<wbr/>8)-2021-320.

5. Кравченко І.В., Зубцов Є.І. Підвищення економічної та екологічної ефективності виробництва нітратної кислоти фотоокисненням N2O у нітрозних газах // Вісник Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля. – №9 (239). – 2017. – С. 42–48.

Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Гринь Г.І., Мохонько В.І., Суворін О.В., Кузнєцов П.В., Гринь С.О., Ожередова М.А., Кошовець М.В., Зубцов Є.І, Пономарьов В.О., Кравченко І.В., Азаров М.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019, 419 с. ISBN 978-617-11-0109-9 (підручник)

2. В.Г. Созонтов, Г.І. Гринь, М.В. Кошовець, В.В. Казаков, І.В. Кравченко, О.В. Суворін, О.М. Близнюк, Є.І. Зубцов, М.І. Азаров, В.М. Москалик, А.Б. Шестозуб, О.А. Босов, С.О. Гринь. Екологічно чисті технології оксидів нітрогену та продуктів на їх основі : монографія / Авт. кол. ; під ред. В. Г. Созонтова. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 612 с. ISBN 978-617-11-0188-3

3. Технологія зв’язаного нітрогену. Синтез і відновлення оксиду динітрогену / В.Г. Созонтов, Г.І. Гринь, О.М. Близнюк, М.В. Кошовець, А.С. Савенков, І.В. Кравченко, О.В. Суворін, Є.І. Зубцов, М.А. Ожередова, М.І. Азаров, Н. Ю. Масалітіна, В.М. Маскалік // Монографія. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2019. – 252 с. ISBN 978-617-11-0146-3

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Відповідальний виконавець проекту Ф25.3/072 від державного фонду фундаментальних досліджень МОН України «Окиснення молекулярного азоту та закису азоту проміжними продуктами термічного розпаду нітратної кислоти» (2011-2013)

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Заступник завідувача кафедри Хімічної інженерії та екології

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

1. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К29.051.08 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2. Офіційний опонент дисертації Фуч У.В. (к.т.н., 2016 р., Львівська політехніка)

Авторські свідоцтва та/або патенти

1. Пат 36134А Україна МКВ 7 СО7с55/14. (UA) - Спосіб отримання адипінової кислоти  / [Кравченко І.В., Дишловий В.І., Тюпало М.Ф., Костилєв Г.І., Алєксєєва Н.П., Калінчук Г.О., Запорожець В.П., Старчевський В.Л., Пушкарь І.В., Гандзюк Є.О., Балаушко В.А.] №99116056; Заявл. 04.11.1999; Опубл. 16.04.2001; Бюл. №3.

2.  Патент України № 55946. Спосіб отримання оксидів азоту / [Кравченко І.В., Тюльпинов К.О., Дышловой В.І., Тюпало М.Ф., Тюльпинов О.Д., Саломахина С.О.] Заявл. 19.07.2010. Опубл. 27.12.2010, Бюл.№24

3. Патент України №61692 Спосіб отримання оксидів азоту / [Кравченко І.В., Дышловой В.І., Босов О.А., Саломахина С.О.], заявл. 10.01.2011, опубл. 25.07.2011, бюл.№14

4. Патент України №61817 Спосіб отримання оксидів азоту / [Кравченко І.В., Дышловой В.І., Босов О.А., Саломахина С.О.], заявл. 11.02.2011, опубл. 25.07.2011, бюл.№14

5. Патент України №65486 Спосіб отримання оксидів нітрогену / [Кравченко І.В., Дышловой В.І., Тюпало М.Ф.], заявл. 04.05.2011, опубл. 12.12.2011, бюл.№23

6. Патент України №71737 Спосіб отримання оксидів нітрогену / [Кравченко І.В., Дышловой В.І., Мілоцький В.В., Тюпало М.Ф.], заявл. 06.01.2012, опубл. 25.07.2012, бюл. №14

Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Кравченко І.В. Тексти лекцій з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» (частини 1 та 2) (для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія) / СНУ ім. В. Даля, 2017, 56с. та 2018, 62 с.

2. Кравченко І.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія) / СНУ ім.В.Даля, 2018, 61с.

3. Кравченко І.В. Методичні вказівки до практичних занять за темою «Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки» і виконання контрольної роботи для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр спеціальності 101 "Екологія" денної та заочної форм навчання / СНУ ім. В. Даля, 2020, 61 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою

 

Науково-популярні та/або консультативні та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики

1. Сканцев Д.Ю., Кравченко І.В. Утилізація скидних газів у виробництві адипінової кислоти для забезпечення низьких рівнів емісій шкідливих речовин // Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади: матеріали наук.-практ. конф., 21 жовтня 2016 р., м.Сєвєродонецьк / [Укл. Семененко І.М.]. – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім.В.Даля, 2016. С. 268-269.

2. Бугай О.С., Кравченко І.В. Порівняння газових викидів Луганської ТЕС при роботі станції на вугіллі та на природному газі // Майбутній науковець – 2018 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 14 груд. 2018 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2018. С.11-12. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2404/1/Tezu_Naykovec_2018--.pdf

3. Shevchenko O.V., Kravchenko I.V. About the problems of production of weak nitric acid // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 47. ‒ С.43-46. https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000071-56f5557f36/%2047-3.pdf

4. Липка А.О., Кравченко І.В. Щодо екологічного аспекту розташування сміттєспалювального заводу у м.Сєвєродонецьк // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в освіті та науці-2020». Сєвєродонецьк, 27-28 лютого 2020 р.C.134-136. https://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3278

5. Кот Д.В., Кравченко І.В. Моделювання поширення забруднюючих речовин від ПрАТ «Об’єднання Азот» у атмосферному повітрі м.Сєвєродонецьк // Технологія-2020: матеріали XХIII міжнар.наук.-техн. конф., 24-25 квіт. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. / – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. – С.90-91. https://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3080

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Науково-педагогічний стаж – 20 років

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

Наукове консультування з 01.01. 2016 по 10.10.2018 ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з питань розробки та впровадження технологій утилізації некондиційних складних інгібірованих сумішей на основі нітратної кислоти та оксидів нітрогену

Куратор груп

ХТ-21Д