ПІБ

Зубцов Євген Іванович

Контакти

роб. тел: +380 6452 28982

e-mail: mining_07@i.ua

            minninng707@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук (2011)

05.17.01 – Технологія неорганічних речовин

Тема дисертації: Технологія синтез-газу з вугілля в розплаві

Вчене звання

Доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології

Освіта

Сєвєродонецький технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. Магістр з спеціальності: Хімічна технологія органічних речовин (2005)

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. Ступінь вищої освіти Магістр, спеціальність Екологія (2021)

Посада

Доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Гарант освітньої програми

 

Група забезпечення освітньої програми

101 Екологія

Напрям наукових досліджень

Екологічна безпека хімічних виробництв. Газифікація твердих корисних копалин. Технології утилізації промислових відходів

Досвід роботи

2010 – 2012 – асистент кафедри технології органічних речовин та палива, ТІ СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

2012 – 2014 – старший викладач кафедри технології неорганічних речовин та екології, ТІ СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

2014 – 2016 – доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології, СНУ ім. В. Даля

2016 – по теперішній час – доцент кафедри хімічної інженерії та екології, СНУ ім. В. Даля

Стажування та підвищення кваліфікації

1. Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля м. Луганськ, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання. Свідоцтво 12СПК №687252. Тема: «Педагогіка вищої школи. Психологія вищої школи. Методи саморегулювання в діяльності педагога вищої школи». 2011 р.

2. ТОВ «Хімтехнологія» (м. Сєвєродонецьк). Наказ ТІ СНУ №01-04/4, свідоцтво № 5. Тема: «Охорона навколишнього середовища у виробництві метанолу. Вибір типу та етапи проектування очисних пристроїв для очистки газових викидів. Модернізація аналітичного та технологічного контролю у виробництві метанолу». 09.02.2015 - 30.03.2015.

3. МОН України СНУ ім. В. Даля, свідоцтво № ПК02070714/001250-20 за програмою «Сучасні методи проектування природоохоронних об’єктів». 04.06.2020.

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

Наукове консультування ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з питань розробки технологій утилізації відходів процесів термічної переробки вугілля

Основні курси, що викладає

Сучасні природоохоронні технології та об'єкти, Методи експериментальних досліджень та розрахунків, Устаткування та основи проектування хімічних виробництв, Технології утилізації відходів, Комплексна переробка вторинних ресурсів

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

 

Робота в спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертаційних робіт

 

Всього публікацій

Станом на 2020 р.: 120

Online профілі

gog sch.png mend.jpg orc.png scop.png linkin.png

 Відповідність ліцензійним вимогам
(ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

Публікації – Scopus, WoS

1. Суворін О.В., Ожередова М.А., Близнюк О.М., Шорохов М.М., Зубцов Є.І., Критська Я.О. Реагентне очищення Cr(VI)-вмісних промивних вод: вплив дозування Cа(OH)2 та Bа(OH)2 на ступінь очищення. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2020, No. 2, pp. 112-117.

Публікації – фахові видання

1. Кравченко І.В., Зубцов Є.І. Підвищення економічної та екологічної ефективності виробництва нітратної кислоти фотоокисненням N2O у нітрозних газах // Вісник Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля. – №9 (239). – 2017. – С. 42–48.

2. Zubcov E. The perspective technologies for the processing of fossil fuels / Zubcov E., Glikina I., Kudryavtsev S., A., Luhovskoi A. // Multi-authored monograph “Resources and resourcesaving technologies in mineral mining and processing” universitas Publishing, Petrosani, – University of Petrosani Hunedoara, Romania. 2018. – p. 78-128.

3. Зубцов Є. І. Порівняльний аналіз технологій очистки скидних газів теплових електростанцій / Є. І. Зубцов, А. В. Квасова, В. Ю. Тарасов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, – 2018. - № 7 (248). - С. 22 – 25.

4. Тарасов В. Ю., Зубцов Є. І., Захарова О. І., Заіка Р.Г. Азбест. Стан проблеми в Україні // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, – 2018. - № 7 (248). - С. 88 – 91.

5. Шорохов М.М., Суворін О.В., Ожередова М. А., Зубцов Є.І. Високоефективна технологія знешкодження Сr (VI)-вмісних промивних вод електрохімічних виробництв // Вісник ЧДТУ. – Черкаси: вид-во ЧДТУ. – 2019. - №4. – С. 88-95.

Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Гринь Г.І., Мохонько В.І., Суворін О.В., Кузнєцов П.В., Гринь С.О., Ожередова М.А., Кошовець М.В., Зубцов Є.І, Пономарьов В.О., Кравченко І.В., Азаров М.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019, 419 с. ISBN 978-617-11-0109-9 (Підручник)

2. В.Г. Созонтов, Г.І. Гринь, М.В. Кошовець, В.В. Казаков, І.В. Кравченко, О.В. Суворін, О.М. Близнюк, Є.І. Зубцов, М.І. Азаров, В.М. Москалик, А.Б. Шестозуб, О.А. Босов, С.О. Гринь. Екологічно чисті технології оксидів нітрогену та продуктів на їх основі : монографія / Авт. кол. ; під ред. В. Г. Созонтова. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 612 с. ISBN 978-617-11-0188-3.

3. Технологія зв’язаного нітрогену. Синтез і відновлення оксиду динітрогену / В.Г. Созонтов, Г.І. Гринь, О.М. Близнюк, М.В. Кошовець, А.С. Савенков, І.В. Кравченко, О.В. Суворін, Є.І. Зубцов, М.А. Ожередова, М.І. Азаров, Н. Ю. Масалітіна, В.М. Маскалік // Монографія. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2019. – 252 с. ISBN 978-617-11-0146-3 (Монографія)

4. Технологія зв’язаного нітрогену. Синтез п’ятиоксиду динітрогену / В.Г. Созонтов, Г.І. Гринь, М.В. Кошовець, В.В. Казаков, О.В. Суворін, Є.І. Зубцов, М.І. Азаров // Навчальний посібник. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2019. – 256 с. ISBN 978-617-11-0121-0 (Навчальний посібник)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

1. Відповідальний виконавець держбюджетної НДР МОН України: «Технологія газифікації вугілля в рідкому високотемпературному теплоносії» (ДР № 0106U003317) від 20.03.2006.

2. Відповідальний виконавець за договором № 14 від 10.10.2017 р. НДКТ «Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, розташованого на р. Дуванка в басейні р. Сіверський Донець біля с. Верхня Дуванка Сватівського району Луганської області».

3. Відповідальний виконавець за договором №15 від 30.05.2018 р. НДР «Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, розташованого в межах населеного пункту с. Донцівка».

4. Відповідальний виконавець за договором №16 від 11.06.2018 р. НДР «Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, розташованого на території Тимонівської сільської ради Троїцького району Луганської області»

5. Відповідальний виконавець за договором №17 від 13.08.2018 р. НДР «Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, розташованого на території Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області»

6. Відповідальний виконавець за договором №18 від 17.09.2019 р. НДР «Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, розташованого на території Лиманської сільської ради (с. Проїждже), Старобільського району Луганської області».

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

 

Авторські свідоцтва та/або патенти

1. Пат. 39402 Україна, МПК С10J 3/46. Спосіб одержання синтез-газу / [Є.І. Зубцов, М.А. Глікін, І.М. Глікіна, В.Ю. Тарасов]; заявитель и патентообладатель [Є.І. Зубцов, М.А. Глікін, І.М. Глікіна, В.Ю. Тарасов]. – № 200811469; заявл. 23.09.08.; опубл. 25.02.09, Бюл. №4. c. 8.

2. Шорохов М.М, Суворін О.В., Ожередова М.А., Зубцов Є.І. та ін. Спосіб сумісної утилізації відпрацьованих промивних вод, що містять сполуки шестивалентного хрому, та лужних стічних вод содового виробництва. // Патент на корисну модель №133168 МПК С02F 1/62 (2006.01). Бюл. № 6 25.03.2019.

Методичні посібники, конспекти лекції тощо

1. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Технологія основних виробництв, промислова екологія і радіоекологія. Частина 4. Виробництва основного органічного синтезу» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спеціальності 101 «Екологія») / Уклад.: Є.І. Зубцов, В.В. Казаков. – Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. –  51 с.

2. Тексти лекцій з дисципліни «Методи експериментальних досліджень та розрахунків» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізація «Хімічні технології неорганічних речовин» та спеціальності 101 «Екологія» спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Уклад.: Є.І. Зубцов, О.В. Суворін. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. – 108 с.

3. Тексти лекцій з дисципліни «Техноекологія» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності спеціальності 101 «Екологія» / Уклад.: Є.І. Зубцов, В.В. Казаков. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. – 112 с.

4. Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз режимів роботи хіміко-технологічних процесів» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізація «Хімічні технології неорганічних речовин» / Уклад.: О.В. Суворін, В.В. Казаков, Є.І. Зубцов. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2019. – 47 с.

5 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія основного неорганічного синтезу» (для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія») / Уклад.: М.А. Ожередова, Є.І. Зубцов. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. – 62 с.

6 Текст лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія» та 101 «Екологія» / Уклад.: О.В. Суворін, І.М Глікіна, Є.І. Зубцов,. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2019. – 88 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою

 

Науково-популярні та/або консультативні та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики

1. Зубцов Є. І., Мохонько В. І., Ожередова М. А., Суворін О. В. Сучасний стан та шляхи розробки техногенних родовищ Сєвєродонецько-Лисичансько-Рубіжанської агломерації на прикладі накопичувачів відходів содового виробництва // Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції ; у 2-х ч. Ч. 2; 2020 р., м. Сєвєродонецьк. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – с 121-124. ISBN 978-617-11-0162-3. DOI: https://doi.org/10.33216/ConferenceMaterialsSNU(978-617-11-0162-3)-2-2020-212

2. Зубцов Є. І., Ожередова М. А., Суворін О. В. Шорохов М.М. Відходи виробництва кальцинованої соди як перспективна вторинна сировина // Технологія – 2020 : матеріали XХIII Міжнародної науково - технічної конференції. ; 2020 р., м. Сєвєродонецьк. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – с 11-13.

3. Zubtsov E.I., Kvasova A.V. st.gr. PEО-18dm, Nadtochii Y.A. Environmental and hygienic assessment of the environment and waste disposal of thermal power plants (TPP) // Технологія – 2019 : матеріали XХII Міжнародної науково - технічної конференції. ; 2019 р., м. Сєвєродонецьк. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – с 125-128.

4. Зубцов Є. І. Конверсія газового вугілля в розплаві теплоносія // Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 38 – 40.

5. Zubtsov Y.I., Suvorin A.V. Influence of activation on the formation of nanostructure on chromium iron/zinc catalyst // 2nd Symposium “Modern problems of nanocatalysis” NANOCAT-2017: Book of Abstracts – Kyiv: ArtEk, 2017. – P. 120.

6. Зубцов Є. І. Отримання штучних газів газифікацією вугілля в розплаві теплоносія // Стартегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади: Матеріали науково-практичної конф. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016.- С. 248.

7. Зубцов Є. І. Окиснення вугілля з високим вмістом летких компонентів в розплаві теплоносія // Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конф. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – С. 168 – 169.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Науково-педагогічний стаж – 10 років

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

Наукове консультування ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з 01.10.2016 р. по 19.10.2018 р. з питань розробки технологій утилізації відходів процесів термічної переробки вугілля.

Наукове консультування ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» з 01.10.2017 р. по 25.12.2020 р. з питань розробки технологій комплексної утилізації відходів процесів переробки копален.

Куратор груп

ПЕО-20д